xv zimowe spotkania janowieckie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XV Zimowe Spotkania Janowieckie PowerPoint Presentation
Download Presentation
XV Zimowe Spotkania Janowieckie

play fullscreen
1 / 58
Download Presentation

XV Zimowe Spotkania Janowieckie - PowerPoint PPT Presentation

sorley
83 Views
Download Presentation

XV Zimowe Spotkania Janowieckie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Janowiec, dn. 23.02.2013 r.

 2. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Definicja: Obszar przestrzeni publicznej zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Mówiąc „innym” językiem przestrzeń publiczna to wszelkie miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie, miejsca spotkań, rekreacji, pracy – to przestrzeń, w której ludzie przemieszczają się z domu do pracy, do szkoły i z powrotem. Plac, rynek, świetlica wiejska, ulica, czy nawet krajobraz przyrodniczy – to miejsca, w których przebywają mieszkańcy i turyści, to obszar, gdzie następują interakcje i działania sprzyjające integracji lokalnych społeczności.

 3. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Gmina Janowiec kładzie duży nacisk na rozwój przestrzeni publicznej zarówno w Janowcu, jak i na pozostałych terenach gminy, należy jednak nadmienić, iż kierunki rozwoju przestrzeni publicznej zależą od wielu czynnikówi uwarunkowań. Czynnikiem, który wywiera najistotniejszy wpływ na naszą przestrzeń publiczną jest: HISTORIA NASZEJ GMINY

 4. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Co udało się pozyskać? Przeprawę promową w Janowcu, która od początku była związana z Janowcem. Historia przepraw promowych sięga początku średniowiecza, kiedy to przeprawa wiślana łączyła Mięćmierz z (jeszcze wtedy) osadą Serokomlą.

 5. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Budynek Ośrodka Zdrowia w Janowcu wraz z działką. Dzięki przejęciu obiektu Gmina mogła skupić się w dalszej kolejności na tworzeniu przestrzeni publicznej w oparciu o lokalizację oraz przeznaczenie obiektu.

 6. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian • Nieruchomość pod budowę parkingu na Cuplu wzdłuż drogi dojazdowej do promu oraz działkę pod budowę Obwodnicy Janowca (przy rzece Plewce). Rosnąca liczba zmotoryzowanych powoduje potrzebę zagospodarowania terenów również pod kątem przyjezdnych. Wychodząc naprzeciw temu zjawisku, Gmina Janowiec pozyskuje tereny, których wartość pod kątem rozwiązywania problemów komunikacyjnych będzie nieoceniona. • Budynek po dawnej szkole rolniczej przy ul. Lubelskiej. Budynek powstał przy zaangażowaniu sił i środków mieszkańców Janowca. Budynek wraz z działką został przez Gminę Janowiec odzyskany. W chwili obecnej w budynku funkcjonuje Technikum, a od roku szkolnego 2012/2013 prowadzone są zajęcia Kolegium Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 7. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Tendencje występujące w obecnych czasach: • wracanie do korzeni historycznych • wracanie do tradycji lokalnych • ratowanie dorobku naszych przodków • ochrona dziedzictwa kulturowego Przestrzeń publiczna w znacznej mierze jest przestrzenią ogólnodostępną, powszechną, korzystanie z obszarów przestrzeni publicznej często ma charakter nieodpłatny. Sprawne zarządzanie taką przestrzenią wymaga podejścia społecznego, koncentracji na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i wymaga unormowanego prawa własności nieruchomości, celem uniknięcia konfliktów społecznych. Dlatego też od 2002 roku Gmina Janowiec skoncentrowała się na kwestiach własnościowych nieruchomości, mających wpływ na przestrzeń publiczną.

 8. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Położenie Gminy Janowiec jako element wpływający na kreowanie przestrzeni publicznej Obszary znajdujące się na terenie Gminy Janowiec: • Kazimierski Park Krajobrazowy • Obszar NATURA 2000 - Małopolski Przełom Wisły • Obszar NATURA 2000 - Przełom Wisły w Małopolsce • Obszar wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A500 - historyczny układ urbanistyczny rynku i ulic dawnego miasta

 9. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Wniosek: Położenie gminy Janowiec w tych obszarach, niezwykle malownicze, powoduje, iż wszelkie inwestycje, również z zakresu kreowania przestrzeni publicznej muszą być planowane z uwzględnieniem poszanowania otaczającej nas przyrody, krajobrazu, środowiska naturalnego. Dlatego też, ciężko sobie wyobrazić, iż kreowanie przestrzeni publicznej w Gminie Janowiec miałoby być podyktowane względami przemysłowymi czy aglomeracyjnymi.

