Szkoła przyjaźnie wymagająca, skuteczna i nowoczesna
Download
1 / 89

Szko?a przyja?nie wymagaj?ca, skuteczna i nowoczesna - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Szkoła przyjaźnie wymagająca, skuteczna i nowoczesna. Planowana reforma systemu edukacji w Polsce Wyboru treści do niniejszej prezentacji spośród dostępnego materiału dokonał i przeredagował zespół w składzie: Urszula Wojsław-Kozłowska, Dorota Majchrzyk, Bożena Wróbel, Beata Niziołek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Szko?a przyja?nie wymagaj?ca, skuteczna i nowoczesna' - charles-campbell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Szkoła przyjaźnie wymagająca, skuteczna i nowoczesna

Planowana reforma systemu edukacji

w Polsce

Wyboru treści do niniejszej prezentacji spośród dostępnego materiału dokonał i przeredagował zespół w składzie:

Urszula Wojsław-Kozłowska, Dorota Majchrzyk, Bożena Wróbel, Beata NiziołekSzko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres w jego rozwoju. Większość wrodzonych umiejętności dziecka rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym. Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w tym czasie. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym późniejszym trudnościom w nauce – na niwelowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych.

Powody, dla których warto realizować wczesną edukację przedszkolną dzieci:

 • znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia,

 • wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole - dzieci będą osiągać lepsze wyniki nauczania,

 • uczestnictwo w grupie przedszkolnej stwarza, zwłaszcza jedynakom, szczególną okazję do rozwijania dojrzałości emocjonalnej,


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

 • wychowanie przedszkolne jest niezwykle cenną okazją do nabywania doświadczeń w trakcie zabawy, która jest dla dzieci intensywnym procesem uczenia się,

 • wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników,

 • obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i ewentualnego zauważenia niepokojących zachowań

 • w przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej, przygotować do uczenia się przez całe życie i przez to zapewnić mu lepsze szanse edukacyjne,

 • inwestycja w edukację przedszkolną to inwestycja w przyszłość społeczeństwa – lepiej wykształcone społeczeństwo to lepsza sytuacja gospodarcza i mniejsze obciążenia społeczne.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Najważniejsze zadania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące edukacji przedszkolnej to:

 • upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3–5 lat,

 • zagwarantowanie każdemu dziecku co najmniej rocznej edukacji przedszkolnej, przygotowującej do nauki w szkole,

 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez realizowanie całej podstawy programowej we wszystkich formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego,

 • dostosowanie form wychowania przedszkolnego do potrzeb lokalnego środowiska.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Dla podkreślenia znaczenia wychowania przedszkolnego, a także aby osiągnąć zakładane cele – rok szkolny 2008/2009 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem Przedszkolaka.Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Tradycyjne przedszkola najpełniej realizują zasadę powszechnej dostępności oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. To właśnie przedszkola powinny, po uzupełnieniu ich sieci innymi formami wychowania przedszkolnego, stać się bazą do prowadzenia spójnej, perspektywicznej polityki oświatowej gminy w zakresie wczesnej edukacji.

Wychowanie przedszkolne może być prowadzone:

 • w przedszkolach,

 • oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

  oraz w następujących innych formach:

 • w zespołach wychowania przedszkolnego – gdzie zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia;

 • w punktach przedszkolnych – gdzie zajęcia są prowadzone codziennie.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Szczegółowa procedura zakładania wszystkich form wychowania przedszkolnego jest zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W szkołach podstawowych, gdzie są odpowiednie warunki, można również tworzyć oddziały przedszkolne dla dzieci od 3 do 5 lat.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Proces wprowadzania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego został rozłożony na dwa lata.

Od dnia 1 września 2009 r. dzieci w wieku 5 lat będą miały prawodo rocznego przygotowania przedszkolnego, co oznacza, że samorząd gminny będzie miał obowiązek zapewnienia bezpłatnej edukacji przedszkolnej tym pięciolatkom, których rodzice będą sobie tego życzyć.

Od dnia 1 września 2010 r. prawo dzieci w wieku 5 lat do rocznego wychowania przedszkolnego zostanie przekształcone w obowiązekrocznego przygotowania przedszkolnego.

Podobnie, jak w przypadku prawa dziecka do rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek będzie realizowany w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego i rozpocznie się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.


Sze ciolatek w szkole 2009 2010

Sześciolatek w szkole przedszkolnego został rozłożony na dwa lata. 2009/2010


Obecna sytuacja
Obecna sytuacja przedszkolnego został rozłożony na dwa lata.

 • istnieje od dawna obowiązek wysyłania dzieci do „zerówek”;

 • panuje chaos– rodzice i samorządy pozostawieni są z tym obowiązkiem sami sobie;

 • są opłaty– rodzice muszą płacić za „zerówkę” w przedszkolu;

 • brakuje bezpieczeństwa– rodzice wysyłają sześciolatki do bezpłatnej, ale słabo przygotowanej do tego szkoły;

 • jest to strata czasu– dzieci tracą rok na naukę w „zerówce”, bo w I klasie uczą się od nowa tego samego.


Po zmianach
Po zmianach przedszkolnego został rozłożony na dwa lata.

 • będzie bezpłatna edukacja dla wszystkich sześciolatków;

 • stworzymy równe szanse wszystkim dzieciom bez względu na zamożność;

 • zapewnimy równy dostęp– ulga szczególnie dla rodzin wielodzietnych;

 • zapewnimy wszystkimbezpieczeństwo – dobraopieka we wszystkich szkołach;

 • będzie edukacja dostosowana do wieku– wkomponowana w program szkolny;

 • wprowadzimy ład i porządek – każdy wie gdzie, kiedy i po co wysłać dziecko.


Dlaczego teraz
Dlaczego teraz przedszkolnego został rozłożony na dwa lata. ?


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Wprowadzanie obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie będzie rozłożone na 3 lata szkolne (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012).

W okresie tym rodzice dzieci będą mogli — na swój wniosek, bez konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej - odroczyć lub przyśpieszyć o jeden rok rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, zgodnie z zamieszczonym w tabeli harmonogramem.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Projektowany harmonogram obniżenia wieku szkolnego – które sześciolatki zaczną chodzić do pierwszej klasy?


