Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet - PowerPoint PPT Presentation

tillitsvalgtes rolle i ia arbeidet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

play fullscreen
1 / 14
Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet
244 Views
Download Presentation
Download Presentation

Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

 2. Likeverdige parter • Arbeidsgiver og tillitsvalgt er likeverdige avtaleparter i virksomheten • Medbestemmelse etter Hovedavtalen • Mange tillitsvalgte fra ulike foreninger? • Samarbeid med Nav Arbeidslivssenter • Arbeidsgiver og tillitsvalgt er likeverdige avtaleparter i virksomheten • Medbestemmelse etter Hovedavtalen • Mange tillitsvalgte fra ulike foreninger? • Samarbeid med Nav Arbeidslivssenter

 3. Tillitsvalgtes forpliktelser etter avtalen 3.3 Tillitsvalgtes forpliktelser a) Tilegne seg nødvendig kunnskap b) Bidra aktivt i utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeidet. c) Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det.

 4. Tillitsvalgtes roller • Avtalepart • Pådriver • Sparringspartner for ledelsen • Vakthund • Støttespiller for de ansatte

 5. Rolleavklaring i forhold til verneombud og AMU Tillitsvalgtes rolle Verneombudets rolle Ivareta hele arbeidsmiljøet, helse, miljø og sikkerhet Arbeidsmiljølovens bestemmelser favner videre enn IA-avtalen • Part i IA-arbeidet • Ivareta medlemmene • Bistand til enkeltpersoner • Tilsettinger • Medbestemmelse etter Hovedtariffavtalen Den tillitsvalgte og verneombudet har sammenfallende interesser!

 6. Dialog og samarbeid Dialog og samarbeid er grunnleggende for å skape et godt arbeidsmiljø. Både ledere, tillitsvalgte og ansatte er ansvarlig for å bidra til å skape en kultur preget av åpenhet og tillit. I virksomheter med IA-avtale har tillitsvalgte, gjennom å underskrive avtalen, et klart medansvar for å jobbe med et systematisk forebyggende HMS- arbeid, forebygge utstøting og redusere sykefravær. Dette gjøres best ved å samarbeide tett med ledelse og verneombud. Kilde: Arbeidstilsynet

 7. Temahefte Idébankens temahefte om tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv • rollebeskrivelser • sjekklister for tillitsvalgte • et faktaark om den norske modellen • gode eksempler • motivasjon og verktøy

 8. Sykefravær Som tillitsvalgt skal du: • Bidra til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet • Når det er hensiktsmessig, gi arbeidstakerne råd og veiledning og bistå arbeidstaker i dialogen med arbeidsgiver og andre • Delta på dialogmøtet når arbeidstakeren ønsker det

 9. Praktisk hjelp i sykefraværsarbeidet Det finnes flere brosjyrer og temahefter på idebanken.org, inkluderende.no, mv. Kartlegg hva som finnes av tiltak og bistand fra Nav. Samarbeid med arbeidsgiver om gode rutiner, god informasjon, plan for tilrettelegging, samarbeid med eksterne instanser, og lignende.

 10. ”Gult kort” Noen virksomheter har gode erfaringer med å lage et ”gult kort”, et skriv den sykmeldte får med seg til sin lege som beskriver virksomheten, hvilke arbeidsoppgaver som utføres og hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes. Dette kan være et nyttig verktøy for behandlende lege.

 11. Den tillitsvalgte har ansvar innenfor alle de tre delmålene i IA-avtalen Overordnet mål: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. De tre delmålene er: 1) Reduksjon i sykefraværet 2) Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne 3) Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges

 12. Oppstart på 1-2-3 • Sjekk status: Har arbeidsplassen en lokal handlingsplan med konkrete mål og tiltak innenfor alle delmål? • Finn informasjon og tips • Bli med på leken • Analyser hvor skoen trykker innenfor alle delmålene • Involver alle medlemmer, diskuter behov og utfordringer jevnlig på klubbmøtene • Vær ambisiøs, konkret og målrettet

 13. Nav tilbyr kurs Nav Arbeidslivssenter tilbyr gratis kurs til tillitsvalgte og ledere i IA-virksomheter i alle fylker. Partssamarbeid, mål, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, og lignende er temaer.

 14. Nettressurser • Idebanken.org • Inkluderende.no • Nav.no • Jobbforhelsa.no • Mangfoldsportalen.no