1 / 12

INFORMAČNÍ RADNICE 2006-2010

INFORMAČNÍ RADNICE 2006-2010. Materiál si dává za úkol nabídnout pár podnětů k realizaci v oblasti informací Cílem by mělo být dosažení vyšší míry komunikace radnice s vlastními občany a to zejména cestou zpřístupnění informací, které radnicí protékají

shelly
Download Presentation

INFORMAČNÍ RADNICE 2006-2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. INFORMAČNÍ RADNICE 2006-2010 • Materiál si dává za úkol nabídnout pár podnětů k realizaci v oblasti informací • Cílem by mělo být dosažení vyšší míry komunikace radnice s vlastními občany a to zejména cestou zpřístupnění informací, které radnicí protékají • Měli bychom být schopni reflektovat vývoj v této oblasti a měli bychom být schopni dobré věci, které už jinde fungují, podpořit i u nás • Informace nevyřešíme jednoduše tím, že pro ně vytvoříme další Komisi, ale jen tím, že pro ně vytvoříme Systém a v něm bude každému přidělen prostor a odpovědnost

 2. Osnova materiálu • a) Současná situace ohledně informací • b) Proč informace nezveřejňovat • c) Proč informace zveřejnit • d) Návrhy možných řešení • - d1) pro organizaci práce • - d2) pro Radniční listy • - d3) pro web • - d4) pro diskusní fóra • - d5) pro investiční akce • - d6) zpětná vazba občanů

 3. A) Současná situace ohledně informací • Chybí jednotně prezentovaná strategie upravující “Co, Kdo, Kde, Kdy, Jak a V jakém rozsahu může či musí zveřejnit“ - tedy nemáme jasno, zda vůbec a co zveřejňovat • Hlavní dostupné publikační zdroje jsou zejména: Radniční listy, PIK na kabelové televizi, městský web, PV týden, PV večerník

 4. B) Proč informace nezveřejňovat • Protože se to tak dělá roky a je to zavedené a nutná změna nás tlačí do aktivity a nám se do ní nechce • Nechceme, aby do věcí někdo jiný mimo nás “vyvolených” mluvil • Nechceme respektovat jiný názor • Neumíme komunikovat s občany • Neumíme řádně věci vysvětlit, tak raději mlčíme • Některé prosazované věci nejsou dotažené do řádného konce a tak je lepší, když se o tom neví • Některé věci děláme bez návaznosti a na poslední chvíli, což ukazuje na nekoncepčnost a nárazovost rozhodování a jejich zveřejnění by toto vše odhalilo • Další důvody si případně každý doplní už sám...

 5. C) Proč informace zveřejnit • Jde nám o zjištění skutečné zpětné vazby občan x radnice (měú) • Jde nám o zjištění třecích ploch v době, kdy ty se dají řešit • Jde nám o to umožnit kontrolu našich rozhodnutí širší veřejnosti v rámci dělení zastupitelské moci • Jde nám o zapojení skutečné účasti veřejnosti do rozhodování, protože naše rozhodnutí dopadají právě na obyčejné občany a mělo by být vždy k jejich prospěchu • Protože informační technologie takovou možnost levně a účinně umožňují a není to pro radnici (měú) v žádném případě vícenáklad • Protože chci mít obyčejnou jistotu, že jsem pro věc udělal maximum a vím, že „více hlav více ví”, neboť současně vím, že nejsem neomylný a proto se o návrh řešení podělím s ostatními

 6. D1) Návrhy řešení organizace práce • Vypracování řešení jednoznačně deklarujího “Co, Kdo, Kde, Kdy, Jak a V jakém rozsahu může či musí zveřejnit“ • Je potřeba městskou radou razantně a významně eliminovat kolektivní rozprznění kompetencí charakteru, že když je potřeba něco řešit, vznikne pro to komise či rada - typicky Redakční rada webu či bývalá Komise rady pro informační technologie či Komise projektu Zdravého města. Rozplyzneme tím kompetence od těch, co mají věci řešit k planému tlachání o ničem, kde není kontrola účelnosti a odpovědnosti • Umožníme-li ale přesto delegování části prací rady města na komise či rady, současným výsledkem toho musí být informační povinnost o tom, co tyto komise či rady dělají, jaké mají pravomoci, jednací řád a jak je s nimi možno z pozice občana komunikovat

