Download
economia de l empresa i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ECONOMIA DE L’EMPRESA I PowerPoint Presentation
Download Presentation
ECONOMIA DE L’EMPRESA I

ECONOMIA DE L’EMPRESA I

224 Views Download Presentation
Download Presentation

ECONOMIA DE L’EMPRESA I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ECONOMIA DE L’EMPRESA I Què farem? Estudiarem el món de l’empresa per tal de comprendre el seu funcionament, organització, els tipus... Per a què serveix? El coneixement del món de l’empresa i la seva diversitat ens permetrà adquirir les nocions bàsiques per poder muntar una empresa el dia de demà Com ho aplicarem? A final de curs haurem de ser capaços de muntar la nostra pròpia empresa de manera realista.

 2. Unitat 1. L’empresa i l’entorn

 3. Índex • Empresa  concepte i relacióamb la sociatat • Quènecessita per produir?  factors de producció • Quèprodueix? • Agents i objectius de l’empresa • Funcions • Empresa i Entorn

 4. L’empresa: unitat econòmica • Necessitats de les persones il·limitades vs. recursos escassos • Com que els béns i serveis són escassos, aquests – després d’una transformació per la mà humana- tenen valor.  Hi haurà agents econòmics disposats a produir-los i uns altres agents disposats a consumir-los: empreses i economies domèstiques o famílies.

 5. Relacions Empresa-Famílies • Empresa encarregada de produir béns i serveis per satisfer les necessitats. • Les famílies o economies domèstiques els voldran consumir i a canvi aportaran factors de producció (treball). Intercanvi econòmic entre les famílies (CONSUM) i empreses (PRODUCCIÓ).

 6. Relacions Empresa-Famílies • Aquestes relacions generen un sistema econòmic en el qual s’intercanvien: • a) béns i serveis • b) factors de producció. • En economia els principals factors de producció (elements que necessiten per fer béns i serveis) són: • La terra • El treball • El capital: Ens referim al capital físic.

 7. Què produeixen les empreses? • Béns: productes tangibles, que podem emportar-nos a casa: (ordinadors, patates, llapis) • Serveis: productes intangibles (viatge en autobús, manicura, assegurança d’accidents...)

 8. Relació famílies-empreses Remuneració factors (salaris, interesos) • Families • (COMSUM) Factors de producció (terra, treball i capital) Empreses (PRODUCCIÓ) Bens i serveis produïts Retribució al consum de productes

 9. Relacions de producció i consum • A canvi d’aportar els factors de producció (terra, treball i capital) les famílies reben unes remuneracions: les rendes de la terra, el salari o els interessos. • Famílies Empreses TREBALL SALARI

 10. Podem definir l’empresa com... • El conjunt d’elements organitzats i coordinats per la direcció, orientats cap a l’obtenció d’una sèrie d’objectius i que actuen sota condicions de risc. • Organització que a partir d’uns factors productius produeix béns i serveis per satisfer necessitats.

 11. Peròperquèésimportantl’empresa? Agafa la tevallibreta i estiguesmoltatent/a al següent video

 12. Contesta les següents preguntes • Quinesempresess’anunciaven al darrere de Guardiola? • Fes un llistatamb les empresesamb les que has estat en contacte la darrerasetmana(almenys 10). Classificales en gransi/o petites.

 13. Quins creieu que són els objectius de l’empresa? • L’objectiu bàsic: Maximitzar els beneficis

 14. Qui hi participa a l’empresa?

 15. Agents que es relacionen amb l’empresa • Propietaris, socis, accionistes: els qui aporten el capital per finançar l’empresa i que aquesta faci inversions • Empresaris profesionals: qui dirigeix l’empresa (en les grans) • Treballadors i treballadores • Clients: qui compra els productes de l’empresa • Proveïdors: aquelles empreses o persones que subministren tot el necessari perquè l’empresa produeixi (mercaderies, mobles, maquinària, llum i aigua...) • Bancs i institucions financeres: deixen diners a l’empresa • El Sector Públic: és l’Estat o els goversn autonòmics i locals. Donen subvencions a les empreses i recapten impostos

