undervisningens planering vid a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Undervisningens planering vid ÅA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Undervisningens planering vid ÅA

play fullscreen
1 / 25

Undervisningens planering vid ÅA

196 Views Download Presentation
Download Presentation

Undervisningens planering vid ÅA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Undervisningens planering vid ÅA Utbildning för institutionsrådens studentrepresentanter 16.11.2012 Studiechef Sanna Westerlund Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 2. Innehåll • Regelverk kring studieärenden • Studentrepresentanternas möjligheter att påverka planeringen av och beslut kring • Undervisningsplan, kurser • Studiehelheter • Examensbestämmelser • Utbildningsprogram • Utvärdering • (Antagning) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 3. Regelverk • Universitetslag (558/2009) • Hänvisning till • Statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) • Undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildnings-ansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar (568/2005) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 4. Regelverk • Statsrådets förordning om universitets-examina (794/2004) • Lägre högskoleexamen: mål, omfattning och uppbyggnad (7-9 §) • Högre högskoleexamen: mål, omfattning och uppbyggnad (12-13, 15 §) • Språkkunskaper (6 §) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 5. Regelverk • Undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildnings-ansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar (568/2005) • Inom vilka områden, grupper av läroämnen och ämnen universiteten kan ordna fördjupade studier (hum, ped, nat, sam, häls, lärarutbildning) • Utbildningsprogram (tekn-vet) • Specialiseringsutbildn. (t.ex. spec.psyk.lic) ÅboAkademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 6. Regelverk • ÅA:s förvaltningsinstruktion (25.9.2009) • Institutionsrådets uppgifter (8 §) • Besluta om undervisningsplanen, program-planerna och andra examensbestämmelser • Besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen • (Anta forskarstuderande • Utse förgranskare, opponenter och kustos samt bedöma doktorsavhandlingar (OBS, konflikt med ÅA:s instruktion för forskar-utbildningen)) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 7. Regelverk • Prorektorerna (5 §) • Inom sina resp. fakultetsområden har prorektorerna till uppgift att • Besluta om utbildningsstrukturen Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 8. Regelverk • Examensstadga för ÅA (21.1.2010) • Detaljerade regler om • Examinas uppbyggnad • Språkkrav • Antagning och utexaminering • Undervisningen och studierna • Utbildningsansvar Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 9. Regelverk • Lagar och förordningar tillgängliga på www.finlex.fi • ÅA:s bestämmelser tillgängliga på http://www.abo.fi/personal/forfattningar • Utbildningsspecifika bestämmelser på http://www.abo.fi/personal/ultbildforf Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 10. Institutionsråden centrala • De flesta beslut kring utbildningen går via institutionsråden studentrepresentanterna har goda möjligheter att påverka! • Kontakta gärna föredragande med frågor kring olika ärenden som behandlas i råden Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 11. Exempel: undervisningsplan • Undervisningsplan (examensstadgan, 40 §) • Vilka utbildningar som ges och vilken undervisning som anordnas varje läsår • Godkänns årligen av institutionsrådet • Rent konkret en lista på kurser som ämnena föreslår att ska undervisas • Kurser ”blir inte till” om inte godkända av minst ett institutionsråd • Behandlas i mars-maj Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 12. Kursplanering • Examinator eller ämnesansvarig ansvarar för kurserna inom ett ämne  ger förslag till institutionsrådet om vilka kurser som ska undervisas varje år • Ämnet (som företräds av ämnesansvarig) bestämmer om kursernas innehåll och om hur kurserna ska genomföras Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 13. Kursplanering • Förvaltningsinstruktionen 10 §: ”Den ämnesansvariga leder och utvecklar undervisningen och forskningen inom ämnet med beaktande av prefektens och institutionsrådets anvisningar. Den ämnes-ansvariga sammankallar personal och studerande inom ämnet till överläggningar om för ämnet väsentliga ärenden.” Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 14. Kursplanering • Viktigt för alla studerande att delta då ämnesmöten ordnas, eftersom möjligheten att påverka finns där • Sker i december-februari • Svårare för representanter i institutionsråd att påverka då ett färdigt förslag från ämnet föreligger Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 15. Exempel: studiehelheter och programplaner • S.k. ämnesstruktur, helheter av kurser, t.ex. grundstudier, ämnesstudier • Programplan = examensstruktur, anger hur examen är uppbyggd, vad som ska ingå • Examensstadgan (40 §): institutionsrådet godkänner för varje utbildning en program-plan som anger vilka programdelar, studie-helheter och studieprestationer som kan ingå i utbildningen Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 16. Exempel: studiehelheter och programplaner • Uppdateras inte nödvändigtvis varje år • Studiehelheter: förslag från ämnet, d.v.s. fungerar långt lika som för kurser • Ändringar till programplaner är inte så vanliga, eftersom det handlar om större förändringar • Behandlas i mars-april Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 17. Exempel: examensbestämmelser • Många olika typer • Tentamensbestämmelser, bedömnings-grunder, regler för byte av huvudämne, handledning etc. • Kan komma till institutionsrådens behandling när som helst under året • Uppstår ur någon sorts behov Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 18. Exempel: nytt utbildningsprogram • Vilka utbildningar som får finnas vid ÅA bestäms i 794/2004 och 568/2005 nya utbildningar kräver ändringar till dessa • Utgår från en framställning som normalt kommer från ämnet/institutionen • Behandlas i institutionsråd och i styrelsen (ändringar planeras) • Ovanligt Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 19. Påverka genom utvärdering • Alla studerande kan påverka utbildningen genom att delta i de regelbundna utvär-deringar som görs vid ÅA, särskilt • Studieklimatundersökningar • Kursutvärderingar • (Arbetslivsenkäter) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 20. Påverka genom utvärdering • Examensstadgan 73 §, utvecklande och utvärdering av utbildningen • Systematisk och regelbunden • Dialog och reflektion • Dokumentation, synliggörande och uppföljning • Utvärderingarna ska behandlas årligen i institutionsråden Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 21. Påverka genom utvärdering • Institutionerna ska besluta om • vilka kurser som utvärderas • hur och med vilken tidtabell • Vilka frågor som ställs • Vilken skala som används • När och hur utfallet meddelas • Olika system vid olika institutioner, kontrollera vad som gäller för din inst! Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 22. Studentantagning • Antagningen dimensioneras i förhållande till ÅA:s examensmålsättningar • Examensmålsättningar förhandlas med UKM i regel med tre års mellanrum • ÅA:s styrelse slår fast målsättningarna för antagningen (antal) • Rektor godkänner antagningsplan och slår fast maximiantal som kan antas, med beaktande av bortfall i antagningen Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 23. Studentantagning • Institutionerna (råd och/eller prefekt) slår fast principer kring antagning till den egna institutionen • Till vilka utbildningar studerande antas • Institutionsspecifika bestämmelser, t.ex. urvalsprocedurer • Datum för urvalsprov • Urvalslitteratur och poängberäkning (tilläggspoäng) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 24. Studentantagning • Prefekten fattar beslut om antagning av nya studerande till institutionerna Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

 25. Tack! Kontakta gärna: Sanna Westerlund, tfn (02) 215 4401 hf-studiechef@abo.fi, ipl-studiechef@abo.fi ...eller den egna institutionens studiechef https://www.abo.fi/student/studiekansli Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo