INFORMAČNÍ RADNICE 2006-2010 - PowerPoint PPT Presentation

informa n radnice 2006 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMAČNÍ RADNICE 2006-2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMAČNÍ RADNICE 2006-2010

play fullscreen
1 / 12
INFORMAČNÍ RADNICE 2006-2010
89 Views
Download Presentation
shelly
Download Presentation

INFORMAČNÍ RADNICE 2006-2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INFORMAČNÍ RADNICE 2006-2010 • Materiál si dává za úkol nabídnout pár podnětů k realizaci v oblasti informací • Cílem by mělo být dosažení vyšší míry komunikace radnice s vlastními občany a to zejména cestou zpřístupnění informací, které radnicí protékají • Měli bychom být schopni reflektovat vývoj v této oblasti a měli bychom být schopni dobré věci, které už jinde fungují, podpořit i u nás • Informace nevyřešíme jednoduše tím, že pro ně vytvoříme další Komisi, ale jen tím, že pro ně vytvoříme Systém a v něm bude každému přidělen prostor a odpovědnost

 2. Osnova materiálu • a) Současná situace ohledně informací • b) Proč informace nezveřejňovat • c) Proč informace zveřejnit • d) Návrhy možných řešení • - d1) pro organizaci práce • - d2) pro Radniční listy • - d3) pro web • - d4) pro diskusní fóra • - d5) pro investiční akce • - d6) zpětná vazba občanů

 3. A) Současná situace ohledně informací • Chybí jednotně prezentovaná strategie upravující “Co, Kdo, Kde, Kdy, Jak a V jakém rozsahu může či musí zveřejnit“ - tedy nemáme jasno, zda vůbec a co zveřejňovat • Hlavní dostupné publikační zdroje jsou zejména: Radniční listy, PIK na kabelové televizi, městský web, PV týden, PV večerník

 4. B) Proč informace nezveřejňovat • Protože se to tak dělá roky a je to zavedené a nutná změna nás tlačí do aktivity a nám se do ní nechce • Nechceme, aby do věcí někdo jiný mimo nás “vyvolených” mluvil • Nechceme respektovat jiný názor • Neumíme komunikovat s občany • Neumíme řádně věci vysvětlit, tak raději mlčíme • Některé prosazované věci nejsou dotažené do řádného konce a tak je lepší, když se o tom neví • Některé věci děláme bez návaznosti a na poslední chvíli, což ukazuje na nekoncepčnost a nárazovost rozhodování a jejich zveřejnění by toto vše odhalilo • Další důvody si případně každý doplní už sám...

 5. C) Proč informace zveřejnit • Jde nám o zjištění skutečné zpětné vazby občan x radnice (měú) • Jde nám o zjištění třecích ploch v době, kdy ty se dají řešit • Jde nám o to umožnit kontrolu našich rozhodnutí širší veřejnosti v rámci dělení zastupitelské moci • Jde nám o zapojení skutečné účasti veřejnosti do rozhodování, protože naše rozhodnutí dopadají právě na obyčejné občany a mělo by být vždy k jejich prospěchu • Protože informační technologie takovou možnost levně a účinně umožňují a není to pro radnici (měú) v žádném případě vícenáklad • Protože chci mít obyčejnou jistotu, že jsem pro věc udělal maximum a vím, že „více hlav více ví”, neboť současně vím, že nejsem neomylný a proto se o návrh řešení podělím s ostatními

 6. D1) Návrhy řešení organizace práce • Vypracování řešení jednoznačně deklarujího “Co, Kdo, Kde, Kdy, Jak a V jakém rozsahu může či musí zveřejnit“ • Je potřeba městskou radou razantně a významně eliminovat kolektivní rozprznění kompetencí charakteru, že když je potřeba něco řešit, vznikne pro to komise či rada - typicky Redakční rada webu či bývalá Komise rady pro informační technologie či Komise projektu Zdravého města. Rozplyzneme tím kompetence od těch, co mají věci řešit k planému tlachání o ničem, kde není kontrola účelnosti a odpovědnosti • Umožníme-li ale přesto delegování části prací rady města na komise či rady, současným výsledkem toho musí být informační povinnost o tom, co tyto komise či rady dělají, jaké mají pravomoci, jednací řád a jak je s nimi možno z pozice občana komunikovat

