slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
enzymy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

enzymy - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica. enzymy. klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení. první zmínky již v 18. století, byly spojovány s kvasnými procesy (název - fermenty). 1835, Berzelius. 1860, Pasteur. historie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'enzymy' - tacita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zdravotnická škola, Hradec Králové

Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica

enzymy

klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení

slide2
první zmínky již v 18. století,

byly spojovány s kvasnými procesy

(název - fermenty)

1835, Berzelius

1860, Pasteur

historie

– schopnost sladu štěpit škrob,

první teorie katalýzy

– kvašení způsobeno fermenty,

spojeno s buňkou

en.wikipedia.org/wiki

slide3

1878, F. W. Kühne

1926, J. Sumner

historie

zaveden výraz enzym

(en zymé – řecky „v kvasnicích“

– odkud byly poprvé izolovány)

prokázána bílkovinná povaha enzymů

izolací ureázy ze sojových bobů

(první enzym v krystalické podobě)

en.wikipedia.org/wiki

slide4
rozvoj poznatků o struktuře enzymů

nastal až v letech 1960-1970,

kdy došlo k zdokonalení analytických metod

(kapalinová chromatografie, rentgenová strukturní analýza)

1986 - i-RNA může mít enzymatickou

(katalytickou) funkci (tzv. ribozymy)

dnes jsou známy tisíce enzymů,

v každé buňce je více než 3000 enzymů

historie

slide5
enzym

biokatalyzátor

- katalyzátor biochemické reakce

v živých organizmech, jeho struktura

je zakódována v DNA

biomakromolekula - proteiny

globulární struktura, Mr 104 – 106

jednoduché enzymy

tvořené jen bílkovinou

struktura

slide6
složené enzymy

tvořené bílkovinnou (apoenzym)

a nízkomolekulární částí (kofaktor)

pevně vázaný - prostetická skupina

slabě vázaný - koenzym

kofaktory často tvořeny

deriváty vitaminů (např. vit. B)

příklady kofaktorů: NAD+, FAD, koenzym A

kofaktory nedenaturují, určují, jaké atomy či skupiny se v reakci přenášejí

metaloenzymy - v aktivním centru

obsahují funkční kovové ionty (Mo, Cu, Zn, Fe ...)

struktura

slide7
reakce se neúčastní

celá molekula,

jen část – nazývá se

aktivní centrum

většinou

1 aktivní centrum

+ regulační místa

kofaktor

substrát

apoenzym

aktivní centrum – prostorové uspořádání aminokyselin (jamka, štěrbina), kam se váže substrát, např. vodíkovými můstky

kofaktory se váží také na aktivní centrum

struktura

slide8
stejné vlastnosti

zvyšují rychlost

snižují aktivační energii

neovlivní rovnováhu

srovnání s anorganickými katalyzátory

 • odlišnosti
 • účinnější (stačí menší látkové množství)
 • specifita – enzymy katalyzují jen určitou reakci
 • účinek enzymu lze regulovat
 • pracují za mírných podmínek vnitřního
 • prostředí organizmu
enzymy vlastnosti
enzymy - vlastnosti

vysoká účinnost

rychlost reakcí vyšší o 6-12 řádů

vysoká specifita

vzhledem k určitému substrátu

- substrátová specificita(např. glukózooxidáza - GOD

– katalyzuje jen oxidaci glukózy, ne jiného sacharidu)

vzhledem k typu reakce – reakční specificita

schopnost katalyzovat reakci

v určitém místě substrátu – regiospecificita

ovlivnění optické aktivity – stereospecificita

enzymy vlastnosti1
enzymy - vlastnosti

mírné reakční podmínky

teplota obvykle 20-40 °C

tlak 0,1 MPa

pH cca 7

regulace účinku katalýzy

asociace (vznik multienzymových)

komplexů

n zvoslov enzym
názvosloví enzymů

triviální – in

např. pepsin, fibrin

přípona – asa (-áza)

ke jménu příslušného substrátu(sacharasa/-áza)

k označení reakce, tj. působení enzymu

(reduktasa/-áza, transferasa/-áza)

n zvoslov enzym1
klasifikace enzymové komise

(EC-Enzyme Comission)

uvádí označení každého enzymu

čtyřmístným číselným kódem

př. E.C. 1.1.1.27 znamená:

názvosloví enzymů

1

1

1

27

 • 1 na 1. místěoznačuje enzym 1. třídy, tj. oxidoreduktáza
 • 1 na 2. místěje podtřída způsobující oxidaci
 • primární alkoholové skupiny

1 na 3. místěznačí přítomnost

pyridinového koenzymu

27 je pořadové číslo enzymu,

tj. jedná se o laktát-dehydrogenázu

klasifikace enzym
klasifikace enzymů

dnes je známo přes 3000 různých enzymů,

jsou klasifikovány podle reakcí, které katalyzují

do 6 enzymatických tříd, jež jsou dále děleny

na podtřídy, ty na skupiny a každý enzym

má své pořadové číslo

oxidoreduktázy

katalyzují oxidačně-redukční procesy

(tj. přenos kyslíku, vodíku, elektronů)

transferázy

katalyzují přenos funkčních skupin

(např. -CH3, -NH2, glukózu, fosfát)

z donorů na akceptory

klasifikace enzym1
klasifikace enzymů

hydrolázy

za účasti vody štěpí vazby vzniklé kondenzací

(hydrolytické štěpení vazby, např. rozklad peptidových,

glykosidických, esterových, fosfodiesterových);

příkladem jsou trávicí enzymy

lyázy (syntázy)

katalyzují odštěpení malých molekul, nebo naopak

jejich vnášení (nehydrolytické štěpení vazeb)

izomerázy

uskutečňují vzájemné přeměny izomerů,

přenos skupin atomů v rámci jedné molekuly

ligázy (syntetázy)

vznik energeticky náročných vazeb za současného

rozkladu látky uvolňující energii, za rozpadu ATP

rozd len enzym dle m sta p soben
rozdělení enzymů - dle místa působení

intracelulární

většina – jsou uvnitř buňky, ve které vznikly

působí uvnitř buněk, jsou obsaženy

v cytoplazmě nebo buněčných organelách

buněčné trávení – hydrolázy v lyzozomech

mitochondriální enzymy – např. při reakčním

cyklu kyseliny citronové (Krebsův cyklus),

odbourávání mastných kyselin

mikrosomální enzymy – v hladkém

endoplazmatickém retikulu

(detoxikační procesy)

extracelulární

jsou z buněk vylučovány do extracelulárních tekutin

(např. trávicí šťávy)

rozd len enzym dle formy v skytu
rozdělení enzymů – dle formy výskytu

rozpuštěné

imobilizované

fixované na biologické struktury, např. buněčné membrány

asociované

tvoří multienzymové komplexy

nereaktivní proenzymy (zymogeny)

jsou vyráběny a vylučovány v neaktivní formě,

teprve v místě působení se proteinlýzou přemění

na aktivní formu

izoenzymy

katalyzují stejnou reakci, ale liší se v primární struktuře

bílkovinné části, tedy i fyzikálně-chemickými vlastnostmi

odliší se od sebe elektroforeticky, termostabilitou

a různým vlivem inhibitorů (např. tartarát u ACP)

teorie katal zy i
teorie katalýzy I

nekatalyzované reakce

probíhají 104 až 106 krát pomaleji, důvodem je jejich

vysoká aktivační energie E*(energie, kterou musí

molekula dosáhnout, aby došlo k chemické reakci)

katalyzované reakce - probíhají ve dvou stupních

 • reakce substrátu s katalyzátorem (enzymem)
 • za vzniku aktivovaného komplexu

1.

+

S

E-S

 • rozpad aktivovaného komplexu na produkt
 • a obnova původního katalyzátoru (enzymu)

2.

+

E-S

P

E

E

teorie katal zy i1
teorie katalýzy I

rychlost enzymově katalyzované reakce závisí na:

množství substrátu a enzymu

fyzikálně-chemických vlastnostech prostředí

přítomnosti látek ovlivňujících činnost enzymů

(aktivátory a inhibitory)

 • dochází ke snížení aktivační energie
 • a tím ke zrychlení reakce
 • katalyzátory zvyšují rychlost reakce
 • v obou směrech
 • katalyzátor se při reakci nemění a nemá vliv
 • na chemickou rovnováhu reakce
slide19

teorie katalýzy II

aktivační energie

nekatalyzované reakce

E1*

snížená aktivační energie

při katalyzované reakci

E2*

reakční koordináta

nekatalyzovaná reakce

katalyzovaná reakce

energie

substrát

(výchozí látka)

substrát

(výchozí látka)

