slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych. I kwartał spotkania środowiskowe II kwartał spotkania tematyczne III kwartał spotkania strategiczne. Kierunki ewentualnych zmian - podstawowe dylematy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych' - shelby


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
og lnopolska spo eczna debata nad koncepcj docelowego systemu wspierania os b niepe nosprawnych
Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych
 • I kwartał spotkania środowiskowe
 • II kwartał spotkania tematyczne
 • III kwartał spotkania strategiczne
slide3

Kierunki ewentualnych zmian - podstawowe dylematy

 • Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego?
 • Czego brakuje? - niezbędne uzupełnienia
 • Co jest zbędne?
 • Co wymaga zmiany lub uproszczenia?
 • Uwarunkowania i ograniczenia
propozycje nades a o
Propozycje nadesłało:
 • 10 pracodawców i organizacji pracodawców
 • 8 organizacji pozarządowych
 • 6 urzędów wojewódzkich
 • 5 urzędów marszałkowskich
 • 7 samorządów powiatowych
 • 2 zakłady aktywności zawodowej
 • 1 związek zawodowy
zg oszone propozycje dotyczy y m in
Zgłoszone propozycje dotyczyły m.in.:
 • Założeń systemowych
 • Systemu orzecznictwa
 • Turnusów rehabilitacyjnych
 • Dofinansowania do wynagrodzeń
 • Zakładów Pracy Chronionej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
za o enia systemowe
Założenia systemowe
 • Zapewnić spójność i kompleksowość systemu
 • Uprościć procedury
 • Wzmocnić rolę samorządu
 • Powiązać ustawę z systemem edukacji, zdrowia, infrastruktury
system orzecznictwa
System orzecznictwa
 • Ujednolicić przepisy i system orzekania (org.poz., UW, UM)
 • Wprowadzić status lekarza orzecznika = statusowi biegłego sądowego (1org.poz.)
 • Umożliwić zachowanie ciągłości orzeczenia (1org.prac.)
 • Wprowadzić standardy WHO oraz orzekanie o % niedoborze funkcji życiowych i % utracie zdolności do zatrudnienia (1org.prac., 1org.poz.)
 • Wprowadzić w orzeczeniu zapis czy osoba niepełnosprawna wymaga rehabilitacji w miejscu pracy (1org.prac.)
 • Ograniczyć liczbę powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (1UW)
turnusy rehabilitacyjne
Turnusy rehabilitacyjne
 • Nadać turnusom ich pierwotny sesns
 • Wzmocnienie w kierunku specjalistycznej opieki
 • Wzmocnienie nadzoru i kontroli
 • Zróżnicować dofinansowanie w zależności od rodzaju turnusu (1org.prac.)
 • Zabezpieczyć bazę rehabilitacyjną na terenie ośrodka (1org.prac.)
dofinansowania do wynagrodze
Dofinansowania do wynagrodzeń
 • Utrzymać formę ryczałtową (3prac.)
 • Uprościć metody rozliczania (2 prac., 1org.prac.)
 • Podwyższyć wysokość pomocy finansowej (1org.poz.)
 • Wysokość dofinansowania nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia, pracodawcy zaniżają wynagrodzenia w zw. z możliwością przekazywania na zfron różnicy miedzy kwotą dofinansowania a wynagrodzenia (1 zz)
 • Zróżnicować pomoc finansową w zależności od stopnia niepełnosprawności, wyrównać w odniesieniu do ZPCh i zakładów otwartego rynku pracy i ngo (1org.prac., 1org.poz., 1UW)
 • Umożliwić odliczenie zaległości wpłat na PFRON od należnego dofinansowania (1prac.)
slide10
ZPCH
 • Status zpch: (1org.prac.)
  • płatny
  • oparty na opinii samorządu i PIP
  • tylko dla osoby prawnej
  • nadawany na czas określony przez firmę certyfikowaną przez MPiPS
 • Rozszerzyć specjalne preferencje przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poza ZPCh (1org.poz.)
 • Utrzymać i rozwijać ZPCh, w tym spółdzielnie inwalidów(1org.poz.)
 • Powinny zatrudniać os. niepełnosprawne, które nie mają szans na otwartym rynku pracy (2UW)
 • Powinny zatrudniać os. niepełnosprawne przechodzące z ZAZ (1org.prac.)
slide11
ZPCH
 • Zlikwidować kryterium zatrudniania co najmniej 25 osób (1UW)
 • Rozszerzyć katalog podwyższonych kosztów zatrudnienia os. niep.(1org.prac.)
 • Określić jednoznaczne zasady umarzania pożyczek udzielonych zpch(1ROPS)
 • Zpch powinien umożliwić wykonywanie pracy poprzez: (1org.prac.)
  • próby pracy
  • szkolenie
  • dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb
  • zapewnienie opieki psychologicznej i medycznej
  • turnusy rehabilitacyjne
zaz y
ZAZ-y
 • Zapewnienie ścisłych powiązań pomiedzy ZAZ a WTZ
 • Racjoanlizacja kosztów funkcjonowania i wydatków
 • Rozszerzenie ktyteriów naboru do ZAZ
 • Powiązać dotację dla ZAZ z liczbą osób niepełnosprawnych skierowanych do ZPCh (1 org.prac.)
 • Możliwość prowadzenia ZAZ przez podmioty gospodarcze (1org.prac.)
zaz y1
ZAZ-y
 • Możliwość premiowania bardziej zaangażowanych niepełnosprawnych pracowników ZAZ (1zaz)
 • Rozszerzyć katalog wykorzystania środków zakładowego funduszu aktywności o „pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie, utworzeniu i wyposażeniu nowych – trwałych miejsc pracy poza zakładem” (1zaz)
 • Rozszerzyć zapis o kosztach działalności ZAZ finansowanych ze sprzedaży wyrobów i usług o koszty materiałów, energii, sprzętów, urządzeń, usług materialnych i niematerialnych i innych kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej (1zaz)
 • Ograniczyć rehabilitację leczniczą w ZAZ do rzeczywistych potrzeb, bez obowiązku zapewnienia wszystkim uczestnikom min. 1 godz. rehabilitacji dziennie (1zaz)
slide14
WTZ
 • Ścislejsze powiązania pomiedzy WTZ a ZAZ
 • Ograniczenie uczestnictwa w WTZ
 • Ograniczenia w dofinansowaniu
osoba niepe nosprawna
Osoba Niepełnosprawna
 • Przywrócić zasadę, zgodnie z którą środki na wspieranie zatrudnienia idą za osobą niepełnosprawną bez względu na jej status np. rencisty; wyeliminować działania polegające na odbieraniu renty osobom niepełnosprawnym w przypadku dodatkowego zatrudnienia (1org.poz.)
 • Stopień niepełnosprawności określałby stopień jakości życia i funkcjonowania w stosunku do standardu , a rekompensata (nie renta) byłaby szansą na wyrównanie standardu w odniesieniu do sytuacji braku zdolności organizmu na danym etapie rozwoju do osiągnięcia standardu z własnych zasobów (1org.poz.)
 • Nowa ustawa powinna dotyczyć wszystkich osób niepełnosprawnych bez ograniczenia wiekowego (1org.poz.)
osoba niepe nosprawna1
Osoba Niepełnosprawna
 • Zlikwidować podział kosztów zakupu zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych między NFZ i PFRON. Zakupy powinny być realizowane bezpośrednio w specjalistycznych przychodniach rehabilitacyjnych pod nadzorem i przy współpracy z lekarzami różnych specjalizacji(1PCPR)
 • Umożliwić osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez likwidację barier informacyjnych, architektonicznych i komunikacyjnych (1org.prac., 1PUP)
pfron
PFRON
 • Utrzymać dotychczasową formę i zakres funkcji PFRON, tworząc jednoznaczne reguły nadzoru i kontroli ze strony Rządu, parlamentu i organizacji pozarządowych (1org.poz.)
 • Decentralizacja i zarządzanie środkami PFRON na szczeblu lokalnym, przy stworzeniu mechanizmów stanowiących zabezpieczenie przed przeznaczaniem funduszy przez samorządy na inne cele (1org.poz.)
 • Zachować procedury programów celowych PFRON z pewnymi modyfikacjami np. dotyczącymi kontroli społecznej, zamianą w udzielaniu świadczeń finansowych kryterium wieku na rzecz sprawności umysłowej, zwiększenie środków na aktywizację społeczną, a głównie zawodową osób niepełnosprawnych (1org.poz.)
 • Wprowadzić zabezpieczenie przed politycznymi decyzjami dotyczącymi wydawania pieniędzy ze środków PFRON (1org.poz.)
pe nomocnik rz du ds os b niepe nosprawnych
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Poprzez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w randze Ministra skoordynować działania resortów zdrowia, edukacji (szczególnie działania dotyczące dzieci niepełnosprawnych). Urząd Ministra powinien czuwać nad standardami opieki nad niepełnosprawnymi w ochronie zdrowia, edukacji, infrastrukturze, zatrudnianiu (1org.poz.)
 • Wzmocnić rangę Pełnomocnika, Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wojewódzkich i powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych (1org.prac., 1org.poz.)
 • Przekształcić Biuro Pełnomocnika ds.. Osób Niepełnosprawnych w instytucję Rzecznika Osób Niepełnosprawnych wybieranego przez Parlament na 5 lat (1org.prac.)