 7. D2) Návrh pro Radniční listy • Současná úroveň Radničních listů je stále ve stylu „vrchnostenského nařízení“ města, kdy jednostranně lidem ve stylu obecní vyhlášky pouze něco „vybubnujeme“ a v minimální míře od nich chceme zpětnou vazbu • Bylo by žádoucí omladit design novin, dát do stylu novin pevnou strukturu (Zastupitelstvo, Městská rada, Výstupy z komisí, Doprava, Bezpečnost, prostor pro příspěvky a podněty občanů). • Je potřeba zařadit do výpisu všech těch usnesení rady či zastupitelstva odkaz na městský web na konkrétní číslo článku, kde jsou uloženy konkrétnější informace • Je potřeba zařadit novou rubriku „chystáme pro vás“ , kde budou průběžně uveřejňovány investiční akce v rozsahu nad 100.000,- Kč tak, aby se o nich občané dozvěděli včas a tedy měli čas případně vnést vůči takovým akcím své podněty a doplnění • Je potřeba sladit informační strategii zveřejňování informací v Radničních listech a v nově přeznačkovaném Prostějovském deníku a nově propagovaným Kulturním měsíčníkem „PRO“! Zbytečně pak v Radničních listech opakujeme už jinde uveřejněné informace a zbytečně tedy plníme místo balastem. Diskutabilní zůstává redakční propojení RL, kdy stejný redaktor píše jak pro RL, tak pro komerční noviny. Z Radničních listů se tak stává pouhý nosič reklamy a ne obsažná a zajímavá tiskovina měú k dění ve městě. • Je potřeba doplnit nejlépe stálou samostatnou rubriku pro strany mimo radní koalici nazvanou např. „ Jiný náhled“ o zaručené velikosti 1/4 strany do každého vydání Radničních listů • Bylo by žádoucí doplnit Radniční listy aspoň stručným výpisem podání doručených na měú k tomu, aby občané viděli, co měú řeší. To by například mohla obsahovat rubrika „Právě řešíme“

 8. D3) Návrh pro web • Chybí inteligentní vyhledávač, který dovede vyhledávat dle zadání ( usnesení, vyhlášky, pracovní materiály) • Bylo by potřeba zvážit nové třídění informací na titulní straně, kde se z toho stává nepřehledný mišmaš • V souvislosti se zřízením komisí rady považuji za důležité to, aby každá zřízená komise rady měla otevřeno samostatné moderované webové diskusní fórum a nad řešenými otázkami v komisi průběžně komunikovala s občany a snažila se získat maximální zpětnou vazbu • V návaznosti na vypracování řešení “Co, Kdo, Kde, Kdy, Jak a V jakém rozsahu může či musí zveřejnit“ by se měl zásadně změnit systém zveřejňování podkladových materiálů pro rozhodování zastupitelstva obdobně situaci, jaká je roky v Olomouci. Stávající stav „materiály nezveřejňovat“ je překonaný vývojem technologií a legislativy • Výrazněji by se měla na webu veřejnost zapojit do možnosti se vyjádřit k průběžně zpracovávaným materiálům charakteru analýz, záměrů výstavby a konkrétních řešeních, jejichž tvorba je hrazena z veřejných rozpočtů. Tyto materiály by měly být průběžně zveřejňovány na městském webu a v nějakém systému anotací by měly být běžně předloženy veřejnosti k diskusi. • Navrhuji zřízení On-line verze Radničních listů ve formě Readers Digest ( kdo chce zjistit o této formě „Výcucu“ více, ať se podívá na styl např. webových stránek http://paveldf.wz.cz/index.html – jde o stručné okomentování dění ve formě věty a odkazu). Usnadnilo by to orientaci občanů o tom, co se děje, protože si lidé na základě stručné informace plný rozsah už sami vyhledají – odpadne tím stupidní opisování nezáživných usnesení …

 9. D4) Návrh webových diskusních fór • Je potřeba opět otevřít diskusní fórum pro vyjádření veřejnosti k bezpečnosti ve městě ( diskuse s MP, která byla zrušena). Je to cenná informace o tom, co se kde děje. Pokud náš městský úředník není schopen hledat řešení a umět komunikovat s nespokojenými občany, je potřeba píše vypnout toho úředníka než vypínat diskusní fórum. • Jak píši v sekci o organizaci práce, je potřeba činnost komisí rady přiblížit občanům, nejlépe ve formě jejich samostatných moderovaných diskusních fór. Tam budou komise zveřejňovat projednávané problémy a ty, které mají dopad na život občanů před jejich předložením do rady s veřejností ve formě sdělení materiálů projednají s tím, že využijí i výstup ve formě anotace do Radničních listů. • Ve městě existují nevyřešené závažné otázky, jejichž dopad se týká stovek a tisíců občanů. Takové otázky patří jednoznačně k prodiskutování na dostatečně dlouhou dobu na webových fórech, aby se získala maximální zpětná vazba a připomínky ( zejména jde o parkovací systém, regenerace sídlišť, stálá diskuse o tzv. strategickém plánu).