 10. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Planowanie przestrzenne jako narzędzie gwarantujące ład i porządek Obszary przestrzeni publicznej określane są w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na terenie Gminy Janowiec obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy w Janowcu z dnia 9 października 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, Poz. 3476).

 11. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Dla potrzeb kreowania przestrzeni publicznej Gmina Janowiec m.in. częściowo zmieniała ustalenia studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2002 rok • Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec. 2005 rok • Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów kamieniołomu w miejscowości Nasiłów; które to wprowadziły na tych obszarach możliwość budowy pensjonatu, a mając na względzie poszanowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych także stworzenie miejsca chętnie odwiedzanego przez turystów i mieszkańców Gminy, 2007/2010 rok • Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów zbiornika wodnego w Janowicach wraz ze strefą brzegową oraz terenami na północnym zboczu doliny rzeki Plewki, przeznaczonymi na funkcje rekreacyjne oraz obiekty i urządzenia obsługi turystyki i rekreacji, zabudowę usługową. • Dla terenu byłej szkoły w Wojszynie. • Dla obszaru kopalni piasku w Oblasach.

 12. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian 2009 rok • Przygotowanie map do opracowania nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. • Wykonanie opracowania ekofizjograficznego do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 2010 rok • Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów m. Oblasy Podzamcze i terenów inwestycyjnych k. szkoły. 2012 rok • Rozpoczęcie prac nad nowym SUiKZP Gminy Janowiec, obejmującym m.in. tereny przeznaczone pod usługi turystyczne – park rozrywki w miejscowości Trzcianki oraz „odwrócony” dom w miejscowości Oblasy. Aktualnie • Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego opracowania i złożenia wspólnego wniosku w zakresie tworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego opierającego się na mieście Puławy oraz gminach przyległych. W ramach projektu przewiduje się pozyskanie środków na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 13. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Mówiąc o dokumentach gwarantujących ład i porządek przestrzenny obowiązkowo należy wspomnieć o dwóch opracowaniach, które m.in. wyznaczają kierunki rozwoju przestrzeni publicznej dla miasteczka Janowca. • „Wytyczne urbanistyczno-krajobrazowe i wzornik architektury lokalnej dla rejonu Janowca nad Wisłą” przez zespół architektów Pana A. Bóhma, Pana W. Kosińskiego i Pana K. Kuśnierza, 1993 r. • „Studium projektowe rynków i obwodnicy Janowca” opracowane przez Pana W. Kosińskiego oraz Pana P. Byrskiego, 2006 r. Opracowania te prezentują odnowę przestrzenną Janowca oraz ogólny zarys propozycji tej odnowy, wstępną wariantową koncepcję rewaloryzacji centrum Janowca, która obejmuje m.in. plac rynkowy, budynek Urzędu Gminy i plac na zapleczu kościoła parafialnego, przebudowę obwodnicy Janowca.

 14. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Zadania zrealizowane przez Gminę Janowiec mające wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej to:

 15. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia Zadanie, którego sama nazwa niewiele kojarzy się z przestrzenią publiczną, miało na celu z jednej strony modernizację obiektu jakim był budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zmianę jego funkcjonalności, wizerunku poprzez poprawę estetyki, zaś z drugiej strony miało zmienić jego „zamknięty” charakter. Zagospodarowano otocznie wokół budynku, tworząc przyjazną infrastrukturę zarówno dla pacjentów jak i turystów. Wartość zadania: 435 682,88 zł Dofinansowanie z UE: 289 547,67 zł

 16. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Budowa przystani w Janowcu w ramach projektu pn. „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”  Wartość całkowita projektu: 52.770.829,74 zł. Wartość dofinansowania: 39.490.000,00 zł, z czego 33.566.500,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 5.923.500,00 zł z budżetu państwa. Wartość robót budowlanych wykonanych w Janowcu zamknęła się kwotą 1.753.850,69 zł brutto, z czego 1.115.545,50 zł ze środków EFRR, 196.860,97 zł ze środków budżetu państwa, 441.444,22 zł z budżetu Gminy Janowiec.

 17. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Utworzenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Janowice Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość wykonanych robót budowlanych: 298.876,27 zł brutto. Wysokość otrzymanej pomocy z UE: 179 347,00 zł.

 18. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne zbiornika wodnego Janowice W trakcie zagospodarowania jest aż 21 ha terenu pod kątem turystyki, rekreacji i wypoczynku. Głównymi elementami zagospodarowania jest stworzenie infrastruktury przyjaznej mieszkańcom i przybyłym turystom. Zalew będzie uzbrojony m.in. w media, system teletechniczny, małą architekturę, imponującą rozmiarami plażę. Stworzenie ciągów komunikacyjnych, szlaków rowerowych z jednoczesnym zagospodarowaniem zieleni nada nową jakość terenom wsi Janowice. Wartość całkowita projektu: 3 200 993,91 zł Dofinansowanie z UE: 2 240 695,73 zł

 19. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Kompleks boisk sportowych w Janowcu Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (97,18%) ze środków przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych. Utworzony obiekt urozmaicił formy spędzania wolnego czasu w miejscowości, jak również stworzył uniwersalne miejsce na organizowanie wszelkich imprez zarówno o charakterze sportowym jak również o charakterze rozrywkowym czy kulturalnym. Wartość robot budowlanych wyniosła: 2.796.633,65 zł

 20. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia na Rynku i ul. Lubelskiej Jeden ze zrealizowanych elementów dużego planowanego projektu Kompleksowe zagospodarowanie Rynku i Ul. Lubelskiej w rewitalizowanej części Janowca. Otoczenie Zamku w Janowcu – jedna z najistotniejszych przestrzeni publicznych z punktu widzenia walorów historycznych Gminy Janowiec. Drobna kosmetyka w postaci zmiany sposobu przesyłu energii elektrycznej z napowietrznego na podziemny oraz wymiana betonowych słów oświetleniowych na stylizowane lampy już w zauważalny sposób odmieniła wygląd tego miejsca.

 21. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu  turystycznego” Projekt zrealizowany w partnerstwie z innymi gminami Powiatu Puławskiego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wartość całkowita projektu: 1 926 101,05 zł Dofinansowanie w ramach RPO WL: 1 348 270,72 zł Łączny udział własny Gmin: 577 830,33 zł

 22. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu  turystycznego” Wiata turystyczna w Oblasach wybudowana w ramach Projektu „Utworzenie pętli rowerowych …”

 23. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Budowa dróg Budowa dróg to budowa przestrzeni publicznej, która odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju Gminy i poziomu życia mieszkańców. Gmina sukcesywnie buduje bądź modernizuje drogi gminne. Ważną inwestycją była budowa drogi łączącej miejscowości Oblasy i Wojszyn. Droga umożliwiła poprawę układu komunikacyjnego atrakcyjnych miejsc gminy Janowiec. Zbliżyła obszar, którego nomenklatura pojawia się już w środowisku kazimierskim pod pojęciem „Kraina między promami”. Ważne dla samego Janowca było dokończenie obwodnicy – drogi powiatowej, która została sfinansowana ze środków UE w partnerstwie finansowym Gminy Janowiec. Dokończenie budowy obwodnicy jest jednym z elementów koncepcji odnowy przestrzennej Janowca autorstwa profesora Politechniki Krakowskiej p. Wojciecha Kosińskiego.