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego (dla dzieci, które uczęszczają do przedszkola) będą przeprowadzać diagnozę gotowości do nauki szkolnej. Dzieci, które nie chodzą do przedszkola będą zapraszane do wyznaczonych szkół/przedszkoli w celu przeprowadzenia takiej samej diagnozy przez przeszkolonego nauczyciela. Diagnoza nie jest badaniem dojrzałości szkolnej.

Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 • Rodzicom poznać stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i móc je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać,

 • nauczycielomprzedszkola/ szkoły opracować i realizować indywidualny program wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole,

 • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela przedszkola/ szkoły potrzeby pogłębionej diagnozy związanej z jakiegoś rodzaju specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.


Bezpiecze stwo dla wszystkich
Bezpieczeństwo dla wszystkich rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego (dla dzieci, które uczęszczają do przedszkola) będą przeprowadzać diagnozę gotowości do nauki szkolnej. Dzieci, które nie chodzą do przedszkola będą zapraszane do wyznaczonych szkół/przedszkoli w celu przeprowadzenia takiej samej diagnozy przez przeszkolonego nauczyciela.

 • Skierowanie sześciolatków z obowiązkowych „zerówek” do klas pierwszych w szkołach będzie połączone z przeniesieniem do szkoły przedszkolnego standardu opieki nad nimi.

 • MEN chce by wysokie standardy opieki nad małymi dziećmi obowiązywały we wszystkich szkołach.

 • Dzięki temu rodzice będą mogli czuć się spokojni o bezpieczeństwo swojego dziecka.

 • Priorytetem MEN jest zapewnienie takiej jak w przedszkolu opieki po zajęciach szkolnych nad najmłodszymi uczniami.

 • Dobra opieka nad dziećmi, to również szansa dla ich rodziców czy opiekunów na podjęcie pracy.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Szkoła powinna rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego (dla dzieci, które uczęszczają do przedszkola) będą przeprowadzać diagnozę gotowości do nauki szkolnej. Dzieci, które nie chodzą do przedszkola będą zapraszane do wyznaczonych szkół/przedszkoli w celu przeprowadzenia takiej samej diagnozy przez przeszkolonego nauczyciela. zorganizować opiekę po obowiązkowych zajęciach według następujących standardów:

 • Do 25 uczniów pod opiekę jednego nauczyciela.

 • Tworzyć świetlice skupiające dzieci w podobnym wieku, przynajmniej na czas kiedy tych dzieci jest najwięcej. Miejscem dla takich dodatkowych grup mogą być sale lekcyjne (szczególnie te wyposażone w dywany).

 • Tworzyć świetlice tematyczne np. świetlica „cicha”, w której można odrobić lekcje, świetlica „plastyczna” itp.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Sposób organizacji pracy świetlic może także być bardzo różny, np.:

 • konkretna grupa dzieci znajduje się pod opieką stałej opiekunki, realizującej pewien plan spędzania przez nich czasu, odpowiednio podzielony na posiłki, zabawę, cichą naukę, spacery, rekreację ruchową.

 • dzieci mają do wyboru sale i opiekunów oferujących poszczególne rodzaje aktywności, jak: aktywność rekreacyjno-ruchowa, aktywność plastyczna, pomoc w nauce z matematyki, pomoc w nauce z polskiego, tematyczne kąciki zabawowe. Przy takim rozwiązaniu konieczna jest osoba koordynująca aktywność uczniów, świetnie będzie się to sprawdzać przy stosunkowo niedużej szkole.

 • rozwiązanie pośrednie dopuszczające zarówno uczestnictwo uczniów w ofercie dodatkowej szkoły, jak i stałą opiekunkę odpowiedzialną za konkretną grupę uczniów — wówczas stale jakaś część z nich znajduje się na zajęciach wybranych.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Reasumując, rodzic oddając dziecko 6-letnie szkole ma się czuć bezpieczny, ma być przekonany, że opieka nad jego dzieckiem jest profesjonalna.


Jak organizowa edukacj najm odszych dzieci organizacja przestrzeni szkolnej
Jak organizować edukację najmłodszych dzieci? 6-letnie szkole ma się czuć bezpieczny, ma być przekonany, że opieka nad jego dzieckiem jest profesjonalna.Organizacja przestrzeni szkolnej

Zadaniem dyrektora szkoły i nauczycieli kształcenia zintegrowanego jest przekonanie rodziców, że edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna to proces przyjazny i radosny — odkrywania nowych możliwości, nabywania przez dziecko różnorodnych umiejętności.

Dyrektor i nauczyciele powinnispotykać się z rodzicami indywidualnie i w grupie — w zależności od potrzeb, by uświadomić rodzicom, jak będzie organizowana nauka dzieci, jakie nauczyciel zastosuje formy i metody pracy, a szczególnie, że będzie indywidualizował pracę dzieci, różnicował wymagania, uważnie obserwował i wzmacniał mocne ich strony.

Dla rodzica powierzającego swoje dziecko szkole, poza zaufaniem do nauczyciela, ważna jest przestrzeń w jakiej dziecko będzie przebywać. Przestrzeń ta powinna umożliwić realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych i być bezpieczna dla dziecka.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

W okresie wdrażania reformy szkoła podstawowa będzie pełniła funkcję punktu informacyjnego dla rodziców, natomiast dyrektor szkoły winien stać sięprofesjonalnym i rzeczowym promotorem reformy edukacyjnej.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Dyrektor szkoły w pierwszej kolejności jest zobowiązany pełniła funkcję punktu informacyjnego dla rodziców, natomiast dyrektor szkoły winien stać się:

 • przeanalizować strukturę bazy lokalowej szkoły podstawowej,

 • podjąć decyzję, gdzie najlepiej wyodrębnić przestrzeń lokalową dla najmłodszych,

 • przedstawić organowi prowadzącemu swoje propozycje oraz wynikające z nich trudności w realizacji pomysłów (finansowe, związane z adaptacją pomieszczeń, doposażeniem - konkretnie).


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Przestrzeń w szkole dla najmłodszych dzieci powinna być odpowiednio dostosowana tzn. najmłodsi uczniowie powinny mieć „kąciki” nadające się do wypoczynku i zabawy, dobrze jest jeśli korytarz szkolny jest miejscem tylko dla najmłodszych, wyglądającym ciepło i przyjaźnie.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Na I etapie edukacyjnym bardzo ważna jest organizacja przestrzeni nauczania dla ucznia.

Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej — wyposażonej w tablicę i stoliki oraz rekreacyjnej — przestrzeni wolnej, nadającej się do zabawy.

