Download
assalamualaikum wr wb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASSALAMUALAIKUM WR. WB PowerPoint Presentation
Download Presentation
ASSALAMUALAIKUM WR. WB

ASSALAMUALAIKUM WR. WB

130 Views Download Presentation
Download Presentation

ASSALAMUALAIKUM WR. WB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ASSALAMUALAIKUM WR. WB • KELOMPOK 2

 2. GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

 3. Gempabumi

 4. PENGERTIAN • Gempabumiadalahpergerakantanahsecaratiba-tiba yang terjadidibumihinggamenimbulkangetaran yang dinyatakandalamskalarichter. Secaraumum, gempabumidibedakanmenjadibeberapabagianberdasarkanfaktorutamapenyebabterjadinyagempatersebut, yaitu:

 5. macam-macamgempayaitu • GempaTektonik • GempaVulkanik • Gempalongsoran • GempaTumbukan

 6. Gempatektonik • . Gempainiterjadiakibatdaripergerakanlempengtektonikbumi yang terjadisecaratiba-tiba, sehinggamenimbulkangetaranhinggadipermukaanbumi. Padagempatektonik, tidaksemuabagianpadapermukaanbumiiniberpotensiterjadigempatersebut, melainkanlebihseringterjadipadadaerahatauwilayahpertemuanantaralempengtektonikbumibaikdidaratataupundilautan. Lempengtektonikbumimemangselaluberberak (30mm - 70mm per tahun) danapabilalapisanbatuanatautanah yang terdapatpadakerakbumisudahtidakdapatmenahanpergerakantersebut, makaakanterjadi slip danpatahansehinggaenergi yang besarakibattumbukandarilempengtersebutterlepassecaratiba-tiba

 7. Gempabumitektonikmemilikigetaran paling dahsyat. Getarannyamengakibatkanpatahnyalapisanpermukaanbumi. Akibatnyapermukaantanahmenjaditerbelah, jalanraya, rumah, jembatansertabangunanfisik lain menjadirusakdanhancur, bahkanmenimbulkankorbanjiwamanusia yang tidaksedikit

 8. GempaVulkanik • Sesuaidengannamanya, gempainiterjadiakibatdariaktivitasgunungberapi, walaupunhalinijarangterjadidanapabilaterjadiskaladarigempainitidaksebesargempatektonik. Apabilasebuahgunungberapimengalamipeningkatanaktivitashinggaterjadiletusan, pergerakan magma padaperutbumidisekitargunungtersebutakanmengalamipeningkatandanhalinilah yang menyebabkangetaran-getaranpadatanah yang disebutgempavulkanik

 9. Gempalongsoran • Gempabumiiniterjadiapabilaterjadilongsorantanahatautebingdidaerahpegununganatauperbukitandansangatjarangterjadi. Walaupunskalagempainikecil, namungempainidapatterjadididaerahmanapun yang wilayahnyaberbukitdanmemilikistrukturtanah yang labil. Tsunami jugadapatterjadiakibatdarigempaini, yaituapabilalongsorandarigunung, bukitataupuntebingterjadidilaut

 10. GempaTumbukan • Batu meteor besar yang jatuhdidaratandipermukaanbumijugadapatmenimbulkangempabumi. Hal inisangatjarangterjadidanapabilamemangterjadi, efekkerusakan yang ditimbulkandapatsangatbesartergantungdaribesarbatu meteor yang jatuhtersebut.

 11. Gempabumidapatdibedakanmenurutkedalamhiposentrumyaitugempabumidangkal, gempabumisedangdangempabumidalam. • Gempadangkaladalahgempabumi yang terjadipadakedalamanhiposentrumkurangdari 33 km daripermukaanbumi. Gempainilah yang paling berbahayadanpotensimenimbulkankerusakan. • Gempasedangataudisebut pula dengangempamenengah, yaitugempabumi yang memilikihiposentrumantara 33 – 300 km daripermukaanbumi. Sekitar 12% gempabumiterjadipadagolonganini • Gempadalamadalahgempa yang terjadipadahiposentrum 300 – 700 km dibawahpermukaanbumi. Gempainijarangsekaliterjadihanya 3% gempabumidarikeseluruhangempabumi yang terjadi.