 24. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Wojszyn Brześce

 25. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Janowiec

 26. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Nasiłów Nowy Janowiec

 27. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Oblasy Trzcianki

 28. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Brześce Wojszyn-Oblasy

 29. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Ul. Królowej Bony w Janowcu Droga w m. Brześce-Kolonia

 30. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Zadania przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014

 31. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Przebudowa z nadbudową budynku Urzędu Gminy Janowiec Nie czekając na pojawienie się środków na realizację projektu rewitalizacji Janowca, Gmina Janowiec podejmuje działania będące następstwem przyjętych założeń. Gmina Janowiec przystępuje do pozyskania środków na realizację zadania: Przebudowy z nadbudową budynku Urzędu Gminy Janowiec w celu odtworzenia bryły budynku w nawiązaniu do udokumentowanego historycznego jego kształtu. Źródłem finansowania będzie tak samo jak w przypadku Rynku Górnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na poddaszu budynku planuje się otworzyć witrynę poświęconą znaczącym wydarzeniom w historii Janowca, jej walorom kulturowym, przyrodniczym i twórczości lokalnej. Przebudowa budynku UG Janowiec wynika także z konieczności dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych.

 32. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Przebudowa z nadbudową budynku Urzędu Gminy Janowiec Fotografia historyczna z widocznym na pierwszym planie budynkiem w miejscu obecnego Urzędu Gminy. Charakterystyczna piękna, „dumna” i reprezentacyjna sylweta, znakomite proporcje i elegancki detal. Idealny wzorzec do współczesnej przebudowy budynku istniejącego. W głębi widoczna przestrzeń wnętrza rynkowego.

 33. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Przebudowa z nadbudową budynku Urzędu Gminy Janowiec

 34. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Remonty świetlic wiejskich Dalszym etapem tworzenia przestrzeni publicznej będą planowane remonty i zagospodarowanie otoczenia świetlic wiejskich w miejscowościach Wojszyn, Trzcinki i Brześce. Idea, wnioskując na podstawie aktywności CIW Janowice, jest słuszna i warta zaangażowania. Środki na ten cel będą pochodzić z programu UE – Leader.

 35. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wracając do zagadnienia rewitalizacji centrum Janowca należy wspomnieć, iż otoczenie związane z tzw. Małym Rynkiem w Janowcu również wymaga ingerencji. W chwili obecnej wysiłki skoncentrowane zostały na zagospodarowaniu głównego obiektu w tym obszarze, tj. na budynku Gminnego Ośrodka Kultury poprzez atrakcyjną przebudowę sali widowiskowej oraz korytarza. Kolejnym etapem będzie przebudowa sali wschodniej, połączenie z biblioteką. Są to plany aktualne. Planuje się pozyskać środki w ramach planowanego naboru na tzw. Małe Projekty w ramach programu Leader. W 2007 roku w GOK-u zostało przebudowane zaplecze kuchenne.

 36. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Parki NordicWalking Gmina Janowiec wychodzi naprzeciw pojawiającym się trendom i nowym potrzebom społecznym. Jednym z takich trendów jest NordicWalking. Zauważona wzmożona aktywność turystów uprawiających tą formę aktywności ruchowej skłania do podjęcia działań zmierzających do wyznaczenia szlaków, o zarówno odmiennej i specyficznej, charakterystyce. Gmina Janowie przystąpiła do projektu partnerskiego - do utworzenia na terenie kilku gmin powiatu puławskiego parków NordicWalking. W ramach tego projektu zostały wyznaczone trzy odcinkowe trasy o długościach 5, 10 i 15 km. Na trasach zostały wyznaczone miejsca przeznaczone na wypoczynek, trening jak również edukację związaną z prawidłową kontrolą parametrów układu krążenia.

 37. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Remont boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Janowcu Pozostając przy temacie zdrowia i sportu należy wspomnieć o projekcie modernizacji sportowych obiektów terenowych lokalizowanych w otoczeniu Zespołów Szkół w Janowcu. Projekt będzie zgłoszony do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Obszar wokół Zespołów szkół jest niezwykle istotną przestrzenią publiczną zwłaszcza dla młodego pokolenia mieszkańców. Zagospodarowanie terenu na upowszechnianie kultury fizycznej oraz na rekreację stworzy dzieciom i młodzieży alternatywny sposób na spędzanie czasu w stosunku do obecnie niesłusznie promowanej aktywności przed komputerem czy telewizorem. ECO ENERGIA w Gminie Janowiec Co ma wspólnego z przestrzenią publiczną? Niezwykle dużo. Projekt złożony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego ma na celu dać mieszkańcom alternatywne źródło energii w postaci kolektorów słonecznych oraz pieców opalanych biomasą w stosunku do tradycyjnego źródła czyli węgla a tym samym projekt ma za zadanie odciążyć środowisko naturalne od pyłów, dymów i odpadów. Niepodważalnym przykładem słuszności tego działania oraz wpływu na przestrzeń publiczną jest zrealizowanie inwestycji wymiany pieców w budynku Zespołu Szkół nr 1, budynku Urzędu Gminy Janowiec, budynku Zespołu Szkół nr 2 , budynku SPZOZ oraz budynku GOK. Stały element okresu zimowego w postaci unoszącego się nad Janowcem ciemnego dymu, negatywnie wpływającego na jakość życia, na krajobraz i funkcjonalność przestrzeni publicznej zniknął bezpowrotnie.

