Forprosjekt for SYS-kommunane - PowerPoint PPT Presentation

forprosjekt for sys kommunane n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forprosjekt for SYS-kommunane PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forprosjekt for SYS-kommunane

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Forprosjekt for SYS-kommunane
121 Views
shayla
Download Presentation

Forprosjekt for SYS-kommunane

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Forprosjekt for SYS-kommunane

  2. Hensikt: • Nokre enkle analyser som kan gje ein pekepinn på forventa endringar • Avgjerslegrunnlag for kvar kommune • ja/nei til ehandel • eorder eller integrert med agresso www.sfj.no

  3. Format: • Ein felles rapport for alle SYS-kommunane, men der kvar kommune har sin del • Katrine kan skrive fellesdelen, og kan koordinere arbeidet med resten www.sfj.no

  4. Innhald: • Hensikta/bakgrunn for innføring av ehandel • Nå-situasjonen • korleis skjer innkjøpsarbeid • finst ein innkjøpsstrategi? • i kor stor grad blir SFFI brukt? • finst det andre rammeavtalar? • er det mange eller få som bestiller? • er innkjøp opplevd som eit område med utfordringar? • Lojalitet til rammeavtalar: eit par døme ved bruk av eit par artar • Beskriving av aktuelle ehandelsløysinger: • AGRESSO • eorder – «ehandel light» frå CapGemini • fordeler/ulemper • pris • Innhald i ein abonnementsavtale med CapGemini • Tidsplan • Referanse til Prosjektmandat www.sfj.no

  5. Tidsplan: Fristar for forprosjektet • Ferdig rapport frå forprosjekt 4. nov • Ferdig prosjektmandat 9. des • Ferdig underskrivne abonnementsavtalar 9. des www.sfj.no

  6. Mandat www.sfj.no