Pożądane jest także dodatkowe wyposażenie w: sprzęt audiowizualny, komputer z dostępem do Internetu, projektor, mapy, gry i zabawki dydaktyczne, tematyczne kąciki zabaw, biblioteczkę.

Uczniowie powinni mieć również zapewnioną możliwość pozostawiania w szkole przynajmniej części podręczników lub przyborów szkolnych, by nie dźwigać codziennie ciężkiego tornistra.

Jeżeli klasa jest na tyle duża, że udaje się wyodrębnić część lekcyjną wyposażoną w ławki i rekreacyjną — dywanową, wtedy nauczyciel ma swobodę, które zagadnienia uczeń powinien realizować w ławkach, a które może siedząc na dywanie.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Nauczyciel pierwszego etapu edukacyjnego powinien zwracać uwagę, aby w klasie pierwszej dziecko więcej czasu spędzało ucząc się przez zabawę, natomiast w następnych klasach stopniowo wydłużać czas spędzony w ławce szkolnej.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Trudniejsza sytuacja jest w szkole, w której sale dydaktyczne są małe. Wtedy dobrze, jest jeżeli jedną z sal wyodrębni się jako rekreacyjną.

Sytuacja ta jest trudniejsza organizacyjnie dla nauczycieli, którzy muszą umawiać się w jakich godzinach, która klasa korzysta z sali rekreacyjnej. Przy czym zakładamy, że nie jest to dodatkowa sala lekcyjna, a sala z której rotacyjnie korzysta na przykład jedna z trzech klas, w trakcie gdy pozostałe dwie mają lekcje w ławkach szkolnych.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Szanowni Dyrektorzy Szkół! dydaktyczne są małe. Wtedy dobrze, jest jeżeli

Jeszcze w tym roku zostanie podpisane rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązujące od roku szkolnego 2009/2010:

 • w przedszkolach

 • w pierwszej klasie szkoły podstawowej,

 • w pierwszej klasie gimnazjum

  Nowe programy i podręczniki będą powstawać i wchodzić do kolejnych klas przez sześć lat.

  Przygotowane zostanie również nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

  Niektóre elementy nowej wizji programowej szkoły — jak m.in. sposób organizacji pracy na:

 • językach obcych

 • lekcjach wychowania fizycznego

  — na podstawie uchwały rady pedagogicznej będą mogły być wdrażane już wcześniej, nawet od razu w całej szkole.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Nowa podstawa programowa została opracowana przez zespół ponad 100 ekspertów, złożony z wybitnych przedstawicieli polskiego świata nauki oraz doświadczonych nauczycieli, metodyków i pracowników systemu egzaminacyjnego.

Przygotowana przez ten zespół wstępna wersja projektu została poddana szerokiej konsultacji społecznej.

Eksperci przeanalizowali i starali się uwzględnić ponad 2,5 tys. opinii, uwag i recenzji.

Projekt został opracowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Istota zmiany zastosowanej w nowej podstawie programowej polega na zastąpieniu deklaratywnie określonych treści, które powinny być nauczane, ściśle zdefiniowanymi standardami wiedzy i umiejętności, które będą wymagane na koniec każdego etapu edukacji.

Dzięki temu, zakres treści nauczania został istotnie doprecyzowany.

Oprócz korzyści płynących z precyzyjnego określenia wiedzy i umiejętności, które uczeń zdobywa na każdym etapie kształcenia, celem tej zmiany jest także osiągnięcie spójnego programowo procesu kształcenia, dostosowanego do możliwości i indywidualnych potrzeb uczniów oraz uwzględniającego zwiększone aspiracje edukacyjne młodzieży.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Dlatego już teraz polega na wszyscy nauczyciele powinni zapoznać się jak najszybciej z całością nowej podstawy programowej.

Szczególnie ważne jest, aby ci, którzy uczą na I etapie edukacyjnym wiedzieli również co będzie wymagane od ich uczniów po edukacji przedszkolnej oraz na II etapie,

zaś ci, którzy uczą na II etapie dowiedzieli się, co uczeń ma umieć po I etapie edukacyjnym

oraz czego się będzie uczył w gimnazjum.

W ten sposób nauczycielom będzie łatwiej zaplanować swoją pracę oraz rozważyć, czy jakieś elementy nowego sposobu podejścia do ich dziedzin można zacząć wdrażać już wcześniej.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Do nowych, określonych w podstawie programowej wymagań, zostanie również dostosowany system egzaminów zewnętrznych.

Szkoły podstawowe zostaną tym zmienionym systemem objęte od 2015 roku. Na egzaminach będzie mogło być wymagane wszystko to, co jest określone — jako wymagane po poszczególnych etapach — w podstawie programowej.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Proponowane zmiany w podstawie programowej mają sprawić, zostanie również dostosowany system egzaminów zewnętrznych.

że dyrektor szkoły wraz ze swoimi nauczycielamibędzie w większym stopniu niż obecnie decydował o tym, jak będzie zorganizowana praca w jego szkole.


Zaj cia zintegrowane
Zajęcia zintegrowane zostanie również dostosowany system egzaminów zewnętrznych.

Wskazane jest, aby edukacja wczesnoszkolna przynajmniej w pierwszej i drugiej klasie miała charakter zajęć zintegrowanych. W klasie trzeciej można już wprowadzać naukę przedmiotową. To dyrektor i nauczyciel powinni decydować o zakresie nauczania zintegrowanego. Jeżeli w szkole są nauczyciele specjaliści w zakresie np. muzyki, plastyki, wychowania fizycznego, którzy już w klasie pierwszej w sposób optymalny podprowadza zajęcia, a nauczyciel prowadzący pierwszą klasę uzna, że takie rozwiązanie jest korzystne dla uczniów, to oczywiście można wyodrębnić te zajęcia edukacyjne z nauczania zintegrowanego i realizować ją w formie przedmiotowej.

