regionalny program operacyjny wojew dztwa podkarpackiego na lata 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Przyjęty – 1 października 2007 roku przez Komisję Europejską Uchwalony – 6 listopada 2007 roku przez Zarząd Województwa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013' - pavel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regionalny program operacyjny wojew dztwa podkarpackiego na lata 2007 2013

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Przyjęty – 1 października 2007 roku przez Komisję Europejską

Uchwalony – 6 listopada 2007 roku przez Zarząd Województwa

regionalny program operacyjny wojew dztwa podkarpackiego na lata 2007 20131
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Wysokość środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego ogółem 1 136 mln euro.

 • Wielkość środków prywatnych przewidzianych w realizacji

programu oszacowano wstępnie na 127,3 mln euro,

zaś krajowych środków publicznych na poziomie

208,27 mln euro.

osie priorytetowe rpo wp1
Osie priorytetowe RPO WP

Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działania:

1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

1.2 Instytucje otoczenia biznesu

1.3 Regionalny system innowacji

1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja

inwestycyjna regionu

osie priorytetowe rpo wp2
Osie priorytetowe RPO WP

Oś II Infrastruktura techniczna

Działania:

2.1 Infrastruktura komunikacyjna

2.2 Infrastruktura energetyczna

osie priorytetowe rpo wp3
Osie priorytetowe RPO WP

Oś III Społeczeństwo informacyjne

osie priorytetowe rpo wp4
Osie priorytetowe RPO WP

Oś IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

Działania:

4.1 Infrastruktura ochrony środowiska

4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej

4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

osie priorytetowe rpo wp5
Osie priorytetowe RPO WP

Oś V Infrastruktura publiczna

Działania:

5.1 Infrastruktura edukacyjna

5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

osie priorytetowe rpo wp6
Osie priorytetowe RPO WP

Oś VI Turystyka i kultura

osie priorytetowe rpo wp7
Osie priorytetowe RPO WP

Oś VII Spójność wewnątrzregionalna

Działania:

7.1 Rewitalizacja miast

7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo

osie priorytetowe rpo wp8
Osie priorytetowe RPO WP

Oś VIII Pomoc techniczna

o i konkurencyjna i innowacyjna gospod arka
Oś I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

Cel nadrzędny:

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy

o i konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Cele szczegółowe:

 • Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu,
 • Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy,
 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wspieranie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.
dzia anie 1 1 wsparcie kapita owe przedsi biorczo ci
Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

Schemat A: Wsparcie kapitałowe funduszy – 15 826 740 euro

Schemat B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – 115 816 236 euro

z tego:

mikroprzedsiębiorstwa 46 326 495 euro

małe przedsiębiorstwa 46 326 495 euro

średnie przedsiębiorstwa 23 163 249 euro

dzia anie 1 1 b bezpo rednie dotacje inwestycyjne
Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Adresaci pomocy

(wnioskodawcy/beneficjenci):

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

dzia anie 1 1 b bezpo rednie dotacje inwestycyjne1
Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Mikroprzedsiębiorstwo:

 • zatrudnienie do 9 pracowników,
 • roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 mln euro.
dzia anie 1 1 b bezpo rednie dotacje inwestycyjne2
Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Małe przedsiębiorstwo:

 • zatrudnienie do 49 pracowników,
 • roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 10 mln euro.
dzia anie 1 1 b bezpo rednie dotacje inwestycyjne3
Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Średnie przedsiębiorstwo:

 • zatrudnienie do 249 pracowników,
 • roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro a/lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 43 mln euro.
dzia anie 1 1 b bezpo rednie dotacje inwestycyjne4
Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Siedziba firmy może znajdować się poza województwem podkarpackim, natomiast inwestycja objęta projektem musi być realizowana i utrzymana na terenie Podkarpacia.

dzia anie 1 1 b bezpo rednie dotacje inwestycyjne5
Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Pomoc nie może być udzielana beneficjentom:

 • znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy,

wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

dzia anie 1 1 b bezpo rednie dotacje inwestycyjne6
Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Wymagana wartość projektu:

 • minimalna wartość projektu – 20 tys. zł

(kosztów kwalifikowalnych),

 • maksymalna wartość projektu – 8 mln zł

(kosztów kwalifikowalnych).

dzia anie 1 1 b bezpo rednie dotacje inwestycyjne7
Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Maksymalna wielkość dofinansowania:

(zgodnie z mapą pomocy regionalnej)

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – do 70%

(50% + 20%) kosztów kwalifikowalnych

 • średnie przedsiębiorstwa – do 60%

(50% + 10%) kosztów kwalifikowalnych

dzia anie 1 1 b bezpo rednie dotacje inwestycyjne8
Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Podstawowa dopuszczalna wysokość dofinansowania projektu:

 • minimalna kwota wsparcia – 10 tys. zł
 • maksymalna kwota wsparcia dla mikro- i małych

przedsiębiorstw – 800 tys. zł

 • maksymalna kwota wsparcia dla średnich

przedsiębiorstw – 1,2 mln zł

dzia anie 1 1 b bezpo rednie dotacje inwestycyjne9
Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Dofinansowanie projektów o wysokim poziomie

innowacyjności:

 • projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania

stosowane w kraju nie dłużej niż przez 4 lata – do 2 mln zł

 • projekty o wysokim potencjale innowacyjności, w których

zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres

nie dłuższy niż 3 lata – 5,6 mln zł

dzia anie 1 1 b bezpo rednie dotacje inwestycyjne10
Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Przykładowe rodzaje projektów wg „Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP”:

 • inwestycje oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii,
 • inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych,
 • inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,
dzia anie 1 1 b bezpo rednie dotacje inwestycyjne11
Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Przykładowe rodzaje projektów wg „Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP” cd.:

 • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub

sposobie świadczenia usług,

 • wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem,
 • inwestycje z zakresu zarządzania jakością,
 • tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych.
slide27

Kwalifikowalność projektów lub wydatków – spełnianie przez projekt lub wydatek wymaganych prawem kryteriów. Ocena kwalifikowalności polega na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt może stanowić przedmiot współfinansowania.

 • Kwalifikowalność jako proces
kwalifikowalno jako proces
Kwalifikowalność jako proces

Podstawowe źródła informacji na temat kwalifikowania się do dofinansowania projektów i wydatków:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013,
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP na lata 2007-2013,
 • Krajowe wytyczne MRR z dnia 22 listopada 2007 r. dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013,
 • Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007–2013,
kwalifikowalno jako proces1
Kwalifikowalność jako proces

Podstawowe źródła informacji na temat kwalifikowania się do dofinansowania projektów i wydatków cd.:

 • Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 11 października 2007 r.
 • Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy de mninimis w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 2 października 2007 r.
 • prawo wspólnotowe (rozporządzenia 1083/2006 oraz 1081/2006 dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
kwalifikowalno jako proces2
Kwalifikowalność jako proces
 • Zgodnie z zapisami RPO WP projekt kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne:
 • beneficjent, który ubiega się o dofinansowanie, jest
 • uprawniony do złożenia wniosku,
 • projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami
 • Wspólnoty,
 • projekt jest zgodny z RPO WP oraz Szczegółowym
 • opisem priorytetów RPO WP,
 • projekt przyczynia się do realizacji celów osi I RPO WP.
kwalifikowalno jako proces3
Kwalifikowalność jako proces
 • Zgodnie z zapisami RPO WP wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne:
 • wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności
 • wydatków,
 • jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
 • wspólnotowego i krajowego,
 • jest zgodny z postanowieniami RPO WP,
 • mieści się w kategoriach wydatków, które wynikają z umowy o dofinansowanie,
kwalifikowalno jako proces4
Kwalifikowalność jako proces
 • Zgodnie z zapisami RPO WP wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne cd.:
 • jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z jego realizacją,
 • został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatków,
 • wydatek został należycie udokumentowany,
 • wydatek nie podlega wyłączeniom przedstawionym w wytycznych MRR.
slide33

