informace o budouc m programovac m obdob kohezn politiky eu 2014 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informace o budoucím programovacím období kohezní politiky EU 2014 - 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informace o budoucím programovacím období kohezní politiky EU 2014 - 2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Informace o budoucím programovacím období kohezní politiky EU 2014 - 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Informace o budoucím programovacím období kohezní politiky EU 2014 - 2020. JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace strukturálních fondů. Dopady dokumentů EU na podporu podnikání v ČR. Programové období 2014+

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Informace o budoucím programovacím období kohezní politiky EU 2014 - 2020


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informace o budouc m programovac m obdob kohezn politiky eu 2014 2020

Informace o budoucím programovacím období kohezní politiky EU 2014 - 2020

JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA

ředitel odboru koordinace strukturálních fondů

dopady dokument eu na podporu podnik n v r
Dopady dokumentů EU na podporu podnikání v ČR

Programové období 2014+

 • Strategie Evropa 2020 – velký důraz na inteligentní a udržitelný růst
 • Inovace a inovativní podnikání mají být motorem evropského růstu a konkurenceschopnosti
 • S podporou inovací souvisí většina z jedenácti tematických cílů EK
 • Předně potom cíle:

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (cíl

týkající se výzkumu a vývoje)

2. Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komu-

nikačníchtechnologií (cíl týkající se širokopásmových sítí)

3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků

(MSP)

 • Významná je i podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku
hlavn principy pro programovac obdob 2014 2020
Hlavní principy pro programovací období 2014 - 2020
 • Princip strategického zaměření a propojení intervencí
 • spojeno s tematickou koncentrací a zaměřením na výsledky, vazba na ex-ante kondicionality
 • Princip podpory tam, kde dochází k selhání trhu
 • Princip podpory kvalitních a udržitelných projektů
 • Princip snadnější přípravy a realizace projektů
 • spojeno s jednotným metodickým prostředím a zjednodušením administrativních postupů
tematick koncentrace
Tematická koncentrace

Z prezentace komisaře pro regionální politiku Johanesse Hahna

6. října 2011

n rodn rozvojov priority a vymezen tematick ch okruh
Národní rozvojové priority a vymezení tematických okruhů

Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s gestory (pod vedením prof. Mejstříka) finalizoval 8 tematických okruhů:

• TO 1 – Trh práce a vzdělávání, gestor – Miroslav Zámečník

 • TO 2 – Funkční výzkumný a inovační systém – Jiří Blažek

• TO 3 – Konkurenceschopné podniky – Jiří Blažek

 • TO 4 – Mobilita, dostupnost, sítě a energie – Petr Moos
 • TO 5 – Efektivní správa a instituce – Pavel Telička
 • TO 6 – Integrovaný rozvoj území – Petr Zahradník
 • TO 7 – Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví – Miroslav Zámečník
 • TO 8 – Životní prostředí – Petr Zahradník

MPO se významně spolupodílelo na formulaci TO 2, 3 a 4.

strategie mpo pro nov programovac obdob
Strategie MPO pro nové programovací období
 • Podpora podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti na národní úrovni prostřednictvím silného tematického operačního programu pro podnikatelskou sféru v gesci MPO při zajištění dostatečné regionální dimenze
 • Zaměření na podporu konkurenceschopnosti podniků s orientací na podporu inovací a znalostní ekonomiky (soulad se strategickými materiály EU i ČR – Strategie Evropa 2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní inovační strategie ČR, Národní program reforem ČR)
materi l mmr do vl dy podklad pro p pravu dohody o partnerstv pro programov obdob 2014 2020
Materiál MMR do vlády „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020“

Vymezení operačních programů pro ERDF, ESF a FS v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK, MPO)
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV, MŠMT)
 • Operační program Zaměstnanost (OPZ, MPSV)
 • Operační program Doprava (OPD, MD)
 • Operační program Životní prostředí (OP ŽP, MŽP)
 • Integrovaný regionální operační program (IROP, MMR)
 • Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR, Magistrát hl. města Prahy)
 • Operační program Technická pomoc (OP TP, MMR)
eho chceme pro podnikatele dos hnout
Čeho chceme pro podnikatele dosáhnout?

Finančně dostatečně pokrytého operačního programu na podporu podnikání, koncentrujícího se na:

 • Znalostní ekonomiku a inovace (dotační podpory)

Podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu technologií apod.

 • Vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory (s využitím zejména finančních nástrojů)

Posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních podpor.

strategie mpo pro nov programovac obdob1
Strategie MPO pro nové programovací období
 • Klíčová skupina příjemců – podnikatelé, zejména malé a střední podniky (zvláště inovativní), podpora velkých podniků v odůvodněných případech (ve vazbě na dosažení cílů operačního programu)
 • Zohlednění specifických potřeb regionů ČR, zejména strukturálně postižených regionů
 • Forma podpory – vyšší využití finančních nástrojů, ale zachování dotačních schémat zejména pro podniky schopné vytvářet inovativní řešení
 • Spolupráces hospodářskými a sociálními partnery, regionálními aktéry a ostatními resorty (dosažení vyšší efektivnosti intervencí – koordinace intervencí, synergické efekty)
priority mpo pro novou kohezn politiku
Priority MPO pro novou kohezní politiku

Návrh sektorových priorit MPO pro období 2014+:

Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích

Sektorové priority MPO:

Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání

Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice

Důraz na výzkum, vývoj a inovace bude v novém OP ještě rozsáhlejší než v OPPI, vč. využívání nových forem podpory (nástroje finančního inženýrství).

sch ma priorit mpo
Schéma priorit MPO

Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená

na znalostech a inovacích

Národní rozvojová priorita

Sektorové priority

Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu vývoje a inovací

Rozvoj infrastruktury

a služeb

Udržitelné hospodaření

s energií a rozvoj inovací

v energetice

 • Podpora úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce, rozvodu a spotřeby energie
 • Podpora rozvoje přenosových a distribučních soustav a tepelných rozvodných zařízení
 • Podpora efektivního využívání obnovitelných zdrojů
 • Podpora výzkumu, vývoje a inovací v energetice
 • Podpora vyššího využívání druhotných surovin

Oblasti priorit

 • Rozvoj VaV kapacit podniků
 • Podpora rozvoje VTP, PI a CTT
 • Infrastruktura pro rozvoj ICT
 • Podpora transferu znalostí a technologií
 • Podpora rozvoje klastrů
 • Technologický foresight a skauting
 • Podpora zavádění technických a netechnických inovací
 • Podpora zavádění nových produktů na bázi efektivních technologií
 • Finanční nástroje pro inovační podnikání
 • Rozvoj školicích středisek
 • Rozvoj infrastruktury pro podnikání
 • Zavádění nových technologií
 • Finanční nástroje pro zakládání a rozvoj podniků
 • Podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání
 • Ochrana průmysl. vlastnictví
 • Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech
 • Podpora technického vzdělávání a speciálních školení
 • Poskytování ICT služeb pro MSP
sektorov priorita rozvoj podnik n zalo en na podpo e v zkumu v voje a inovac
Sektorová priorita: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
 • základem je vládou schválená Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie
 • důraz bude kladen na lepší spolupráci podnikatelského a vědeckovýzkumného sektoru
 • nutné je také řešit vyšší ochranu duševního vlastnictví v podnicích a zvýšit aktivitu firem v oblasti patentování výstupů jejich podnikového VaV
 • v oblasti inovací je třeba zvýšit podíl zaváděných inovací vyšších řádů (tj. zavádění inovací do podniků představujících aplikaci znalostí a technologií nových na trhu), ale také řešit současný nízký podíl netechnických inovací (organizačních, marketingových)
 • bude uplatňován i technologický foresight (pomoc při stanovení strategických cílů a priorit v oblasti technologií na úrovni podniku, odvětví či regionu)
slide13
Sektorová priorita: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání
 • nastavit nástroje podpory tak, aby zabezpečily moderní infrastrukturu pro podnikání, pomohly k rozšíření nabídky sofistikovaných poradenských služeb pro podnikatele a lépe motivovaly k podnikavosti
 • veřejné intervence by měly podporovat zejména MSP s cílem dále posilovat jejich konkurenceschopnost
 • zaměřit se na podporu využití existujících průmyslových budov, řešit nedostatečnou infrastrukturu pro specializovaná školení, zajistit lepší podmínky pro rozvoj firem s nižším inovačním potenciálem v menších městech a na venkově, rozšířit oblast kvalitních poradenských služeb pro MSP podporujících jejich mezinárodní konkurenceschopnost, marketingovou připravenost, jejich internacionalizaci, včetně zajištění dostupnosti informací a služeb pro podnikání při vstupu na zahraniční trhy
 • propojit s podporou technického vzdělávání a speciálních školení
sektorov priorita udr iteln hospoda en s energi a rozvoj inovac v energetice
Sektorová priorita: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
 • vychází se ze skutečnosti, že energetická náročnost naší ekonomiky významně ovlivňuje její celkovou konkurenceschopnost
 • je třeba odlišit podporu v rámci kohezní politiky od připravované nové podpory v rámci Nástroje pro propojení Evropy v oblasti dopravy, energetiky a informačních a komunikačních technologií (CEF)
 • zaměření na podporu úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, efektivního využívání OZE, vyššího využívání i druhotných surovin
 • relativně novou samostatnou oblastí je podpora výzkumu, vývoje a inovací v energetice – při lepší koordinaci intervencí a v úzké vazbě na střediska excelence a regionální VaV centra (např. do vývoje inteligentních rozvodných systémů nízkého napětí)
 • k tomuto se dopracovává Státní energetická koncepce
opera n program mpo pro obdob 2014 2020
Operační program MPO pro období 2014 - 2020