Przyjęło się, że nauka języka obcego jest prowadzona poza nauczaniem zintegrowanym przez nauczyciela języka obcego, jednak coraz więcej nauczycieli kształcenia zintegrowanego ma uprawnienia do nauki języka obcego i wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, a nawet jest wskazane, aby nauczanie języka obcego przybrało formę zintegrowaną.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Przykładem przedmiotu, który trudno nauczać jako przedmiot zintegrowany jest matematyka. Dlatego można wyodrębnić nauczanie matematyki jako samodzielny przedmiot, ale można zachować integrację organizacyjną — czyli nie wyodrębniać specjalnie godziny na matematykę, a wkomponować ją maksymalnie trafnie w dzień nauki.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Stopniowe wycofywanie się z nauczania zintegrowanego powinno w zasadzie następować w klasie trzecieji stanowić łagodne oswajanie dziecka z faktem, iż począwszy od klasy czwartej przedmiotybędą nie tylko wyodrębnione czasowo ale również nauczane przez różnych nauczycieli.

Szkoła poza zajęciami opiekuńczymi zapewniającymi dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo, powinna również organizować:

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów, którzy mają szczególne potrzeby (np. wada wymowy, wada postawy) lub mają trudności w sprostaniu wymaganiom szkoły,

 • zajęcia rozwijające szczególne zdolności i zainteresowania uczniów.


Wykaz dziedzin edukacyjnych i informacja o projekcie ramowego planu nauczania w szkole podstawowej

Wykaz dziedzin edukacyjnych i informacja o projekcie ramowego planu nauczania w szkole podstawowej


I etap edukacyjny klasy i iii
I etap edukacyjny (klasy I-III) projekcie

Na edukację wczesnoszkolną (klasy I-III) składają się następujące zajęcia obowiązkowe:

 • edukacja polonistyczna,

 • język obcy nowożytny,

 • edukacja muzyczna,

 • edukacja plastyczna,

 • edukacja społeczna,

 • edukacja przyrodnicza,

 • edukacja matematyczna,

 • zajęcia komputerowe,

 • zajęcia praktyczno-techniczne,

 • wychowanie fizyczne.

  Na wyżej wymienione zajęcia przeznacza się 63 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia w tym na:

 • język obcy nowożytny należy przeznaczyć 6 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia,

 • edukację muzyczną i edukację plastyczną należy przeznaczyć po 3 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia

 • wychowanie fizyczne należy przeznaczyć 12 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

O podziale godzin na pozostałe zajęcia obowiązkowe decyduje nauczyciel prowadzący te zajęcia, bo to właśnie on będzie rozliczany z efektów nauczania.

Ponadto uczniowie klas I-III mogą uczęszczać na religię. Ci uczniowie, którzy nie będą korzystać z lekcji religii

powinni uczęszczać na zajęcia z etyki. Przewiduje się do dyspozycji dyrektora 6 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia. Godziny te powinny być wykorzystane na różnego rodzaju zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów klas I-III.

Jak z powyższego wynika, uczniowie klas I-III powinni mieć w poszczególnych klasach od 22 do 25 godzin zajęć tygodniowo.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

II etap edukacyjny (klasy IV-VI) decyduje nauczyciel prowadzący te zajęcia, bo to właśnie

W klasach IV-VI obowiązkowymi zajęciami są:

 • język polski,

 • język obcy nowożytny,

 • muzyka,

 • plastyka,

 • historia i społeczeństwo,

 • przyroda,

 • matematyka,

 • zajęcia komputerowe,

 • zajęcia praktyczno-techniczne,

 • wychowanie fizyczne, w tym połowa zajęć w grupach fakultatywnych,

 • spotkania klasowe.

  Na wyżej wymienione obowiązkowe zajęcia przeznacza się 74 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia. Ponadto uczniowie mogą uczęszczać na religię oraz na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (te drugie w wymiarze 14 godzin rocznie). Ci uczniowie, którzy nie będą korzystać z lekcji religii powinni uczęszczać na zajęcia z etyki.

  Poza wyżej wymienionymi zajęciami przewiduje się do dyspozycji dyrektora 4 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia. Godziny te powinny być wykorzystane na różnego rodzaju zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów klas IV-VI.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Uczeń II etapu edukacyjnego podczas swojej trzyletniej nauki powinien mieć zorganizowane co najmniej:

 • 450 godzin języka polskiego,

 • po 240 godzin języka obcego i przyrody,

 • po 90 godzin muzyki, plastyki, zajęć komputerowych i zajęć praktyczno-technicznych,

 • 120 godzin historii i społeczeństwa,

 • 360 godzin matematyki,

 • 360 godzin wychowania fizycznego, w tym połowa tych zajęć w grupach fakultatywnych,

 • 90 godzin spotkań klasowych (z wychowawcą klasy),

 • 90 godzin etyki dla uczniów nieuczęszczających na religię.


Jak organizowa wychowanie fizyczne
Jak organizować wychowanie fizyczne? nauki powinien mieć zorganizowane co najmniej:

Poprzez dobrze zorganizowane i prowadzone wychowanie fizyczne można także wzmacniać wiele pozytywnych cech uczniów: wytrwałość, odpowiedzialność za siebie i innych, wolę walki, umiejętność pracy w grupie.

W celu lepszego dostosowania zajęć wychowania fizycznego do potrzebi możliwości uczniów obowiązkowy wymiar tego przedmiotu realizowany będzie, począwszy od II etapu edukacyjnego w dwóch formach:

1) w systemie klasowo-lekcyjnym (2 godziny tygodniowo), w którym realizowane są wymagania określone w podstawie programowej z możliwością ich ewentualnego poszerzania,

2) w formie fakultetów (2 godziny tygodniowo), które mogą być prowadzone w systemie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obowiązkowych co do udziału, ale umożliwiających wybór treści i form zajęć.

Szkoła, uwzględniając lokalne tradycje i warunki, a także potrzeby i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców ustala formy aktywności fizycznej w ramach fakultetów. Różnorodność fakultetów powinna gwarantować możliwość udziału uczniów w zajęciach dostosowanych do ich możliwości i zainteresowań.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Sposób udokumentowania podejmowania przez ucznia pozaszkolnej aktywności fizycznej określa statut szkoły.

 • Fakultet sportowy umożliwia uprawianie dyscypliny sportu oraz udział w systemie szkolnej i pozaszkolnej rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży. Szkoła przedstawia uczniom oraz ich rodzicom wykaz dyscyplin do wyboru.

 • Fakultet rekreacyjno-zdrowotny umożliwia aktywność fizyczną służącą zdrowiu, wypoczynkowi lub zabawie oraz udział w systemie wewnątrzszkolnej rywalizacji sportowej. Realizacja tego fakultetu jest nastawiona na przygotowywanie uczniów do systematycznej aktywności fizycznej w czasie wolnym, ze świadomością wynikających z tego korzyści zdrowotnych.

 • Fakultet taneczny umożliwia udział w tanecznych formach aktywności fizycznej połączonej z elementami wiedzy o muzyce. Fakultet może obejmować jedną lub kilka form tańca.

 • Fakultet turystyczny umożliwia udział w aktywności fizycznej połączonej z elementami krajoznawstwa i ekologii. Uczeń w ramach fakultetu turystycznego zdobywa odznaki turystyczne.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Jak organizować fakultatywne zajęcia wychowania fizycznego?

Oferta zajęć fakultatywnych szkoły ze założenia powinna uwzględniać

zróżnicowany poziom sprawności fizycznej uczniów; część zajęć fakultatywnych (zwłaszcza o charakterze rekreacyjnym i turystycznym) może być dostępna dla tej grupy uczniów, która z powodów zdrowotnych nie uczestniczy w tradycyjnych lekcjach wychowania fizycznego.

Aby uczniowie faktycznie mogli dokonywać wyboru najbardziej interesującej dla nich formy aktywności fizycznej wskazane jest by maksymalnie powiązać ofertę fakultetów z tygodniowym planem lekcji. Układając plan fakultetów sportowych warto pamiętać, iż przynajmniej część z nich może odbywać się w soboty i że dopuszczalne jest łączenie godzin zajęć w określonych przez dyrektora ramach (zwłaszcza w przypadku fakultetu turystycznego, który może na przykład obejmować udział w kilkugodzinnym rajdzie).


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Szczególnie fizycznego?ważne jest włączenie do szkolnej oferty związanych ze sportem i rekreacją instytucji samorządowych i stowarzyszeń (np. Miejskie i Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji, PTTK, Domy Kultury i kluby sportowe). Dzięki dobrej współpracy szkół z tymi organizacjami możliwe jest istotne wzbogacenie dostępnej dla uczniów oferty fakultetów, równocześnie mamy okazję pokazania, że aktywność sportowa nie ogranicza się do działań na terenie szkoły. W ten sposób kształtujemy nawyki korzystania z aktywnych form rekreacji i pokazujemy jak w praktyce działają instytucje związane ze sportem zarówno wyczynowym, jak i tak zwanym sportem masowym.

Poza skonstruowaniem ciekawej i spełniającej uczniowskie oczekiwania oferty fakultetów sportowych, należy także szczegółowo ustalić formę i zasady zaliczenia przez uczniów poszczególnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz zasady zwolnienia z fakultatywnej części wychowania fizycznego. Ze zwolnień tego typu korzystać mogą na przykład osoby trenujące w klubach sportowych.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Szkoła podstawowa miejscem zwiększania szans fizycznego?edukacyjnych — diagnozy i terapii dysleksjiDysleksja rozwojowa jako jedna z przyczyn ograniczania szansedukacyjnych

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, mimo stosowania standardowych metod nauczania, inteligencji na poziomie przeciętnym i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych. Jest spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych.

Nauczyciel ma obowiązekobserwacji i rozpoznania trudności, które napotyka dziecko w swym wszechstronnym rozwoju i zorganizowania oraz udzielania szybkiej i profesjonalnej pomocy.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Prawa i obowiązki uczniów z dysleksją rozwojową fizycznego?

Uczniowie z dysleksją rozwojową mają prawo do diagnozy, terapii, dostosowania form i metod nauczania oraz wymagań do ich możliwości. Szkoła jest zobligowana do udzielania uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się specjalistycznej pomocy, dostosowanej do ich potrzeb i możliwości.

Obowiązkiem ucznia ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową jest podjęcie pracy nad swoimi trudnościami oraz dokumentowanie jej (np. w osobnym zeszycie). Stwierdzenie dysleksji nie jest ostatnim, ale pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności ucznia. W żadnym wypadku nie można traktować tej diagnozy jako zwolnienia z obowiązków. Szansą skutecznej pomocy jest systematyczna praca.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

W zreformowanej szkole będzie funkcjonował modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową.

Poziomy pomocy uczniowi ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową:

 • Pierwszy poziom: pomoc w domu udzielana przez rodziców pod kierunkiem nauczyciela.

 • Drugi poziom: zespół korekcyjno-kompensacyjny w szkole.

 • Trzeci poziom: terapia indywidualna.

 • Czwarty poziom uczenia się w klasie terapeutycznej

 • Piątypoziom opieka nad dzieckiem w placówce terapeutyczne resortu zdrowia (zaburzenia emocjonalne)


Jak organizowa edukacj w gimnazjum
Jak organizować edukację w gimnazjum? profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

III etap edukacyjny — gimnazjum profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową.

W gimnazjum obowiązkowymi zajęciami są:

 • język polski,

 • język obcy nowożytny,

 • drugi język obcy nowożytny,

 • muzyka,

 • plastyka,

 • zajęcia artystyczne, do wyboru,

 • historia,

 • wiedza o społeczeństwie,

 • geografia,

 • biologia,

 • chemia,

 • fizyka,

 • matematyka,

 • informatyka,

 • zajęcia praktyczno-techniczne, do wyboru,

 • wychowanie fizyczne, w tym połowa zajęć w grupach fakultatywnych,

 • przysposobienie obronne — edukacja dla bezpieczeństwa,

 • spotkania klasowe.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

 • Ponadto uczniowie mogą uczęszczać na religię oraz na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (te drugie w wymiarze 14 godzin rocznie). Ci uczniowie, którzy nie będą korzystali z lekcji religii powinni uczęszczać na zajęcia z etyki.

 • Poza wyżej wymienionymi zajęciami przewiduje się do dyspozycji dyrektora szkoły 4 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia. Godziny te powinny być wykorzystane na różnego rodzaju zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów.

 • Uczniowie gimnazjum powinni mieć w poszczególnych klasach od 30 do 33 godzin zajęć tygodniowo.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

We wszystkich klasach gimnazjum: na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (te drugie w wymiarze 14 godzin rocznie). Ci uczniowie, którzy nie będą korzystali z lekcji religii powinni uczęszczać na zajęcia z etyki.

 • na informatyce ma obowiązywać podział na grupy w zależności od liczby stanowisk komputerowych — przy jednym stanowisku jeden uczeń

 • nalekcjach języków obcych obowiązuje podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka. W oddziałach, w których liczba uczniów przekracza 30, połowa zajęć wymagających ćwiczeń, w tym laboratoryjnych prowadzona jest w grupach,

 • na zajęciach wychowania fizycznego liczebność grupy może wynosić od 12 do 26 uczniów.

