V porezni sustav rh
Download
1 / 126

V. POREZNI SUSTAV RH - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

V. POREZNI SUSTAV RH. POREZNI SUSTAV - ukupnost poreza koji funkcioniraju u određenoj zemlji - sve zemlje imaju različite porezne sustave (vjera, klimatski uvjeti, stavovi, ponašanje). Čimbenici koji utječu na porezni sustav: - ustavno uređenje države

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'V. POREZNI SUSTAV RH' - barb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

POREZNI SUSTAV

- ukupnost poreza koji funkcioniraju u određenoj

zemlji

- sve zemlje imaju različite porezne sustave (vjera,

klimatski uvjeti, stavovi, ponašanje).


Čimbenici koji utječu na porezni sustav:

- ustavno uređenje države

- centralizacija/decentralizacija poreznog sustava

- veličina teritorija

- broj stanovništva i gustoća naseljenosti

- demografska struktura

- veličina javnog sektora

- ekonomske integracije


Zahtjevi koji se postavljaju pred suvremeni

porezni sustav:

- harmonizacija poreza

a.) unifikacija

b.) usklađivanje poreznih propisa


- neutralnost poreza; bez državnog

intervencionizma u kreiranju poreznog sustava

smanjenje poreznog opterećenja; pronaći što

više poreznih obveznika predstavlja jedan od

oblika smanjenja poreznog opterećenja


- jednostavnost u oporezivanju

- prednost u oporezivanju potrošnje u odnosu na

oporezivanje dohotka

- pravednost u oporezivanju


POREZNI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Porezni sustav Republike Hrvatske je pluralan što

znači da ima više poreznih oblika:

- državni

- županijski

- gradski ili općinski te

- zajednički porezi.


Načela poreznog sustava RH

- porezima opskrbiti proračun kroz novac (treba

prikupiti dostatnu količinu novca za pokrivanje

rashoda)

- porezna neutralnost


- porezni sustav mora omogućiti ravnomjernu i

pravednu raspodjelu poreznog tereta

- mora biti jednostavan i jeftin

- treba povećati privlačnost ulaganja za inozemne

investitore.


Porezni sustav Republike Hrvatske čine

sljedeći porezi:

1.) Državni porezi

2.) Županijski porezi

3.) Gradski ili općinski porezi

4.) Zajednički porezi

5.) Naknade za priređivanje igara na sreću


DRŽAVNI POREZI

- porez na dobit

- porez na dodanu vrijednost (PDV)

- posebni porezi (trošarine)


ŽUPANIJSKI POREZI

- porez na nasljedstva i darove

- porez na cestovna i motorna vozila

- porez na plovila

- porez na automate za zabavne igre


GRADSKI/OPĆINSKI POREZI

- prirez porezu na dohodak

- porez na potrošnju

- porez na kuće za odmor

- porez na tvrtku ili naziv

- porez na korištenje javnih površina


ZAJEDNIČKI POREZI

- porezi od kojih se jedan dio slijeva u državni

proračun, a drugi dio u proračun na dva dijela:

1.) županija i gradovi/općine

2.) gradovi/općine

Tu spadaju:

- porez na dohodak

- porez na promet nekretnina.Porez na nasljedstva i darove

Porezni obveznik

Pravna ili fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj naslijedi

ili primi na dar ili stekne po drugoj osnovi bez naknade

imovinu na koju se plaća porez.

Porezna osnovica

Iznos gotova novca te tržišnu vrijednost financijske

i druge imovine na dan utvrđivanja porezne

obveze.

Porezna stopa

do 5% (propisuje se županijskim odlukama).


Porez na cestovna i motorna vozila

Porezni obveznik

Pravna ili fizička osoba vlasnik registriranih

osobnih automobila i motocikala.

Predmet oporezivanja

Osobni automobil do 10 godina starosti i motocikl.

Iznos poreza

Oporezuje se prema snazi motora iskazanoj u kW i

godinama starosti vozila.


Porez na plovila

Porezni obveznik

Pravna ili fizička osoba vlasnik plovila.

Predmet oporezivanja

Plovilo prema dužini iskazanoj u metrima, s kabinom ili bez

kabine, te snazi motora iskazanoj u Kw.


Porez na automate za zabavne igre

Porezni obveznik

Pravna ili fizička osoba koje automate za zabavne igre

stavlja u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim

objektima, javnim objektima i drugima javnim prostorima.

Predmet oporezivanja

Automati za zabavne igre.

Iznos poreza

Iznosi 100 kn mjesečno po aparatu.Prirez porezu na dohodak

Porezni obveznik

Obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili

uobičajeno boravište na području općine/grada koji su

propisali obvezu plaćanja prireza.

Porezna osnovica

Iznos poreza na dohodak.


