Anal za pre vania kaplan meierove krivky a coxova regresia
Download
1 / 49

Analýza prežívania, Kaplan-Meierove krivky a Coxova regresia - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Analýza prežívania, Kaplan-Meierove krivky a Coxova regresia. Iveta Waczulíková Peter Slezák. Analýza prežívania ( survival analysis ). Študuje rozdelenie doby (času) medzi dvoma udalosťami (v živote pacienta)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analýza prežívania, Kaplan-Meierove krivky a Coxova regresia' - sol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anal za pre vania kaplan meierove krivky a coxova regresia

Analýza prežívania, Kaplan-Meierove krivky a Coxova regresia

Iveta Waczulíková

Peter Slezák


Anal za pre vania survival analysis
Analýza prežívania(survival analysis)

Študuje rozdelenie doby (času) medzi dvoma udalosťami (v živote pacienta)

Vstupná udalosť: narodenie, čas diagnostikovania, začiatok liečby, expozícia rizikovému faktoru...

Koncová udalosť: úmrtie, vyliečenie, relaps, prepustenie z nemocnice...

Doba prežitia (survival time) je doba medzi oboma udalosťami, napr:

čas do úmrtia

čas do prepuknutia ochorenia /relapsu

dĺžka hospitalizácie

čas do vyliečenia ochorenia...


Formát dát – Pr.1aDáta časov a možných prognostických faktorov vybraných 7 pacientov s AMV mozguvstup: stereotaktická rádiochirurgiavýstup: obliterácia ~ úspech

Analytik pracuje so „zaslepenou“ databázou

Kódovanie pre „status“ v programe StatsDirect:

* Cenzurovanie = 0pre nekompletné dáta

Cenzurovanie = 1pre kompletné dáta (udalosť)


Pr klad d t p a c ient ov

Zo zdravotných záznamov pacientov

AVM trvá

Pacient

?

7

sledovaná udalosť úspech (vyliečenie)

iná ako sledovaná udalosť (úmrtie...)

6

5

?

4

3

2

audit

?

1

1990

1995

2000

2005

6/2008

Príklad dát pacientov

Obdobie štúdie 1990-2008, v tomto období výber pacientov

splňujúcich vstupné kritériá pre zákrok a ich ďalšie sledovanie


Pr klad d t p a c ient ov1

Časové dáta

AVM trvá

Pacient

7

úspech

úmrtie...

6

5

4

3

2

?

1

0

5

10

15

Roky od zákroku

Príklad dát pacientov

cenzurovanie

cenzurovanie

(cenzurovanie)

chýbajúci údaj

Údaje do databázy – počiatok času sledovania je vstupná udalosť

(napr. tu zákrok)


Typy cenzurovania

 • sprava

  • pozorovaný čas prežitia je

   kratší než skutočný

  • štúdia končí pred

   nastatím udalosti

 • zľava

 • intervalové


Typy c en zurovania

rekurencia

3 mes.

vyšetrenie

Typy cenzurovania

 • sprava

 • zľava

  • Čas do relapsu

  • Čas do udalosti je kratší (alebo rovný) než čas pozorovaný t < 3 (t ≤ tobs)

 • intervalové

zákrok

0

t


rekurencia

bez ochorenia

6 mes.

2. vyšetrenie

3 mes.

1.vyšetrenie

Typy cenzurovania

 • sprava

 • zľava

 • intervalové

  • Čas do relapsu

  • 3 < t < 6

zákrok

t

0


Funkcia pre vania s urvival function
Funkcia prežívania (survival function)

Funkcia prežívaniaS(t)je pravdepodobnosť prežitia T dlhšieho, než je čas t.

S(t) = P(T>t)

kde T je čas prežitia.

Ŝ(t)=počet pacientov, ktorí prežili dlhšie než t

celkový počet pacientovv štúdii


Predpoklady odhadu funkcie prežívania

Čas prežitia je nezávislý na procese cenzurovania (je možné overiť).

Cenzurovaný pacient je reprezentatívny pre skupinu pacientov v riziku (at risk) v čase cenzurovania – má tie isté vyhliadky na prežitie, ako pacienti, ktorí ostali v sledovaní (nie je možné testovať, predpokladáme).

Vyhliadky na prežitie sú rovnaké pre pacientov s včasným aj neskorým zaradením do sledovania (je možné overiť).

Ak je najdlhšie pozorovanie necenzurované (teda ak udalosť NASTALA), odhad S je v tomto čase rovný NULE.