 7. D2) Návrh pro Radniční listy • Současná úroveň Radničních listů je stále ve stylu „vrchnostenského nařízení“ města, kdy jednostranně lidem ve stylu obecní vyhlášky pouze něco „vybubnujeme“ a v minimální míře od nich chceme zpětnou vazbu • Bylo by žádoucí omladit design novin, dát do stylu novin pevnou strukturu (Zastupitelstvo, Městská rada, Výstupy z komisí, Doprava, Bezpečnost, prostor pro příspěvky a podněty občanů). • Je potřeba zařadit do výpisu všech těch usnesení rady či zastupitelstva odkaz na městský web na konkrétní číslo článku, kde jsou uloženy konkrétnější informace • Je potřeba zařadit novou rubriku „chystáme pro vás“ , kde budou průběžně uveřejňovány investiční akce v rozsahu nad 100.000,- Kč tak, aby se o nich občané dozvěděli včas a tedy měli čas případně vnést vůči takovým akcím své podněty a doplnění • Je potřeba sladit informační strategii zveřejňování informací v Radničních listech a v nově přeznačkovaném Prostějovském deníku a nově propagovaným Kulturním měsíčníkem „PRO“! Zbytečně pak v Radničních listech opakujeme už jinde uveřejněné informace a zbytečně tedy plníme místo balastem. Diskutabilní zůstává redakční propojení RL, kdy stejný redaktor píše jak pro RL, tak pro komerční noviny. Z Radničních listů se tak stává pouhý nosič reklamy a ne obsažná a zajímavá tiskovina měú k dění ve městě. • Je potřeba doplnit nejlépe stálou samostatnou rubriku pro strany mimo radní koalici nazvanou např. „ Jiný náhled“ o zaručené velikosti 1/4 strany do každého vydání Radničních listů • Bylo by žádoucí doplnit Radniční listy aspoň stručným výpisem podání doručených na měú k tomu, aby občané viděli, co měú řeší. To by například mohla obsahovat rubrika „Právě řešíme“

 8. D3) Návrh pro web • Chybí inteligentní vyhledávač, který dovede vyhledávat dle zadání ( usnesení, vyhlášky, pracovní materiály) • Bylo by potřeba zvážit nové třídění informací na titulní straně, kde se z toho stává nepřehledný mišmaš • V souvislosti se zřízením komisí rady považuji za důležité to, aby každá zřízená komise rady měla otevřeno samostatné moderované webové diskusní fórum a nad řešenými otázkami v komisi průběžně komunikovala s občany a snažila se získat maximální zpětnou vazbu • V návaznosti na vypracování řešení “Co, Kdo, Kde, Kdy, Jak a V jakém rozsahu může či musí zveřejnit“ by se měl zásadně změnit systém zveřejňování podkladových materiálů pro rozhodování zastupitelstva obdobně situaci, jaká je roky v Olomouci. Stávající stav „materiály nezveřejňovat“ je překonaný vývojem technologií a legislativy • Výrazněji by se měla na webu veřejnost zapojit do možnosti se vyjádřit k průběžně zpracovávaným materiálům charakteru analýz, záměrů výstavby a konkrétních řešeních, jejichž tvorba je hrazena z veřejných rozpočtů. Tyto materiály by měly být průběžně zveřejňovány na městském webu a v nějakém systému anotací by měly být běžně předloženy veřejnosti k diskusi. • Navrhuji zřízení On-line verze Radničních listů ve formě Readers Digest ( kdo chce zjistit o této formě „Výcucu“ více, ať se podívá na styl např. webových stránek http://paveldf.wz.cz/index.html – jde o stručné okomentování dění ve formě věty a odkazu). Usnadnilo by to orientaci občanů o tom, co se děje, protože si lidé na základě stručné informace plný rozsah už sami vyhledají – odpadne tím stupidní opisování nezáživných usnesení …

 9. D4) Návrh webových diskusních fór • Je potřeba opět otevřít diskusní fórum pro vyjádření veřejnosti k bezpečnosti ve městě ( diskuse s MP, která byla zrušena). Je to cenná informace o tom, co se kde děje. Pokud náš městský úředník není schopen hledat řešení a umět komunikovat s nespokojenými občany, je potřeba píše vypnout toho úředníka než vypínat diskusní fórum. • Jak píši v sekci o organizaci práce, je potřeba činnost komisí rady přiblížit občanům, nejlépe ve formě jejich samostatných moderovaných diskusních fór. Tam budou komise zveřejňovat projednávané problémy a ty, které mají dopad na život občanů před jejich předložením do rady s veřejností ve formě sdělení materiálů projednají s tím, že využijí i výstup ve formě anotace do Radničních listů. • Ve městě existují nevyřešené závažné otázky, jejichž dopad se týká stovek a tisíců občanů. Takové otázky patří jednoznačně k prodiskutování na dostatečně dlouhou dobu na webových fórech, aby se získala maximální zpětná vazba a připomínky ( zejména jde o parkovací systém, regenerace sídlišť, stálá diskuse o tzv. strategickém plánu).