Dwie „ścieżki” dostępu do dofinansowania:

 • rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych
slide34
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
slide35
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Pomoc może być udzielona beneficjentowi pomocy na realizację nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym.

slide36
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Nowa inwestycja obejmuje:
 • Inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez
  • wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego
  • w istniejącym przedsiębiorstwie.
 • 2. Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.
slide37
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Nową inwestycją nie jest:

Inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych

Nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa

slide38
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Rozpoczęcie inwestycji – realizacji projektu

Prace związane z realizacją nowej inwestycji mogą się rozpocząć po złożeniu wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu pisemnego potwierdzenia, że nowa inwestycja spełnia warunki uzyskania pomocy i kwalifikuje się do objęcia pomocą.

slide39
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Uwaga!

Pisemne potwierdzenie nie stanowi podstawy do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy.

slide40
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycji należy rozumieć podjecie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych, z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej.

slide41
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Wydatki kwalifikowane to wydatki niezbędne do realizacji nowej inwestycji i wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz uwzględnione w umowie o dofinansowanie projektu.

slide42
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Wydatki kwalifikowane:
 • Nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów,
  • wydatek poniesiony na zakup gruntu jest kwalifikowany
  • tylko do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych
  • projektu,
  • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, jego wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym
  • sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji
  • projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie
  • o dofinansowanie,
  • jest niezbędna do realizacji projektu.
slide43
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Wydatki kwalifikowane cd.:
 • Nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania
 • nieruchomości zabudowanej,
  • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej, a wartość nieruchomości potwierdzona jest operatem
  • szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego
  • rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy o gospodarce
  • nieruchomościami,
  • nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów
  • realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym
  • w umowie o dofinansowanie,
  • jest niezbędna do realizacji projektu.
slide44
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Wydatki kwalifikowane cd.:
  • W przypadku zakupu nieruchomości z zamiarem wyburzenia stojącego na niej budynku – koszt kwalifikowany jak za zakup gruntu (cena nabycia samego budynku nie jest kosztem kwalifikowanym, natomiast koszt jego wyburzenia stanowi koszt kwalifikowany).
slide45
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Wydatki kwalifikowane cd.
 • Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym:
  • budowli i budynków pod warunkiem, że ich nabycie
  • pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu
  • inwestycyjnego objętego pomocą,
  • maszyn urządzeń,
  • narzędzi, przyrządów i aparatury,
  • wyposażenia technicznego dla prac biurowych,
  • infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją,
  • w szczególności drogi wewnętrznej przewodów lub
  • urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych,
  • elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnej.
slide46
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Wydatki kwalifikowane cd.

Nabycie środków trwałych może nastąpić w drodze umowy leasingu.

Umowa leasingu ruchomych środków trwałych musi zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta po zakończeniu trwania umowy.

slide47
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Wydatki kwalifikowane cd.

W przypadku leasingu kosztem kwalifikowanym jest kwota rat leasingowych zapłaconych w okresie realizacji projektu. Nie są kwalifikowane wydatki związane z umową leasingu, takie jak: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe.

slide48
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Wydatki kwalifikowane cd.
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli
 • spełniają łącznie następujące warunki:
   • będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa,
   • które otrzymało pomoc,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami
   • o rachunkowości,
   • będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
   • będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co
   • najmniej pięć lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy,
   • małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy
   • lata.
slide49
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Wydatki kwalifikowane cd.

Środki trwałe nabyte przez mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę nie muszą być nowe. Jednakże zakup używanego środka trwałego nie mógł być dofinansowany z publicznych środków krajowych i wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu przez beneficjenta. Dokumentem potwierdzającym ten fakt może być oświadczenie sprzedawcy.

slide50
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Wydatki kwalifikowane cd.