Odhady funkcie pre vania
Odhady funkcie prežívania

 • Kaplan-Meierov odhad - krivku prežitia odhadujeme v každom časovom okamihu, v ktorom nastala aspoň jedna udalosť a je konštantná v celom intervale, až po nasledujúci čas výskytu udalosti

 • je najpoužívanejší

 • Life tables


K m estimator
K-M estimator

 • nekonštantná šírka jednotlivých časových intervalov


Fun kcia h azard u
Funkcia hazardu

Funkciu hazardu môžeme chápať ako pravdepodobnosť OKAMŽITÉHO hazardu/udalosti v časetza predpokladu, že subjekt prežil do časut.

V tomto zmysle je funkcia hazardu h(t) mierou rizika.

Obvykle je do tabuľky a/alebo grafu vynesený hazard kumulovaný do časut, tzv. kumulatívna funkcia hazardu.

H(t) = -ln (S(t))


Pr 2 asy pre itia tyroch pa c ient ov s 10 20 35 a 40 m e s odhad funkcie pre vania
Pr.2:Časy prežitia štyroch pacientov sú: 10, 20, 35 a 40 mes. Odhad funkcie prežívania:


Pr.3:Časy prežitia štyroch pacientov sú: 10, 15+, 35 a 40 mes. Odhad funkcie prežívania:

+ je cenzurovaný údaj


V stup k pr 2 a pr 3
Výstup k Pr.2 a Pr.3:

H = -ln (S)

 • Pr. 1: Kaplan-Meier survival estimates

 • TimeAt riskDeadCensoredSSE(S)HSE(H)

 • 10 4 1 0 0,75 0,217 0,288 0,289

 • 20 3 1 0 0,5 0,25 0,693 0,5

 • 35 2 1 0 0,25 0,217 1,386 0,866

 • 40 1 1 0 0 * infinity*

 • Median survival time = 20

 • Andersen 95% CI for median survival time = -4,49955 to 44,49955

 • Brookmeyer-Crowley 95% CI for median survival time = 10 to 35

 • Mean survival time (95% CI) = 26,25 (12,7567 to 39,7433)

 • Pr. 2: Kaplan-Meier survival estimates

 • TimeAt riskDeadCensoredSSE(S)HSE(H)

 • 10 4 1 0 0,75 0,217 0,288 0,289

 • 15 3 0 10,75 0,217 0,288 0,289

 • 35 2 1 0 0,375 0,286 0,981 0,764

 • 40 1 1 0 0 * infinity *

 • Median survival time = 35

 • Andersen 95% CI for median survival time = 5,061056 to 64,938944

 • Brookmeyer-Crowley 95% CI for median survival time = 10 to 35

 • Mean survival time (95% CI) = 30,625 (15,982804 to 45,267196)


Pr.4

Median survival time = 79 months

Andersen 95% CI = 37,79 to 120,21 ! 

Brookmeyer-Crowley 95% CI = 42 to 169

Nespoľahlivý odhad v druhej časti krivky

Dôvod – málo „events“ (krúžky),

veľa cenzurovaných dát (čiarky)


Survival Plot (PL estimates)

Survivor

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

0

50

100

150

Times

Pr.5

Median survival time = 22 months

Andersen 95% CI = 16,11 to 27,89

Brookmeyer-Crowley 95% CI = 15 to 26

Dostatočne spoľahlivý odhad v tejto časti krivky


Pr.6: Dve rozdielne krivky prežitia

Tieto dve krivky majú rovnaké % 5-ročného prežitia, ich interpretácia je však podstatne rozdielna. Výber preferovaného terapeutického prístupu bude posudzovaný subjektívne.


Pr.7: Dve rozdielne krivky prežitia

Tieto dve krivky nemajú v žiadnom čase rovnaké % prežitia, ich interpretácia sa líši len vo veľkosti. Voľba preferovaného terapeutického prístupu bude jednoduchá.


Porovnanie kriviek pre vania test ovanie v znamnosti
Porovnanie kriviek prežívaniaTestovanievýznamnosti

Logrank test

Nulová hypotéza: riziko úmrtia (udalosti) je rovnaké pre všetky skupiny. P< 0,05 indikujerozdiel medzi (najčastejšie dvoma) krivkami prežívania

Prentice modified Wilcoxon test je citlivejší, ak je pomer hazardu (HR) vyšší pre včasné fázy času prežitia. Inak:

Peto's log-rank test

Trend test (variantalogrank testu pre viac ako tri krivky).


