izvanugovorna odgovornost u pomorskom pravu op e ograni enje odgovornosti brodovlasnika brodara n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST U POMORSKOM PRAVU OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA (BRODARA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST U POMORSKOM PRAVU OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA (BRODARA)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
stephen-hester

IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST U POMORSKOM PRAVU OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA (BRODARA) - PowerPoint PPT Presentation

142 Views
Download Presentation
IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST U POMORSKOM PRAVU OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA (BRODARA)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST U POMORSKOM PRAVUOPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA (BRODARA) Zagreb, 30.11.2011.

 2. TKO JE BRODAR? • BRODAR = fizička ili pravna osoba koja je kao posjednik broda nositelj plovidbenog pothvata, s tim štose pretpostavlja, dok se ne dokaže suprotno, da je brodar osoba koja je u upisnik brodova upisana kao vlasnik broda (čl. 5., t. 32. PZ) • Brodar “nevlasnik”: zakupoprimatelj, hipotekarni vjerovnik kod deposesije broda • Upis brodara u upisnik: deklaratorne prirode

 3. ZAŠTO JE VAŽNO ZNATI TKO JE BRODAR? • Za obveze koje nastanu u vezi s plovidbom i iskorištavanjem broda odgovarabrodar ako PZ-om nije drugačije određeno (PZ, čl. 385.)

 4. ZA KOJE OBVEZE ODGOVARA BRODAR? • Ugovorna odgovornost (brodar/prijevoznik: prijevoz putnika, prijevoz putnika, prijevoz tereta, tegljenja, pomorsko osiguranje – brodar kao ugovaratelj osiguranja; osiguranik) • Izvanugovorna odgovornost

 5. IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST? • Šteta koju iz izvanugovornog odnosaprouzroči brodosobama i stvarima izvan broda i okolišu

 6. SLUČAJEVI IZVANUGOVORNE ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA/BRODARA • Smrt i tjelesne ozljede kupača i drugih osoba u moru (odgovara i osoba koja je upravljala brodom u trenutku događaja; temelj odgovornosti ovisi o “prostornom kriteriju” – čl. 810. PZ) • Oštećenje stvari i onečišćenje okoliša – čl. 811. i 812. PZ • Onečišćenje od broda izlijevanjem ulja koje se prevozi kao teret – odgovara brodovlasnik, čl. 813.-823. PZ

 7. SLUČAJEVI IZVANUGOVORNE ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA/BRODARA - nastavak • Nuklearna šteta- odgovara poduzetnik nuklearnog broda (gubitak života ili tjelesna ozljeda; gubitak ili oštećenje stvari koji nastaju iz radioaktivnih svojstava s otrovnim, eksplozivnim ili drugim pogibeljnim svojstvima nuklearnog broda ili radioaktivnih proizvoda i otpada; nema nuklearnih brodova! – čl. 824.-840. PZ) • Sudar brodova – čl. 748.-759. PZ

 8. OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA (BRODARA) • Ograničenje odgovornosti brodovlasnika = izuzetak od pravila građanskog prava: brodovlasnik ne mora štetu nadoknaditi u cijelosti nego do unaprijed utvrđenog iznosa – ZAŠTO? • Razlog je ekonomski a ne pravni: • OSIGURLJIVOST RIZIKA PLOVIDBENOG PODUZETNIŠTVA

 9. OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA (BRODARA) – nastavak 2 • Opće ograničenje odgovornosti odnosi se na ugovornu i izvanugovornu odgovornost • Ograničenje za ukupnost iznosa svih tražbina nastalih iz jednog događaja za koje se odgovornost može ograničiti • POSTOJE DVA SUSTAVA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI U POMORSKOM PRAVU: • Sustav općeg ograničenja odgovornosti predstavlja opću gornju granicu odgovornosti brodovlasnika • Sustav ograničenja posebne (ugovorne) odgovornosti prijevoznika (za teret, za putnike, za prtljagu)

 10. OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA (BRODARA) nastavak 3 OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI OPĆEPOSEBNO • “po brodu” - po koletu/masi • veličina (tonaža) broda - po putniku • “razredi” • Korištenje povlastice posebnog ograničenja odgovornosti ne isključuje korištenje povlastice općeg ograničenja odgovornosti

 11. SUSTAVI OPĆEG OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI • Sustav abandona (francuski sustav) • Sustav egzekucije (njemački sustav) • Sustav ograničenja “svota na tonažu” (engleski sustav)

 12. UNIFIKACIJA OPĆEG OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA ? • Konvencija 1924. – 8 država stranaka • Konvencija 1957. – 35 država stranaka • Konvencija 1976. – 52 država stranaka (HR) • Protokol 1996(K76) – 43 države stranke (HR)

 13. KONVENCIJE I PROTOKOLI O OPĆEM OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA - nastavak

 14. KONVENCIJA IZ 1976. • Tko može ograničiti odgovornost? brodovlasnik, brodar, zakupoprimatelj, naručitelj iz brodarskog ugovora, manager, spašavatelj,osoba za čije radnje odgovara brodovlasnik, odnosno spašavatelj, osiguratelj odgovornosti

