sluttvurdering lokalgitt eksamen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sluttvurdering Lokalgitt eksamen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sluttvurdering Lokalgitt eksamen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Sluttvurdering Lokalgitt eksamen - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

Sluttvurdering Lokalgitt eksamen. Inger Langseth Program for lærerutdanning. Kompetanse. Hvordan lokalgitt eksamen hører hjemme i en helhetlig sluttvurderingen?. Sluttvurdering. UDIR - oppgavenemnd. Lærer. Faglærer og sensor. Fem ferdigheter. Lese&skrive. Lyttte, tale, samtale.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sluttvurdering Lokalgitt eksamen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sluttvurdering lokalgitt eksamen

Sluttvurdering Lokalgitt eksamen

Inger Langseth Program for lærerutdanning

Kompetanse

sluttvurdering
Hvordan lokalgitt eksamen hører hjemme i en helhetlig sluttvurderingen?Sluttvurdering

UDIR - oppgavenemnd

Lærer

Faglærer og sensor

Fem ferdigheter

Lese&skrive

Lyttte, tale, samtale

konstrukt
Hva er en ”muntlig” eksamen?

Hvordan du(+sensor) styrer gjennom:

Måten du organiserer eksamen på

Oppgaven du gir, spørsmål du stiller

Hva du legger til grunn for karakteren

Måten du skaper en atmosfære på

KONSTRUKT
a organisering
A Organisering

.

 • § 3-29. Lokalt gitt eksamen i grunnskolen
 • Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar
 • Eksamen kan organiserast i to delar, der den første delen er ei førebuing og den andre delen er sjølve eksamen
 • Forberedelsesdelen
  • 48 timer
  • 30 minutter ?
 • Eksamen 30 minutter
  • Lytteforståelse ?
  • Muntlig presentasjon
  • Muntlig samhandling
  • Sluttvurdering med karakter/kommentar
a organisering1
A Organisering

Hvilken sammenheng er det mellom din underveisvurdering og sluttvurdering?

 • 48 timer?
 • veiledning

30 minutter 1/3 + 2/3

-Enkeltvis, par,grupper

2-3 minutter

30 minutter

a organisering2
A Organisering
 • Hva er ditt konstrukt?
 • Hvordan organiserer du din lokalgitte eksamen?
b oppgaven
B Oppgaven

.

 • § 3-29. Lokalt gitt eksamen i grunnskolen
 • Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver.
 • OPPGAVEN:
  • Oppgavelyden
  • Oppgavespesifikke vurderingskriterier/kjennetegn på kompetanse
  • Referanse til læreplanmål/hovedområder

Oppgavens forankring

b oppgaven1
B Oppgaven

.

Hva kjennetegner en god oppgave?

§3.29

Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg

Lytting

Presentasjon

Vurderer du smalt eller bredt?

Noen eller mange kompetansemål innen hovedområdene?

samtale

b oppgaven2
B Oppgaven
 • Hva er ditt konstrukt?
 • Hvor mange oppgaver vil du gi?
  • Et vidt tema med to-tre oppgaver?
  • Flere tema med en oppgave?
c vurderingskriterier
C Vurderingskriterier

Kjennetegn på kompetanse som:

 • Rubrikk ( holistisk)
 • Sjekkliste ( analytisk)

Generell

Oppgavespesifikk

c vurderingskriterier1
C Vurderingskriterier

.

 • Hva er et god svar på oppgaven?
 • Hvordan har kriteriene blitt synliggjort underveis i opplæringen og i oppgaven?

Hva vurderer du?

Hva vurderer du ikke?

Eks:

Skal bruk av presentasjonsverktøy være med?

Skal det at eleven kan svare på oppfølgingsspørsmål være med?

c vurderingskriterier2
C Vurderingskriterier
 • Hva er ditt konstrukt?
 • Hvordan vil du synliggjøre hva oppgaven vurderes etter?
 • Oppgavespesifikke vurderingskriterier? DU-sjekkliste
 • Hva er kommunens konstrukt?
 • Generelle vurderingskriterier for lokalgitt eksamen? Kommunen- rubrikk
d emosjoner
D Emosjoner
 • Emosjoner
  • Positiv atmosfære
  • Dialogisk atmosfære
 • Elevens rolle
 • Lærerens/sensors roller
  • Oppgavelager
  • Aktiv lytter
  • Aktiv samtalepartner
  • Vurderer med karakter og kommentar

En sammenheng med resultat

High stake

d emosjoner1
D Emosjoner

Hvordan ser eksamen ut?