 16. Conflicte d’objectius CONFLICTE D’OBJECTIUS • Propietaris, socis, accionistes: màxim rendiment i benefici • Empresaris profesionals: bona gestió, poder, diners • Treballadors i treballadores: salari, condicions laborals • Clients: compromisos entrega i pagament • Proveïdors: terminis, compromisos • Bancs i institucions financeres: tornar diners • L’Estat: impostos

 17. Objectiu: max la cadena de valor • A l’empresa es concentren multitud d’activitats que se interrelacionen en totes les fases de la producció del producte. • Porter, va popularitzar el model de la cadena de valor que consisteix en dividir l’activitat global de l’empresa en diferents fases, per identificar les fonts d’avantatge competitiu. • Així es determinen un conjunt de funcions que afegeixen valor als productes i s’intenta que cada funció tingui la màxima rendibilitat.

 18. Un altre objectiu: maximitzar la cadena de valor Cadena de Valor: forma d’anàlisi de l’activitat empresarial • Tres elements bàsics: • Activitats bàsiques primàries (producció, distribució, comercialització i post-venda) • Activitats de Suport (administració, comptabilitat, desenvolupament tecnològic, finances) • Marge entre Valor real i Costos totals per veure quines activitats són rendibles (outsourcing o subcontractació)

 19. LA CREACIÓ DE VALOR • És una manera de ferl’empresamés competitiva. • Cada cop que fem una transformació al produte diem que li afegim valor (fusta vs. Taula). • Si creem valor podemassolir unes millors estratègiescometitives • Podem crear valor afegint alguna caracteris- tica a un bé o servei.

 20. LA CREACIÓ DE VALOR • Sector primari. Crea valor obtenint recursos de la naturalesa: agrícoles, miners… • Sector secundari. Crea valor quan transforma un béns en unsaltres • Sector terciari. Crea valor al oferintserveis …

 21. CADENA DE VALOR • L’einautilitzada per a descompondre i analitzarcadascuna de les activitats que es duena terme en una organització per a fabricar i vendre un producte o servei . • Aixípodem estudiar quin valor aporta cadascuna de les activitatsels costos que suposem • A mésensajuda a identificar les fontsdelsavanatgescompetitius i poder definit les estratègies

 22. La cadena de valor • Les companyies low-cost han desenvolupat la seva cadena de valor, trossejant tot el procés productius: • Cobren per cada servei que et fan I així maximitzen els seus beneficis

 23. El Valor Afegit • Totes les empreses busquen crear valor. Amb la sevaactivitateconòmica(producció / comercialitzacio de béns o serveis) han d’obteniruns rendiments (econòmics i/o socials) superiorsals recursos (costos) que han necessitat per elaborar-lo, un valor afegit. • Com? Amb el treball i el capital

 24. Funcions de l’empresa per àrees • Àrea Comercial • Estudis de mercat: recull i anàlisi d’informació sobre entorn, competència i consumidor • Política comercial: política de vendes, màrqueting,... • Area Producció • Aprovisionament mat. Primeres  el què es necessita per produir • Gestió producció: planificació del procés de producció • Àrea d’inversió • Àrea de recursos humans: • Selecció de personal, formació, administració del personal...

 25. Elements de l’empresa • Factors humans • Factors materials: béns econòmics • Capital fix: dura més d’un exercici econòmic (maquinària,...) • Capital circulant: es renova cada exercici (matèries primeres) • Organització: relacions • Entorn: factors condicionants

 26. Exercici • Pensa en una empresa determinada que existeixi i contesta a les següents preguntes: • Quins elements humans li fan falta? • Quin capital fix (maquinària, transport, mobles...) ? • Quines matèries primeres (amb allò que es fabrica el producte) ? • Quins factors externs (mínim 5) poden afectar a l’empresa??