Pr 8a as pre itia 30 pa c ient ov s ak t nou m yeloid nou l euk mi ou aml
Pr.8a: Čas prežitia 30 pacientov s akútnoumyeloidnouleukémiou (AML)

Dva možnéprognostickéfaktory:

 • Vek = 1 akAge of the patient 50

  Vek = 0 akAge of the patient < 50

 • Celularita = 1 akcellularity of marrow clot section is 100%

  Celularita = 0 ostatné


Pr.8b: Kaplan-Meierov odhad funkcie prežitia a porovnanie agespecific survivalcurves

Signifikantný rozdiel

podskupiny


Pr.8c: Kaplan-Meierov odhad funkcie prežitia a porovnanie kriviek podľa celularity

Nesignifikantný rozdiel


Bivariačná vs. multivariačná analýza


K-M estimator – bivariačná analýza

Multivariačná analýza – ako súvisí doba prežívania s viacerými premennými súčasne (spojitými – napr. vek; kategoriálnymi – pohlavie (dummy variables)

Multivariačná analýza→Coxov model proporcionálneho rizika (Coxova regresia)


Coxov model proporcion lneho rizika typ multivaria nej anal zy
Coxov model proporcionálneho rizika(typ multivariačnej analýzy)

 • umožňuje vyšetriť, ako súvisí doba prežitia T s potenciálnymi prognostickými faktormi (často pri súčasnej adjustácii na tzv. confounders, viď ďalej)

  Faktory môžu byť kategorické alebo spojité premenné.

 • Vychádza z predpokladu pomerného hazardu,

  teda že podiel funkcií hazardu ľubovoľných dvoch subjektov/skupín je v čase konštantný a závisí teda len na hodnotách nezávislých premenných (prediktorov/rizikových/prognostických faktorov, covariates...) Xi. Ak prognostické faktory nie sú fixné (stále v čase), ako napr. biochemické merania, klesajúci efekt lieku, faktory životného štýlu apod. treba použiť rozšírený Coxov regresný model pre časovo závislé premenné.

 • Ak sú predpoklady splnené, dáva Coxov model lepšie odhady prežitia a hazardu, ako Kaplan-Meierova funkcia.


Bivaria n vs multivaria n anal za typy faktorov
Bivariačná vs. multivariačná analýzaTypy faktorov

A simple statistical mediation model


Confounder zav dzaj ci m t ci zahmlievaj ci faktor

diabetes

Rizikový faktor

Efekt

CHD

Confounder

hypertenzia

Confounder - zavádzajúci, mätúci, zahmlievajúci faktor

 • typ súbežne pôsobiaceho faktora

 • premenná, ktorá je asociovaná s rizikovým faktorom a je nezávislým rizikovým faktorom pre meraný výsledný efekt (koncový ukazovateľ - outcome)

 • V multivariačných (multivariable) analýzach je potrebné na „confounder“ adjustovať model, aby sme získali „očistený“ vplyv sledovaného rizikového faktora

 • (často ho ponechávame v modeli, aj keď „nevyjde“ signifikantný)


Faktor potla uj ci efekt suppressor
Faktor potlačujúci efekt (suppressor)

 • Typ súbežne pôsobiaceho faktora

 • V bivariačnej analýze nezistíme vzťah medzi expozíciou (napr. rizikovým faktorom) a následkom. Po adjustácii na supresor sa vplyv expozície prejaví.

Zástupný faktor (surrogate, proxy factor)

 • Majú predpovedaciu silu bez priamej biologickej súvislosti/mechanizmu s následkom (ochorením)

 • Socioekonomické, demografické faktory


Faktor modifikuj ci inok mediating variable modifier
Faktor modifikujúci účinok (mediating variable, modifier)

Faktor v príčinnej postupnosti (interveningvariable/factor)

 • Nachádza sa v príčinnej postupnosti od sledovaného rizikového faktora k výslednému efektu

 • Štatisticky neodlíšiteľný od „confoundera“

 • Pri zisťovaní vplyvu rizikového faktora nemôžeme model adjustovať na intervenujúcu premennú, pretože by sme tým potlačili alebo úplne odstránili vplyv sledovaného rizikového faktora

 • Vzťah expozície/rizikového faktora k výslednému efektu je rôzny pre rôzne úrovne modifikujúceho faktora

 • Nemôže byť považovaný za „confounder“


Vz jomne korelovan faktory tzv probl m multikolinearity

Rizikový faktor

Efekt

Faktor(y) korelujúce s vybraným rizikovým f.