 • Klasserommet
 • Bordet
 • Stolene
 • Posisjonene

En sammenheng med resultat

High stake

oppgaven
Oppgaven
 • Oppgaveteksten
 • Vurderingskriterier
  • Innhold – oppgavespesifikk
  • Språk – felles for alle oppgaver på dette nivået
  • Struktur – felles (samhandling, presentasjon)
 • Hovedområdene i læreplanen
 • Et eksempel:

Oppgaven utarbeides i samarbeid mellom ekstern sensor og intern sensor/faglærer. Vurderingskriteriene diskuteres. Kvalitetssikring.

slide17

Muntlig presentasjon

Forberedelsesdel: 48 timer

 • Du skal forberede et innlegg på ca 10 minutter hvor du tar utgangspunkt i fem bilder du selv velger. Presentasjonen din må ha et tema hentet fra læreplanen. Du velger selv presentasjonsverktøy.
 • En god besvarelse:
  • Begrunner valg av tema
  • Har en innledning og en avslutning
  • Oppgir kilder
  • Beskriver bildene ( hva du ser)
  • Setter bildene inn i en kulturellsammenheng (hvor og når)
  • Knytter bildene til egne erfaringer og/eller aktuelle hendelser
  • Viser kunnskap om kultur og samfunnsforhold i tilknytning til bildene
lytting forberedelse 30 minutter a
lytting Forberedelse 30 minutter A
 • Watch the video-clip/listen to the sound file and prepare to retell and interprete what you have seen. Think about what you have learned this year and what competencies from the Læreplan you can relate this to.You may take notes.
 • Content: You may want to think about:
 • Theme, setting, characters, plot/ ………
 • Your attitude to the theme
 • Things you would like to discuss in relation to the theme
 • Alterntivt:
 • Egen lyttetest for all på samme tid
 • UDIR – lytteprøver bestilles på Internett
muntlig samhandling forberedelse 30 minutter b
Muntlig samhandling Forberedelse 30 minutter B
 • Prepare to talk about ”nyheter og aktuelle hendelser”.
 • You may take some notes.
 • Content: You may want to think about:
 • Interesting pieces of news that you would like to discuss
 • News channels
 • How understanding this piece of news is related to your knowledge about the topic and knowledge about the world.
 • UDIR – lytteprøver bestilles på Internett
oppgavens validitet
Oppgavens validitet
 • En god oppgave måler det den skal måle og kjennetegnes ved at den:
  • Utfordrer elevene
  • Er motiverende
  • Er virkelighetsnær
  • Stiller åpne spørsmål
  • Gir rom for løsning på flere nivå
oppgavelaging
Oppgavelaging

Lag en oppgave med kriterier for innhold sammen med en kollega.

10 minutter

  • Muntlig presentasjon
  • Muntlig samhandling
 • Bruk gjerne http://piratepad.net
konstrukt1
Konstrukt

Kjennetegn på måloppnåelse

Engelsk vg1 B2

Fremmedspråk Nivå 1 A2

Fremmedspråk Nivå II B1

-Europarådet http://coe.int European lnguage portfolio

Muntlig språk er ikke skriftlig språk!

slide23

Språk

 • Words
 • Phrases
 • Vocabulary
 • Clear expressions
 • To the point
 • Idiomatic
 • Simple structures
 • Sentence patterns
 • Grammatical control
 • Grammatical accuracy
 • Complex language
 • Pausing
 • Reformulation
 • Repair
 • Even tempo
 • Spontaneously
 • Fluently
 • No audible control heard
 • Ask answer
 • Repetition
 • Help to keep conv. going
 • Initiate/close conv.
 • Helps discusion along
 • Relates to other speakers
 • Non verbal com.
 • And, then
 • But, because
 • Links elements
 • Coherent discourse
 • Well structured speech
 • Variety of connectors
sjangere muntlige sjangere
Sjangere–muntlige sjangere
 • Presentasjoner
 • Dialoger
 • Innlegg i debatter
 • Taler
 • Vitser
 • Eventyr
 • Anekdoter
 • Høytlesning
 • Diktlesning
 • Rap
 • Sang
 • Film