Porezna stopa

1.) općina po stopi do 10%

2.) grad ispod 30 000 stanovnika po stopi do 12%

3.) grad iznad 30 000 stanovnika po stopi do 15%

4.) grad Zagreb po stopi do 30%

Grad Osijek ima stopu prireza od 13%.

Grad Varaždin ima stopu prireza od 10%.

Grad Slavonski Brod ima stopu prireza od 8%.

Grad Zagreb ima stopu prireza od 18%.


Porez na potrošnju

Porezni obveznik

Pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske

usluge.

Porezna osnovica

Prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim

objektima.

Porezna stopa

do 3% (prema odluci grada/općine).


Porez na kuće za odmor

Porezni obveznik

Pravna i fizička osoba vlasnik kuće za odmor.

Porezna osnovica

Četvorni metar korisne površine kuće za odmor.

Porezna stopa

Od 5,00 kn do 15,00 kn po četvornom metru korisne

površine.


Porez na tvrtku ili naziv

Porezni obveznik

Pravna i fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit ili

poreza na dohodak i registrirana je za obavljanje

djelatnosti.

Porezna osnovica

Tvrtka ili naziv.

Porezna stopa

Do 2 000 kn po svakoj tvrtki ili nazivu.


Porez na korištenje javnih površina

Porezni obveznik

Pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu.

Predmet oporezivanja

Javne površine što ih koriste pravne i fizičke

osobe.

Porezna stopa

Iznos poreza propisuje općina ili grad.


U daljnjem dijelu praktikuma u okviru V. Poglavlja

pojašnjeni su najvažniji i najizdašniji porezi iz poreznog

sustava Republike Hrvatske iz segmenta državnih i

zajedničkih poreza kao što su:

- porez na dohodak

porez na dodanu vrijednost

porez na dobit

posebni porezi (trošarine)

porez na promet nekretninaPOREZ NA DOHODAK

- uz porez na promet jedan od najznačajnijih

poreznih oblika

- važan instrument fiskalne politike → instrument

politike raspodjele i politike rasta

- kompliciran porezni oblik

- prvobitno se ovaj porez zvao glavarina

- u Engleskoj je 1798.godine uveden porez na

dohodak pod nazivom Aid and Contribution Tax

za potrebe financiranja rata sa Napoleonom.


Karakteristike poreza na dohodak

- velika fin.izdašnost = porezne vlasti žele što veći

broj poreznih obveznika

- kompliciranost = vodi se računa o svakom

obvezniku

- elastičnost = kroz direktnu, lomljenu,

raščlanljenu progresiju

- djelotvoran je instrument socijalne i ekonomske

politike

- skup jer zahtijeva veliku administraciju.


Oblici poreza na dohodak

Postoje tri osnovna oblika ovog poreza:

Engleski oblik poreza na dohodak

Romanski tip poreza na dohodak

Germanski tip poreza na dohodak


POREZ NA DOHODAK U RH

Porezni oblik koji se odnosi na fizičke osobe po načelu

teritorijalnosti. Spada u zajedničke poreze.

POREZNI OBVEZNIK

- fizička osoba koja ostvaruje dohodak

- nasljednik za sve porezne obveze iz dohotka što ga je

ostavitelj ostvario do svoje smrti.


Karakteristike primjene poreza na dohodak u Republici

Hrvatskoj

- oporezuje se neto dohodak – prije oporezivanja se

oduzmu propisani izdaci

- oporezuje se ostvareni, a ne pretpostavljeni dohodak

(isplata plaće radniku)

- dohodak se oporezuje neovisno o svrsi za koju je

utrošen i neovisno o izvorima iz kojih je ostvaren,

uvijek se oporezuje

- vodi se računa o osobi poreznog obveznika

- postoji niz poreznih olakšica i oslobođenja.


ŠTO JE DOHODAK?

To je razlika između primitka i izdatka za određeno

obračunsko razdoblje, po načelu gotovine

(blagajne).


IZVORI DOHOTKA

- dohodak od nesamostalnog rada = poslodavac - radnik – plaća

- dohodak od samostalne djelatnosti = privatna samostalna djelatnost

- dohodak od imovine i imovinskih prava

- dohodak od kapitala

- dohodak od osiguranja

- drugi dohodak.


ŠTO NE SPADA U DOHODAK?

- kamate na štednju

- primici od dividendi i udjela u dobiti

- mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu

- mirovine rezidenata koje djeca ostvare nakon smrti

roditelja

- državne nagrade

- primici po posebnim propisima

- nasljedstva i darovi

- odštete koje nisu u vezi s gospodarskom djelatnošću.


Koji su izvori dohotka?