Vzájomne korelované faktory(tzv. problém multikolinearity)

Neznižujú predikčnú schopnosť a spoľahlivosť modelu ako celku, ale zväčšujú štandardné chyby prediktorov. Pr: LDL a HDL resp. TChol, morfometrické údaje navzájom, vyskytujú sa aj v situácii, ak je druhý faktor len matematický prepočet alebo je to kombinované skóre zahŕňajúce prediktor, ktoré je už v modeli použitý. Obvykle stačí použiť jeden (najdôležitejší/najvýznamnejší).

Časovo-závislé faktory

pri analýzach prežívania je dôležité odlíšiť fixné faktory a faktory meniace sa v čase sledovania ako napr. fyziologické a biochemické charakteristiky, tumor grade, peritumoralvascularinvasion, klesajúci efekt lieku, faktory životného štýlu (napr. kumulovaná expozícia pri fajčení)...


Cox s proportional hazards model cox regression
Cox’s proportional hazards model (Cox regression)

 • Vychádza z predpokladu pomerného rizika (proporcionálny hazard) t.j. podiel funkcií hazardu medzi skupinami je v čase konštantný.

 • Hazard – riziko úmrtia (alebo výskytu vyšetrovanej udalosti)

 • Analógia k viacnásobnej regresii

Regresné koeficienty (parametre)

Nezávislé (vysvetľujúce)

premenné

Základný hazard

(baseline hazard)


Cox s proportional hazards regression model
Cox's (proportional hazards) regression model

Najčastejší regresný model v analýze prežívania

Lineárny model pre logaritmuspomerurizík

Výhody:

Nie je potrebné špecifikovať počiatočné riziko

Možnosť testovania vplyvu viacerých nezávislých premenných (prognostických faktorov) na danú udalosť sledovanú v čase.


Predpoklady pou itia coxovho regresn ho modelu
Predpoklady použitia Coxovho regresného modelu

pre overenie proporcionality hazardu využívame fakt, že zodpovedajúce kumulatívne riziká, -ln(S(t)),musia byť tiež proporcionálne

Graficky splnenie predpokladu proporcionality môžeme overiť pomocou transformácie odhadov funkcie prežitia. Ak je predpoklad splnený, potom grafy závislostí -ln(-ln(S(t))) na ln(t) by pre jednotlivé úrovne nezávislej premennej Xmali odpovedať približne paralelným priamkam (viď graf na konci – Pr.1d).

Musia byť overené pre všetky nezávislé premenné Xi

v modeli


O znamenaj regresn koeficienty j
Čo znamenajú regresnékoeficienty (βj)?

Ak sa hodnota jednej premennej zmení o jednotku a súčasne hodnoty ostatných premenných ostanú nezmenené, potom je hodnota relatívneho rizika:

Príslušný koeficient βje teda prirodzený logaritmus pomeru rizík ln(HR) (hazard ratio), keď sa hodnota danej premennejXzväčší o 1 jednotku.

HR interpretujeme podobne ako RR (risk ratio)


Interpret cia regres n ch k oeficient ov
Interpretácia regresnýchkoeficientov

Odhadnutý pomer hazardu (pomer rizík) väčší než 1 znamená, že nezávislý prediktor je spojený sozvýšeným hazardom (rizikom)nastatia študovanej udalosti (podľa definovanej udalosti „riziko“ môže byť pozitívne – vyliečenie).

Odhadnutý pomer hazardu menší než 1 znamená, že nezávislý prediktor je spojený so zníženým hazardomnastatia študovanej udalosti.

Odhadnutý pomer hazardu 1, t.j. ak 95%CI zahŕňa jednotku,znamená to, že nezávislý prediktor neovplyvňujehazard.


Interpretácia regresnýchkoeficientov

 • Hodnota nezávislej premennej X sa u dvoch pacientov alebo skupín líši o jednotku:

 • Ak by X bolo pohlavie x = 0 (muži), x = 1 (ženy) a odhad parametra β: b = 0,34, potom platí, že eb = 1,40 = HR. To znamená, že u žien je v každom okamihu riziko sledovanej udalosti o 40% vyššie ako u mužov.

 • Poznámka: treba vždy vzťahovať na použité kódovanie kategorických premenných a mierku danej premennej (napr. vek môže byť v rokoch alebo dekádach)!


Pr klad v stupnej tabu ky
Príklad výstupnej tabuľky

Interval spoľahlivosti

zahŕňa jednotku

Na hranici významnosti

HR

Komentár je v poznámkach

Vek je významný prognostický faktor


Anal za regresn ho modelu test ovanie v znamnosti
Analýza regresného modeluTestovanievýznamnosti

Waldov test

Test pomeru vierohodností (Likelihood ratio test)

(druhý je preferovaný, ale často sú rozdiely medzi nimi malé)


Pripomenutie pr 8a as pre itia 30 pa c ient ov s ak t nou m yeloid nou l euk mi ou aml
Pripomenutie: Pr.8a: Čas prežitia 30 pacientov s akútnoumyeloidnouleukémiou (AML)

Dva možnéprognostickéfaktory (schématicky):

 • Vek = 1 akAge of the patient 50

  Vek = 0 akAge of the patient < 50

 • Celularita = 1 akcellularity of marrow clot section is 100%

  Celularita = 0 ostatné


Pr 8c comparing the survival curves by age groups after adjusting cellularity
Pr.8c: Comparing the survival curves by Age Groups after Adjusting Cellularity

Vyšší vek je významný rizikový faktor!

Celularita nevplýva významne na prežívanie (95%CI zahŕňa jednotku – tu však údaj chýba. Nemal by  )


Pr 8d comparing the survival curves by cellularity groups after adjusting age
Pr.8d: Comparing the survival curves by Cellularity Groups after Adjusting Age

Výstup analýzy hazardu je TEN ISTÝ!

Líši sa len grafická stratifikácia


Anal za d t z pr 1a
Analýza dát z Pr.1a:

Krivky odhadov proporcie neúspešnej liečby pacientov s AMV mozgu po zákroku „stereotaktická rádiochirurgia“ s ohľadom na prognostický faktor „predchádzajúca embolizácia“.

Počet pacientov: 56, max. dĺžka sledovania: 6 rokov výstup: obliterácia AVM ~ úspech

Dôležitá poznámka! tu sa ako koncová udalosť nesledovalo úmrtie (death), ale vyliečenie. Preto sa označenia „ Survival function S“ a „Survival probability/rate“ vzťahujú na „Pravdepodobnosť nevyliečenia“. Obdobne kumulatívny hazard H tu nie je „riziko úmrtia“, ale „šanca vyliečenia“!


Pr.1b: príklad overenia charakteristík zvolených podskupín („embolizovaní“ a „neembolizovaní“)Počiatočný objem AVM

Embolizácia_Áno

Embolizácia_Nie

0

5

10

15

20

25

min -[ lower quartile - median - upper quartile ]- max

Počiatočný objem sa v podskupinách líšil, aj keď významne nesúvisel s koncovým

efektom (vyliečenie). Napriek tomu je adjustácia doporučená.


Survival Probability (individual) podskupín („embolizovaní“ a „neembolizovaní“)

1,00

Embolizácia NIE

Embolizácia ÁNO

0,75

0,50

0,25

0,00

0

2

4

6

Time (years)

Pr.1c: Coxov model pre „Pravdepodobnosť nevyliečenia“ (analógia k „survivalprobability“) po adjustácii na objem AVM


Pr 1d overenie proporcionality rizika t j anc v podskupin ch

-log(-log(Survival)) podskupín („embolizovaní“ a „neembolizovaní“)

2

Embolizácia NIE

Embolizácia ÁNO

1

0

-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

log(Time)

Pr.1d: Overenie proporcionality rizika (t.j. „šancí“) v podskupinách


Referencie
Referencie podskupín („embolizovaní“ a „neembolizovaní“)

Collett: Modelling Survival Data in Medical Research. Chapman & Hall/CRC, 2003.

Zvárová J., Malý M. a kol.: Statistické metody v epidemiologii I a II. Praha, Karolinum, 2003.

Katz, M.H.: Multivariable Analysis. A practical Guide for Clinicans. Cambridge University Press, 2001.

Motulsky H.J., Christopoulos A.: Fitting models to biological data using linear and nonlinear regression. A practical guide to curve fitting. GraphPad Software Inc. 2003

Kleinbaum D.G., Klein M.: Survival Analysis; Logistic Regression


Akujeme za pozornos
Ďakujeme za pozornosť podskupín („embolizovaní“ a „neembolizovaní“)


ad