 15. KONVENCIJA IZ 1976. • Koje su tražbine podvrgnute ograničenju? • Smrt, tjelesne ozljede, oštećenje imovine do kojih je došlo na brodu ili u neposrednoj vezi s korištenjem broda ili radnjama spašavanja, uključujući i daljnje štete • Štete zbog zakašnjenja u prijevozu putnika i tereta • Druge štete zbog povrede izvanugovornih prava, nastale u neposrednoj vezi s iskorištavanjem brodova ili spašavanjem • Štete nastale pri “spašavanju” podrtina • Štete nastale pri uklanjanju tereta na brodu

 16. KAKAV JE POSTUPAK OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI? • Izvanparnični postupak • Pokreće se na prijedlog osobe koja je ovlaštena ograničiti odgovornost • Rješenje o ograničenju odgovornosti • Rješenje o osnivanju fonda ograničenja odgovornosti A) Fond tjelesnih šteta B) Fond za “ostale tražbine” C) Posebne granice za putnike iz ugovora o prijevozu • Stvarno nadležan je trgovački sud (sudac pojedinac) • Prijava tražbina → ročište za ispitivanje tražbina • Tražbina sporna → upućivanje na deklaratornu parnicu (postojanje + visina tražbine); pravomoćna presuda proizvodi učinak prema svim sudionicima postupka ograničenja odgovornosti brodovlasnika • Rješenje o diobi fonda • Nalog za isplatu

 17. ZAŠTO JE DOBRO ZA BRODOVLASNIKA DA ZATRAŽI OSNIVANJE FONDA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI? • Osnivanjem Fonda vjerovnici mogu svoje tražbine namiriti isključivo iz Fonda bez mogućnosti da to ishode iz ostale brodovlasnikove imovine – djelovanje unaprijed i retroaktivno – čl. 398. PZ

 18. JE LI SVEJEDNO KOJEM SUDU SE PODNOSI PRIJEDLOG ZA OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI? • NE • FORUM SHOPPING

 19. PRIMJENA KONVENCIJE I “PRAVIČNOST” – slučaj broj 1 • K57 i K76 se primjenjuje uvijek kada neka osoba traži ograničenje pred sudom države ugovornice • Singapur – stranka K 1957. (niže granice odg.) • UK – stranka K 1976. (više granice odg.) • Herceg Novi (Malta) ↔ Ming Galaxy (Tajvan) – sudar u singapurskim vodama 18. 8. 1996. (HN potonuo, MG pretežito kriv za sudar i znatno manje oštećen nego HN) • 20.8. 1996. MG u Singapuru tuže HN za naknadu štete i pokreću postupak ograničenja svoje odgovornosti prema HN • 28.8.1996. HN zaustavljaju sestrinski brod MG-a u UK i traže odlučivanje o meritumu spora u UK • 7.11.1996. MG traži od UK suda odbacivanje tužbe jer: • UK sud nije prikladan sud da odlučuje; i • O istoj stvari je započeo postupak pred singapurskim sudom

 20. OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI • The Herceg Novi (Ming Galaxy), 1998 Konvencija iz 1976. (UK) v. Konvencija iz 1957. (Sing.) Može li se pred singapurskim sudom koji primjenjuje bitno niže granice odgovornosti ostvariti pravična naknada za oštećenog? Je li oštećeni uskraćen za legitimnu pravnu pogodnost – mogućnost da mu šteta bude naknađena u višem iznosu?

 21. OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI • Engleski Court of Appeal: “…nijedna od konvencija se ne može smatrati pravičnijom ili boljom…” “…svaka država ima suvereno pravo primijeniti uređenje kakvo želi…” “…suđenjem u Singapuru može se ostvariti pravičnost kao cilj primjene prava…”

 22. OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI – primjer broj 2 • 2007. godina – sudar dva protugalska ribarska broda (A i B) u portugalskom teritorijalnom moru • Portugal je stranka Konvencije iz 1957. s Protokolom iz 1979. s primjenom i u sporovima bez međunarodnog elementa • Vlasnik broda A i jedan član posade traže naknadu štete od vlasnika broda B krivog za sudar u iznosu od € 65 785. • Vlasnik broda B i njegov osiguratelj osnivaju fond ograničenja odgovornosti, sukladno K1957. u visini od € 8267.

 23. OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI • Javljaju se i druge osobe radi namirenja iz fonda → vlasnik broda A i član posade namiruju tražbine u iznosu od €2 465 (30% sredstava iz fonda i 3,75% od visine pretrpljene štete) • Žalbeni i Vrhovni sud odbijaju žalbe vlasnika broda A ZAR OPET NIŠTA?

 24. OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI • Studeni 2008. - predmet pred portugalskim Ustavnim sudom • Je li primjena Konvencije iz 1957. neustavna ako rezultira velikim nesrazmjerom između stvarno pretrpljene štete i naknade koja se dosuđuje?

 25. OPĆE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI • Odluka Ustavnog suda Portugala: • Načelo ograničene odgovornosti brodovlasnika opravdano je zbog javnog interesa i osiguranja mogućnosti poslovanja brodovlasnika, ALI • Načelo demokracije i vladavine prava, kao ustavno načelo, uključuje i temeljno ustavno pravo na pravičnu naknadu za pretrpljenu štetu, koje mora biti zaštićeno; • Dosuđena naknada u visini od samo 3,75% od iznosa štete toliko je nedovoljna da predstavlja povredu oštećenikovog ustavnog prava na pravičnu naknadu za pretrpljenu štetu!!! • Takva interpretacija odredaba Konvencije iz 1957. je neustavna → Ustavni sud ukinuo odluku !!!