 10. D5) Návrh řešení investičních akcí • Stále podceňujeme spoluúčast občanů na výrazu města. Řešíme oblasti města, kde lidé žijí a budou žít dalších 5, 10, 20 let a s lidmi o tváři města dostatečně nediskutujeme. Nevytváříme souznění občanů s tím, kde oni žijí a přitom o tom vrchnostensky rozhodujeme. • Standardem by mělo být to, aby občané mohli vybírat mezi variantami řešení a ne to, aby museli strpět řešení dané úřadem • Standardem by se samozřejmě mělo stát i to, že jakákoliv větší investiční akce by měla být dána občanům včas na vědomí a mělo by se vždy po dohodě najít řešení, se kterým se lidé ztotožní • Toto podmiňuje například použití současných SW prostředků, které lidem i ukáží, jak stavba či řešený extravilán bude vypadat. Když LIDL přesvědčoval zastupitele k umístění prodejny na Újezd, toto zdárně použil a my zatím nejsme schopni vlastním občanům ukázat, jak bude vypadat prostor u RGaZŠ po vykácení stromů … • S tím souvisí samozřejmě to, že opakovaně nejsme schopni lidem vůbec sdělit, co vlastně konkrétně pro ně děláme. Pokud už dojde k realizaci stavby, bylo by žádoucí sdělit ve formě informačního panelu údaje o stavbě. Opět narážím na současnou akci u RGaZŠ

 11. D6) Zpětná vazba občanů • Využití vkládaných odpovědnostních lístků do RL, kde lidem dáme možnost vyjádřit podnět, názor či připomínku • Skutečné reagování pracovníků a oslovených osob na připomínky podané v městských diskusních fórech. V drtivé většině případů pracovníci radnice a i volení zástupci fóra ignorují a tím vědomě tuto formu komunikace svojí nečinností či pouhou neschopností komunikovat zabíjejí. • Zavedení 1 informačního radničního čísla na příjem SMS, na které mohou totéž poslat občané • Podpora funkcí MMS obdobně jako aktivita v Praze6 http://www.praha6.cz/mms/ Tedy toto spočívá v tom, že radnice je schopna přijmout obrázek z fotomobilu a je schopna okamžitě reagovat – tedy zveřejnit a konat nápravu • Obdobně další možné využití funkcí MMS. Zavedly se pozice pochůzkářů MP. Ti by měli dbát přednostně na veřejný pořádek – pro kontrolu jejich práce by pomohlo to, kdyby své nálezy porušení někde zveřejnili. Není totiž možné zaregistrovat to, že někdy trpí profesionální slepotou a věci, které jsou ve zjevném nepořádku nevidí. Pokud něco oni nevidí, je potřeba jim umožnit své nevidění napravit. K tomu lze použít samozřejmě i obyčejný digitální fotoaparát.

 12. E) Závěr • Cílem tohoto materiálu je poukázat na to, že časy a věci se mění. Co bylo v minulé době náročné, lze řešit elegantně pomocí nových technologií. • Ale není to jen o technologiích, je to o schopnosti sami přicházet s novými formami bourajícími stereotypy chování a jednání. • Z hlediska toku informací je zbytečné držet dnes oddělenou Redakční radu webu, mít nevyjasněný statut a obsah redakční náplně Radničních listů . Skoro nicotnou důležitost Radniční listy kladou jednání zastupitelstva – přitom jde o základní orgán města . Občané se nedozvídají o čem se bude jednat a na základě čeho se bude konkrétně jednat. V době, kdy se lidé mají seznámit například s připravovaným rozpočtem na rok 2007, Radniční noviny o něm zastydle v č. 20/2006 mlčí … • Tuto skutečnost je potřeba zásadně změnit a to kombinací zdrojů informací – plné a nezkrácené materiály umístit na web v přiměřené době před jednáním, anotace jednání a stručný nástin řešení by měl být součástí Radničních listů vydávaných minimálně 10 dní před jednáním. Samozřejmě by neuškodila propagace samostatné linky např. ve tvaru zastupitelstvo@mesto.pv , které by sloužilo k předání podnětů občanů do diskuse. • Atraktivních forem pro sdílení informací je více, cílem není je zde všechny vyjmenovat. Cílem je nastartovat proces, ve kterém dojde při sdílení informací k maximální shodě mezi očekávaným a možným.

More Related