  W gimnazjum istnieje możliwość łączenia zajęć w bloki pod warunkiem zrealizowania podstawy programowej każdego z łączonych w blok zajęć. Nauczyciel prowadzący blok musi spełniać wymagania kwalifikacyjne, niezbędne do nauczania każdego z zajęć wchodzących w skład bloku. Obowiązkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia w bloku jest ustalanie śródrocznych i rocznych ocen z każdego przedmiotu wchodzącego w jego skład.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Ponadto uczeń będzie mógł skorzystać z dodatkowych zajęć 30-godzinnych, na które kieruje ucznia szkoła, zależnie od oceny jego potrzeb, a których celem jest zwiększanie szans edukacyjnych z języka polskiego i matematyki (osobne zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, osobne dla potrzebujących nadrobienia zaległości lub mających trudności w nauce) oraz specjalistycznej terapii pedagogicznej, logopedycznej itp., zaleconej na podstawie odpowiedniej diagnozy.

Zajęcia z języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego i religii lub etykipowinny być rozłożone w poszczególnych latach równomiernie.

Pozostałe przedmioty mogą byćnierównomiernie rozłożone w cyklu kształcenia. Ewentualne nierównomierne rozłożenie może służyć organizowaniu całych dni poza szkołą, poświęconych na przykład czynieniu obserwacji przyrodniczych w terenie czy realizowaniu projektów podnoszących wrażliwość społeczną i aktywność obywatelską.


Jak organizowa j zyki obce
Jak organizować języki obce? zajęć 30-godzinnych, na które kieruje ucznia szkoła, zależnie od oceny jego potrzeb

Po wprowadzeniu projektowanych zmian każdy uczeń gimnazjum będzie uczył się dwóch języków obcych -w tym jednego będącego kontynuacją nauki ze szkoły podstawowej.

Przechodzący na kolejny etap edukacyjny uczeń powinien mieć z jednej strony możliwość kontynuacji nauki wybranego na wcześniejszym etapie języka; z drugiej zaś strony powinien uczyć się w grupie osób reprezentujących zbliżony poziom umiejętności językowych. Spełnienie tych warunków wymaga przyjęcia w gimnazjum odpowiednich rozwiązań organizacyjnych.

Najefektywniejszy sposób polega na wydzieleniu zajęć językowych z typowego systemu klasowo-lekcyjnego. Jeśli w przykładowym gimnazjum przyjęto uczniów do 5 klas pierwszych i część z nich zaawansowana jest w nauce języka angielskiego, a część niemieckiego to można przyjąć, że w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcje języków obcych odbywają się dokładnie w tym samym czasie a uczniowie zostali podzieleni na pięć zaawansowanych w różnym stopniu grup językowych (np. trzy zróżnicowane pod względem poziomu grupy języka angielskiego i dwie także zróżnicowane pod kątem umiejętności językowych grupy języka niemieckiego).

Przydział do grupy językowej nie jest tożsamy z przydziałem do klasy. Idąc na lekcję angielskiego uczeń spotyka kolegów z rożnych klas, którzy reprezentują podobny do niego poziom znajomości wybranego języka obcego.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Przyjmuje się także, że jednym z nauczanych języków powinien być język angielski. Jeśli uczeń nie uczył się go w szkole podstawowej, powinien zacząć naukę tego języka w gimnazjum.

Ponieważ w wielu, choć nie we wszystkich, szkołach podstawowych nauczany jest język angielski, prawdopodobnie w gimnazjum wystąpi potrzeba stworzenia jednocześnie dwu grup: grupy rozpoczynającej naukę języka i grupy zaawansowanej.


Jakie nowo ci organizacyjne zawarte s w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego
Jakie nowości organizacyjne zawarte powinien być język angielski. Jeśli uczeń nie uczył się go w szkole podstawowej, powinien zacząć naukę tego języka w gimnazjum. są w nowej podstawie programowejwychowania fizycznego?

W celu lepszego dostosowania zajęć wychowania fizycznego do potrzeb i możliwości młodzieży, obowiązkowy wymiar tego przedmiotu realizowany jest w dwóch formach:

1) w systemie klasowo-lekcyjnym z uwzględnieniem podziału na grupy chłopców i dziewcząt (2 godziny w tygodniu ).

2) w systemie zajęć fakultatywnych (przynajmniej po 2 godziny zajęć).

Zajęcia fakultatywne mogą być prowadzone zarówno w formie zajęć pozalekcyjnych, jak i zajęć pozaszkolnych.

Szkoła może organizować fakultety:

 • sportowy,

 • rekreacyjny,

 • taneczny,

 • turystyczny.


Zaj cia do wyboru w gimnazjum
Zajęcia do wyboru w gimnazjum powinien być język angielski. Jeśli uczeń nie uczył się go w szkole podstawowej, powinien zacząć naukę tego języka w gimnazjum.

Każdy uczeń gimnazjum oprócz fakultetów z wychowania fizycznego będzie zobowiązany do zrealizowania w cyklu kształcenia 60 godzin zajęć artystycznych i 60 godzin zajęć praktyczno-technicznych.

Część zajęć modułowych może być uwzględniona w planie zajęć, tak aby np. na jednej godzinie lekcyjnej odbywały się modułowe zajęcia dla całego rocznika (podział rocznika na grupy modułowe).

Inne moduły, np. wymagające określonych warunków (dostęp do komputerów, sprzętu sportowego, multimediów, pracowni plastycznej) mogą odbywać się po zakończeniu podstawowych planowych lekcji.

Można też proponować w godzinach popołudniowych moduły (warsztaty, wykłady) dla grup łączących uczniów z różnych klas i grup wiekowych.

Możliwe jest także oferowanie i realizowanie zajęć również poza terenem szkoły — na przykład w gminnym ośrodku sportu i rekreacji czy miejskim domu kultury lub też na wycieczkach krajoznawczych.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Szkoła powinna określić listę modułów, które z uwagi na swoje warunki kadrowe i organizacyjne będzie mogła zaoferować.