1.Dohodak od nesamostalnog rada

- plaća

- poduzetnička plaća

- primici članova predstavničkih i izvršnih tijela

državne vlasti i jedinica lokalne samouprave

- mirovine

- primitak po osnovi povoljnih kamata


2. Dohodak od samostalne djelatnosti

- dohodak od djelatnosti koja se obavlja na temelju

obavljanja obrta, poljoprivrede

- otuđenje ili prodaja više od 3 nekretnine u roku od 5

godina

- djelatnost od samostalnih djelatnika kao što su:

zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, javni

bilježnici, revizori, inžinjeri, arhitekti, porezni

savjetnici, tumači

znanstvenici, književnici, izumitelji

predavačka djelatnost

samostalna djelatnost novinara, umjetnika i športaša.


3. Dohodak od kapitala

- primici po osnovi kamata

- primici od izuzimanja imovine i korištenja usluge na teret

dobiti tekućeg razdoblja

- primici od udjela u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom

kupnjom vlastitih dionica


4. Dohodak od imovine i imovinskih prava

- dohodak na temelju najma ili zakupa nekretnina ili

pokretnina

- dohodak od imovinskih prava

- dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava u

roku od 3 godine od dana nabave

- dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja

putnicima i turistima.


5.Drugi dohodak

- svi ostali privremeni dohoci koji se dobiju uz plaću,

povremeno

- nema obračuna osobnih odbitaka, kao u obračunu

poreza na dohodak

- postoji samo jedna porezna stopa (25%), bez obzira

koliko je dohodak visok.


Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak:

1. Primici članova predstavničkih i izvršnih tijela državne

vlasti ili jedinica lokalne i područne samouprave za rad

izvan radnog odnosa i kad po toj osnovi nisu osigurani

2. Primici članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih

društava, upravnih odbora, upravnih vijeća, članova

povjerenstava i odbora za rad izvan radnog odnosa


3. Primici sudaca porotnika koji nemaju svojstvo

djelatnika u sudu

4. Primici od autorskih naknada što su isplaćene prema Zakonu o autorskom pravu

5. Primici sportaša

6. Primici za djelatnost izvan radnog odnosa trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, tumača i prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka


7. Primici u naravi izvan radnog odnosa (korištenje zgrade, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i sl.)

8. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i učenja iznad 1.600,00 kn/mjesečno

9. Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje iznad 1.600,00 kn/mjesečno - djelatnost članova skupština i nadzornih odbora.


AUTORSKI HONORAR

- paušalno se oduzima trošak od 30% na bruto iznos

autorskog dohotka

- nema obračunavanja doprinosa

Što je drugi dohodak po osnovi autorskih

naknada?

Predstavlja razliku između svakog pojedinačnog primitka

što se ne smatra primitkom od slobodnih zanimanja ili od

nesamostalnog rada (plaće) i propisanih izdataka.


Što spada u autorski honorar?

Autorske naknade (isplaćene prema Zakonu o

autorskom pravu i srodnim pravima (uključujući i

naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje

obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost)

2. Primitke od profesionalnih djelatnosti novinara i

umjetnika koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za

obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju Porezne

uprave, porez na dohodak obračunava i obustavlja

isplatitelj primitka (u izdatke u visini 30% uključeni su i

doprinosi za obvezna osiguranja koji se plaćaju prema

rješenju Porezne uprave)


3. Primitke nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.


Godišnja prijava poreza na dohodak artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

Kod podnošenja godišnje porezne prijave postoje porezni

obveznici koji moraju obvezno podnijeti tu prijavu, koji je ne

moraju podnijeti te koji to ne mogu učiniti.

Porezni obveznici koji podnose poreznu prijavu:

1. Porezni obveznik koji ostvari dohodak od nesamostalnog

rada kod 2 ili više poslodavaca istodobno


2. porezni obveznik koji ostvari dohodak od samostalne artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

djelatnosti gdje se dohodak utvrđuje i oporezuje kao

dohodak od samostalne djelatnosti

3. rezident ako dohodak ostvari izravno iz inozemstva

4. porezni obveznik ako je PU zatražila da naknadno plati

porez na dohodak

5. porezni obveznik ako mu poslodavac ili sam porezni

obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam

poreza na dohodak i prirez.


Primjeri: artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

OBRAČUNA POREZA NA

DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA

OBRAČUNA DRUGOG DOHOTKA

OBRAČUNA AUTORSKOG

HONORARA


OSOBNI ODBITAK artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

Svaka osoba koja ostvaruje dohodak ima mjesečni osnovni odbitak u iznosu od 2.200,00 kn ili koeficijent 1.0 ili neoporezivi mjesečni iznos u novcu.