 38. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Infrastruktura społeczna jako przestrzeń publiczna Przestrzeń publiczna to również infrastruktura społeczna, to instytucje służące mieszkańcom. O tym fakcie również warto pamiętać. Zagospodarowanie obiektów winno być zharmonizowane z otoczeniem, nie kolidować z układem komunikacyjnym, jak również wpisywać się w przeznaczenie danego obszaru. W ramach działań dotyczących tego zagadnienia Gmina Janowiec dokonała relokacji swoich jednostek:

 39. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian • Zakład Gospodarki Komunalnej ze względu potrzebę posiadania terenu służącego na zaplecza technicznego, został przeniesiony z centralnej części Janowca na tereny peryferyjne. Nowa lokalizacja ułatwiła prowadzenie działalności, gdyż nie podlega tak ścisłym rygorom estetycznym jak centrum Janowca. Dzięki dokapitalizowaniu Zakładu, możliwym również stało się poprawienie warunków funkcjonowania zakładu oraz warunku obsługi klientów. • Z problemami lokalowymi borykał się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu, który odgrywa istotną rolę w kontaktach społecznych. Zasadniczą kwestią stało się ulokowanie Ośrodka w miejscu przyjaznym dla interesantów zarówno pod kątem dostępności jak również pod kątem otoczenia. Takim miejscem okazał się budynek, w którym zlokalizowany jest SPZOZ, wcześniej wspomniany. Malownicze położenie, przyjazna infrastruktura wokół budynku oraz zlokalizowanie w sąsiedztwie dwóch prospołecznych jednostek wpłynęło na uznanie tego pomysłu za trafiony.

 40. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Plany, wizje, kierunki zmian

 41. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Diagnoza problemów Zagadnienia do rozwiązania: • Układ komunikacyjny Pomimo systematycznego inwestowania w lokalne drogi gminne, ilość utwardzonych dróg oraz ich stan nadal pozostaje w sferze problemów nierozwiązanych. Alokacja środków z funduszy zewnętrznych niestety nie jest ukierunkowania na drogi lokalne, niemające wpływu na układy komunikacyjne w skali wojewódzkiej, nie wspominając już w skali kraju. Brak rozwiązań komunikacyjnych dla centrów miejscowości, brak przygotowanego zaplecza parkingowego. • Sieć sanitarna W chwili obecnej sieć kanalizacyjna pokrywa ok. 20% zapotrzebowania. Rozproszona zabudowa Gminy Janowiec powoduje, iż inwestowanie w tą sferę jest niezwykle kosztowne oraz ze względu na charakter obszarowy dość niewdzięczne pod kątem uzyskiwania prawa własności do terenu, przez które ma przebiegać sieć.