Uczeń składający, przed początkiem roku szkolnego, zgodnie z wzorem ustalonym przez szkołę, deklarację chęci uczestnictwa w wybranych z podanej listy modułach, uruchamia proces planowania, prowadzący — w miarę możliwości — do zrealizowania jego zamierzeń i sprawnej organizacji pracy szkoły.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Proponowane zmiany w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznegoracjonalna decentralizacja części kompetencji państwa w obszarze oświaty


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

1. Założenie szkoły przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego (JST) lub osobę fizyczną

Aktualny stan prawny: Wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty

Proponowane zmiany: Nie wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty przy założeniu szkoły.

Efekty proponowanych zmian: Założenie wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Oceny zgodności z przepisami ustawy i jej aktami wykonawczymi w odniesieniu do funkcjonowania szkół publicznych dokonuje organ właściwy do wydawania zezwoleń, który wydaje zgodę w drodze decyzji administracyjnej. Organ udzielający zezwolenia zawsze może zwrócić się do kuratora oświaty z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu jakiegoś problemu, co do którego kurator posiada kompetencje i może wspomóc odpowiedni organ JST w podjęciu decyzji.Zmiana przyczyni się do uproszczenia procedury udzielania przez JST zezwolenia na założenie szkoły publicznej.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

2. Przekazanie w drodze porozumienia, osobie prawnej niebędącej JST lub osobie fizycznej, prowadzenia szkoły lub placówki publicznej prowadzonej dotychczas przez tę jednostkę.

Aktualny stan prawny: brak regulacji w tym zakresie

Proponowane zmiany: jednostka samorządu terytorialnego może przekazać, w drodze porozumienia, osobie prawnej niebędącej JST lub osobie fizycznej, prowadzenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej dotychczas przez te jednostkę. W razie przekazania nie stosuje się przepisów dotyczących likwidacji.

Efekty proponowanych zmian: Przepis umożliwia przekazanie prowadzenia szkoły prowadzonej przez JST osobom prawnym lub fizycznym. Warunkiem korzystania z tego przepisu przez JST jest to, że szkoła przekazana do prowadzenia innemu organowi dalej funkcjonujejako szkoła publiczna, czyli wypełnia warunki określone w art. 7 ust. 1 ustawy. Przekazana do prowadzenia szkoła nie może zostać zlikwidowana przez organ, który przejął prowadzenie. W przypadki rezygnacji z prowadzenia szkoły, osoba ją prowadzącą ma obowiązek powrotnego przekazania szkoły właściwej JST.Regulacja ma szansę zapobiec likwidacji szczególnie małych szkół wiejskich. Zgodnie z art.5 ust 5 i 5a ustawy do zadań własnych JST należy zakładanie i prowadzenie wskazanych typów szkół, co oznacza, że JST nie może przekazać wszystkich szkół.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

3. Ustalanie planów sieci szkół niebędącej JST lub osobie fizycznej, prowadzenia szkoły lub placówki publicznej prowadzonej dotychczas przez tę jednostkę.

 • Aktualny stan prawny: Wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty

 • Proponowane zmiany: Nie wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty

 • Efekty proponowanych zmian: samorząd decyduje o kształcie edukacji według właściwości terytorialnej. Ustalona sieć powinna być zgodna z kierunkami rozwoju wyznaczonymi przez strategie wojewódzkie. Ustalenie planów sieci następuje w drodze uchwały organu stanowiącego danego JST przy zachowaniu obowiązku wojewody sprawdzania zgodności z prawem podejmowanej uchwały. Kwestia zgodności z prawem to m.in. przepisy ustawy o systemie oświaty, które obowiązują samorząd do wypełniania określonych warunków tj. zorganizowania sieci w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, droga dziecka a z domu do szkoły, zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, zwrotów kosztów przejazdu, określenia obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

4. Arkusze organizacji publicznych szkół i placówek niebędącej JST lub osobie fizycznej, prowadzenia szkoły lub placówki publicznej prowadzonej dotychczas przez tę jednostkę.

Aktualny stan prawny: Wymagają opinii kuratora oświaty

Proponowane zmiany: Nie wymagają opiniowania kuratora oświaty

Efekty proponowanych zmian: nie zmieniły się przepisy wykonawcze do ustawy w sprawie tworzenia i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną przedstawiany organowi prowadzącemu. Taki arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do 30 maja.

Zrezygnowanie z tego obciążenia pozwoliłoby kuratorowi efektywniej sprawdzać dane zawarte w arkuszu organizacji szkoły oraz ich przestrzeganie w drodze sprawowanego nad nią nadzoru pedagogicznego.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

5. Likwidacja szkoły publicznej w tym prowadzącej kształcenie w zawodzie lub profilu kształcenia ogólnozawodowego

Aktualny stan prawny: Wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty

Proponowane zmiany: Nie wymagana opinia kuratora oświaty

Efekty proponowanych zmian: samorząd ma obowiązek zapewnienia każdemu dziecku zamieszkałemu na jego terenie możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Decyzję o likwidacji szkoły podejmuje organ stanowiący - JST w formie uchwały. Organem nadzorczym „legalnościowym” stwierdzającym zgodność uchwały z przepisami prawa jest wojewoda.

Zmiana wyeliminuje częste nieporozumienia i konflikty pomiędzy organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz doprowadzi do odbiurokratyzowania zadań kuratora i skupienia się nad merytorycznymi treściami kształcenia.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

6. Włączenie przez organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki do zespołów szkół centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia praktycznego

Aktualny stan prawny: Wymagana zgoda kuratora oświaty

Proponowane zmiany: uchylenie przepisu

Efekty proponowanych zmian: organ prowadzący powinien decydować o zasadności tworzenia dla celów organizacyjnych takich zespołów do których włączy centra kształcenia lub postanowi o ich samodzielnym funkcjonowaniu (znając potrzeby lokalne, dane demograficzne, oczekiwania rynku) ponieważ placówki te realizują formy pozaszkolne dla wszystkich chętnych do podnoszenia i uzupełnienia kwalifikacji.

Jest to odbiurokratyzowanie urzędu kuratora na rzecz pełnionego nadzoru.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

7. Połączenie w zespół przedszkola ze szkołą podstawową albo z gimnazjum, szkoły podstawowej z gimnazjum albo przedszkola ze szkołą podstawową i gimnazjum

Aktualny stan prawny: Wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty

Proponowane zmiany: połączenie szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty

Efekty proponowanych zmian: Pozytywna opinia kuratora w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum wynika głównie z różnych zadań statutowych tych typów szkół, rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz aby nie utrwalać takiego modelu.

