slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategia Rozwoju Koszalina w perspektywie do 2020 roku projekt Konsultacje społeczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategia Rozwoju Koszalina w perspektywie do 2020 roku projekt Konsultacje społeczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Strategia Rozwoju Koszalina w perspektywie do 2020 roku projekt Konsultacje społeczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Strategia Rozwoju Koszalina w perspektywie do 2020 roku projekt Konsultacje społeczne Urząd Miejski w Koszalinie. Przesłanki aktualizacji Strategii Rozwoju Koszalina przyjętej Uchwałą Nr XXII/400/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2001 roku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategia Rozwoju Koszalina w perspektywie do 2020 roku projekt Konsultacje społeczne' - sydnee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Strategia Rozwoju Koszalina

w perspektywie do 2020 roku

projekt

Konsultacje społeczne

Urząd Miejski w Koszalinie

slide2

Przesłanki aktualizacji Strategii Rozwoju Koszalinaprzyjętej Uchwałą Nr XXII/400/2001Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2001 roku

 • zmiany społeczno – gospodarcze i przestrzenne Miasta jakie zaszły od 2001 r.
 • zbliżający się koniec okresu planistycznego na jaki została przyjęta Strategia (perspektywa do 2015 roku)
 • aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oraz innych dokumentów regionalnych i krajowych
 • nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020
slide3

Plan prezentacji:

 • I część – Przebieg i organizacja prac nad Strategią
 • II część – Prezentacja wizji, misji i celów
slide4

I. część

Przebieg i organizacja prac nad Strategią

slide5

Etap I. organizacyjny

 • Etap II. diagnostyczny
 • Etap III. analizy strategicznej
 • Etap IV. konsultacyjno – redakcyjny
 • Etap V. końcowy

Przebieg i organizacja prac nad Strategią

slide6

Przebieg i organizacja prac nad Strategią

 • Zespół zadaniowy ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Koszalinaw skład którego weszli przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych, Radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele ciał opiniodawczo - doradczych przy Prezydencie Miasta
 • Zespół zadaniowy nad aktualizacją Strategii pracował od września 2011 r. W tym czasie Zespół odbył 35 spotkań
 • w traktacie aktualizacji Zespół wykonał następujące prace:

- opracował Diagnozę społeczno – gospodarczą (poddana ocenia eksperckiej przez firmę Best Consulting z Koszalina)

- opracował analizę SWOT

- przeprowadzono badania mieszkańców (wykonane przez firmę ITTI z Poznania)

- wypracował Założenia strategiczne (wizja, misja, cele)

- przeprowadził konsultacje społeczne dokumentu Diagnozy oraz Założeń strategicznych

- wypracował Procedury wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii

slide7

II. część

Prezentacja wizji, misji i celów

slide8

Strategia

Strategia jest długofalowym scenariuszem rozwoju miasta, określającym: misję, docelową wizje rozwoju oraz kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego miasta

slide9

Wizja Miasta Koszalinajest stanem miasta, do którego dążymy. Wizja wskazuje konkretny kierunek działania, tym samym pozwala na wyklarowanie jasno określonych celów, stojących przed władzami i mieszkańcami Koszalina.

Koszalin w 2020 roku to znaczący ośrodek rozwoju w obszarze basenu Morza Bałtyckiego. Miasto dobrze zorganizowane komunikacyjnie, z przyjazną przestrzenią miejską i rozwiniętą turystyką oraz nowoczesną gospodarką opartą na współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

slide10

Misja Koszalina, która służy określeniu systemu wartości, jakie przyświecają władzom i społeczności w drodze do osiągnięcia przyjętego w wizji przyszłego obrazu Koszalina, przedstawia się następująco:

Samorząd mieszkańców Koszalina wykorzystując dziedzictwo kulturowe, walory środowiska i położenie Miasta oraz jego potencjał społeczny, gospodarczy, turystyczny, kulturalny i akademicki dąży do wzrostu poziomu życia we wszystkich sferach

slide11

Cele strategiczne

i

Cele operacyjne

slide12

1. Koszalin sprawny komunikacyjnie

 • Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta
 • Modernizacja systemu zarządzania i sterowania ruchem drogowym
 • Podnoszenie atrakcyjności oferty usług transportu publicznego
 • Wprowadzanie rozwiązań systemowych i infrastrukturalnych w komunikacji pieszej i rowerowej
 • Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności transportowej Miasta
 • Wspieranie sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego
slide13

2. Nowoczesna gospodarka

 • Wspieranie progospodarczych postaw społecznych
 • Wspieranie funkcjonowania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
 • Pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych
 • Wspieranie rozwoju Koszalina jako innowacyjnego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, biznesu i samorządu
 • Rozwój turystyki z wykorzystaniem istniejących i planowanych zasobów
slide14

3. Przyjazna przestrzeń miejska

 • Kreowanie przestrzeni publicznej
 • Wspieranie gospodarki mieszkaniowej
 • Rozwijanie działań społecznych
 • Propagowanie innowacyjności i podnoszenie jakości edukacji
 • Podnoszenie roli Koszalina jako znaczącego ośrodka akademickiego
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego
 • Wzmocnienie pozycji Koszalina jako atrakcyjnego ośrodka kultury i sportu
slide15

4. Czyste środowisko

 • Usprawnianie systemu gospodarowania odpadami
 • Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Rozwój gospodarki wodno-ściekowej
 • Poprawa klimatu akustycznego
 • Zachowanie ilości terenów zielonych, w tym obszarów i obiektów chronionych przyrodniczo
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
slide16

Wdrażanie

Monitoring

Ewaluacja

Aktualizacja

Procedury wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii

Proces wdrażania Strategii Rozwoju Koszalina polegał będzie na realizacji zawartych w niej celów strategicznych i operacyjnych za pośrednictwem zarówno kontynuowanych jak i nowych sektorowych programów rozwoju.

Prowadzony będzie na poziomie Strategii Rozwoju Koszalina oraz sektorowych programów rozwoju -za pomocą przyjętych wskaźników oraz poprzez zbieranie i analizowanie danych służących ocenie realizacji przyjętych celów strategicznych.

Ewaluacja prowadzona będzie w trakcie realizacji Strategii (on – going) oraz po jej zakończeniu (ex – post). Jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy podjęte działania przyniosły zamierzony efekt.

Proces aktualizacji Strategii wymaga przede wszystkim kompleksowego prześledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, społecznych oraz uwzględnienia ich w przesuwającym się horyzoncie czasowym zgodnie z kolejnymi latami programowania.

slide17

Wskaźniki – do monitorowania realizacji Strategii przyjęte zostały zarówno wskaźniki o charakterze ilościowym, opierające się na danych statystycznych jak również wskaźniki o charakterze jakościowym pochodzące z prowadzonych badań społecznych. W Strategii Rozwoju Koszalina wskaźniki maja charakter otwarty i baza wskaźników może być zmieniana przez cały czas obowiązywania Strategii.

slide18

Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy na stronę internetową

www.obywatelski.koszalin.pl