GÖTEBORGS UNIVERSITET - PowerPoint PPT Presentation

tacy
g teborgs universitet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GÖTEBORGS UNIVERSITET PowerPoint Presentation
Download Presentation
GÖTEBORGS UNIVERSITET

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Presentation Description
93 Views
Download Presentation

GÖTEBORGS UNIVERSITET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GÖTEBORGS UNIVERSITET Fakta och siffror Institution enhet avdelning | Namn

 2. Personal • 5 905 anställda, motsvararande: • 5 128 heltidstjänster varav • 2 686 lärare/forskare/doktorander • 490 professorer • 1 952 administrativ/teknisk personal Institution enhet avdelning | Namn

 3. Universitetets bredd och spets • 10 fakultetsområden, 40-tal institutioner, 5 905 anställda och 38 100 studenter (26 801 helårsstudenter) • Mångfald och många kunskapsområden ger stora kombinationsmöjligheter • Starka forskarprofiler med nobelpristagaren Arvid Carlsson i spetsen • Ett stort antal forskare förekommer flitigt i samhällsdebatten

 4. Grundutbildning • 38 100 studenter • 26 801 helårsstudenter • 22 234 helårsprestationer • 150 program • 2 500 kurser • 6 600 avlagda examina Institution enhet avdelning | Namn

 5. Forskning • Arvid Carlsson – nobelpriset 2000 • Syns ofta i samhällsdebatt och media • 2 000 aktiva forskarstuderande • 340 nyantagna forskarstuderande • 265 doktorsexamina • 50 licentiatexamina Institution enhet avdelning | Namn

 6. Samverka med oss • Kompetensutveckling för näringslivet • Forsknings- och innovationsservice förmedlar kontakter och möjligheter till bra samarbete med universitetet. • Uppdragsforskning • Examensarbeten Institution enhet avdelning | Namn

 7. Populärvetenskap • Konserter, föreläsningar, utställningar • Vetenskapsfestivalen • Universitets–TV • Radioprogrammet Alltinget • Akademisk kvart • Jonsereds herrgård • Grundtviginstitutet Institution enhet avdelning | Namn

 8. Göteborgs universitets historia 1891 Göteborgs högskola grundas 1949 Medicinska högskolan grundas 1954 Göteborgs universitet bildas genom en sammanslagning av Göteborgs högskola och Medicinska högskolan 1967 Odontologiska fakulteten 1971 Handelshögskolanblir en del av Göteborgs universitet 1977 Flera fristående utbildningsinstitutioner införlivas med universitetet Institution enhet avdelning | Namn

 9. Strategisk profil • Forskning och utbildning i samspel • Öppet för omvärlden och för olika idéer • Mitt i staden, mitt i debatten • Många vetenskaper i kreativ samverkan • Verkar för det hållbara samhället • Ett av de stora i Europa Institution enhet avdelning | Namn

 10. Forsknings- och utbildningsprofiler • Hälsa • Kultur • Miljö • Demokrati och samhällsutveckling • Kunskapsbildning och lärande

 11. Internationellt • 2 300 internationella samarbetsprojekt • Flest kontakter med Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien, Nederländerna • Samarbetsavtal på 320 universitet inom Erasmus, det stora inomeuropeiska studentutbytes-programmet • Flest kontakter utanför Europa med USA, Australien, Japan, Kanada, Ryssland

 12. Miljöprofil • Göteborgs universitet arbetar aktivt med att föra in hållbar utveckling i utbildningen inom alla discipliner • I täten med forskning om miljöekonomi • Miljöcertifierat enligt ISO 14001 och EMAS • Miljöforskning på ett populärvetenskapligt sätt miljöportalen – miljoportalen.se Institution enhet avdelning | Namn

 13. Ekonomi – intäkter Intäkter i kronor • 5 165 mkr, totalt varav • 3 518 mkr anslag • 1 647 mkr externa/övriga intäkter Intäkter i procent • Statsanslag 68 % • Avgifter och ersättningar 9 % • Bidrag 22 % Institution enhet avdelning | Namn

 14. Ekonomi – utgifter Utgifter i kronor • Totalt 4 933 mkr varav • 2 923 mkr för personalkostnader • 605 mkr för lokalkostnader • 1 252 mkr övriga driftskostnader • 154 mkr kapitalkostnader • Personalkostnader 59 % • Lokalkostnader 12 % • Övriga driftskostnader 25 % • Kapitalkostnader 3 % Institution enhet avdelning | Namn

 15. Tvärvetenskap • För att skapa nya arenor för gränsöverskridande forskning och möta omvärldens behov behövs tvärvetenskapliga samarbeten • Universitetet ska utnyttja mångfalden för att stärka forskningen

 16. Samarbeten mellan vetenskapsområden • CEFOS – forskning om offentlig sektor • Museion • Nationellt centrum för matematikutbildning • NORDICOM – nordisk medieforskning • Centrum för tvärvetenskaplig forskning om funktionshinder • CFK – centrum för konsumentvetenskap • Centrum för arbetsvetenskap • Genusforskning Institution enhet avdelning | Namn