2.200,00 kn = 1.0 predstavlja osnovni osobni odbitak jednog

poreznog obveznika


Tablica br.1 artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.Faktori osobnog odbitka u izračunu obračuna poreza na

dohodak


ZADATAK 1. artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

Izračunajte neoporezivi dio dohotka poreznog obveznika koji uzdržava četvero djece?

1.0 + 0.5 + 0.7 + 1.0 + 1.4 = 4.6 * 2.200,00 = 10.120,00 kn

ZADATAK 2.

Porezni obveznik uzdržava člana uže obitelji i dvoje djece. Izračunajte njegov dio neoporezivog dohotka ?

1.0 + 0.5 + 0.5 + 0.7 = 2.7 * 2.200,00 = 5.940,00 kn

ZADATAK 3.

Porezni obveznik uzdržava invalidnu osobu i troje djece. Izračunajte njegov dio neoporezivog dohotka ?

1.0 + 0.5 + 0.3 + 0.5 + 0.7 + 1.0 = 4.0 * 2.200,00 = 8.800,00 kn


Područja posebne državne skrbi imaju veće osobne odbitke artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.


POREZNE STOPE artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

Tablica br.2Primjena poreznih stopa na porezne razrede


ZADATAK 4. artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

Porezni obveznik s prebivalištem u Osijeku uzdržava dvoje djece. Mjesečna bruto plaća iznosi pod: a) 7.600,00 kn, b) 16.400,00 kn i c) 22.500,00 kn. Izradite obračun i izračunajte ukupnu poreznu obvezu poreza na dohodak.


ZADATAK 5. artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

Porezni obveznik s prebivalištem u Varaždinu uzdržava jedno dijete. Mjesečna bruto plaća iznosi 17.253,22 kn.

Izradite obračun i izračunajte ukupnu poreznu obvezu poreza na dohodak.


ZADATAK 6. artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

Porezni obveznik invalidna osoba s prebivalištem u Osijeku uzdržava jedno dijete. Mjesečna bruto plaća iznosi 12.050,90 kn. Izradite obračun i izračunajte ukupnu poreznu obvezu poreza na dohodak!


ZADATAK 7. artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

Porezni obveznik s prebivalištem u Osijeku uzdržava invalidnu osobu člana uže obitelji i 2.djece. Mjesečna bruto plaća iznosi 18.250,00 kn. Izradite obračun i izračunajte ukupnu poreznu obvezu poreza na dohodak!


ZADATAK 8. artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

Član nadzornog odbora prima bruto dohodak od 5.000,00 kuna. Napravite obračun poreza na drugi dohodak

i izračunajte ukupnu poreznu obvezu poreza na drugi dohodak.


ZADATAK 9. artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

Autor (slikar) iz Osijeka je ugovorio bruto autorski honorar u iznosu od 7.000,00 kn.

Izračunajte ukupnu poreznu obvezu poreza na autorski honorar.


OPĆI POREZ NA PROMET artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.


OPĆI POREZ NA PROMET artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

Porez na promet je porezni oblik kod kojeg je

porezni oblik praktički raspodijeljen na sve

stanovnike neke države i kod kojeg su oporezivani

gotovo svi akti prometa koji se obavljaju uz

naplatu.

- objekti oporezivanja primjenom poreza na

promet su: proizvodi, usluge, prava i nekretnine.


- porez na promet je porezni oblik kojim se artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

oporezuju svi ili veći dio objekata oporezivanja

koji su predmet prometa

- ako se oporezuju samo neki predmeti prometa,

onda se radi o posebnim, tj.pojedinačnim

potrošnim porezima ili akcizama.


Povijest poreza na promet artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

- oporezivanje prometa je prisutno u starim

civilzacijama svijeta (5. stoljeće prije Krista u

Grčkoj, Egiptu, ovo oporezivanje su poznavali

Asirci, Sumeri i Babilonci)

- opći porez na promet je svoju pravu primjenu

dobiva u vrijeme Prvog svjetskog rata (sredstva

za podmirenje troškova rata), a poslije da bi se

prikupila sredstva za uklanjanje posljedica

ratnih razaranja


Pojam i karakteristike općeg poreza na promet artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

- najznačajniji oblik poreznog sustava

- posredni (neizravni, indirektni) porezi

- pozitivne karakteristikeovog poreza su:

jeftinoća, izdašnost, konstantnost i ugodnost

- negativna karakteristika ovog poreza je

regresivnost


Oblici općeg poreza na promet artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

1. Jednofazni porez na promet

a.) Porez na promet u fazi proizvodnje

b.) Porez na promet u fazi trgovine na veliko

c.) Porez na promet u fazi trgovine na malo

2. Višefazni porez na promet

3. Svefazni porez na promet

a.) Neto svefazni porez na promet (PDV)

b.) Bruto svefazni porez na promet


POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV) artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.


POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV) artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

- spada među najmlađe poreze, prvi put uveden

1967.godine u Danskoj i Brazilu, pa onda i u

ostale zemlje

- u suvremenim državama oporezivanje potrošnje

je uz oporezivanje dohotka najizdašniji porezni

izvor.


DODANA VRIJEDNOST artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama. se može definirati kao

razlika između vrijednosti prodaje proizvedenih

dobara i usluge (outputa) te vrijednosti kupovina

inputa (ne inputa rada) kojima su ta dobra i usluge

proizvedeni.

Drugim riječima, dodana vrijednost je vrijednost

koju proizvođač dodaje inputima prije nego što ih

proda kao nove proizvode i usluge.


Prema obuhvatu porezne osnovice postoje: artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

Proizvodni oblik

Dohodovni oblik

Potrošni oblik

Svaki se oblik može zasnivati na dva načela:

načelu podrijetla i načelu odredišta.


POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV) U artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

REPUBLICI HRVATSKOJ

PDV je uveden zbog:

- potrebe reformiranja cjelokupnog hrvatskog poreznog

sustava u novim gospodarskim i političkim okolnostima,

- fiskalnih zahtjeva koji se nameću suvremenom poreznom

sustavu.


POREZNA STOPA artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

- 25% plaća se PDV na poreznu osnovicu prilikom

isporuke svih ostalih dobara i usluga

- 13% plaća se u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih

objekata i usluge agencijske provizije (u turizmu), za

novine i časopise (periodika), za jestiva ulja i masti, za

dječju hranu i prerađenu dječju hranu te za bijeli šećer od

trske i šećerne repe.

-5% kruh, mlijeko, knjige, lijekovi, znanstveni časopisi,

usluge prikazivanja filma, medicinski proizvodi za

nadomještanje tjelesnog oštećenja.


Kronologija izmjena zakonskih propisa o PDV artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

- od 01.08.2009.godine promijenjena je porezna stopa

poreza na dodanu vrijednost (Izmjena Zakona o porezu

na dodanu vrijednost, NN br.94/09.) Povećana je porezna

stopa sa 22% na 23%.

- od 01.05.2012.godine promijenjena je porezna stopa

poreza na dodanu vrijednost (Izmjena Zakona o porezu

na dodanu vrijednost, NN br.94/09.) Povećana je porezna

stopa sa 23% na 25%


artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.Direktiva Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu PDV sa

zadnjom izmjenom Direktive Vijeća 2010/88/EU kojom se mijenja

Direktiva 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu PDV u dijelu koji se

odnosi na trajanje obveze pridržavanja minimalne standardne stope

– Direktiva Vijeća 2008/9/EZ kojom se utvrđuju detaljna pravila za

povrat PDV, predviđen u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim

obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području države članice

povrata nego u nekoj drugoj državi članici

– Trinaesta Direktiva Vijeća 86/560/EEZ o usklađivanju zakona država

članica vezano za porez na promet – postupci za povrat PDV

poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području EU.


POREZNA STOPA artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.

(I) 25% plaća se PDV na poreznu osnovicu prilikom isporuke svih ostalih dobara i usluga


(II) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 5% na isporuke sljedećih dobara i usluga:

a) sve vrste kruha

b) sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje), koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem

stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta,

kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), nadomjestke za majčino mlijeko

c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za

pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje,

u svim fizičkim oblicima

d) lijekove određene u skladu s Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova HZZO

e) medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja

invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom

f) kino ulaznice

g) novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, otisnute na papiru koje izlaze dnevno i kao

opće-informativni tisak objavljuju novinarske autorske tekstove u opsegu od najmanje 25.000

riječi u primjerku dnevnog izdanja, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili

služe oglašavanju

h) znanstvene časopise.


(III) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga:

a.) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima

ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje

prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj

u plovnim objektima nautičkog turizma

b) usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te

pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima

c) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija

d) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla

e) dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu

f) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži

g) bijeli šećer od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku

h) ulaznice za koncerte

i) časopise za kulturu i umjetnost.


PDV u Republici Hrvatskoj isporuke sljedećih dobara i usluga: čini neto svefazni porez na

promet koji se obračunava u svakoj fazi proizvodno-

prodajnog ciklusa, ali samo na iznos dodane vrijednosti

koja je stvorena u toj fazi, a ne na cjelokupnu vrijednost

proizvodnje.


Karakteristike hrvatskog PDV-a su: isporuke sljedećih dobara i usluga:

- metoda odredišta: porez se plaća u mjestu isporuke

dobara ili usluga

- kreditna metoda: porezna se obveza izračunava tako da

se od obračunatog poreza na isporuke dobara i usluga

odbije obračunati porez pri kupnji proizvoda i usluga

- potrošni tip: oduzimanje ukupnih rashoda za kapitalna

dobra od vrijednosti prodaje, čime se izbjegava dvostruko

oporezivanje kapitala.


