เอกสาร
Download
1 / 26

( ร่าง ) แผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553 – 2556 ( ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555) - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

เอกสาร “( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 ( ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555) ”. ( ร่าง ) แผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553 – 2556 ( ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555) เสนอ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 วัน เสาร์ที่ 30 เมษายน 2554.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '( ร่าง ) แผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553 – 2556 ( ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555)' - svetlana-velika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”

(ร่าง)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2553 – 2556

(ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555)

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554


เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สากล


พันธกิจ

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา

2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

3.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

4. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

6.พัฒนาศักยภาพของชุมชน


การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การทบทวนแผนยุทธศาสตร์

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”

  • ประเมินสภาพแวดล้อม

  • ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์

  • ระบุเป้าประสงค์

  • กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

  • กำหนดกลยุทธ์

  • กำหนดแผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

  • เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 19 เมย.54


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1บัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ มีคุณธรรม มีอัตตลักษณ์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประชาชนทุกวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่อง

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1บัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ มีคุณธรรม มีอัตตลักษณ์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประชาชนทุกวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่อง

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 นักศึกษา บุคลากร และชุมชน เกิดความรู้ และเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีไทย สามารถนำองค์ความรู้สู่สาธารณชนและสากล

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4 งานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 6 ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


12 แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่

เอกสาร “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2553-2556 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2555)”


ad