slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agenda spotkania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agenda spotkania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Agenda spotkania - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Agenda spotkania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wykorzystanie funduszy strukturalnych 2007-2013, a światowe tendencje rozwoju firm branży technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne, elektronika( PO IG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym)Innowacyjny potencjał nowych technologii 06 marca 2009mgr inż. Marcin Błaszczok ekspert PARP w obszarze technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne, elektronika.

agenda spotkania
Agenda spotkania
 • Wprowadzenie
 • Charakter nowych technologii w kontekście zagrożeń i szans
 • Elementy ryzyka w projektach rozwojowych
 • Wymierne korzyści innowacyjności
 • Metody poszukiwania nowych technologii
 • Sposoby oceny nowatorskich rozwiązań w rozwoju projektów
 • Możliwości rozwijania innowacyjności
 • Modułowa budowa projektów
 • Zarządzanie projektem od początku do ...
wprowadzenie
Wprowadzenie

Innowacyjność, czyli jak wymyślić proch ?

Podstawowe pytanie:

Kto ma wymyślić ten proch?

Tak jest

Państwo !!

dlaczego pa stwo jeste cie najlepszym r d em innwacyjno ci
Dlaczego Państwo jesteście najlepszym źródłem innwacyjności

Najlepsza teoria bez praktyki jest jałowa.

Sama technologia to narzędzia, które trzeba dopiero użyć w konkretnym celu

Najlepsza praktyka bez teorii jest ślepa.

Najlepsze doświadczenie i wiedza bez odpowiednich technicznych środków da słabe efekty

wz r na sukces
Wzór na sukces

( )

pomysłowość

Praktyka

i

umiejętności

Ciekawy

produkt

=

+

technologia

ostrożność

r d a innowacyjno ci
Źródła innowacyjności

Nowa oprawa

Modernizacja

Reorganizacja

Integracja

innowacyjno przez now opraw
Innowacyjność przez Nową oprawę
 • Proces pozostaje jak był
 • Ewentualna konieczność sprawdzenia zgodności z założeniami
 • Brak możliwości pełnego wykorzystania siły nowej technologii
 • Łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu
 • Bezpieczniejsze
innowacyjno przez modernizacj
Innowacyjność przez Modernizację
 • Proces poprawiony i dostosowany (zoptymalizowany)
 • Konieczność sprawdzenia zgodności z założeniami
 • Znacznie większa możliwości wykorzystania siły nowej technologii
 • Łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu
 • Bezpieczniejsze
innowacyjno przez reorganizacj
Innowacyjność przez Reorganizację
 • Proces stworzony na nowo optymalnie dla technologii
 • Konieczność sprawdzenia zgodności z założeniami
 • Pełna możliwość wykorzystania siły nowej technologii
 • Łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu
 • Bezpieczniejsze
innowacyjno przez integracje
Innowacyjność przez Integracje
 • Nowe możliwości automatyzacji
 • Łatwe połączenie z pozostałymi elementami
 • Nowe funkcje płynące z nowej technologii
 • Łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu
 • Bezpieczniejsze
przyk adowy projekt
Przykładowy projekt

Zakład fotograficzny

Co mamy:

 • Tradycję
 • Umiejętności
 • Stałych klientów
 • Malejącą liczbę zamówień
jakie mamy perspektywy
Jakie mamy perspektywy ?
 • Dać się wyprzeć gigantom
 • Zmodernizować się
 • Zwiększyć ofertę
 • Zacząć konkurować
kierunki rozwoju nowych technologii
Kierunki rozwoju nowych technologii
 • Integracja
 • Miniaturyzacja
 • Alternatywne formy komunikacji
  • Uproszczone
  • Wykorzystujące różne media
  • Integrujące ze sprzętem użytkownika
charakter nowych technologii w kontek cie zagro e i szans
Charakter nowych technologii w kontekście zagrożeń i szans
 • „Lepsze” konieczne „dobremu”
 • Konieczność konkurowania
 • Konkurowanie jakością i funkcjonalnością
 • Nowe technologie najlepszą tego realizacją
przyk adowy projekt1
Przykładowy projekt

Zakład fotograficzny

Aby rozwijać się musimy:

 • Poprawić jakość usług
 • Poszerzyć ofertę
 • Przyspieszyć obsługę

Przejście na technologię cyfrową

elementy ryzyka w projektach rozwojowych
Elementy ryzyka w projektach rozwojowych
 • Brak rozeznania zagrożeń
 • Możliwość wycofania się twórców z dalszego rozwoju
 • Trudność w oszacowaniu kosztów zastosowania
 • Czynnik ludzki (słabość i siła)
metodologie projektowe
Metodologie projektowe

PRINCE2 jako standard brytyjskiej administracji publicznej i biznesu

 • organizacja
 • planowanie
 • nadzór
 • podział na etapy
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie konfiguracją
 • zarządzanie zmianami
zarz dzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem

Do głównych ryzyk biznesowych zalicza się:

 • trafność i aktualność uzasadnienia biznesowego,
 • zgodność projektu ze strategią firmy,
 • konsekwencje związane z niepowodzeniem projektu,
 • stabilność biznesowa obszarów objętych projektem,
 • wymagania programu, którego projekt jest częścią,
 • zmiany prawne,
 • czynniki polityczne, w tym opinia publiczna,
 • wpływ na środowisko,
 • wpływ rezultatów projektu na klienta,
 • ryzyko spełnienia wymagań i niespełnienia oczekiwań.
zarz dzanie ryzykiem1
Zarządzanie ryzykiem

Główne kategorie zarządzanego ryzyka projektowego to:

 • zależność od dostawców,
 • czynniki organizacyjne,
 • czynniki specjalistyczne
zarz dzanie ryzykiem sk ada si z czterech g wnych dzia a
Zarządzanie ryzykiem składa się z czterech głównych działań:
 • planowania – określenie zasobów i nakładów potrzebnych do wykonywania działań związanych ze zmniejszaniem poziomu lub akceptacją ryzyka – na każdym poziomie planowania,
 • zapewnienie zasobów i nakładów zgodnie z planem,
 • monitorowania – ocena skuteczności podjętych działań i obserwacja symptomów materializacji ryzyka,
 • nadzoru – zapewnienie, że plan jest realizowany.
zarz dzanie jako ci
Zarządzanie jakością

Wymagania jakościowe klienta powinny zostać zebrane w następujące grupy:

 • - wymagania funkcjonalne,
 • - wydajność,
 • - praktyczność,
 • - bezpieczeństwo,
 • - kompatybilność,
 • - dostępność,
 • - łatwość rozbudowy,
 • - skalowalność,
 • - elastyczność,
 • - czytelność,
 • - porównanie do innych produktów,
 • - koszt,
 • - termin.
przyk adowy projekt2
Przykładowy projekt

Ryzyko przy przejściu na technologię cyfrową:

 • Nowe narzędzia
 • Nowe procedury
 • Inne formy archiwizacji
 • Nowy sprzęt o innej eksploatacji
wymierne korzy ci innowacyjno ci
Wymierne korzyści innowacyjności
 • Oszczędność czasu
 • Nowe możliwości
 • Nowe kręgi odbiorców
 • Nowy wizerunek, nowe argumenty, nowe hasła, nowi sprzymierzeńcy
najwa niejsze zyski
Najważniejsze zyski
 • Proekologiczność
 • Nowoczesność
 • Elastyczność
 • Zdolność dostosowania
 • Wygoda
 • Bezpieczeństwo
przyk adowy projekt3
Przykładowy projekt

Korzyści przejścia na technologię cyfrową:

 • Oszczędność
 • Wygoda
 • Poprawa jakości
 • Poszerzenie grona klientów
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Przyspieszenie wykonania usług
standaryzacja i certyfikacja na przyk adzie iso
Standaryzacja i certyfikacja na przykładzie ISO
 • Pozytywne postrzeganie firmy przez klientów jako stabilnej na rynku
 • Uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
 • Podniesienie jakości pracy
 • Wzrost satysfakcji klientów
 • Przewaga konkurencyjna
 • Wzrost prestiżu firmy i jej usług/produktów zarówno w oczach jej obecnych, jak i potencjalnych klientów
 • Ograniczenie liczby reklamacji
 • Lepszy dostęp do rynku krajowego i zagranicznego
 • Wzrost zysku wywołany obniżką kosztów własnych na skutek poprawy jakości.
przyk adowy projekt4
Przykładowy projekt

Korzyści wprowadzenia ISO w zakładzie fotograficznym

 • Wzrost prestiżu
 • Wzrost jakości usług
 • Wzrost wiarygodności
metody poszukiwania nowych technologii
Metody poszukiwania nowych technologii
 • Prasa techniczna i hobbystyczna
 • Serwisy informacyjne (działy tech)
 • Specjalistyczne serwisy internetowe
 • Strony internetowe producentów
sposoby oceny nowatorskich rozwi za w rozwoju projekt w
Sposoby oceny nowatorskich rozwiązań w rozwoju projektów
 • Kto jest autorem, kto produkt rozwij
 • Jakie jest aktualnie zainteresowanie produktem
 • Czy są technologie konkurencyjne aktualnie rozwijane
mo liwo ci rozwijania innowacyjno ci
Możliwości rozwijania innowacyjności
 • Zebrać dokładnie to na czym się znamy
 • Zebrać i scharakteryzować klientów jakich obecnie mamy
 • Wyznaczyć grupę „prawie klientów” i wskazać czego nam brakuje aby byli z nami
 • Znaleźć technologie, które przyciągną nowych klientów
przyk adowy projekt5
Przykładowy projekt

Zebranietego na czym się znamy:

 • Profesjonalnie wykonujemy zdjęcia
 • Kompleksowo obsługujemy uroczystości
 • Wywołujemy filmy i wykonujemy odbitki
 • Korygujemy uszkodzone zdjęcia
przyk adowy projekt6
Przykładowy projekt

Aktualnie posiadani klienci:

 • Amatorzy fotografiki
 • Organizatorzy uroczystości
 • Na potrzeby dokumentów
przyk adowy projekt7
Przykładowy projekt

Grupy „prawie” klientów:

 • Oddalone od naszego zakładu
 • Nie dysponujące wystarczającym czasem
 • Chcące dokonać ingerencji w zdjęciach
 • Posiadające aparat cyfrowy
przyk adowy projekt8
Przykładowy projekt

Technologia cyfrowa:

 • Możliwość przesłania zdjęć pocztą email
 • Wykonanie odbitek w kilka minut
 • Pełna możliwość retuszu zdjęć
 • Możliwość obsługi dowolnych formatów zdjęć
przyk adowy projekt9
Przykładowy projekt

Kompleksowa wizja rozwoju:

 • Pełne przejście na technologię cyfrową
 • Rozbudowanie archiwum
 • Uruchomienie serwisu www do przyjmowania zleceń
 • Rozszerzenie oferty usługowej o:
  • retusz
  • publikację elektroniczną zdjęć
przyk adowy projekt10
Przykładowy projekt

Końcowy efekt modernizacji:

 • Pozyskanie nowych klientów
  • Poszerzenie oferty
  • Dostosowanie do klienta
  • Poprawa jakości
 • Redukcja kosztów
  • Uproszczenie procesów
  • Tańsze eksploatacyjnie
modu owa budowa projekt w
Modułowa budowa projektów
 • Robię sam
  • Pełne koszty po naszej stronie
  • Dokładnie znamy rozwiązanie
 • Korzystam z gotowego
  • Musimy dostosować się czyjejś koncepcji
  • Minimalne koszty
prince 2 obszary zarz dzania projektem
PRINCE 2Obszary zarządzania projektem
 • Organizacja
 • Planowanie
 • Nadzór
 • Podział na etapy