1 / 90

Innehåll

Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgs stad – Grundskolan Åk 8 Innehåller kommunens resultat för elever i grundskolan åk 8. Innehåll. Innehåll. Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Prioritering

avi
Download Presentation

Innehåll

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Skolundersökning 2012ElevenkätGöteborgs stad – Grundskolan Åk 8Innehåller kommunens resultat för elever i grundskolan åk 8

 2. Innehåll

 3. Innehåll • Om undersökningen • Bakgrund och syfte • Metod och omfattning • Genomförande • Svarsfrekvens • Liten ordlista • Läsanvisning • Resultat • Prioritering • Index • Fördelningsdiagram per frågeområde • Kön • Slutsatser och rekommendationer • Markörs projektgrupp

 4. Om undersökningen

 5. Om undersökningen – bakgrund och syfte • 2010 påbörjade Göteborgsregionen (GR) tillsammans med kommunerna inom regionen arbetet med att ta fram underlag för en gemensam undersökning inom skolan. Syftet med undersökningen är att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Genom att undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner ges även möjlighet för regionen att arbeta med gemensamma frågeställningar. En gemensam undersökning möjliggör även för jämförelser mellan den egna kommunen och övriga kommuner inom GR som därmed kan lära av varandra. • Resultatet av undersökningen ska ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Göteborgsregionen totalt som för enskilda skolor och klasser. • Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasielever i årskurs 2. Utöver den gemensamma omfattningen gavs skolorna/kommunerna även möjlighet att utöka undersökningen till att omfatta elever från flera årskurser och/eller föräldrar. • Undersökningsföretaget Markör Marknad och Kommunikation genomförde den första undersökningen 2011 och har även genomfört årets undersökning (2012).

 6. Om undersökningen – bakgrund och syfte • 2011 års undersökning kan ses som en pilot, då det tidigare inte genomförts någon liknande undersökning inom skolan. Svarsfrekvensen bland eleverna landade 2012 för hela undersökningen på 58 procent. Antal elever som omfattades av undersökningen var drygt 60 000 (Göteborgs stad valde att inkludera alla elever i grundskolan i undersökningen). • Inför årets undersökning har vissa justeringar i genomförandet gjorts utifrån lärdomar från den första undersökningen. De största förändringarna har inneburit att det i år har varit färre inblandade vid inrapporteringen av elevantal, men även att det har lagts mer tid till att förankra undersökningen internt. • Resultaten för undersökningen redovisas årskursvis på följande nivåer: • Totalnivå för GR (alla deltagande kommuner) • Kommunnivå (denna rapport) • Stadsdel/område (i de fall kommunerna önskar) • Skolnivå

 7. Om undersökningen – metod och omfattning Metod • Alla deltagande kommuner har haft en gemensam ”basenkät” för grundskolans elever åk 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans åk 2. De kommuner som önskat, har haft möjlighet att lägga till frågor och målgrupper (såsom föräldrar). • Föräldraenkäten (för de kommuner som valt att föräldrar skall ingå) är identisk för samtliga kommuner. • Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät. Omfattning • Den gemensamma målgruppen är grundskoleelever i årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2 inom Göteborgsregionen (ej Härryda). • Övriga målgrupper såsom elever i andra årskurser, vuxenutbildning och särskola samt föräldrar är tillval och varierar mellan kommunerna.

 8. Om undersökningen – genomförande • Undersökningens enkäter togs fram gemensamt inom projektet. Följande enkäter togs fram: • Enkät åk 2 grundskola (har språkligt omarbetats till ett enklare språk inför årets undersökning) • Enkät åk 5 och 8 grundskola • Enkät år 2 gymnasium • Det togs även fram gemensamma enkäter för föräldrar inom grundskola och förskola.

 9. Om undersökningen – genomförande • De deltagande kommunerna utsåg en kommunrepresentant som sedan skickade in namn och kontaktuppgifter till kontaktpersoner ute på de enheter/skolor som ingår i undersökningen till Markör. Kommunrepresentanten ansvarade även för att rapportera in antalet individer som ingår i urvalet till Markör. Utifrån underlaget skapades sedan inloggningsuppgifter på klassnivå. Därefter fick kontaktpersonerna i uppdrag att distribuera ut inloggningsuppgifterna till klasserna, något som i regel skedde via mentorer/pedagoger. • För att svara på enkäten uppmanades elever och föräldrar att via Markörs hemsida www.markor.se/skola gå in på en länk till undersökningen. • Den totala fältperioden kom att omfatta vecka 8-13. • Då fältperioden avslutats sparades kompletta svar ned och bearbetades av Markörs statistiker. • I de fall svaren från en årskurs/skola understiger fem individer redovisas inte svaren.