 42. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian • Brak spójnej polityki promocyjnej Janowca. • Brak jednolitej oprawy wizualnej dotyczącej oznakowania informacyjno – turystycznego na terenie gminy. • Malejące możliwości finansowe Gminy. Uruchomienie środków zewnętrznych to dwie strony medalu. Z jednej strony umożliwiają realizację inwestycji, z drugiej strony presja ich wykorzystywania często wpływa na przeinwestowanie, tj. zwiększanie wydatków inwestycyjnych bez korelacji z możliwościami budżetowymi. W przypadku gminy Janowiec wydatki majątkowe sukcesywnie rosną, lecz dochody budżetu nie ulegają zwiększaniu. Malejąca subwencja oświatowa, spadek w ujęciu realnym wpływów z podatków lokalnych, blokowanie rozwiązań mających usprawnić gospodarkę finansową Gminy, polityka państwa powodująca rozwój szarej strefy, nakładanie na gminy nowych obowiązków bez wskazania źródła ich sfinansowani to czynniki, które powodują iż możliwości inwestycyjne Gminy z dochodów własnych maleją. W skrajnym przypadku może zdarzyć się sytuacja, że pomimo uruchomienia atrakcyjnych programów w okresie programowania 2014 – 2020, gmina nie będzie posiadać środków na udział własny warunkujący absorpcję środków zewnętrznych.

 43. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian • Kompleksowe zagospodarowanie Rynku i ul. Lubelskiej w rewitalizowanej części Janowca. Kluczowe zadanie dla Janowca, którego kompleksowa realizacja została wstępnie pokrzyżowana przez zapisy w Wytycznych Unii Europejskiej, natomiast później poprzez wydarzenia roku 2010. Projekt profesora Kosińskiego, ciągle aktualny, będzie stanowił wytyczne pod kątem dalszego zagospodarowania Janowca. W przypadku pojawiania się stosownego programu w ramach okresu 2014 – 2020 projekt wróci na priorytetowe miejsce inwestycjachplanowanych przez Gminę Janowiec.

 44. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian

 45. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Zmiana układu komunikacyjnego Janowca – Obwodnica. Koncepcja obwodnicy stanowi spójną całość z projektem Kompleksowego zagospodarowania Rynku o ul. Lubelskiej w rewitalizowanej części Janowca. Koncepcja trasy obwodnicy została zoptymalizowana ze względu na funkcjonalność, kosztochłonność i wartości ekologiczno-krajobrazowe. W maksymalnym stopniu starano się zaprojektować ją po trasie istniejących dróg, oraz w miejscach najmniej trudnych pod względem technicznym i własnościowym. Założono, że obwodnica musi otaczać miasto i nigdzie go nie przecinać oraz powinna być dość blisko Janowca, aby dawała możliwości łatwego powiązania z siecią lokalną, a za tym – z szansą nieuciążliwego wjazdu do miejscowości.

 46. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian

 47. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian • Taras widokowy na budynku GOK Kolejny element studium projektowego profesora Kosińskiego. Po zakończeniu inwestycji związanych z poprawianiem estetyki wnętrza obiektu planowane jest wyjście na zewnątrz. W planach jest adaptacja płaskiego dachu budynku GOK na nowoczesny ogród kawiarniany z widokiem na Zamek.

 48. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian • Rekonstrukcja winnicy pod zamkiem w Janowcu Nie jest dla nikogo tajemnicą, iż Janowiec słynął z posiadanych winnic, których utworzenie datuje się w XVI w. Opierając się na tym elemencie dziedzictwa lokalnego planuje się dokonać rewitalizacji winnic i wypromować ponownie Janowiec jako ośrodka tworzenia produktu lokalnego. Miejmy nadzieję, iż wpisujące się w kalendarz janowieckich imprez – Święto Wina, będzie motorem rozwoju tego planu.

 49. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian • Kolejka linowa przez Wisłę Mamy prom linowy, teraz czas na kolejkę. Zadanie, którego plany pojawiły się już w latach 70. XX w. lecz uznane wówczas za utopijne, mogą stać się realne. Oczywiście ciężaru inwestycji Gmina nie udźwignie. Wymagany będzie kapitał prywatny. Byłaby to prawdopodobnie druga kolejka przez rzekę w Polsce. Palmę pierwszeństwa będzie nosił Wrocław, gdyż wiosną br. ruszają prace związane z budową kolejki przez rzekę Odrę. Wartość inwestycji 12 mln zł. Jest to dla nas istotna dana. Gdyż można szacować, że pierwsza kolejna przez Wisłę prawdopodobnie kosztowałaby znacznie więcej. Mówi się o kwocie 20 mln.

 50. XV Zimowe Spotkania Janowieckie Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Gminy Janowiec, stan i kierunki zmian Kształtowanie przestrzeni publicznej w liczbach