DGreakce

produkt

G-reakcezměna Gibbsovy energie

(vyjadřuje samovolnost reakcí za konst. teploty a tlaku)

slide20

teorie katalýzy II

změna Gibbsovy energie

nekatalyzované reakce

DG nekat.reakce

změna Gibbsovy energie

katalyzované reakce

DG kat.reakce

ES

EP

reakční koordináta

nekatalyzovaná reakce

katalyzovaná reakce

volná

energie

(Gibbsova)

substrát

(výchozí látka)

substrát

(výchozí látka)

produkt

ES - komplex enzym-substrát

EP - komplex enzym-produkt

mechanizmus p soben enzymu
mechanizmus působení enzymu

teorie komplementarity (zámek a klíč)

tato teorie byla formulována r. 1894 Fisherem,

dnes již neplatí, uvádí se jen

pro zjednodušení

účinnost enzymu podmíněna

aktivním centrem

aktivní centrum svým tvarem

a funkčními skupinami umožňuje vazbu

určitého substrátu

enzym (zámek), substrát (klíč)

aktivní centrum umožní účinnou orientaci

reagujících látek

mechanizmus p soben enzymu1
mechanizmus působení enzymu

teorie indukovaného přizpůsobení

(induced fit) – Koshland, 1959

aktivní centrum

tvaruje se až v kontaktu se substrátem

je tvarově poměrně přizpůsobivé

jeho tvar přesně odpovídá typu substrátu,

katalyzované reakce a obsahuje přesně

rozmístěné reakční skupiny

přirovnává se k „ruce v rukavici“

(tj. změna tvaru rukavice)

faktory ovliv uj c enzymatick reakce
faktory ovlivňující enzymatické reakce

teplota

se vzrůstající teplotou roste i aktivita enzymů

až do teplotního optima(lidské enzymy 37 °C),

při vyšší teplotě dochází k inaktivaci a degradaci

pH

enzymy mohou přijímat nebo odevzdávat protony,

proto jejich aktivita závisí na pH; největší aktivita

je v oblasti tzv. pH optima, které je charakteristické

pro konkrétní enzym

u většiny enzymů je pH optimum 5-7 (u některých enzymů

se může tato hodnota lišit, např. pepsin 1-2, trypsin 8-11)

množství enzymu a substrátu

fyzikálně-chemické vlastnosti prostředí,

ve kterém reakce probíhá, a přítomnost modifikátorů

slide26

teplotní optimum

oblast destrukce enzymu

rel. aktivita

10

20

30

37

40

50

60

t [°C]

faktory ovlivňující enzymatické reakce- teplota

slide27

-AMS

pepsin

ALP

ACP

relativní aktivita

0

2

4

6

8

10

12

14

pH

faktory ovlivňující enzymatické reakce- pH

efektory modifik tory
efektory (modifikátory)

jedná se o látky ovlivňující

enzymatickou aktivitu

aktivátory – pozitivní efektory

látky zvyšující enzymatickou aktivitu; mohou to být

organické látky nebo anorganické ionty (Ca2+, Mg2+, Zn2+)

tyto ionty nejsou pevně vázané na enzym,

jako je tomu u metaloenzymů

efektory modifik tory1
efektory (modifikátory)

inhibitory – negativní efektory

látky snižující enzymatickou aktivitu

kompetitivní inhibitory (soutěživé - vratné)

- struktura inhibitoru je podobná substrátu,

inhibitor tedy konkuruje substrátu v reakci

nekompetitivní inhibitory (nevratné)- vážou se mimo

aktivní centrum a změní tak jeho vlastnosti

(tvar, rozmístění funk. skupin), funkční skupiny

jsou trvale zablokovány

(kationty těžkých kovů, katalytické jedy)

akompetitivní inhibitory – vážou se až po vazbě enzymu

na substrát, ten se pak nemůže rozpadnout

na produkt a enzym

kinetika enzymatick ch reakc i
kinetika enzymatických reakcí I

×

[

]

V

S

max

=

v

0

+

]

S

K

[

m

maximální

rychlost

Vmax.

½ Vmax.

