E-marketing - PowerPoint PPT Presentation

e marketing n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-marketing PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-marketing

play fullscreen
1 / 135
E-marketing
422 Views
Download Presentation
dorinda-urbina
Download Presentation

E-marketing

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elektronskoposlovanje E-marketing

 2. E-marketing • E-marketing u širem smislu predstavlja sprovođenje marketinških aktivnosti elektronskim putem; ova definicija se ređe koristi, jer obuhvata veliki broj kanala: TV, radio, tele-marketing, Internet, itd. • E-marketing u užem smislu se pre svega odnosi na marketinške aktivnosti bazirane na Internetu, e-mail-u i mobilnim uređajima; u daljem tekstu će biti podrazumevana ova definicija – digitalni marketing • Marketinškeporuke se koristezaizgradnjubrendaipromocijuprodaje.

 3. E-marketing • RazvojInterneta, a posebno WWW-a, omogućio je smanjenje troškova marketinga, njegov globalni domet, korišćenje multimedija i poboljšanje komunikacije sa kupcima. • Osim što svi veb sajtovi kompanija imaju manje-više marketinšku funkciju, na Internetu postoje sasvim konkretne mogućnosti za oglašavanje i promociju, ali i istraživanje tržišta i podršku kupcima.

 4. E-marketing Veb sajt kompanije pruža: • Detaljne informacije o proizvodima i uslugama, • Mogućnost postavljanja pitanja (dodatnog informisanja), • Mogućnost kupovine proizvoda, • Instrukcije o načinu korišćenja proizvoda, • Informacije o samoj kompaniji (poslovni rezultati, menadžment, najpoznatiji partneri i korisnici, nagrade i priznanja, itd.)

 5. E-marketing • Svaka veb stranica predstavlja marketniški alat; i sajtovi koji omogućavaju B2C ili C2C model e-trgovine mogu da se koriste u marketinške svrhe, jer kupac ne mora da kupi proizvod, već samo da se informiše • S obzirom da na Internetu obično kupuju korisnici sa nadprosečnim obrazovanjem i prihodima, to su obično marketinške aktivnosti usmerene ka ovom profilu korisnika tj. najčešće se nude proizvodi ili usluge koje zanimaju takve korisnike

 6. E-marketing E-marketing je konceptualno najbliži direktnom marketingu čije su osobine: • Nastoji da proda proizvode ili usluge tako što informacije potrebne za kupovno odlučivanje distribuira direktno do potencijalnih kupaca, • Ostvarena je direktna (lična) komunikacija, • Mogućnost plasiranja informacija na velike udaljenosti, • Efekti reklamiranja je jednostavno i lako meriti, itd.

 7. E-marketing Sve ove karakteristike ima i e-marketing. Međutim, dok je direktni marketing uz upotrebu tradicionalnih medija (pošta, telefon i sl.) najskuplji oblik komuniciranja sa kupcima, za e-marketing važi upravo suprotno. S obzirom da je dominantan deo e-marketinga upravo marketing na Internetu, na kome je veb jedan od najvažnijih servisa, to se u literaturi ovakav oblik marketinga naziva i on-line marketing

 8. On-line marketing Karakteristike on-line marketinga su: • Spada u kategoriju masovnog marketinga, ali sa mogućnošću pojedinačnog pristupa svakom kupcu (svaki kupac može da dobije samo one informacije koje traži tj. koje smatra bitnim za kupovno odlučivanje), • Pruža mogućnost efikasne korisničke podrške, • Izgrađuje dugoročan i prijateljski odnos sa kupcima, • Naziva se i jedan-na-jedan marketing.

 9. On-line marketing Prednosti on-line u odnosu na tradicionalni marketing su: • jeftinije plasiranje informacija o proizvodu/usluzi i jeftinija komunikacija sa potrošačima, • globalni domet, • primena multimedijalnih prezentacija (tekst, slika, audio, video), • selektivni pristup kupcima (za razliku od masovnog marketinga koji kreira jednu poruku za celo tržište, on-line marketing se obraća svakom kupcu pojedinačno),

 10. On-line marketing Prednosti on-line u odnosu na tradicionalni marketing su (nastavak): • dvosmerni proces komunikacije (e-mail, elektronski upitnik, chat, itd.), brz i jeftin (neguje se odnos prisnosti sa kupcima, stvara se pozitivni imidž kompanije) • omogućava korisnicima da sami odaberu vreme za svoje marketinške aktivnosti, • veb stranice se mogu brzo i jeftino ažurirati i prilagođavati novim ponudama, itd.

