ligj 9 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ligj . 9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ligj . 9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Ligj . 9 - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

LIDERSHIPI. Ligj . 9. Lider -ship. Persona të cilët manifestojnë me shumë ndikim te të tjeret. Ata që nxisin të tjerët tu shkojnë pas për të arritur qëllimet e caktuara. Lidershipi është ajo marrëdhënie , nëpërmjet së cilës një individ ndikon mbi sjelljen e njerëzve të tjerë.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ligj . 9


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ligj 9

LIDERSHIPI

Ligj. 9

slide2

Lider-ship

Persona tëcilëtmanifestojnë me shumëndikimtetëtjeret

Ata qënxisintëtjerëttushkojnë pas përtëarriturqëllimet e caktuara

Lidershipiështëajomarrëdhënie, nëpërmjetsëcilësnjëindividndikonmbisjelljen e njerëzvetëtjerë

Lideriinflueconnëformëjodetyruesepasuesinqëtarealizojëqëllimin e shtruar

Gjëjamëvitaleqëbënlideriështëkrijimiifrymëssëpunësekipore.

slide3

Së katërti, me punën e tij lideri duhet të jetë shembull për të tjerët

Së pari,

duhet të njohë mirë njerëzit dhe

motivet e tyre

Gjatë

realizimit të detyrave të tij, lideri duhet të ballafaqohet me një sërë sfidash:

Së treti, duhet të ndjekë me kujdes zhvillimin e situatës me qëllim që ti marrë vendimet

Së dyti,

të ndikojë në rritjen e motivimit

lidershipi dhe menaxher t
LidershipidheMenaxherët

Menaxherëtidrejtojnënjerëzit duke u mbështeturtekpushtetiqë u jeppozita.

stilet e lidershipit
Stilet e Lidershipit

Mënyrat e sjelljessëliderevendajvartësvepërarritjen e qëllimevemundtëjenë:

StiliAutokratik I Lidershipit

StiliDemokratik I Lidershipit

Stili Liberal I Lidershipit

mbikëqyrja e rreptë e

vartësve, motivimiitë

cilëvebëhetnëpërmjet

frikës

lideridemokratik e ndan

autoritetin e tij me vartësit,

merrnëkonsideratë

mendimetdheopinionet e

tyre

duke u lënëvartësvenjë

shkallëtëmadhelirie, të

përcaktojnë vet objektivatsi

dhemënyrën e realizimittë

tyre

slide7

Cilësitë e Liderit

Inkurajues

Imagjinativ

Logjikues

Respektues ndaj vetes dhe të tjerëve - Studiues

Energjik – Frymëzues – Bindës - Karizmatik

Njeri të cilit mund t’i mbështetësh

Entuziast

I vendosur – Moralisht i shëndosh

I organizuar-

rast studimor
RAST STUDIMOR
 • Ёndёrroj që katёr fёmijёt e mi tё vegjёl, njё ditё tё jetojnё nё njё komb, nё tё cilin nuk do tё vlerёsohen sipas ngjyrёs, por sipas karakterit tё tyre.
 •  Ёndёrrojqënjё ditё, kykomb tё ngrihetdhe tё jetojësipas rёndёsisё sё vёrtetё tё kredos sё tij: "Ne e kuptojmё kёtё tё vёrtetё si tё vetёkuptueshme: tё gjithё njerёzit janё krijuar tё barabartё."
 • Mos lejoni tё pijmё nga kupa e hidhёrimit dhe e urrejtjes pёr të shuajtur etjen pёr liri.
 •  Luftёn tonё duhet ta zhvillojnё gjithnjё nё nivelin e lartё tё dinjitetit dhe disiplinёs. Protesta jonё krijuese nuk duhet të degjenerojë nё dhunё fizike. Gjithnjё duhet tё ngjitemi nё lartёsinё e lartmadhёrueshme, ku t'i bëjmë ballë dhunёs fizike me fuqinё e shpirtit
blue earth

Blue Earth

By PresenterMedia.com

elementet e suksesit
Elementet e Suksesit

1962 – Biznesetindividuale – tregjetevogla

Sam Walton kishtenjëstiltëmenaxhimitqë I jeptepërparësiiniciativesindividualedheautonomisë, porgjithmonënënmbikqyrje.

10 elementeidentifikuesetësuksesittëWal Mart

 • PërkushtohundajBiznesit, angazhohu, besonëatëqëbëndheduajemëshumë se kushdotjetër.
 • Ndajefitimindhesuksesin me bashkëpunëtorët, konsiderojisipartnerë.
 • Motivopartnerët, punëtorëttuaj.
 • Komunikovazhdimisht me bashkëpunëtorëttuaj. Besojuatyre.
 • Vlerësomendimetdhepunën e bashkëpunëtorëvetuaj.
 • Festosuksesettua, shprehuentuziastdhe optimist edhenërasttëndonjëdështimi.
 • Dëgjodhevlerësotëgjithamendimet e punonjësvedheklientëvetuaj.
 • Tejkalopritjet e klientit – “Satisfaction Guaranteed”.
 • Kontrolloshpenzimettuajamëmirë se konkurentët, duke u zhvilluardhegjeturpërparësikonkurruese.
 • Veprondryshe – Bëhukreativ.