 27. Tipus d’Empresa • La classificació de les empreses es pot realitzar sota molts criteris, donada la gran diversitat que hi ha. • Nosaltres veurem la classificació per: • Objectiu • Activitat • Mida • Segons propietat del capital (diners inicial que aporten els socis per crear l’empresa) • Sector al qual pertanyen • Geogràfic • Forma jurídica

 28. Tipus d’empresa segons Objectiu • Privades que cerquen maximitzar el seu benefici (Nike, Estrella Damm, Audi...) • Socials: les cooperatives (Abacus) • Públiques: cerquen oferir un servi al ciutadà que d’altra manera no s’oferiria o s’oferiria més car (Renfe) • ONGD’s: no cerquen el benefici econòmic

 29. Tipus d’empresa segons activitat • Sector primari • Sector secundari • Sector terciari

 30. Tipus d’empresa segons la mida • Criteri econòmic facturació: ingressos obtinguts en les vendes • Criteri tècnic  nivell tecnològic • Criteri patrimonial patrimoni: béns, drets i obligacions que té una empresa • Criteri organitzatiu nombre de treballadors i la seva organització

 31. Tipus d’empresa segons mida

 32. Tipus d’empresa segons propietat del capital • Privada • Pública • Mixta

 33. Segonscriterigeogràfic • Locals: fan la sevaactivitat en una ciutat o poble (taller de cotxes Paquita) • Regionals: regió o comunitatauònoma (TMB a Catalunya) • Nacionals: dinsd’unmateix país (Correus, Bocata,…) • Multinacionals: rebassenfronteres, estaninternacionalitzades (McDonald’s, Zara,…)

 34. Tipusd’empresasegons la forma jurídica • Quanalgunes persones emprenedoresvolen crear una empresa una de les primeresdecisions que han de prendreés quina forma jurídica trien. • Hi ha diferentstipus i depenent de quintipusd’empresavulguem triar, quantes persones vulguem formar-la, de quin capital disposemetc. • Per a cada forma jurídica hi ha una llei i unes normes.

 35. Coses a tenir en compte • Quanparlem de les formes jurídiques de les empresesparlarem sobre elssegüentsaspectes • La personalitat: física i/o jurídica • Elssocis que es necessiten per crear-la • El capital necessariper iniciar el procés de creació (diners) • La responsabilitatdelssocis o empresaris • Elsavantatges i desavantatges

 36. Vegemabanscomes crea una empresa • Aquestés en Paquirrin i un diaés va aixecar i parafrasejant Martin Luther King va dir: «He tenido un sueño: ser DJ»

 37. Imaginem • Paquirrin, va decidir que seria DJ, peròcom que volia cobrar i fer-ho legal havia de crear una empresa. Per tanthavia de pensar en les esgüentsqüestions: • Quina personalitathauria de tenirl’empresa: física (si era ell sol) o jurídica (si constituïa una societat) • Si volia formar l’empresa sol o ambméssocis • Quin capital voliadesemborasar per podereinscriurel’empresa • Quinnomvolia posar a la seva empresa • Quina responsabilitatdavant de pèrduesvoliatenir

 38. PERSONALITAT • Física: les persones físiquessón les quèexisteixen i per tanttenenpersonalitat física té unsdrets i unes obligacions. Té una existènciadavant la societat i la llei. • Jurídica: les empreses i entitatsno són persones físiques, ésevident. Peròtenenaquestapersonalitat jurídica que elspermettenirdrets i obligacionsdavant la llei, frontellsmateixos i front a tercers

 39. SOCIS, CAPITAL i RESPONSABILTIAT • Totes les empreses han d’estarconstituidescom a mínim per un soci/sòcia. Depenent de la forma jurídica hi ha un requisit de mínim de socis • Aixímateix, en moltessocietats, cal un capitalmínim per formar-la. Aquest capital s’ha de desemborsar o dipositar a un banc per començar la societat. • Finalment, en cas de pèrdues, hi ha una responsabilitat. Aquestapot ser: • limitada al capital aportat (en cas de societats) • Il·limitada: responsambelsteusbéns per ferfrontalsteusdeutes

