Eksamen i Kunnskapsløftet - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eksamen i Kunnskapsløftet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eksamen i Kunnskapsløftet

play fullscreen
1 / 15
Eksamen i Kunnskapsløftet
632 Views
Download Presentation
elvin
Download Presentation

Eksamen i Kunnskapsløftet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eksamen i Kunnskapsløftet • Hjelpemidler og generelle regler for gjennomføring av eksamen i IT-fagene i Kunnskapsløftet Johs Totland

 2. Rammevilkår for eksamen • Styringsdokumentene • Begrepet kompetanse • Digitale ferdigheter og digital kompetanse • Forskriften til opplæringsloven • Utdanningsdirektoratet sitt forslag til ordninger • Utfordringer

 3. Opplærings- lova med forskrifter Styringsdokumenter

 4. Utfasing av R94 – innfasing av LK06 (FOR kap. 24) R94 LK06 2008 2006 2007 2010 Siste eksamen i R94

 5. Begreper: Kompetanse Fra St.meld. nr. 30 ”Evnen til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave” Fagkompetanse kan da være: • evne til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave innen et gitt fagfelt

 6. Eksamen skal måle oppnådd kompetanse – også digital? Eksamen § 4-15. Generelle føresegner    …..Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist både breidd og djupn i kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal gi uttrykk for den individuelle kompetansen til kvar elev slik denne kjem fram på eksamen. Forskrift til OPL

 7. Hjelpemidler § 4-23. Hjelpemiddel til eksamen        Eksamen kan organiserast med eller utan hjelpemiddel. Departementet fastset kva for hjelpemiddel som er tillatne i kvart fag ved sentralt gitt eksamen. Ved lokalt gitt eksamen bestemmer skoleeigaren kva for hjelpemiddel som skal tillatast. Tillatne hjelpemiddel må vere formålstenlege og relevante for eksamen og ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere elevens eller privatistens eigen kompetanse.

 8. Rollefordelingen i forskriften • Fastsette ordninger (hjelpemidler, antall eksamener mv) for sentralt gitt eksamen (delegert fra KD) • Fastsetter datoer for sentralt gitt eksamen • Gir regler og frister for oppmelding og trekk • Utarbeider sentralt gitte eksamensoppgaver • Ansvar for sensur ved sentralt gitt eksamen (delegert til fylkesmennene) Skolen • Har ansvar for å trekke elevene til eksamen • Har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av sentralt gitt eksamen • Har hele ansvaret for lokalt gitt eksamen Skoleeier • Melder opp elevene til eksamen • Har ”i praksis” ansvaret for den praktiske gjennomføringen av eksamen

 9. Ordninger for sentralt gitt eksamen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet går inn for følgende ordninger for de studieforberedende utdanningsprogrammene Vg1: • 5-10 % av elevene trekkes ut i hvert fag Vg2: • Alle elever skal opp til én eksamen Vg3: • Alle elever skal opp i Norsk hovedmål. I tillegg skal alle trekkes ut i 2 andre fag med sentralt gitt eksamen (dvs. sidemål + programfag). Alle elever på Vg3 skal opp til én muntlig eksamen

 10. Hjelpemidler ved sentralt gitt eksamen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet går inn for følgende ordninger for de studieforberedende utdanningsprogrammene Modell 1 – alle hjelpemidler tillatt Modell 1 kan være både med og uten forberedelsestid. Dersom det skal være forberedelsestid må dette være faglig begrunnet fra nemnda, og forberedelses-tiden er da begrenset til 1 dag på skolen. Modell 2 – todelt eksamen, med begrensninger av hjelpemidler på den ene delen Modell 2 inneholder en del der enten ingen eller bare noen få spesifikke hjelpemidler er tillatt. På del to er alle hjelpemidler tillatt. Modell 2 kan ha forberedelsestid til del to. Begge delene av prøven skal utformes slik at de kan løses på alle taksonomiske nivå. Bruk av modell 2 vil begrenses til realfag. Elevene skal ikke ha anledning til å kommunisere på eksamensdagen

 11. Utfordringer ved valgt løsning Stasjonære PC-er • Her vil ordningen være lett å gjennomføre på skolene Bærbare PC-er eid av skolen • Her vil det være en del logistiske utfordringer i forbindelse med å stenge for trådløs netttilgang og blåtann Bærbare PC-er eid av elevene • Utfordringene knytter seg her til manglende mulighet til å konfigurere PC-ene pga at skolen ikke automatisk har tilgang. Mulig løsning: Logge trafikk og opplyse elevene om at forsøk på kommunikasjon er å betrakte som fusk.

 12. Andre utfordringer

 13. Andre utfordringer for sentralt gitt eksamen • Læreplaner ”uten innhold” • Flere veier til målet • Hvordan måle fagkompetansen • Hvordan formulere oppgaver som gir faglige utfordringer når alle hjelpemidler er tillatt?

 14. Og rammene kommer i februar….