Porezni obveznik isporuke sljedećih dobara i usluga:

- poduzetnik pravna ili fizička osoba koja samostalno i

trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda

te koja je u prethodnoj godini ostvarila oporezive isporuke

dobara i usluga u iznosu većem od 230.000,00kn.

- uvoznik

- izvoznik


- izdavatelj računa isporuke sljedećih dobara i usluga:

- domaći poduzetnik kojem uslugu obavlja poduzetnik sa

sjedištem u inozemstvu iznimno, tijela državne vlasti, tijela

državne i lokalne samouprave, političke stranke, sindikati i

komore ako obavljaju gospodarsku i drugu djelatnost, a

neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja

neopravdanih povlastica.


Porezni obveznik (EU) isporuke sljedećih dobara i usluga:

- svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku

djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

- gospodarska djelatnost je svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili

osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne

djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom

djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne

imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.

- poreznim obveznicima ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela

državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju

kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem

djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga li ovlasti.


Porezna osnovica kod PDV-a isporuke sljedećih dobara i usluga:

- To je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge.

- Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili

usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene

usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.


Porezna osnovica kod PDV-a (dalje)... isporuke sljedećih dobara i usluga:

Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.

U poreznu osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju.


U isporuke sljedećih dobara i usluga:poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke, kao ni iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov račun i koje u evidencije unosi kao prolazne stavke.

Porezni obveznik mora imati dokaze o iznosu izdataka u vezi s prolaznim stavkama i ne može odbiti PDV ako je na njih obračunan.


 • Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije

 • - Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije je naknada koja se utvrđuje

 • temeljem za isporuke istih dobara u tuzemstvu.

 • - U slučaju stjecanja dobara porezna osnovica je nabavna cijena tih ili sličnih dobara ili, ako je ta

 • cijena nepoznata, visina troškova utvrđenih u trenutku isporuke.

 • U poreznu osnovicu uključuju se i trošarine što ih je stjecatelj dobara koja podliježu

 • trošarinama unutar Europske unije obvezan platiti ili je platio.

 • - Ako nakon stjecanja dobara unutar Europske unije stjecatelj dobara ostvari povrat trošarine

 • plaćene u državi članici u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara, porezna osnovica kod

 • stjecanja dobara odgovarajuće će se umanjiti.


 • Porezna osnovica kod uvoza dobara u Europsku uniju unije

 • Poreznu osnovicu pri uvozu dobara čini carinska vrijednost utvrđena prema carinskim propisima.

 • Ako nisu uključeni u carinsku vrijednost, u poreznu osnovicu pri uvozu bit će uključeni:

 • porezi, carine, pristojbe i slična davanja koja se plaćaju izvan države članice

 • uvoznice te davanja koja se plaćaju pri uvozu, osim PDV-a

 • sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i

 • osiguranja, nastali do prvog mjesta odredišta unutar područja države članice

 • uvoznice, kao i oni koji nastanu pri prijevozu do drugog mjesta odredišta unutar

 • Europske unije, ako je to drugo mjesto poznato u vrijeme nastanka oporezivog

 • događaja.


Predmet oporezivanja unije

1. isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u

tuzemstvu uz naknadu

2. na vlastitu potrošnju

3. na isporuke dobara i obavljene usluge bez naknade i s

osobnim popustom

4. na uvoz dobara u tuzemstvo

5. na usluge što ih domaćem poduzetniku obavi inozemni

poduzetnik u tuzemstvu.


Pretporez unije

1. iznos PDV-a iskazan na računima za isporuke dobara ili usluge koje su drugi poduzetnici obavili poreznom obvezniku

2. iznos PDV-a koji je obračunala i naplatila carinarnica pri uvozu

3. iznos poreza kojeg je platio domaći poduzetnik kojem je uslugu u tuzemstvu obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu.


Primjer: unije

OBRAČUNA OBVEZE ZA

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

TEMELJEM KALKULACIJE

MALOPRODAJNE CIJENE


Obračun obveze za porez na dodanu vrijednost (PDV) temeljem izrade kalkulacije

maloprodajne cijene (MPC)

ZADATAK 10.

Kalkulacijom MPC (maloprodajna cijena) izračunajte obvezu za PDV (porez na dodanu vrijednost) za određeno vremensko razdoblje, ako fakturna cijena dobavljača iznosi 30.000,00 kn i ako su ovisni troškovi nabave 5.000,00 kn i RUC (razlika u cijeni) 30%.