KM

Michaelisova konstanta

[S]

koncentrace substrátu

závislost rychlosti enzymatické reakce

na koncentraci substrátu

Rovnice Michaelise a Mentenové:

ověřovali štěpení sacharózy pomocí fruktofuranózy – efekt konst. konc. S

za změn množství enzymu a konst. množství enzymu za změn S; rovnice

vyjadřuje závislost rychlosti enzymatické reakce na koncentraci substrátu

(dosáhne-li substrát dostatečné koncentrace, aby vznikl komplex ES, je další

krok určující rychlost reakce necitlivý k dalšímu zvyšování množství S

(Vmax – enzym nasycen S)

slide31

kinetika enzymatických reakcí II

rychlost enzymatické reakce závisí

na koncentraci substrátu

(za konstantní koncentrace enzymu)

Michaelisova konstanta Km(mol/l)

udává koncentraci substrátu, při níž je rychlost reakce

poloviční limitní rychlosti reakce (Vmax)

tato konstanta nezávisí na koncentraci enzymu

je mírou afinity daného enzymu k substrátu

(čím je Km nižší, tím je afinita E k S vyšší)

je to hodnota rozpadu komplexu ES

závisí na koncentraci substrátu, pH, teplotě a modifikátoru

slouží pro odhad koncentrace substrátu užívaného

při stanovení enzymů

slide32

kinetika enzymatických reakcí III

v0

kinetická rovnice

0. řádu

kinetická rovnice

I. řádu

[S]

saturační graf

při nízké konc. S nepracují všechna aktivní centra enzymu

a v0 roste s rostoucí konc. S až do obsazení všech aktivních center,

poté reakční rychlost závisí na rychlosti vzniku a uvolnění P,

tedy k měření katalytické aktivity se používá koncentrace substrátu

v nadbytku

vyj d en mno stv enzymu v biologick m materi lu
vyjádření množství enzymu v biologickém materiálu

nepřímé stanovení

katalytická koncentrace mkat/l

stanoví se produkt enzymatické reakce

většina klinicky významných enzymů

vyj d en mno stv enzymu v biologick m materi lu1
vyjádření množství enzymu v biologickém materiálu

přímé stanovení

hmotnostní koncentrace mg/l

stanoví se molekula enzymu jako antigen

(imunochemicky)

jen některé enzymy v extrémně malých

koncentracích (např. tumorové markery)

stanoví se i molekuly, které ztratily katalytickou

aktivitu (např. CK-MB)

katalytick aktivita enzymu
katalytická aktivita enzymu

zavedená jednotka katal, 1 kat [mol/s]

jeden katal představuje katalytickou reakci enzymu,

při které se za jednu sekundu přemění jeden mol

substrátu (v praxi se používají mkat, nkat), u tělních tekutin

je aktivita enzymu vztažena na 1 litr tekutiny, tj. mkat/l

mezinárodní jednotka IU (international unit)

1IU [1mkat/min.]

1[mkat] = 60 [IU]

metody stanoven katalytick koncentrace enzymu
metody stanovení katalytické koncentrace enzymu

kinetická metoda

(předpokladem je lineární přírůstek produktu

či úbytek substrátu)

průběžně se měří [S], popř. [P], např. po 10 s

řada měření

zjistí se v0 z kinetické křivky

přesná metoda

reakce

měření

reakce

měření

reakce

měření

reakce

měření

metody stanoven katalytick koncentrace enzymu1
metody stanovení katalytické koncentrace enzymu

metoda konstantního času

(end point)

měří se [P] po proběhnutí reakce

jedno měření

zjistí se průměrná rychlost [P]/ t

méně přesná metoda

reakce

měření

m en katalytick aktivity
měření katalytické aktivity

katalytická aktivita

se nejčastěji měří spektrofotometricky

v závislosti na čase se sleduje A (absorbance)

produktu (která je přímo úměrná jeho koncentraci, viz

Lambert-Beerův zákon)

při měření je důležitá temperace

(teplota se musí pohybovat v teplotním optimu enzymu)

D

D

c

A

=

=

kat

[

]