 11. On-line marketing Zaon-line marketing značajna su dva aspekta: • kako potencijalne kupce upoznati sa postojanjem i proizvodima kompanije i kako ih dovesti na veb sajt kompanije (on-line oglašavanje) • kako kupca zadržati na sajtu i ubediti ga da kupi određeni proizvod (Internet prisustvo) Oba aspekta su podjednako značajna, jer nema prodaje ako niko i ne zna za vašu e-prodavnicu, niti ako korisnik poseti sajt i sa njega brzo ode razočaran prvim utiskom

 12. Internet prisustvo Najvažniji ciljevi Internet prisustva firme su: • dolaženje do novih klijenata, • poboljšanje komunikacije ili odnosa sa klijentima, • smanjenje troškova poslovanja, • povećanje profita.

 13. Internet prisustvo Prisustvo kompanije na Internetu nikako ne bi trebalo da bude bukvalno prenesena brošura ili propagandni letak. Posedovanje e-mail adrese ili postavljanje veb prezentacije nikako ne znači da je posao oko Interneta završen i da će se samo time ostvariti neka finansijska korist, po principu “sedi i čekaj”. Neophodan je proaktivan pristup i svakodnevno ažuriranje informacija na prezentaciji.

 14. Internet prisustvo Tri važna aspekta u uspešnom prisustvu firme na Internetu su: • Stvaranje mogućnosti da zainteresovani korisnik na jednostavan način pronađe firmu (“vidljivost” firme na Internetu), • Stvaranje on-line kredibiliteta. Zainteresovati korisnike toliko da će zapamtiti Vaš sajt, ponovo ga posetiti i možda preporučiti svojim prijateljima, • Ostvarivanje veza sa zainteresovanim korisnicima. Direktnom komunikacijom sa potencijalnim i već postojećim klijentima

 15. Internet prisustvo firma dobija uvid u stvarno stanje i raspoloženje koje se odnosi na njene proizvode i usluge. Isto tako omogućava korisniku da bude “Neko”, a ne anomimni kupac, itd.

 16. Internet prisustvo • Dakle, jedanodnajboljihmarketinškihalata je dobar, funkcionalanvebsajt, koji se možejednostavnopronaćiinakome se posetilaclakosnalazi. Prvikorak je izabratidobarnazivdomena, kojitrebadabudekratak, da se lakopamti, aliidajasnoasociranakompaniju. Takođe, trebaizabratiigdećesajtbitiregistrovantj. daliuzetiekstenziju .com ili .rsilinekutreću (registracija: Godaddy, rnids.rs). • Primeri: Nike, Bmw,KnjazMiloš,Imlek, hotel IzvorAranđelovac, Beograd

 17. Internet prisustvo • U samomkreiranjusajta, neophodno je voditiračuna o ključnimrečimakoje se nasajtupojavljuju, jerćeponjimasajtbitiindeksiran, iodnjihće, izmeđuostalog, zavisitinjegovapozicija u rezultatimapretragenapretraživaču, kaoiprijavitisvojsajtnaštovišepretraživača. Takođe, važno je nasvojsajtpostavitivišelinkova, kaoipostavitilinkovesadrugihsajtova ka svom (npr. baneri), jerodovogazavisibrojposetilaca, popularnost a samimtimpozicija u rezultatimapretrage.

 18. Internet prisustvo • Naravno, nijedovoljnosamodovestipotrošačanasajt, većgamoramotuizadržati. Zato je veomavažanisamdizajnsajta, preglednostijednostavnokorišćenje, kaoikvalitetsadržaja, upotrebljivostipouzdanost.