OBVEZE ZA POREZ U PRODAJNOJ CIJENI 11.375,00 kn izrade kalkulacije

POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ 8.750,00 kn

OBVEZA ZA PDV 2.625,00 kn

ili

PDV NA RAZLIKU U CIJENI 10.500,00 * 25 = 2.625,00 kn

100

Ukupna porezna obveza iznosi 2.625,00 kn.


POREZ NA DOBIT izrade kalkulacije


POREZ NA DOBIT U RH izrade kalkulacije

Porezno razdoblje je: poslovna godina (kalendarska), dio

poslovne godine ili razdoblje likvidacije.

POREZNA STOPA poreza na dobit: 20%

POREZNA STOPA po odbitku : 15% (porezna

osnovica po odbitku je bruto iznos naknade što je

tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu - inozemnom

primatelju.


Porezni obveznik izrade kalkulacije

1. Trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske

2. Poslovna jedinica nerezidenta

3. Fizičke osobe koje imaju:

- primitke veće od 2.000.000,00 kn

- dohodak veći od 400.000,00 kn

- dugotrajnu imovinu veću od 2.000.000,00 kn

- prosječan broj zaposlenih veći od 15 djelatnika

4. Društva u stečaju.


Porezna osnovica izrade kalkulacije

Predstavlja dobitak koji se izračunava kao razlika između

prihoda i rashoda, utvrđena u financijskim izvještajima.

Kao polazna veličina se uzima učinak poslovanja iskazan u

računu dobiti i gubitka te bilanci.

Taj učinak se ispravlja, povećava i smanjuje za prihode i

rashode koji se priznaju u oporezivanju.

Ukupni prihodi – ukupni rashodi = dobit ili gubitak


Što čini poreznu osnovicu? izrade kalkulacije

- poreznu osnovicu poreznog obveznika rezidenta čini dobit

ostvarena u tuzemstvu i inozemstvu.

- poreznu osnovicu nerezidenta čini dobit ostvarena u

tuzemstvu.

- u poreznu osnovicu ulazi i dobit od likvidacije, prodaje,

promjene pravnog oblika i podjele poreznog obveznika, a

porezna osnovica utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti

imovine


Povećanje porezne osnovice izrade kalkulacije

- za svotu amortizacije iznad propisanih stopa

- za 70% troškova reprezentacije

- za 30% troškova s vlastitim ili unajmljenim

motornim vozilima za osobni prijevoz

- za rashode od vrijednosnih usklađenja dionica i

udjela


za troškove koji se odnose na privatni život dioničara i članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

za skrivene isplate dobiti: manjkovi, kazne,

zatezne kamate, troškovi prisilne naplate

- darovanja iznad propisane stope (2%)


Amortizacija članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

- dugotrajna imovina iznad 2.000,00 kn

- smanjen broj amortizacijskih grupa na 5 grupa:

1.) građevinski objekti: 20 godina – 5%

2.) osnovno stado, automobili: 5 godina – 20%

3.) nematerijalna imovina, oprema, mehanizacija:

4 godine – 25%

4.) računala, oprema i programi, telefoni i oprema za

računalnu mrežu: 2 godine – 50%

5.) ostalo: 10 godina – 10%


Smanjenje porezne osnovice članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

- za prihode od dividendi i udjela u dobiti

- za prihode od vrijednosnih usklađenja dionica i udjela,

ako su bili uključeni u poreznu osnovicu

- za prihode od naplaćenih otpisanih potraživanja koja su

u prethodnim poreznim razdobljima bila uključena u

poreznu osnovicu

- za svotu amortizacije koja nije bila porezno priznata u

ranijim razdobljima i na koju je plaćen porez na dobit

- za svotu plaća i doprinosa na plaću novih zaposlenika.


Olakšice, oslobođenja i poticaji kod poreza na članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

dobit

- porezni obveznici na području PPDS

I.Skupina: ne plaćaju porez 10 godina, moraju

zapošljavati više više od 5 djelatnika na

neodređeno vrijeme (pri čemu više od 50% mora

imati prebivalište na PPDS)

II.Skupina: oslobođenje 75%

III.Skupina: oslobođenje 25%


TROŠARINE (posebni porez, akcize) članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV


posebni porezi na promet, trošarine ili akcize članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

(Verbrauchsteuern, excise duties)

- njihovo podrijetlo se vezuje uz ¨opće davanje na

kupovine¨ koje je u antičkom Rimu poznato pod

nazivom akciza

- to su porezi kojim se oporezuje promet samo

jednog ili više istovrsnih proizvoda i pripadaju u

skupinu jednofaznih poreza na promet


- spadaju u posredne (neizravne) poreze; plaćaju članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

se iz dohotka (rijetko iz imovine).

