INFORMACJA O REKRUTACJI
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie na rok szkolny 20 13/14. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej Elżbieta Augustyniak-Brągiel. INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ. INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ. O czym będzie......

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shiri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zesp poradni psychologiczno pedagogicznych centrum informacji zawodowej

INFORMACJA O REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie na rok szkolny 2013/14

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Centrum Informacji Zawodowej

Elżbieta Augustyniak-BrągielInformacja o rekrutacji do szk1
INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

O czym będzie......

1. Zasady rekrutacji

2. Informacja o naborze elektronicznym

3. Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji

4. Szczegółowe terminy rekrutacji

5. Kryteria przyjęć do szkół


Informacja o rekrutacji do szk2
INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do trzech szkół ponadgimnazjalnych.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza podanie przez internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.


Informacja o rekrutacji do szk3
INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi nr „1”.


Terminy informacja o naborze elektronicznym
TERMINY – INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

w Częstochowie odbywa sięw formie scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.


Terminy informacja o naborze elektronicznym1
TERMINY - INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM

Od 13.05.2013r. uczeń może się logować w systemie rekrutacji elektronicznej.

Do 25.06. 2013r. uczeń za pośrednictwem swojego konta drukuje podanie i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru. Podanie musi być podpisane przez ucznia i jego rodziców/opiekunów.


Terminy informacja o naborze elektronicznym2
TERMINY - INFORMACJA O NABORZE ELEKTRONICZNYM

Od 28.06.2013r. do 01.07.2013r. uczeń dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr „1”).

Dalej postępuje zgodnie z terminami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.


D okumentacja sk adana w szkole
DOKUMENTACJA SKŁADANA W SZKOLE

Termin składania

dokumentów do klas

pierwszych szkół

ponadgimnazjalnych:

od 13 maja 2013 r.

do 25 czerwca 2013r.


Wymagana dokumentacja
WYMAGANA DOKUMENTACJA

Podanie,

Kopia świadectwa ukończenia

gimnazjum opatrzona nr „1”,

potwierdzona przez dyrektora

gimnazjum i zawierająca

informacje o następujących

osiągnięciach ucznia:


Wymagana d okumentacja
WYMAGANA DOKUMENTACJA

ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty,

osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne co najmniej na szczeblu powiatowym wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

wolontariat.


Wykaz dyscyplin sportowych
WYKAZ DYSCYPLIN SPORTOWYCH

Wykaz dyscyplin sportowych, z których wyniki są uwzględniane w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014


Wykaz konkurs w przedmiotowych
WYKAZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w których udział jest uwzględniany w procesie rekrutacji.


Wymagana d okumentacja1
WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzona nr „1” i potwierdzona przez dyrektora gimnazjum, do którego uczeń uczęszczał,


Wymagana d okumentacja2
WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie lub oświadczenie rodziców (opiekunów)) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły

  - w przypadku wyboru przez ucznia technikum lub szkoły zawodowej,


Wymagana d okumentacja3
WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2013 – w przypadku wyboru przez ucznia – pracownika młodocianego nauki zawodu,


Wymagana d okumentacja4
WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinia lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego,


Wymagana d okumentacja5
WYMAGANA DOKUMENTACJA

Ponadto, w szczególnych przypadkach uczniów,orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

 • Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia – w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi,


Wymagana d okumentacja6
WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - w przypadku uczniów niepełnosprawnych,

 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – w przypadku uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły,


Wymagana d okumentacja7
WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Terminy
TERMINY

Termin składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych:od 13 maja 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. (do godz. 1200). Termin dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr „1”): od 28 czerwca 2013 r. do 01 lipca 2013 r.

(do godz. 1500).


Terminy1
TERMINY

Termin ogłoszenia listykandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej z podziałem na klasy:

05lipca 2013 r. do godz. 1000

Termin potwierdzenia przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:

do 09lipca 2013 r. do godz. 1000.


Terminy2
TERMINY

Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w szkołach (dla tych uczniów, którzy nie znaleźli się na listach ostatecznych):

10 lipca 2013 r. do godz. 900.Termin uzupełniającej rekrutacji :

od 10 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.


K ryteria rekrutacji

KRYTERIA REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminuprzeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum: max 100 pkt.,


K ryteria rekrutacji1
KRYTERIA REKRUTACJI

Zasada obliczania punktów za egzamin:

0,2 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu gimnazjalnego z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego.


Przyk ad
PRZYKŁAD

Język polski - 38%; 38 x 0,2 = 7,6 pkt.

Historia i WOS- 45%; 9 pkt.

Matematyka - 23%; 4,6 pkt.

Przedmioty przyrodnicze – 30%; 6 pkt.

Język obcy- 50%; 10 pkt.

W sumie uczeń uzyskał 37.2 pkt.


K ryteria rekrutacji2
KRYTERIA REKRUTACJI

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 76 pkt.:

  - obligatoryjnie dla wszystkich uczniów – ocena z języka polskiego,

  - pozostałe 3 przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły.


K ryteria rekrutacji3
KRYTERIA REKRUTACJI

Obowiązująca punktacja za oceny:

- ocena celująca19 pkt.

- ocena bardzo dobra 16 pkt.

- ocena dobra 13 pkt.

- ocena dostateczna 9 pkt.

- ocena dopuszczająca 0 pkt.


K ryteria rekrutacji4
KRYTERIA REKRUTACJI

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione naświadectwie ukończenia gimnazjum:

  max 24 pkt.,

  to znaczy:

  - za uzyskanie świadectwa ukończenia

  gimnazjum z wyróżnieniem:5 pkt.,


K ryteria rekrutacji5
KRYTERIA REKRUTACJI

-za udział w finale wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty: 12 pkt., ( za jeden tytuł – 10 pkt., za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty),


K ryteria rekrutacji6
KRYTERIA REKRUTACJI

- za osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym: 5 pkt.,( 1 miejsce lub tytuł laureata:5 punktów, II miejsce lub tytuł finalisty: 4 punkty, III miejsce lub wyróżnienie: 3 punkty).

O przydziale tych punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej,


K ryteria rekrutacji7
KRYTERIA REKRUTACJI

- za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza: 2 pkt.

O przydziale tych punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.


K ryteria rekrutacji8
KRYTERIA REKRUTACJI

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnegoprzez Dyrektora Okręgowej Komisji Edukacyjnej,liczbę punktów za oceny zjęzyka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum należy pomnożyć przez dwa.


Pierwsze stwo w post po waniu kwalifikacyjnym
PIERWSZEŃSTWO W POSTĘPO-WANIU KWALIFIKACYJNYM

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, pierwszeństwo mają:

1/ sieroty, uczniowie przebywający w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniowieprzebywający w rodzinach zastępczych,


Pierwsze stwo w post po waniu kwalifikacyjnym1
PIERWSZEŃSTWO W POSTĘPO-WANIU KWALIFIKACYJNYM

2/ uczniowie o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3/uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.