D

e

×

×

D

t

l

t

vyu it enzym v klinick biochemii
využití enzymů v klinické biochemii

enzym jako indikátor patologického stavu

při poškození buněk se zvyšuje aktivita

intracelulárních enzymů

v extracelulární tekutině

enzymy jako analytická činidla

Př: glukózaoxidáza pro stanovení

koncentrace glukózy

lipáza pro stanovení triacylglycerolů

ureáza pro stanovení močoviny

lakt tdehydrogen za ld
laktátdehydrogenáza (LD)
 • oxidoreduktáza
 • katalyzuje reakci přeměny kys. pyrohroznové (pyruvátu)
 • na kys. L-mléčnou (laktát)
 • (tj. poslední rovnice anaerobní glykolýzy)
   • LD má 2 podjednotky H (heart) a M (muscle),
   • je to tetramer, tvoří 5 izoenzymů:
    • LD1 (4 podjednotky H)
    • LD2 (3H 1M)
    • LD4 (1H 3M)
    • LD5 (4 podjednotky M)
    • LD3 (2H 2M)

typ enzymu:

lakt tdehydrogen za ld1
laktátdehydrogenáza (LD)
 • infarkt myokardu, nádorové onemocnění,
 • jaterní onemocnění, hemolytická anemie, leukemie

klin. význam:

fyziol. hodnoty:

do 4,2 kat/l (37 °C)

biol. materiál:

krevní sérum

interference:

 • hemolýza

v buněčné cytoplazmě všech tkání

vysoká aktivita v játrech (LD5), ledvinách, srdci (LD1),

kosterním svalstvu (LD5), erytrocytech a nádorových buňkách

lokalizace:

alaninaminotransfer za alt
alaninaminotransferáza (ALT)
 • cytoplazmatický enzym
 • játra, ledviny, srdce, kosterní svalstvo, pankreas,
 • slezina a plíce

lokalizace:

 • poškození jater (hepatopatie)- infekční virová hepatitida,
 • infekční mononukleóza (až 20x vyšší aktivita),
 • chronická onemocnění jater
 • poškození svalstva (úrazy, záněty)
 • dekompenzované srdeční vady

klin. význam:

typ enzymu:

 • transferáza
 • katalyzuje přenos aminoskupiny na 2-oxoglutarát
 • za vzniku pyruvátu a glutamátu
alaninaminotransfer za alt1
alaninaminotransferáza (ALT)

muži <0,75 kat/l

ženy <0,58 kat/l

fyziol. hodnoty:

krevní sérum

biol. materiál:

interference:

 • hemolýza
aspart taminotransfer za ast
aspartátaminotransferáza (AST)
 • 65 % v cytoplazmě (cytoplazmatický izoenzym)
 • 35 % v mitochondriích (mitochondriální izoenzym)
 • játra, srdce, kosterní svalstvo, ledviny, erytrocyty

lokalizace:

typ enzymu:

transferáza

katalyzuje přenos aminoskupiny na 2-oxoglutarát

za vzniku oxalacetátu a glutamátu

aspart taminotransfer za ast1
aspartátaminotransferáza (AST)

<0,58 kat/l (37 °C)

fyziol. hodnoty:

biol. materiál:

sérum, krevní plazma

interference:

hemolýza

 • onemocnění srdce - nekrózy provázející infarkt myokardu
 • onemocnění jater- infekční hepatitida (AST<ALT),
 • toxická forma hepatitidy (AST>ALT)
 • onemocnění kosterního svalstva: úrazy,
 • degenerativní svalové onemocnění
 • poměr AST/ALT – tzv. De Ritisův koeficient
 • pro infarkt myokardu
 • - do 0,7 (nekomplikovaný lehký průběh)
 • - nad 0,7 – nekróza, dále tento poměr
 • určí závažnost léze hepatocytů

klin. význam:

g glutamyltransfer za gmt
g-glutamyltransferáza (GMT)
 • játra, epitel žlučových cest, ledvinové tubuly

lokalizace:

 • jaterní onemocnění (poruchy cytoplazmatické membrány),
 • výrazné zvýšení aktivity GMT při poškození jater
 • alkoholem (cirhóza, steatóza jater)
 • maligní nádorová onemocnění – karcinomy pankreatu, jater

klin. význam:

<1.20 kat/l

fyziol. hodnoty:

biol. materiál:

krevní sérum, plazma (protisrážlivé činidlo EDTA)

transferáza

katalyzuje přenos -glutamylového zbytku na jiný peptid

typ enzymu:

kreatinkin za ck
kreatinkináza (CK)
 • cytoplazma a mitochondrie buněk kosterního svalstva,
 • srdce a mozku

lokalizace:

typ enzymu:

 • transferáza
 • katalyzuje vratnou fosforylaci kreatinu
   • za vzniku kreatinfosfátu a ADP (dle potřeb organizmu)
   • je aktivována Mg 2+ ionty
 • izoenzymy CK:
   • tvořen ze dvou podjednotek:
    • svalové M (muscle)
    • mozkové B (brain)
   • CK-MM: svalový, obsažen v kosterním svalstvu
   • CK-MB: srdeční (myokardní) hlavně v srdci
   • CK-BB: mozek
 • u zdravých osob v séru 95 % CK-MM
 • a 5 % CK-MB (CK-BB) se nevyskytuje
slide49

kreatinkináza (CK)

 • ♂ <3.2 kat/l (37 °C)
 • ♀<2,4 kat/l (37 °C)
 • CK-MB 6 % celkové aktivity CK

fyziol. hodnoty:

biol. materiál:

krevní sérum, plazma (heparin)

biologický CK-MB mass (g/l) – hmotnostní koncentrace celého proteinu,

na rozdíl od běžného principu stanovení katalytické konc.

CK MB je stanovení hmotnostní koncentrace CK MB mass

v plazmě specifické právě pro izoenzym CK MB

stanovováno u infarktu myokardu

klin. význam:

 • onemocnění srdce: infarkt myokardu: po 4-8 hod. dochází
 • ke zvýšení aktivity CK-MB (důsledek nekrózy srdečního svalu)
 • k normálním hodnotám se vrací po 3-5 dnech;
 • pro diagnózu IM nemá význam celková aktivita CK,
 • protože převládá CK-MM, stanovuje se proto CK-MB
 • onemocnění svalů: úraz, zánět - zvýšená aktivita CK-MM
 • onemocnění CNS: aktivita CK-BB se zvyšuje úměrně
 • s poškozením CNS
alkalick fosfat za alp
alkalická fosfatáza (ALP)
 • izoenzymy ALP se nacházejí ve všech tkáních,
 • jsou složkou buněčných membrán

lokalizace:

 • produkován osteoblasty při kostní mineralizaci
 • cholestáza - při stagnaci žluči (uzavření žlučových cest),
 • ALP ve žluči až 100x vyšší než v séru
 • nádorová onemocnění jater – výskyt atypických forem ALP
 • zánětlivá střevní onemocnění
 • kosterní procesy spojené s vyšší aktivitou osteoblastů

klin. význam:

 • děti (1-10 let) 1,10-6,20 kat/l
 • děti (10-15 let) 1,40-7,50 kat/l
 • dospělí 0,70-2,20 kat/l

fyziol. hodnoty:

biol. materiál:

krevní sérum, plazma (heparin)

typ enzymu:

 • hydroláza
 • v alkalickém prostředí katalyzují hydrolýzu organických
 • monoesterů kyseliny fosforečné
   • ALP má 3 izoenzymy:
    • placentární
    • střevní
    • izoenzym v játrech, kostech a ledvinách
kysel fosfat za acp
kyselá fosfatáza (ACP)

typ enzymu:

 • hydroláza
   • katalyzuje v kyselém prostředí odštěpení fosfátu z organic.
   • esterů kyseliny fosforečné, ACP má pH optimum 5-6
   • izoenzymy - dle rezistence k tartarátu
    • tartarát stabilní – kostní a trombocytární izoenzymy
    • tartarát labilní – prostatický izoenzym
 • nejvyšší aktivita ACP je v prostatě, kostech, játrech, slezině,
 • erytrocytech a trombocytech

lokalizace:

 • karcinom prostaty: zvýšená aktivita prostatického ACPp
 • metastáze zhoubných nádorů do kostí
 • rozsáhlé trombózy a embolie
 • zvýšená aktivita příštitných tělísek
 • produkován osteoklasty při kostní resorpci

klin. význam:

 • ♂ <108nkat/l (37 °C)
 • ♀< 92 nkat/l (37 °C)
 • prostatický izoenzym ACPp ♂ <43 nkat/l (37 °C)

fyziol. hodnoty:

krevní sérum, plazma (EDTA), kostní dřeň

(stabilizace séra na pH 6 – 10% kys.octovou nebo NaHSO4)

biol. materiál:

a amyl za a ams
a-amyláza (a-AMS)
 • pankreat (pankreatický izoenzym)
 • slinné žlázy (slinný izoenzym)

lokalizace:

 • akutní zánět pankreatu, zánět příušních žláz,
 • onemocnění jater, nádorová onemocnění,
 • ledvinové nedostatečnosti

klinický význam:

  • v séru: 0,47-1,67 kat/l
  • v moči: <7,67 kat/l
 • pankreatický izoenzym
  • v séru: 0,22-0,88 kat/l
  • v moči: <5,8 kat/l

fyziol. hodnoty:

krevní sérum, plazma (heparin), moč

interference: hemolýza

biolog. materiál:

typ enzymu:

hydroláza

katalyzuje (za přispění vody a aktivací ionty Ca2+ a Cl-)

štěpení -1,4-glukosidických vazeb škrobu a glykogenu

lip za lps
lipáza (LPS)
 • pankreatická lipáza – vylučována pankreatem do duodena
 • jaterní lipáza
 • lipoproteinová lipáza – tvořená v cévním endotelu
 • lipáza – citlivá na hormony v tukových tkáních

lokalizace:

 • onemocnění pankreatu

klin. význam:

 • v séru <3,2 kat/l (turbidimetrické stanovení)
 • v séru <1,00 kat/l (fotometrické stanovení)

fyziol. hodnoty:

krevní sérum, plazma

biol. materiál:

typ enzymu:

 • hydroláza
 • katalyzuje hydrolýzu triacylglycerolů v tenkém střevě
   • na 1. a 3. uhlíku glycerolu, nutná přítomnost žluči a iontů Ca2+
   • sekreční enzym
cholinester za chs
cholinesteráza (CHS)

lokalizace:

 • vzniká v hepatocytech, je ukazatelem proteosyntézy
 • snížená aktivita:
   • onemocnění jater (např cirhóza)
   • nedostatek bílkovin v potravě (proteinová malnutrice)
   • otravy organofosfáty
   • zvýšená aktivita:
   • nekrotický syndrom

klin. význam:

 • v séru: 87-190 kat/l

fyziol. hodnoty:

krevní sérum, plazma

biol. materiál:

typ enzymu:

 • hydroláza
   • skupina enzymů hydrolyzujících štěpení esterů cholinu
dynamika enzymatick ch aktivit p i infarktu myokardu
dynamika enzymatických aktivit při infarktu myokardu

relativní

aktivita

(koncentrace)

myoglobin

100

CK

AST

10

LD

1

5

0

1

2

3

4

6

7

8

9

10

dny po IM

pro srovnání je uveden plazmatický myoglobin užívaný pro včasný záchyt IM

slide56

1. Bílkovinná část enzymu se nazývá (8)

2. Nebílkovinná část enzymu se nazývá (8)

3. Nebílkovinná část enzymu vázaná slabou

vazbou se nazývá (7)

4. Nebílkovinná část enzymu vázaná pevnou

vazbou se nazývá (11) . . . . . . skupina

5. Biokatalyzátory se též nazývají (6)

6. Funkční část enzymu se nazývá (7)

……. centrum

7. Látky urychlující reakci se nazývají (10)

8. Látky zpomalující či zastavující reakci

se nazývají (10)

9. Jedna z druhů inhibicí (12)

10. Jednotka aktivity enzymu definovaná

jako přeměna 1 molu látky za sekundu

se nazývá (5)

11. Jednotka aktivity enzymu vztažená

na objem tekutiny (6)

12. Jedna z metod stanovení enzymů (8)

13. Jedna z metod stanovení enzymů (9)

14. Enzymy přenášející aminoskupinu

na ketokyseliny se nazývají (12)

15. Zkratka ALT je (6) ……aminotransferáza

16. Zkratka AST je (8) ……aminotransferáza

17. Zkratka konstanty, která udává koncentraci substrátu, při níž je rychlost reakce poloviční

limitní rychlosti reakce (2)

18. Při koncentracích vyšších než Michaelisova konstanta se reakce chová jako reakce

- kolikátého řádu(1),tj. rychlost reakce se stává nezávislá na koncentraci substrátu