1 / 21

VXIII. seminář IDS Lázně Bohdaneč , 16. 5. 2011

Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace. Jiří Schmidt RegioJet, a.s. VXIII. seminář IDS Lázně Bohdaneč , 16. 5. 2011. Základní východiska - demografie. JV aglomerace Bratislavy – Žitný ostrov

sinjin
Download Presentation

VXIII. seminář IDS Lázně Bohdaneč , 16. 5. 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Opatření k provázaní dopravních modu v širším jihovýchodním segmentu bratislavské aglomerace Jiří Schmidt RegioJet, a.s. VXIII. seminář IDS LázněBohdaneč, 16. 5. 2011

 2. Základní východiska - demografie JV aglomerace Bratislavy – Žitný ostrov • 230 tis. obyvatel + Bratislava 455 tis. • 65% maďarské národnosti (145 tis.) • Největší města: • Komárno (Komárom) 36 tis. • Dunajská Streda (Dunaszerdahely) 24 tis. • Šamorín (Somorja) 13 tis. • Veľký Meďer (Nagymegyer) 9 tis. • Dunajská Lužná 5 tis. • Území je rozděleno do tří samosprávných celků (VÚC): Bratislava, Trnava, Nitra

 3. Základní východiska – urbanizační textura • Převažuje liniová textura osídlení – zhruba 85% obyvatelstva je soustředěno do hlavní JV úhlopříčné urbanizační osy Bratislava – DS – Komárno • Jediné velké sídlo mimo osu - Gabčíkovo

 4. Základní východiska – spádovost • V celém území se projevuje extrémní gravitace Bratislavy • Až do cca 50 km perimetru jednosměrná spádovost do Bratislavy • Tenké bifurkační území mezi Dunajskou Stredou a Velkým Meděrem • Gravitační pole Komárna cca 20 – 30 km • Intenzivní gravitační pole maďarského Komárom • Průmyslová zóna cca 15 000 zaměstnanců • Neveřejná autobusová doprava zajíždí až na hranici Žitného ostrova • Minimální spádovost do center VÚC • Značně nelogicky volená centra

 5. Základní východiska – doprava Silniční doprava: • Chronické kongesce na silnicích I/63 a II/572 • Standardní ranní zdržení až 40 minut • Vzdutí kolon až 15 km (zhruba do úrovně Rovinky) • Nedořešení politika parkování v širším centru Bratislavy • Prodlužující se termín výstavby D6 • Problematika velmi intenzivní suburbanizace v prostoru Dunajské Lužné a Rovinky • Počet obyvatel roste meziročně až 10% • Mimořádná intenzita autobusových spojů • Ranní interval v profilu Šamorín 5 minut! • Extrémní špičkovost a intenzita ukazuje na příměstský, nikoliv regionální režim dojížďky

 6. Potreba riešenia dopravnej situácie

 7. Východiska – problém dopravní inverze • Železnice je vhodná pro přenos dopravních momentů: • Dunajská Streda – Bratislava • Velký Meder – Dunajská Streda/Bratislava • Do jisté míry (Šamorín) Kvetoslavov – Bratislava • menší obce s malou docházkovou vzdáleností (Miloslavov, V/M Paka, Okoč, ….) – DS/Bratislava • To znamená, že železnice může zabezpečovat těžiště přepravních vazeb v ose regionu

 8. Východiska – problém dopravní inverze V rozporu s tím • Železnice v posledních 20 letech úplně vyklidila svoji pozici a jádro denní dojížďky přenechala silnici • Počet spojů stagnuje, přestože přepravní poptávka dlouhodobě roste • Kapacita průměrného spoje se snížila zhruba 3x • Vlak funguje jako posilový dopravní mod – odváží ranní a odpolední špičky • Železnice není integrována v žádném tarifním systému • Neexistují vhodná propojení s IAD • Situaci zhoršují mimořádně nevhodné infrastrukturní zásahy • Samovratné výměny ve stanicích

 9. 1989/90 2010/11 …(ne)překvapivá podobnost?