 19. Principi veb poslovanja Kao što je već naglašeno, veoma bitnu ulogu u procesu stvaranja korisničkog mišljenja o veb prezentaciji ima dizajn prezentacije, za koji važe određena pravila: • posetilac ne sme dugo da čeka na učitavanje i funkcionisanje stranice (HTML kôd treba da bude što kraći i jednostavniji, slike i grafički elementi moraju da budu optimizovani i prilagođeni za korišćenje na vebu, i sl.) • Važno je omogućiti laku i intuitivnu navigaciju tj. kretanje kroz sajt

 20. Principi veb poslovanja • dizajn mora da bude univerzalan odnosno podržan od strane vodećih veb pretraživača (Mozila Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) i prilagođen prosečnom korisniku, • logička struktura (mapa) sajta treba da bude što jednostavnija, • najznačajnije informacije (o proizvodima, cenovnici, prodajna mesta, kontakt) moraju da budu “na dohvat ruke”, • poželjno je da sajt ima F.A.Q. listu (Frequently Asked Questions - odgovori na najčešće postavljena pitanja)

 21. Principi veb poslovanja • neophodno je da postoje informacije o načinu i ceni isporuke proizvoda koji su u ponudi (i za isporuke van zemlje), • za sajtove koji ne nude mogućnost on-line plaćanja, potrebno je da postoje informacije o mogućnostima naručivanja proizvoda, itd.

 22. Principi veb poslovanja Osnovni cilj u izgradnji veb sajta najčešće je što veća posećenost. Zbog toga je često koriste različiti modeli za popularizaciju sajta: • pružanje aktuelnih informacija opšteg karaktera, • nagradne igre, • besplatna zabava, • personalizacija usluga odnosno definisanje sopstvenog profila (ličnih afiniteta), itd.

 23. Modeli nastupa na Internetu Sa aspekta marketinških ciljeva mogu se identifikovati sledeće vrste sajtova: • Transakcioni sajt – tipičan sajt koji se bavi e-trgovinom, na veliko i malo (primer: svi e-trgovci) • Veb sajt koji izgrađuje odnose sa korisnicima – kompanije koje ne prodaju proizvode već npr. pružaju usluge (primer: posrednici pri transakcijama, provajderi usluga - SBB) • Sajt za podršku brendu – cilj je da on-line prisustvom podrže off-line brend, najčešće robe široke potrošnje (Plazma, Jelen pivo)

 24. Modeli nastupa na Internetu 4. Portal – sajt koji daje širok spektar informacija (primer: Yahoo) U zavisnosti od stepena prisustva kompanije na Internetu možemo razlikovati sledeće nivoe: Nivo 0: Kompanija nema svoj veb sajt niti je prisutna bilo gde na Internetu, Nivo 1: Kompanija dodaje svoje ime na veb sajt koji sadrži spisak kompanija sa kontakt detaljima - adresar (npr. Yellow Pages)

 25. Modeli nastupa na Internetu Nivo 2: Jednostavan statičan sajt, koji sadrži osnovne informacije o kompaniji i njenim proizvodima (Orlijak) Nivo 3: Jednostavan interaktivan sajt, gde korisnici mogu da pretražuju proizvode i da postavljaju pitanja (Rubin, Simpo – e-mail) Nivo 4: Interaktivan sajt koji podržava transakcije sa korisnicima. Obično ovaj nivo sajtova sadrži i mogućnost on-line plaćanja, ako je to moguće (Maxi)

 26. Modeli nastupa na Internetu Nivo 5: Potpuno interaktivan sajt koji omogućava marketing jedan-na-jedan sa pojedinačnim korisnicima i olakšava čitav opseg marketinških funkcija (CBT).

 27. Modeli veb marketinga Popularni modeli veb marketinga su: • Elektronski oglasnik – Sadrži informacije o proizvodima i uslugama koje preduzeće nudi. Posetiocima se omogućava kontakt sa predstavnicima kompanije kao i preuzimanje elektronskog ili naručivanje štampanog kataloga (Orlijak) • Elektronska brošura – Prošireni oblik elektronskog oglasnika. Sadrži detaljnije informacije o proizvodima kao i mogućnost razmene podataka sa predstavnicima kompanije ili drugim posetiocima (Toyota)