Důraz na rozvojové podpory

+ počátek inovační podpory

2014 - 2020

OP Podnikání a inovace

pro konkurenceschopnost

OPPI

2007 - 2013

OPPP

2004 - 2006

Důraz na znalostní ekonomiku, transfery technologií a spolupráci VaV s inovačními firmami

Důraz na inovační podpory

+ podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem

p edb n pozice evropsk komise
Předběžná pozice Evropské komise

Je vyjádřena v Pozičním dokumentu, který bude v ČR představen 22. 11. 2012; za hlavní priority (v působnosti MPO) EK považuje:

 • zlepšení účinnosti investic do výzkumu a inovací
 • pomoc MSP v oblastech poradenství na využívání inovací a ekologických technologií, energetické účinnosti, požadavků na dovednosti, přístup k novým trhům a obchodní strategie, zakládání podniků, rozvoj klastrů aj.
 • aktivace potenciálu růstu a konkurenceschopnosti v oblasti ICT (podpora rozvoje elektronického obchodování a elektronických služeb business to business)
 • podpora posunu k nízkouhlíkovému hospodářství napříč odvětvími
 • účinné nakládání s odpady
 • horizontálně – moderní a profesionální veřejná správa
p edb n pozice evropsk komise1
Předběžná pozice Evropské komise

Hlavní priority v oblasti výzkumu (aplikovaného) a inovací:

 • soustředit se na budoucí a vznikající klíčové technologie s cílem prozkoumat mezery na trhu a znovuoživit místní hospodářství
 • podpora podnikových investic do výzkumu a inovací, vývoje produktů a služeb, obchodování s výsledky výzkumu, přenosu technologií, vytváření sítí, rozvoje klastrů a aplikovaných inovací prostřednictvím inteligentní specializace
 • u center pro přenos technologií podpora výstupů aplikovaného výzkumu a technologického rozvoje a obchodování s nimi (v strategickém partnerství)
 • u center pro výzkum a technologický rozvoj podpora politik více externě zaměřených (v oblastech výzkumných činností a spolupráce) na MSP
p edb n pozice evropsk komise2
Předběžná pozice Evropské komise

Hlavní priority v oblasti zlepšení konkurenceschopnosti MSP:

 • zajistit lepší přístup k novým technologiím na podporu využívání inovací mezi MSP a oblastí výzkumu, včetně podpory sociálních podniků
 • podpora uplatňování eko-inovací a ekologických technologií
 • vytvoření škály finančních nástrojů, včetně nástrojů pro řízení rizik a vstupní kapitál, na podporu zakládání nových společností a pro rozvoj stávajících společností s potenciálem růstu
 • zlepšení celkového podnikatelského prostředí pro MSP prostřednictvím poskytnutí infrastruktury (inkubátory, technologické parky, vylepšení stávajících průmyslových areálů)

ČR by měla podniknout rozhodný krok směrem od grantové podpory MSP k finančním nástrojům.

p edb n pozice evropsk komise3
Předběžná pozice Evropské komise

Podmíněnost priorit financování:

 • vytvoření vnitrostátní a regionální strategie pro výzkum a inovace pro inteligentní specializaci (S3 strategie – Smart SpecializationStrategy)
 • přijetí opatření pro zajištění účinného provedení zákona o malých podnicích
 • existence strategie pro posílení účinnosti správy, včetně přijetí služebního zákona odpovídajícího evropským normám

K jakým podporám má Komise rezervovaný přístup:

 • podpora sportovní infrastruktury, výstavba nových a rozšíření stávajících nemocnic, investice do místních silnic
 • všeobecná vzdělávací infrastruktura
 • komerční turistická zařízení (hotely), volnočasová zařízení a lázně
slide20

Děkuji za pozornost

gregr@mpo.cz

Děkuji za pozornost