1 / 7

Institut Municipal de Formació i Empresa

Institut Municipal de Formació i Empresa. MAS CARANDELL. Fundació Imfe Mas Carandell Formació i Empresa. SERVEIS. Institut. Fundació. FORMACIÓ OCUPACIONAL. FORMACIÓ CONTINUADA. FORMACIÓ BÀSICA. Empresa. SERVEI D’ORIENTACIÓ I OCUPACIÓ BORSA DE TREBALL. Plantilla.

sol
Download Presentation

Institut Municipal de Formació i Empresa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Institut Municipal de Formació i Empresa MAS CARANDELL Fundació Imfe Mas Carandell Formació i Empresa www.mascarandell.org C/Terol, 1. Reus CP 432006 Tlf. 977 010 850 Fax. 977 010 855

  2. SERVEIS Institut Fundació FORMACIÓ OCUPACIONAL FORMACIÓ CONTINUADA FORMACIÓ BÀSICA Empresa SERVEI D’ORIENTACIÓ I OCUPACIÓ BORSA DE TREBALL Plantilla CONSULTORIA ORGANITZACIONAL BIBLIOTECA www.mascarandell.org C/Terol, 1. Reus CP 432006 Tlf. 977 010 850 Fax. 977 010 855

  3. FORMACIÓ CONTINUADA  Formació a mida Formació a mida segons les necessitats de cada empresa, amb la possibilitat de realitzar cursos a les seves instal·lacions. Disseny del pla de formació d’empresa amb possibilitat de realitzar cursos a mida i/o participar en l’oferta presencial oberta  Oferta oberta presencial/semipresencial Més de 100 cursos de formació continuada de diversos àmbits temàtics, en els quals s’ofereix la possibilitat de reducció de cost mitjançant abonaments. També es realitzen cursos de subvencionats per a persones en actius. La majoria de la formació reconeguda dins del Pla de formació permanent del professorat, crèdits de lliure elecció per la URV i la UOC.  Formació online Possibilitat de formar-se en diferents àmbits a través d’Internet per a cobrir les necessitats de formació no presencial Millora de la qualificació professional i de la competitivitat empresarial www.mascarandell.org C/Terol, 1. Reus CP 432006 Tlf. 977 010 850 Fax. 977 010 855

  4. FORMACIÓ CONTINUADA FORMACIÓ A MIDA PRESENCIAL, A DISTÀNCIA, TELEFORMACIÓ, MIXTA CRÈDIT ANUAL DE FORMACIÓ CONTINUADA Fundación tripartita para la formación y el empleo T’HO GESTIONEM DES DE MAS CARANDELL Suport a la gestió tècnica administrativa Organització de CURSOS BONIFICABLES a empresa individual i agrupació voluntària d’empreses COST ASSUMIT TOTALMENT PER L’EMPRESA PROGRAMA FORMA’T Departament de treball Generalitat de Catalunya PROGRAMA FORMA’T 900 102 607 Fins a un 52% de subvenció per aprendre i créixer www.mascarandell.org C/Terol, 1. Reus CP 432006 Tlf. 977 010 850 Fax. 977 010 855

  5. FORMACIÓ CONTINUADA OFERTA FORMATIVA DE PERFECCIONAMENT - EMPRENEDORIA I GESTIÓ D’EMPRESA - GESTIÓ D’EQUIPS I RECURSOS HUMANS - QUALITAT - COMERÇ I LOGISTICA - PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL) - EXPRESSIÓ I HABILITATS CREATIVES - EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ - IGUALTAT D’OPORTUNITATS - ALIMENTACIÓ - SOCIAL I SANITARI - TURISME I RESTAURACIÓ - INFORMÀTICA - IDIOMES Presencial / Semipresencial/ Abonaments per a empreses / Descomptes / Crèdits www.mascarandell.org C/Terol, 1. Reus CP 432006 Tlf. 977 010 850 Fax. 977 010 855

  6. FORMACIÓ CONTINUADA FORMACIÓ ONLINE - EMPRENEDORIA I GESTIÓ D’EMPRESA - GESTIÓ D’EQUIPS I RECURSOS HUMANS - QUALITAT - COMERÇ I LOGISTICA - PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL) - EXPRESSIÓ I HABILITATS CREATIVES - EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ - IGUALTAT D’OPORTUNITATS - ALIMENTACIÓ - SOCIAL I SANITARI - TURISME I RESTAURACIÓ - INFORMÀTICA - IDIOMES Aula Mentor Ministerio de Educación y Ciencia www.mascarandell.org C/Terol, 1. Reus CP 432006 Tlf. 977 010 850 Fax. 977 010 855

  7. CONSULTORIA ORGANITZACIONAL  Diagnosi i Assessorament d’Empreses Avaluació del potencial de l’equip humà i del sistema de valors i cultura empresarials, per tal de donar suport a l’aplicació d’estratègies i respondre eficaçment a les exigències del mercat. Diagnosi i assessorament, descripció i anàlisi de llocs de treball, disseny de cursos a mida i plans de formació...  Gestió d’Ajuts al Desenvolupament Gestió d’ajuts per a la formació i la innovació (Consorci, FTFE, Formació subvencionada, Cicle de jornades…)  Selecció de Personal i Borsa de Treball Gestió d’ofertes de treball i borsa de treball. Alumnes en pràctiques. Selecció de personal. Avantatges i bonificacions per la incorporació de determinats col·lectius. Més aprop de l’empresa www.mascarandell.org C/Terol, 1. Reus CP 432006 Tlf. 977 010 850 Fax. 977 010 855

More Related