- porezni oblik kojim se oporezuje promet samo

jednog ili nekolicine istovrsnih proizvoda.

jedan od najstarijih poreznih oblika.

- harmonizacija ovih poreza je otežana (velik broj

država ima ima različit broj).


Posebni porezi članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDVili trošarine (akcize)su:

1.) Posebni porezi na osobne automobile, ostala motorna

vozila, plovila i zrakoplove

2.) Poseban porez na naftne derivate

3.) Poseban porez na alkohol

4.) Poseban porez na pivo


5.) Poseban porez na bezalkoholna pića članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

6.) Poseban porez na duhanske proizvode

7.) Poseban porez na kavu

8.) Poseban porez na luksuzne proizvode

9.) Porez na premije osiguranja od automobilske

odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih

vozila.


IMOVINSKI POREZI članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV


- porez na imovinu (Vermogensteuer, Property članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

tax) predstavlja oblik oporezivanja kod kojeg je

predmet oporezivanja imovina

- ovaj porez se pojavio još u 3.st.pr.Krista u

Egiptu, onda u Babilonu, Grčkoj, Rimu

- spada u grupu direktnih, subjektnih poreza;

uzima u obzir osobna svojstva poreznog

obveznika


- porez koji se zasniva na načelu plaćanja poreza članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

prema ekonomskoj snazi

- imovina se za potrebe oporezivanja može

definirati kao ukupnost ekonomskih dobara i

prava izraženih u novcu


- imovina se javlja u različitim oblicima, pa zato članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

postoje teškoće u određivanju oporezivanja

imovinskih predmeta

- postoje: imovinski poreziu užem smislu i

imovinski poreziu širem smislu


- u članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDVimovinske poreze u užem smislu spada porez

na imovinu

- u imovinske poreze u širem smislu spadaju porez

na nasljedstva i darove, porez na promet imovine

i porez na porast vrijednosti imovine.


Vrste poreza na imovinu članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

Realni porezi na imovinu

Nominalni porezi na imovinu


POREZ NA PROMET NEKRETNINA U RH članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

- porez kojim se oporezuje promet nekretnina, odnosno

svako stjecanje vlasništva nekretnina

- stjecanjem nekretnine se smatra kupoprodaja, zamjena,

nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina

iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku

likvidacije ili stečaja

- nekretninama se smatraju zemljišta (poljoprivredna,

građevinska, šume) i građevine (stambene, poslovne i

druge).


Porezni obveznik članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

- stjecatelj nekretnine

Porezna osnovica

- tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja

Porezna stopa

- 5%


Porezna oslobođenja članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

- RH i jedinice lokalne samouprave i uprave, tijela državne

vlasti, javne ustanove, zaklade i fondacije, Crveni križ

- diplomatska i konzularna predstavništva

- građani koji kupuju prvu nekretninu


PODRUČJE POSEBNE DRŽAVNE SKRBI članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

(PPDS)


PODRUČJE POSEBNE DRŽAVNE SKRBI članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

(PPDS)

Područja posebne državne skrbi utvrđena su zbog

otklanjanja posljedica rata, bržeg povratka

stanovništva koje je prebivalo na tim područjima

prije Domovinskog rata, poticanja demografskog i

gospodarskog napretka, te postizanja što

ravnomjernijeg razvitka svih područja RH.


Podru članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDVčjaposebnedržavneskrbiodređene su utri

skupine:

- prvaidrugaskupinapremaokolnostima

nastalimnatemeljustanjaokupiranostii

posljedicaagresijenaRepublikuHrvatsku

- trećaskupinaprema četirikriterija: kriteriju

ekonomskerazvijenosti, kriterijustrukturnih

poteškoća, demografskomkriterijuiposebnom

kriteriju.


FISKALIZACIJA I PROMET GOTOVINOM članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV


Fiskalizacija članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV u prometu gotovinom predstavlja

skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije,

kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog

prometa u gotovini.

Promet gotovinom je plaćanje za isporučena dobra

ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama

koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama,

čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim

plaćanja na transakcijski račun kod banaka.


Obveznikom fiskalizacije članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV smatra se:

1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti

2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.


Obveznikom fiskalizacije ne smatra članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV se porezni

obveznik za ostvarene promete u sljedećim

djelatnostima:

1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu

2. naplata cestarine

3. punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima

4. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim

prostorima

5. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu

6. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama


7. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDV

8. pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja

9. vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata

10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te

11. provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept).


Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije članova društva, te zaposlenika, uključujući i pripadajući PDVračun, osim

podataka propisanih posebnim propisima, mora sadržavati

ove podatke:

1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta)

2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju

3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo

4. jedinstveni identifikator računa i

5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.


ad