 12. gempabumidaratandangempabumilautan. • Gempabumidaratanadalahgempabumi yang episentrumnyaberadadidaratan • Gempabumilautanadalahgempabumi yang episentrumnyaberadadilautan. Padagempalautaninilah yang kerapmenimbulkan tsunami karenamengakibatkanbergeraknya air lautsehinggamenimbulkanpotensiketinggiangelombanglaut yang padaakhirnyamenerjangpantaiataupelabuhanterdekat.

 13. Ketikaterjadigempabumi, getaran yang diakibatkannyamerambatdarititikhiposentrumnya. • Olehkarenaitugelombanggetarangempadapatdibedakanmenjaditigajenis: gelombang primer, gelombangsekunderdangelombangpermukaan

 14. gelombang primer, gelombangsekunderdangelombangpermukaan • Gelombang primer Gelombang primer ataudiseringdilambangkandengangelombang P merupakangelombanggetarangempa yang merambatsecara longitudinal, berasaldarihiposentrumdanmerambatkesegalaarahdengankecepatan 4 –7 km/s. • GelombangsekunderGelombanginidisebutjugagelombang S ataugelombang transversal adalahgelombanggetarangempa yang merambatdarihiposentrumkesegalaarahdengankecepatan 2 – 5 km/s. • GelombangpanjangGelombangpermukaaandilambangkandengangelombang L ( Love ) adalahgetaran yang gempa yang merambatdipermukaanbumidengankecepatanlebihrendah. Gelombanginilebihdikenaldengangelombangpermukaan, karenarambatangetaranlebihterasadilapisanpermukaanbumi.

 15. Menurutskala Richter kekuatangempabumidapatdilihatsebagaiberikut • > 3,5 Umumnyatidakterasa, tetapiterekam • 3,5-5,4 Seringkaliterasa, tetapijarangmengakibatkankerusakan • < 6,0 Dapatmenyebabkankerusakanbesarpadabangunan yang kurangkuatdanmeliputidaerah yang kecil. • 6.1-6.9 Dapatmenimbulkankerusakanpadafisikdanmenimbulkankorbanjiwamanusiapada radius sampai 100 kilometer • 7.0-7.9 Padaskalainitermasukgempabumibesar. Dapatmenyebabkankerusakanseriuspadadaerah yang lebihluas. • > 8 Gempabumibesar. Dapatmenyebabkankerusakanseriuspadadaerah yang meliputibeberaparatus kilometer

 16. Bagaimanamengukurgempabumidandayarambatnya? • Untukmengetahuikekuatangetarangempabumidigunakanalat seismometer. Seismometer yang dirangkaidenganalat yang mencatat parameter gempadisebutseismograf. Sedangkanhasilrekamanpadapiasnyadisebut seismogram. Sebuahseismografdapatmencatatgempakomponen vertical danmasing- dangempakomponen horizontal.

 17. TSUNAMI

 18. Pengertian • Tsunami merupakanperpindahanbadan air yang disebabkanolehperubahanpermukaanlautsecaravertikaldengantiba-tiba. Perubahanpermukaanlauttersebutbisadisebabkanantara lain oleh :- gempabumi yang berpusatdibawahlaut,- letusangunungberapibawahlaut,- longsorbawahlaut,- ataudapatjugakarenahantaman meteor dariangkasa yang jatuhkelaut. .

 19. PROSES TERJADINYA TSUNAMI

 20. Penjelasanlengkapsebabterjadinya tsunami : • seperti yang telahdisebutkandiatas Tsunami merupakanperpindahanbadan air yang disebabkanolehperubahanpermukaanlautsecaravertikaldengantiba-tiba.Gerakanvertikalpadakerakbumi yang terjadi, dapatmengakibatkandasarlautnaikatauturunsecaratiba-tiba, yang mengakibatkangangguankeseimbangan air yang beradadiatasnya. Hal inimengakibatkanterjadinyaaliranenergi air laut, yang ketikasampaidipantaimenjadigelombangbesarsehinggaterjadilah tsunami

 21. TERJADINYA TSUNAMI

 22. THANK YOU THE AND