 10. D5) Návrh řešení investičních akcí • Stále podceňujeme spoluúčast občanů na výrazu města. Řešíme oblasti města, kde lidé žijí a budou žít dalších 5, 10, 20 let a s lidmi o tváři města dostatečně nediskutujeme. Nevytváříme souznění občanů s tím, kde oni žijí a přitom o tom vrchnostensky rozhodujeme. • Standardem by mělo být to, aby občané mohli vybírat mezi variantami řešení a ne to, aby museli strpět řešení dané úřadem • Standardem by se samozřejmě mělo stát i to, že jakákoliv větší investiční akce by měla být dána občanům včas na vědomí a mělo by se vždy po dohodě najít řešení, se kterým se lidé ztotožní • Toto podmiňuje například použití současných SW prostředků, které lidem i ukáží, jak stavba či řešený extravilán bude vypadat. Když LIDL přesvědčoval zastupitele k umístění prodejny na Újezd, toto zdárně použil a my zatím nejsme schopni vlastním občanům ukázat, jak bude vypadat prostor u RGaZŠ po vykácení stromů … • S tím souvisí samozřejmě to, že opakovaně nejsme schopni lidem vůbec sdělit, co vlastně konkrétně pro ně děláme. Pokud už dojde k realizaci stavby, bylo by žádoucí sdělit ve formě informačního panelu údaje o stavbě. Opět narážím na současnou akci u RGaZŠ

 11. D6) Zpětná vazba občanů • Využití vkládaných odpovědnostních lístků do RL, kde lidem dáme možnost vyjádřit podnět, názor či připomínku • Skutečné reagování pracovníků a oslovených osob na připomínky podané v městských diskusních fórech. V drtivé většině případů pracovníci radnice a i volení zástupci fóra ignorují a tím vědomě tuto formu komunikace svojí nečinností či pouhou neschopností komunikovat zabíjejí. • Zavedení 1 informačního radničního čísla na příjem SMS, na které mohou totéž poslat občané • Podpora funkcí MMS obdobně jako aktivita v Praze6 http://www.praha6.cz/mms/ Tedy toto spočívá v tom, že radnice je schopna přijmout obrázek z fotomobilu a je schopna okamžitě reagovat – tedy zveřejnit a konat nápravu • Obdobně další možné využití funkcí MMS. Zavedly se pozice pochůzkářů MP. Ti by měli dbát přednostně na veřejný pořádek – pro kontrolu jejich práce by pomohlo to, kdyby své nálezy porušení někde zveřejnili. Není totiž možné zaregistrovat to, že někdy trpí profesionální slepotou a věci, které jsou ve zjevném nepořádku nevidí. Pokud něco oni nevidí, je potřeba jim umožnit své nevidění napravit. K tomu lze použít samozřejmě i obyčejný digitální fotoaparát.

 12. E) Závěr • Cílem tohoto materiálu je poukázat na to, že časy a věci se mění. Co bylo v minulé době náročné, lze řešit elegantně pomocí nových technologií. • Ale není to jen o technologiích, je to o schopnosti sami přicházet s novými formami bourajícími stereotypy chování a jednání. • Z hlediska toku informací je zbytečné držet dnes oddělenou Redakční radu webu, mít nevyjasněný statut a obsah redakční náplně Radničních listů . Skoro nicotnou důležitost Radniční listy kladou jednání zastupitelstva – přitom jde o základní orgán města . Občané se nedozvídají o čem se bude jednat a na základě čeho se bude konkrétně jednat. V době, kdy se lidé mají seznámit například s připravovaným rozpočtem na rok 2007, Radniční noviny o něm zastydle v č. 20/2006 mlčí … • Tuto skutečnost je potřeba zásadně změnit a to kombinací zdrojů informací – plné a nezkrácené materiály umístit na web v přiměřené době před jednáním, anotace jednání a stručný nástin řešení by měl být součástí Radničních listů vydávaných minimálně 10 dní před jednáním. Samozřejmě by neuškodila propagace samostatné linky např. ve tvaru zastupitelstvo@mesto.pv , které by sloužilo k předání podnětů občanů do diskuse. • Atraktivních forem pro sdílení informací je více, cílem není je zde všechny vyjmenovat. Cílem je nastartovat proces, ve kterém dojde při sdílení informací k maximální shodě mezi očekávaným a možným.