Uwaga!

W przypadku beneficjenta prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

slide51
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Wydatki kwalifikowane cd.

Koszty prac związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych mogą być dofinansowane w 50%, jeżeli zostały poniesione po złożeniu wniosku. Np. opracowanie dokumentacji technicznej, biznesplanu, studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko.

slide52
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Wydatki kwalifikowane cd.
 • Do wydatków kwalifikowanych na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją zalicza siędwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników:
  • wynagrodzenia brutto,
  • obowiązkowe składki, w tym składki na ubezpieczenia
  • społeczne.
slide53
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Wydatki kwalifikowane cd.

Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją oznacza przyrost zatrudnienia netto liczby pracowników w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy, w wyniku realizacji nowej inwestycji, w okresie 3 lat od dnia jej zakończenia.

Do liczby pracowników wlicza się pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy oraz pracowników sezonowych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

slide54

Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych

slide55
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych

Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta pomocy w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

slide56
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych

Dla firm prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego – maksymalna kwota w okresie 3 lat wynosi 100 tys. euro.

slide57
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki związane z realizacją projektu, spełniające odpowiednie kryteria.

slide58
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Wydatki kwalifikowane muszą spełniać następujące
 • kryteria:
  • być spójne z postanowieniami programu operacyjnego,
  • być zgodne z podręcznikiem kwalifikowalność wydatków
  • RPO WP,
  • uwzględniać dodatkowe kryteria, przewidziane dla danego
  • źródła finansowania, w przypadku programów finansowanych
  • ze źródeł zagranicznych.
slide59
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Wydatki kwalifikowane cd. – przypomnienie:
 • Zgodnie z zapisami RPO WP wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne:
  • wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności
  • wydatków,
  • jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
  • wspólnotowego i krajowego,
  • jest zgodny z postanowieniami RPO WP,
  • mieści się w kategoriach wydatków, które wynikają
  • z umowy o dofinansowanie.
slide60
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Wydatki kwalifikowane cd. – przypomnienie:
 • Zgodnie z zapisami RPO WP wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne cd.:
  • jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z jego realizacją,
  • został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy
  • jak najniższej kwocie wydatków,
  • wydatek został należycie udokumentowany,
  • wydatek nie podlega wyłączeniom przedstawionym w wytycznych MRR.
slide61
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Maksymalna wielkość dofinansowania – przypomnienie:
 • mikro - i małe przedsiębiorstwa – do 70% (50% + 20%)
 • kosztów kwalifikowanych
 • średnie – do 60% (50% + 10%) kosztów kwalifikowanych,
 • z wyjątkiem prowadzących działalność w sektorze transportu,
 • dla których obowiązuje 50%.
slide62
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć m.in.:
  • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej
  • w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych,
  • informacje o innej pomocy publicznej, jaką beneficjent
  • otrzymał w odniesieniu do tych samych wydatków
  • kwalifikowanych, niezależnie od jej formy i źródła.
trwa o projektu
Trwałość projektu

Beneficjent może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do trwałości projektu.

trwa o projektu1
Trwałość projektu

Warunek trwałości uznaje się za spełniony w przypadku, gdy inwestycja zostanie utrzymana w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia. Jeżeli beneficjentem pomocy jest MŚP, podmiot udzielający pomocy może skrócić ten okres do 3 lat.

trwa o projektu2
Trwałość projektu

Wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w okresie trwałości projektu, nie będzie uznana za nieutrzymanie inwestycji, o ile działalność gospodarcza związana z inwestycją będzie prowadzona przez beneficjenta pomocy przez minimalny wymagany okres.

slide67

Dziękuję za uwagę

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

ul. Hanasiewicza 17

Rzeszów

Tel. (017)-747-64-70

dwp@podkarpackie.pl

www.wrota.podkarpackie.pl