Oral literacy strategies

europar det rammeverket
Europarådet - Rammeverket:
 • Savoir Knowledge, Kunnskap:
  • Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic)
  • Fakta, begrep, puggestoff, sjangerkunnskap
 • Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter:
  • Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge
  • Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere muntlig etc.
 • Savoir-êtreExistential competence, holdninger:
  • The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others, willingness to engage with others in social interaction
  • Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc.
 • Savoir-apprendre Ability to learn:
  • Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language learners)
  • Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier, læringsstiler
lo6 lokalgitt muntlig eksamen sluttvurdering
Lo6 Lokalgitt muntlig eksamensluttvurdering
 • Muntlig eksamen avholdes lokalt og skoleeier er ansvarlig ( fylket, eller kommunen) for å utforme retningslinjene:
 • FELLES KONSTRUKT?
 • felles vurderingskriterier ?
 • felles retningslinjer for hjelpemiddel?
 • felles praksis for gjennomføringen ?
 • Rektor er avgjørende myndighet v/tvister
 • Elever kan kun klage på formelle feil

Engelsk/fremmedspråk

forskrift til oppl ringsloven
Forskrift til opplæringsloven

§§3.30

Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg. Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensoren som avgjer.

01.08.2010

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-008.html#3-30

slide32

UTDANNINGSDIREKTORATET UDIR 2.2/2.4)…

UTDANNINGSDIREKTORATET UDIR 2.2/2.4)…

Eksamensoppgaven utformes slik at alle elever får mulighet til å vise hva de kan

Elevene kan ta med seg notater fra forberedelsesdelen. Disse notatene skal ikke vurderes. Notater fra forberedelsesdelen er ment brukt som en støtte for eleven under eksamen

Eksamen skal ha tilknytning til temaet/oppgaven som elevene har jobbet med under forberedelsestiden

Det er en forutsetning at oppgaven utfordrer elevens forståelse og selvstendighet i behandlingen av stoffet og ikke bare prøver elevens evne til å reprodusere kunnskap. Det er derfor særlig viktig at oppgaven åpner for en problematiserende og drøftende tilnærming

Ved en lang forberedelsesdel vil det være naturlig å legge opp til en todelt eksamen, der elevene får en fastsatt tid til presentasjonen etterfulgt av en faglig samtale mellom elevene, faglærer og sensor.

Formålet med samtalen er å sikre at karakteren blir satt på basis av den individuelle kompetansentil hver elev slik den kommer frem på eksamen

noen sentrale begrep
Noen sentrale begrep
 • Vurdering
  • Underveisvurdering
  • Sluttvurdering
 • Mål for opplæringen
  • Hovedområder i læreplanen
  • Oppgavespesifikke mål: innhold, struktur, språk
 • Vurderingssituasjoner for lokalgitt eksamen
  • Lytting
  • Muntlig produksjon
  • Muntlig samhandling

En sammenheng

noen sentrale begrep1
Noen sentrale begrep
 • Vurdering
  • Validitet
  • Konstrukt
 • Spørreteknikker
 • Dialogen
lokalgitt eksamen
Lokalgitt eksamen
 • Hva har lærer/sensor lagt til grunn for karakteren?
 • Hovedområdene i læreplanen (holistisk)
 • Oppgavespesifikke kriterier - innhold
 • Sjangerspesifikke kriterier – struktur
 • Språklige kriterier – språk
 • Kriterier for lytte- og tale strategier - læringsstrategier
 • Alle kriteriene viser måloppnåelse i hovedområdene i læreplanen.
 • UDIR: vurderer nye former for vurdering i Nivå 1 fremmedspråk og bruk av hjelpemiddel.februar 2011.