 28. Modeli veb marketinga • Elektronski katalog – Pored informacija o proizvodima pruža uvid u stanje zaliha kao i mogućnost naručivanja. Katalog se može pretraživati po kategorijama proizvoda ili po ključnim rečima (Winwin) • Izvrnuti elektronski katalog – Informacije o proizvodima ne nudi direktno, već posredno u obliku zanimljivih sadržaja koji se odnose na proizvod (WebMD)

 29. Modeli veb marketinga Statistike govore da u proseku 1% posetilaca sajta zaista i kupi proizvod i ovaj procenat je, između ostalog, u direktnoj korelaciji sa kvalitetom same veb prezentacije, koji najviše zavisi od: • estetskog tj. vizelnog dizajna, • tehničkog izvođenja sajta, sa aspekta brzine i kvaliteta pristupa informacijama, • sadržaja prezentacije, sa aspekta njegovog kvaliteta i rasporeda po stranicama, kao i sa aspekta statičkog ili dinamičkog sadržaja, • jednostavnosti navigacije, itd.

 30. Tehnike on-line marketinga Tehnike on-line marketinga se mogupodelitina: • promocijeu okvirusopstvenogsajta (on-site marketing), koje predstavljaju one sadržaje koji privlače korisnike: koristan i ažuran sadržaj, nagradne igre, on-line događaji, saveti posetiocima, blog, itd. • promocije van sopstvenog sajta (off-site promotion) – on-line oglašavanje (reklamiranje)

 31. On-line oglašavanje • Reklamiranjeodnosnooglašavanje je najčešćiinajpoznatijioblikmarketinga. • On-line reklamiranjeiznosioko 20% odsvihtroškovareklamiranja. • Velikekompanije se običnooglašavajuputemoglašavačkihmreža (npr. Google DoubleClick) ilireklamnihagencija, kojeimajuprofesionalnetimovezaoglašavanje. Ostalinačinisurazmenaprostorazaoglašavanje (npr. razmenabanera) ilidirektankontaktsasajtomnakoji se postavljaoglas.

 32. On-line oglašavanje

 33. On-line oglašavanje • U poslednjihnekolikogodina, kompanijesuznatnopovećaleulaganja u on-line oglašavanje, doksunekitradicionalnioblicioglašavanja, kaoštosudnevnaštampaimagazinizabeležili pad odpreko 30% (bilbordi, televizijai radio beleževrloskromanrast). • Google 96% svojihprihodaostvarujeodoglašavanja.

 34. On-line oglašavanje Prednosti on-line oglašavanja: • potrošači se svevišekoriste Internet, naročitoznačajni segment potrošačaod 18-34 godine, • Mogućnostciljanih, personalizovanihoglasa (individualnimkorisnicimailimanjimgrupama), štosnižavatroškoveipovećavaizglededadođe do transakcije, • Praćenjeefekataoglašavanja u realnomvremenu (dali se npr. kliknaneki link završioikupovinomnaciljnomsajtu), • Interaktivnost – mogućnostdvosmernekomunikacijesapotrošačem

 35. On-line oglašavanje Oblici on-line oglašavanja: • Slikovnioglasi (banerii pop-up oglasi) (2. sa 24%) • Multimedijalnioglasi • Video oglasi • Oglašavanjenapretraživačima (1. sa 46%) • Mobilnoilokalnooglašavanje • Sponzorstva

 36. On-line oglašavanje Oblici on-line oglašavanja (nastavak): • Upućivanje (reference, združeni marketing) • E-mail marketing • On-line katalozi • Društveno oglašavanje (društvenemreže i blogovi), • Oglašavanjenaaplikacijamaiigrama.

 37. Slikovni oglasi • Slikovnioglasi (Display Ads) subiliprvioblik Internet oglašavanja. Banerisunalikreklamnimoglasima u štampi i prikazujupromotivneporuke u oblikupravougaonika, i običnopredstavljaju link ka sajtukompanijekoja se oglašava. • Važno je naglasitidasajtnakome se banernalazimožedapratiponašanjepotrošačanasajtutj. nakoje je banerekliknuo.

