kundcentrerad planering quality function deployment qfd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kundcentrerad planering Quality Function Deployment (QFD) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kundcentrerad planering Quality Function Deployment (QFD)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Kundcentrerad planering Quality Function Deployment (QFD) - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Kundcentrerad planering Quality Function Deployment (QFD). Systematisk process. Kundens önskemål överföras till produktegenskaper Värdering av kundönskemålen Slutresultat är en identifiering av viktiga produkt / processegenskaper Dokumenteras s k kvalitetshuset. Planeringsmatrisen .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kundcentrerad planering Quality Function Deployment (QFD)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
systematisk process
Systematisk process
 • Kundens önskemål överföras till produktegenskaper
 • Värdering av kundönskemålen
 • Slutresultat är en identifiering av viktiga produkt / processegenskaper
 • Dokumenteras s k kvalitetshuset
planeringsmatrisen
Planeringsmatrisen

Produkt / process

egenskaper

Kundönskemål

slide4
kundönskemål
  • viktning
  • konkurrensjämförelse
 • produktegenskaper
  • målvärden
  • teknisk konkurrensjämförelse
 • sambandsmatris
slide5

Appendix A

Tillfredställelse

Målvärden

Viktning

Kundönskemål

Obs!

1

2

3

4

5

6

7

slide6

Produkt / process egenskaper

Appendix B

a

b

c

d

e

f

g

3 starkt samband

2 medium samband

1 svagt samband

Tillfredställelse

Målvärden

Viktning

Kundönskemål

1

2

3

4

5

6

7

Viktning

referenser
Referenser
 • Ed Chaplin, John Terninko. Customer Driven Healthcare, QFD for Process Improvement and Cost Reduction. ASQ 2000.
slide9
Käytetyt laadunhallinnan kriteerit tai mallit sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla v. 2000 ja 2004 (Stakes, Aiheita 8/2001)
slide10

SFS ISO 9001

Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset:

Prosessimainen toimintamalli, jossa painotetaan

vaatimusten ymmärtämistä ja täyttämistä,

prosessien suorituskykyvystä ja vaikuttavuudesta

saatavia tuloksia sekä prosessien jatkuvaa

parantamista objektiivisten mittausten perusteella

EFQM

Euroopan laatupalkintomalli:

Toiminnassa painottuvat

Prosessit, Johtajuus, Henkilöstö,

Kumppanuudet ja resurssit,

Toimintaperiaatteet ja strategiat

Tuloksissa painottuvat

Asiakastulokset,

Suorituskykytulokset,

Henkilöstötulokset ja

Yhteiskunnalliset tulokset

Otettu huomioon myös ITE kriteereissä

Balanced Scorecard

(BSC)

Tasapainotettu

mittaaminen

Mittaamisen näkökulmat:

taloudellinen, sisäisten

prosessien, oppimisen

ja kasvun sekä

asiakasnäkökulma

Sosiaali- ja terveyspalvelujen

laatuohjelma (SHQS –

ent. King`s Fund):

Organisaation rakenteelliset

edellytykset tuottaa hyvää laatua

(mm. johtaminen, palvelujärjes-

telmän toimintaperiaatteet,

asiakaskeskeisyyys,

ammattiryhmien yhteistyö ja

ammattitaidon kehittäminen)

CAF,

Yhteinen arviointimalli

julkishallintoon:

Arviointialueina mm.johtajuus,

toimintaperiaatteet ja strategia,

henkilöstö, prosessien

ja muutosten hallinta

ite tuotepaketti

PäiväkotiITE

ITE toimisto

)

ITEsinkku

ITE perus

Yhteen-veto tu-loksista:

laatu- profiili

Itsearviointi-

lomake:

Arviointiohje

+ sanasto

Arviointikysy-

kysymykset (25)

ITE –tuotepaketti

Lomake johtopäätöksille ja

jatkosuunnitelmille

Tarkistuslista: mitä eri kohdat

hyvässä yrityksessä

voisivat sisältää

arviointiasteikosta
Standardipohjainen

yrityksen tulee osoittaa näyttöä kuvaamiensa menetelmien soveltamisesta käytäntöön

jokaisesta havaitusta poikkeamasta kirjoitetaan raportti

Laatupalkintomalli

pisteytys (0 - 1000), joka painottaa näyttöä, positiivista kehitystä ja erinomaista suorituskykyä

arviointiraportissa tuodaan esiin yrityksen vahvuudet ja kehittämiskohteet

Arviointiasteikosta
standardin vaatimukset
Standardin vaatimukset

SFS-EN ISO 9001:2000 Laadunhallintajärjestelmät – Vaatimukset

7 Tuotteen toteuttaminen

7.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu

Organisaation tulee suunnitella ja kehittää prosessit, jotka tarvitaan tuotteen toteuttamiseen. Tuotteen toteuttamisensuunnittelun on oltava yhdenmukainen laadunhallintajärjestelmän muiden prosessien vaatimusten kanssa.