 40. Imaginem… • En Paquirrín va decidir: • Que la personalitat de la seva empresa, fos física, perquèellvolia ser l’empresa (empresari individual o autònom) • En aquesttipusd’empresa no et demanen un capital mínimnecessari • El nom de l’empresa era el seunom «Kiko Rivera» • Això si, en cas de pèrdues, hauria de ferfrontambelsseusbénspersonals (cotxe, casa em Marbella)

 41. Tipus d’empreses segons forma jurídica • En veurem 4: • Empresari Individual • Societat Anònima • Societat de Responsabilitat Limitada • Cooperativa

 42. https://www.youtube.com/watch?v=3m68bG5RkFM

 43. 1. L’empresari individual • Un empresari individual és aquella persona física que realitza una activitat econòmica organitzada i continuada • Característiques: • Control total de l’empresa per part del propietari • Personalitat de l’empresa és la mateixa que la del seu titular • No cal capital mínim per constituir l’empresa • La responsabilitat és il·limitada: l’empresari individual respon dels deutes de la seva empresa amb la totalitat dels seus béns • Paguen a Hisenda segons l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) • El nom ha de ser el del titular

 44. 1. L’empresari individual • Avantatges: • No cal capital mínim per constituir l’empresa • Poquesgestions per realitzar • Exempts de l'Impost sobre Activitats econòmiques qualsevol que sigui la seva facturació. • Inconvenients • La responsabilitat de l'empresari individual és il·limitada, s'estén a tot el seu patrimoni, fins i tot al del seu cònjuge. En cas de pèrdues, haurà de fer front alsdeutes de l’empresaambtot el seu capital particular (pis, cotxe, ..) • El titular de l’empresa ha de fer front en solitari a les inversions • Si guanya molts beneficis pot tributar a un tipus alt

 45. 2. Societat de Responsabilitat Limitada (SRL o SL) • És una societat de tipus mercantil • El capital social està dividit en participacions socials (parts iguals i indivisibles del capital social). No es poden vendre lliurement a tercers. • El nom de la societat és lliure però haurà d’anar acompanyat al final de SL o SRL • Mínim per formar-la: un soci • Capital mínim necessari: 3000 euros • Responsabilitat: limitada al capital aportat • És una forma comú en les PIMES

 46. 2. Societat Responsabilitat Limitada (SRL o SL) • La propietat de les participacions els dona dretspolítics(a participar en la presa de decisions en les juntes generals) i drets econòmics (a cobrar la part proporcional dels beneficis de l’empresai, en el seu cas, del resultat de la sevaliquidació). • Drets dels socis: • Dret a participar en el repartiment de beneficis • Dret a participar en decisions socials • Dret a ser escollit com administrador • Dret a informació

 47. 3.Societat Anònima (S.A.) • Sociedad de caràctermercantil • El capital social, estàdividiten accions. Les accions es poden vendrelliurement. • Nombre mínim de socis: un soci • Raó social: nom + SA • Responsabilitat limitada al capital aportat • Capital mínim per posar-la en marxa: 60.000 euros • Fiscalitat: impost de societats (30% sobre beneficis)

 48. 3. Societat Anònima (S.A.) • Drets dels accionistes: • A participar en el repartiment de beneficis socials (els dividends) • Al repartiment del patrimoni de la societat si es liquida • Dret preferent si s’emeten noves accions • Dret d’assistència i vot a les juntes (mínim d’accions per votar) • Dret a informació • Dret a impugnar acords socials

 49. 4. Societats d’interés social: cooperatives • Les cooperativessónsocietatsambcapital variable (els socispodenadherir-se o donar-se de baixa lliurement) que associen persones físiques o jurídiquesambl’objectiuésmillorar la situació socio-econòmicadelsseusassociats a partir d’una activitat empresarial.

 50. 4. Societats d’interés social: cooperatives • Característiques • Nombre de socis: mínim 3 • Incorporació i baixa dels socis és voluntària • Responsabilitat dels socis: limitada a les aportacions socials • Capital mínim fixat en els estatuts • Cap soci pot tenir més del 25% del capital de les cooperatives de primer grau ni més del 45% de les de 2on grau • 30% dels beneficis obtinguts s’ha de destinar a un fons de reserva i a formació i educació • Tenen avantatges fiscals