 38. Slikovni oglasi • Ova karakteristika – mogućnostda se identifikujeipratiponašanjesvakogpojedinačnogkorisnika, je jedinstvenaza on-line oglašavanje u poređenjusadrugimoblicima. • Banerimogubitistatički (slikasatekstom) ilianimirani (Flash video ilivišeslikakoje se cikličnosmenjuju).

 39. Slikovni oglasi • IAB (Interactive Advertising Bureau) je uspostavioneobavezujućestandarde za slikovneoglase, kako bi se nanekinačinuredilapravila u ovojoblasti i korisnicimadalokonzistentnoiskustvonavebu (proceneukazujudakorisniciInterneta vide dnevno i preko 1.000 slikovnihoglasa). Ovistandardi, izmeđuostalog, definišuipreporučenioblikiveličinuslikovnihoglasa.

 40. Slikovni oglasi

 41. Slikovni oglasi Pop-up oglasisuonibanerikoji se pojavljuju u posebnomprozoru, bezprethodneakcijekorisnika. Mogu se pojavljivatiprekoosnovnog, aktivnogprozoravebpretraživača (pop-up, Plazma), ali i ispodnjega (pop-under), koji se moguvidetitekkada se osnovniprozorzatvori. Mnogaistraživanjasupokazalada pop-up oglasikoji se pojavljujuprekoaktivnogprozoramoguizazvatinegativnaosećanjakorisnikaidasuovakvioglasičestokontraproduktivni.

 42. Slikovni oglasi Zbog toga mnogi Internet provajderi, portali/ pretraživači (Yahoo, Google) ivebpretraživači (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) nude korisnicimamogućnostdablokiraju pop-up oglase. Na žalost, istraživanjapokazujudaje stopaučestalostiklikovana pop-up oglasedvaputavećanegokod običnih banera (alivrločestozatoštosukorisnicizbunjenitj. ne znajukakodazatvore pop-up pa kliknunasam link iodunaponuđeni sajt), takodaiako se smanjujeovakavnačinoglašavanja, on nećeuskoropotpunonestati.

 43. Multimedijalnioglasi • Multimedijalnioglasi (Rich media ads) suoglasikojikoristeanimaciju, zvukiinteraktivnost, a primenom Flash-a, dinamičkog HTML-a, Javei JavaScript-a, ičineoko 5% on-line oglašavanja. Najčešće se koristezaizgradnjubrenda, iznatnosuefikasnijiodjednostavnihbanera (PR).

 44. Video oglasi • Video oglasi (Video ads) sunalik TV reklamamanaInternetu, i predstavljajujedan od najbržerastućihoblika on-line oglašavanja, pre svegaštosu video oglasiznačajnoefektivniji od slikovnihoglasa. • Zahvaljujućiboljim internet vezama, danaspreko 85% korisnikagleda on-line video sadržaje, pričemu je napopularniji YouTube (160 milionaposetilacamesečno), pa ne čudivelikibrojoglasananjegovim video klipovima (YT).

 45. Video oglasi • Oglasimogubitiprikazani pre (najčešće), u toku (saprekidomvideailiprekonjega) ilipozavršetku video materijala. Mnogekompanijedanasnasvojeprodajnesajtove, osimfotografijaproizvodapostavljajui video reklamezanjih (PR).

 46. Oglašavanje na pretraživačima • Oglašavanjenapretraživačima je najvećiinajznačajnijioblik on-line oglašavanja (oko 46%). Sa porastomupotrebepretraživačanaInterneturazvijao se iovajoblikreklame, pričemudanas tri najvećavlasnikapretraživača (Google, Yahoo i Microsoft) obezbeđujupreko 95% svihpretraga.

 47. Oglašavanje na pretraživačima

 48. Oglašavanje na pretraživačima • Pretraživačiteorijskivršepretragusvojihindeksnihbazapodatakapozadatimključnimrečimairezultateprikazujuporelevantnostiipopularnostisajtova u odnosunazadateključnereči.

 49. Oglašavanje na pretraživačima

 50. Oglašavanje na pretraživačima Postoje tri tipaoglašavanjanapretraživačima: • Sponzorisanilinkovi (plaćenouključivanje) • Oglašavanjepoključnimrečima (Google AdWords) • Oglašavanjepokontekstu (Google AdSense).