Tuotteen toteuttamisen suunnittelussa organisaation tulee määrittää soveltuvin osin

a) tuotteen laatutavoitteet ja -vaatimukset

b) tuotekohtaisesti tarve luoda prosessit, laatia asiakirjat ja hankkia resurssit

c) tuotekohtaisesti tarvittavat todentamis-, kelpuutus-, seuranta-, tarkastus- ja testaus-toimenpiteet sekä tuotteenhyväksymiskriteerit

d) tallenteet, jotka tarvitaan osoittamaan, että tuotantoprosessit ja niissä syntyvät tuotteet täyttävät asetetut vaatimuk-set.

Suunnittelun tulosten tulee olla organisaation toimintatapoihin soveltuvassa muodossa.

balanced scorecard
Balanced Scorecard

Kaplan, Norton 2002

arviointi ja auditointi 1
Arviointi ja auditointi (1)
 • Arviointi on toimintaa, jossa arvioitavaa kohdetta tarkastellaan jonkin kriteeristön avulla
  • asunnon hankinta, koulutodistus, laatupalkinto
 • Auditoinnissa pyritään havaitsemaan tarkastelukohteen mahdolliset poikkeamat vaatimuksista
  • autokatsastus, testauslaitos, ISO9000
arviointi ja auditointi 2
Arviointi ja auditointi (2)
 • Käytännössä arviointi ja auditointi ovat samansuuntaista toimintaa
  • kehittämiskohteiden havaitsemista
  • vahvuuksien tunnistamista
 • ISO9000: auditointi
  • - järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objektiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin sovitut auditointikriteerit on täytetty
arviointi ja auditointi 3
Arviointi ja auditointi (3)
 • Auditointi sanaa esiintyy usein erilaisten standardien (sertifiointi) yhteydessä
  • “Laatujärjestelmämme on auditoitu ISO9000 järjestelmän mukaisesti”
 • Laatupalkintomallit suosivat arviointia
  • “Jatkuvaa parantamista tuetaan systemaattisilla (EFQM) itsearvioinneilla”
arviointi ja auditointi 4
Arviointi ja auditointi (4)
 • Auditointivaatimuksen esittää yleensä asiakas. Auditoinnin suorittaa usein puolueeton kolmas osapuoli (sertifiointi), mutta asiakas voi myös itse auditoida toimittajansa.
 • Arviointi, erityisesti itsearviointi on luonteeltaan vapaaehtoista, usein positiivista julkisuutta tavoittelevaa toimintaa (esim. laatupalkintokilpailut).
hy dyn hahmottaminen
Hyödyn hahmottaminen
 • Tavoitteet kannattaa miettiä etukäteen
  • asiakasvaatimusten täyttäminen
  • kehittämiskohteiden havaitseminen
  • vertailu, benchmarking, jne.
 • Arviointikaan ei ole kutsumutustyötä
  • arviointi- ja kehittämistyön resurssointi
  • hakemus- ja vuosimaksut, tarkastusmaksut
kenen teht v
Kenen tehtävä
 • Ulkoisen arvioinnin suorittaa organisaation ulkopuolinen arviointiryhmä pääarvioijan (muodollinen pätevyys) johdolla.
 • Arviointiin osallistuvat periaatteessa kaikki organisaatioon kuuluvat henkilöt.
kustannukset
Kustannukset
 • Suurimmat kustannukset aiheutuvat organisaation oman työn palkkakustannuksista.
 • Standardien ja laatupalkintomallien käyttö on ilmaista, mutta kyseisten materiaalin hankkimisesta aiheutuu kustannuksia.
 • Ulkopuolinen arviointi ja sertifiointi on aina maksullista.
organisointi
Organisointi
 • Johdon velvollisuuksiin kuuluu asettaa tavoitteet ja resurssit sekä päättää lähestymistavasta (esim. ISO9000).
 • Organisaatioon (laatupäällikkö, kehittämispäällikkö, tms.) hankitaan valitun mallin hallintakyky.
 • Itsearviointi / sisäinen auditointi !
arvioitavan kannalta
Arvioitavan kannalta
 • Laatustandardien ja -palkintomallien ymmärtäminen ei ole välttämätöntä
 • arviointityö on tehtävä vaivattomaksi
 • arviontitulosten on oltava ymmärrettäviä
 • parannuskohteiden löytymisestä on edettävä konkreettisiin kehittämistoimiin
haasteista
Haasteista
 • on mukavampaa arvioida kuin olla arvioitavana
 • objektiivisuus (= totuudenmukaisuus)
 • dokumentointivaatimus
 • kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tiedon yhdistäminen
 • hiljaisen tiedon hyödyntäminen
 • kehittämistyön aloittaminen
l hteit
Lähteitä
 • ABC 200, Laatujärjestelmän sertifiointi. 5. painos 1997-08-12. SFS-Sertifiointi Oy.www.sfs-sertifiointi.fi/
 • The EFQM Excellence Model - Suomenkielinen käännös 1999. Laatukeskus.www.laatukeskus.fi/
 • Holma Tupu – ITE-itsearviointimalli. Kuntaliitto 2006.
 • Kaplan, Robert S.: Strategialähtöinen organisaatio - tehokkaan strategiaprosessin toteutus. Kauppakaari 2002
 • Suomen Standardoimisliitto SFS. ISO9000-2000. www.sfs.fi/luettelo/index.html