 10. Odhad modal-splitu (2010) • Modal split v profilu Dunajská Lužná/Rovinka (podzim 2010)

 11. Koncept řešení – cíle a základní teze • Cíle: • Odlehčit zatížení silnic I/63 a II/572 • Okamžité dopady do bezpečnosti, úspory času a environmentálních škod • Dosáhnout modal-shiftu: zvrátit nepříznivý trend rozdělení přepravního trhu • Ergo: zvýšit kvalitu dopravní obsluhy v celém regionu • Základní teze řešení: • Efektivního modal-shiftu je možno dosáhnout pouze účinnou kombinací: • Vyhovujícího provozního konceptu • Kvalitního vozového parku + nových služeb pro cestující • Integrací s ostatními druhy dopravy: • Časovou • Tarifní • Vyhovující infrastruktury • Včetně integrace prostorové

 12. 1. Nový provozní koncept • Nový provozní koncept vychází z principů semi-symetrického integrálního JŘ • Základní efekty: • Navýšení počtu spojů • Pásmovost na hraně Dunajská Streda • Pravidelný celodenní takt • Provoz od ranních až do nočních hodin – 19,5 hodin denně • Špičkové dělení taktu 60/30 • Princip urychlených špičkových směrů • Jeden ze základních kamenů celého konceptu – obtížné podmínky zatížené jednokolejné tratě • Razantní zrychlení především v klíčové trase Dunajská Streda – Bratislava • Nový provozní koncept mimo jiné umožňuje výrazně lepší efektivitu investic do vozidlového parku

 13. 2. Vozidlový park, služby • Kompletní flotila moderních dieselových jednotek • Včetně záložních souprav – tzn., že ani operativní rezervy nejsou kryty náhradní soupravou • Kvalitativní standard: klimatizace, bezpečnostní kamery, uzavřený systém WC, wi-fi, …. • Vysoká dynamika provozu – dosažení jízdní doby 43 minut DS-Bratislava • Bus ve špičce 1:20 – 1:40

 14. 3. Tarifní integrace • Trať je ve druhé fázi růstu BID • Předpokládaný start březen 2012 • Zóny 725 a 735 až do zastávky Miloslavov (hranice kraje) • Odbavení „brněnského modelu“ • Očekávaný růst za hranice kraje • Zásadní především pro Kvetoslavov a Šamorín • Společné tarifní nabídky s BID

 15. 4. Časová integrace • V současnosti nejsou autobusové linky na železnici provázány • Kromě několika náhodných nesystémových „polopřípojů“ • První fáze: • Provázání linky Šamorín – Senec v Kvetoslavově + rozšíření provozu • Provázání linek směřujících na SV v Zemské Olči • Časová úprava vybraných linek z Dunajské Stredy na S • Zajištění vybraných přípojů na neveřejnou dopravu do Komárom v Komárně • Začátky a konce směn • Dílčí úpravy v časových polohách autobusových linek 70, 79 a N70 BID v Poddunajských Biskupicích • Především v okrajových sedlových hodinách

 16. Infrastruktura + prostorová integrace s IAD a cyklo • Zastávky • Zvýšení nástupních hran • Vybudování nástupištních přístřešku • Rekonstrukce pochozích ploch • Dovybavení informačními systémy • Parkovací boxy a stojany na jízdní kola ve vybraných zastávkách • Vše investice RegioJet na základě memoranda MD-RJ-ŽSR • Parkoviště P+R • První fáze: v hlavních přípojných bodech IAD • Dunajská Streda a Kvetoslavov • Plochy pronajímá ŽSR, stavební investice RegioJet • Cyklostezka Šamorín – Kvetoslavov • Na tělese zrušené dráhy • Investice obec(+evropské fondy)

 17. Co usnadňuje řešení/realizaci projektu? • Podpora a bezprecedentní zájem: • obcí, místních radnic, starostů, veřejných institucí • Interference i s národnostním podtextem • občanů, cestujících, škol, zaměstnavatelů v regionu • Demonstrativní zájem při prezentačních jízdách • médií • Opět – velmi silný akcent podpory dlouho ostentativně zanedbávaného regionu

 18. Dopravní laboratoř „on line“ - závěr Za zahraničních zkušeností vyplývá, že základním momentem úspěšnosti obdobných projektů je interference všech opatření: provozní model, vozidla+služby, integrace s ostatními mody, infrastruktura. První výsledky budeme moci komentovat nejdříve za rok. Zajímavý komparativní etalon – Jizerskohorská železnice. Jen houšť!

 19. Integraci zdar! Kontakt Jiří Schmidt obchodní ředitel RegioJet, a.s. Tel: +420 606 856 656 E-mail: schmidt@regoiojet.cz

More Related