 10. Om undersökningen – svarsfrekvens

 11. Om undersökningen – liten ordlista • Index: Visar andelen som svarat instämmande av alla som tagit ställning i frågan (vet ej svar exkluderas). • NKI: Nöjdkundindex, beräknas på tre standardiserade frågor. Frågorna besvaras på en tiogradig skala. • Fördelningsdiagram: Redovisar hur svaren fördelat sig över samtliga svarsalternativ (vet ej svar inkluderas). • Svarsfrekvens: Andelen av totalen som svarat på undersökningen. • Sambandsanalys: Visar på sambandet mellan enskilda frågor och den övergripande nöjdheten.

 12. Om undersökningen – läsanvisning • Kom ihåg att procentandelarna på gruppnivå ofta motsvarar relativt få personer. Varje persons svar kan därmed få stort genomslag. • Om en större andel av gruppen har svarat blir resultatet mer tillförlitligt. Om sju av tio (70%) har svarat är således resultatet mer tillförlitligt än om tre av tio (30%) har svarat. • I samtliga diagram anges antalet svarande, hur många som ingår i urvalet och svarsfrekvensen (anges i procent). • Antalet svarande på frågorna om fritidshem är färre på övriga frågor då alla elever inte har fritidshem. • Om antalet svarande är färre än fem redovisas inte frågan. Det betyder att det kan saknas frågor/siffror i vissa diagram. • Utöver bakgrundsinformation som kön och eventuella tillvalsfrågor består undersökningen i huvudsak av skalfrågor där svarsskalan är från ett till fyra där ett står för ”Stämmer inte alls”, och fyra står för ”Stämmer helt och hållet”.

 13. Resultat

 14. Resultat - Prioritering

 15. Läsanvisning – prioritering • Prioriteringen bygger på en sambandsanalys utifrån de enskilda frågornas påverkan på den övergripande nöjdheten. • Framgångsfaktorer • (Högt samband, högt betyg) • Utveckla • (Högt samband, lågt betyg) De frågor som redovisas i det röda fältet är de frågor som har stort samband på den totala nöjdheten och där färre vid svarstillfället är nöjda (3 och 4). De frågor som redovisas i det gröna fältet är de frågor som har stort samband på den totala nöjdheten och där fler vid svarstillfället är nöjda (3 och 4).

 16. Framgångsfaktorer • (Högt samband, högt betyg) • Jag trivs i skolan • Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart. • Lärarna (i min skola) hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det. • Lärarna förklarar så att jag förstår • Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar • Lärarna på skolan bemöter mig väl • Utveckla • (Högt samband, lågt betyg) • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter • Jag får möjlighet till studiero i skolan • Klassrummen på min skola är bra • Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer • Jag tycker att de läromodel (böcker, datorprogram etc) som används är bra • I min skola upplever jag att vi respekterar varandra

 17. Resultat - Index

 18. NKI Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 19. NKI per skola Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 20. Delområdesindex Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 21. Delområdesindex per skola Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 22. Delområdesindex per skola Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 23. Delområdesindex per skola Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 24. Delområdesindex per skola Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 25. Delområdesindex per skola Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 26. Resultat - Fördelningsdiagram per frågeområde

 27. Helhetsintryck Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 28. Trivsel och trygghet Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 29. Delaktighet och inflytande Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 30. Skolmiljö Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 31. Kunskap och lärande Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 32. Kunskap och lärande Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 33. Bemötande Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 34. Övriga frågor Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 35. Resultat - Kön

 36. NKI Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 37. Delområdesindex Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 38. Helhetsintryck Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 39. Trivsel och trygghet Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 40. Delaktighet och inflytande Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 41. Skolmiljö Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 42. Kunskap och lärande Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 43. Kunskap och lärande Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 44. Bemötande Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 45. Övriga frågor Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 1957 av 3147 elever Svarsfrekvens: 62 procent

 46. Resultat - Kulturskolan

 47. Index - Kulturskolan Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 175 (Endast de som går i kulturskolan)

 48. Index per stadsdel - Kulturskolan Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 175 (Endast de som går i kulturskolan)

 49. Delområdesindex - Kulturskolan Göteborgs stad - Åk 8 Antal svar: 175 (Endast de som går i kulturskolan)

More Related