Zatem kurator oświaty wydaje pozytywną opinię w sytuacjach uzasadnionych wymagających takiego połączenia.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

8. Kierowanie szkołą lub placówką przez osobę niebędącą nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący.

 • Aktualny stan prawny: Wymagana zgoda kuratora oświaty

 • Proponowane zmiany: Nie wymagana zgoda kuratora oświaty

 • Efekty proponowanych zmian: w komisji konkursowej kurator oświaty ma swoich przedstawicieli, którzy na bieżąco mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do pełnienia funkcji dyrektora przez kandydata


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

9. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący

Aktualny stan prawny: organ sprawujący nadzór ma prawo w terminie do 14 dniu od przedstawienia przez organ prowadzący kandydata na to stanowisko, wnieść zastrzeżenia

Proponowane zmiany: stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący. Kandydata na stanowisko wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Kurator oświaty nie zajmuje stanowiska.

Efekty proponowanych zmian: skład komisji konkursowej gwarantuje zgłaszanie zastrzeżeń co do kandydata w trakcie posiedzenia komisji konkursowej. Zmniejszenia zadań administracyjnych kuratora oświaty.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

10. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora prowadzący

Aktualny stan prawny: obecny okres nie dłużej niż 6 miesięcy

Proponowane zmiany: wydłużenie okresu pełnienia obowiązku

Efekty proponowanych zmian: wydłużenie okresu pełnienia obowiązku zapobiegnie dezorganizacji pracy szkoły w czasie roku szkolnego.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

11. prowadzącyKonkurs na stanowisko dyrektora, nowo zakładanego zespołu szkół

Aktualny stan prawny: komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na dyrektora liczy co najmniej 11 osób

Proponowane zmiany: w skład komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu wchodzi 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli organu nadzorującego, po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców, zakładowych organizacji związkowych.

Efekty proponowanych zmian: znaczne odciążenie urzędu kuratora gdyż czasem skumulowana liczba konkursów powodowała dezorganizację pracy urzedu


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

12. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego przez organ prowadzący

Aktualny stan prawny: wymagana pozytywna opinia kuratora

Proponowane zmiany: uchwała organu stanowiącego - JST

Efekty proponowanych zmian: nie wymaganie pozytywnej opinii kuratora nie będzie zaburzało procesu natychmiastowego odwołania


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

13. Ocena pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązku dyrektora szkoły

Aktualny stan prawny: oceny pracy dokonuje organ sprawujący nadzór w porozumieniu z organem prowadzącym

Proponowane zmiany: oceny pracy dokonuje organ prowadzący bez udziału organu sprawującego nadzór

Efekty proponowanych zmian: nastąpi uproszczenie procedury oceny pracy dyrektora, zostanie wyeliminowany kolejny czynnik, czasem wpływający na pogorszenie współpracy między organem prowadzącym i organem nadzorującym, które wspólnie powinny dbać o jakość pracy szkół i placówek.

Organ prowadzący otrzymuje od kuratora oświaty wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego nad szkołą (wizytacje, kontrole), od innych organów wyniki zewnętrznych egzaminów, zatem ma niezbędne informacje o efektywności pracy szkoły i jej dyrektora, które m.in. dają podstawę oceny pracy.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

14. Zobowiązanie nauczyciela do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie

Aktualny stan prawny: organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zobowiązać nauczyciela do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie

Proponowane zmiany: organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie może zobowiązać nauczyciela do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie

Efekty proponowanych zmian: nie ma potrzeby aby organ nadzoru pedagogicznego w sposób bezpośredni ingerował w sposób zarządzania szkołą przez dyrektora. Jeśli z analizy jakości procesu kształcenia, wychowania i opieki danej szkoły wynika konieczność doskonalenia nauczycieli w określonych obszarach to takie zobowiązanie dla nauczyciela powinien nałożyć jego pracodawca czyli dyrektor szkoły.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

15. Czas pracy nauczycieli zawodowego w określonej formie

Aktualny stan prawny: wymaga opinii kuratora

Proponowane zmiany: organ prowadzący szkołę bez konieczności uzyskania opinii kuratora określa:

1. zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

2. zasady udzielania i rozmiar zniżek

3 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli

Efekty proponowanych zmian: przedmiotowe zagadnienia są regulowane przez organ prowadzący w formie uchwał, które podlegają nadzorowi wojewody pod względem zgodności z prawem. Zatem powielanie tych zadań jest zbędne.

Ewentualne wskazania dotyczące zbytniego obciążenia praca nauczycieli kurator oświaty może sformułować i skierować do organu prowadzącego w wyniku sprawowanego nadzoru nad szkołą.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Nadzór pedagogiczny będzie strażnikiem jakości kształcenia.

Ocenie podlegać będzie:

 • Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w stosunku do możliwości uczniów,

 • Sposób wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu pracy szkoły,

 • Uczestnictwo w programach edukacyjnych (lokalnych, krajowych, międzynarodowych) i ich wpływ na rozwój ucznia,

 • Losy absolwentów,

 • Udział uczniów w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych

 • Zasady przyjęte przy wyborze programów edukacyjnych i podręczników i ich dostosowanie do potrzeb uczniów i zakładanych efektów

 • Efektywność prowadzenia działań naprawczych

 • Procesy ewaluacji wewnętrznej i ich wykorzystanie w doskonaleniu pracy szkoły


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Drodzy Dyrektorzy Szkół! kształcenia.

Wszelkie refleksje, wątpliwości i propozycje korzystniejszych rozwiązań należy po konsultacjach z radą pedagogiczną przedstawić na spotkaniach z promotorami zmian.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

HARMONOGRAM KONFERENCJI POWIATOWYCH kształcenia.

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 • Wszystkie konferencje odbywać się będą w godzinach 930 - 1430.

 • Skład Wojewódzkiego Zespołu Upowszechniania Podstawy Programowejprowadzącego konferencje:

 • Joanna Piasta - Siechowicz - kierownik

 • Iwona Karaś

 • Lidia Pasich

 • Katarzyna Pluta


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

Dążmy wspólnie do tego, kształcenia.

aby polska szkoła stała się miejscem gdzie uczeń

będzie nabywał wiedzę i umiejętności ,

a także miał zaszczepioną

chęć i potrzebę

uczenia się przez całe życie.


Szko a przyja nie wymagaj ca skuteczna i nowoczesna

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ kształcenia.