Curs Management aplicat în CMD LP- Eficienta medicala si economica a CMD- proiect - PowerPoint PPT Presentation

curs management aplicat n cmd lp eficienta medicala si economica a cmd proiect n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Curs Management aplicat în CMD LP- Eficienta medicala si economica a CMD- proiect PowerPoint Presentation
Download Presentation
Curs Management aplicat în CMD LP- Eficienta medicala si economica a CMD- proiect

play fullscreen
1 / 67
Curs Management aplicat în CMD LP- Eficienta medicala si economica a CMD- proiect
155 Views
Download Presentation
saman
Download Presentation

Curs Management aplicat în CMD LP- Eficienta medicala si economica a CMD- proiect

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Curs Management aplicat în CMDLP- Eficienta medicala si economica a CMD- proiect Rezidentiat Parodontologie 2013 Conf.univ.dr.Elena Mihaela Cărăuşu E-mail: mihaelacarausu@yahoo.com

 2. Structura cursului I. Introducere Furnizori de servicii de sănătate oro-dentară II.Stilul managerial în practica CMD • Stilul managerial autoritar • Managementul liber • Managementul participativ III. Stabilirea scopurilor şi obiectivelor

 3. Structura cursului IV. Activităţi care promovează un serviciu de sănătate oro-dentara V. Managerul CMD şi aptitudinile necesare pentru dezvoltarea sistemului relaţional

 4. Structura cursului VI. Managementul conflictelor în CMD • Principalele cauze generatoare de conflicte într-o echipă stomatologică • Tipuri de conflicte profesionale • Rezolvarea situaţiilor conflictuale

 5. Structura cursului VII. Principii ale managementului stomatologic modern VIII. Maximizarea funcţionalităţii echipei stomatologice

 6. I. Introducere Medicina dentaraeste o profesie medicală care are un dublu scop: • de a oferi servicii de sănătate oro-dentara populaţiei; • de a obţine profit ca o mică afacere. Ca serviciu de îngrijire a sănătăţii oro-dentare,medicina dentara oferă asistenţă specializata de calitate pentru fiecare pacient, respectând standardele stabilite atât de agenţiile guvernamentale cât şi de profesia însăşi.

 7. Ca profesie medicală, urmăreşteurmătoarele obiective: • menţinerea unei bune stări de sănătate oro-dentară a pacientului; • calmează şi/sau combate cauza unor dureri de origine dentară; • prevenirea durerii; • conservarea funcţiei masticatorii; • menţinerea şi/sau corectarea fizionomiei.

 8. Ca afacere, ne referim la iniţiativa privata prin care CMDdesfasoara o activitate medicala profitabila. Pentru aceasta, practica dentară trebuie să urmărească următoarele obiective: • eficienta; • să fie productivă; • să creeze profit.

 9. Obs.! Educaţia universitara tradiţională s-a focalizat pe formarea unor abilităţi clinice diagnostice şi practice terapeutice de o competenţă crescută, dar a înregistrat carenţe în domeniul managementului si marketingului CMD.

 10. Obs! • Este important de menţionat că Medicina dentară a intrat în secolul XXI marcată de semnificative schimbări în sănătatea oro-dentară a populaţiei, de creşterea drepturilor consumatorilor, de creşterea nivelului de cunoştinţe generale medicale şi stomatologice ale populaţiei, şi, nu în ultimul rând, de creşterea numărului de practicieni.

 11. Practica stomatologică concurenţială impune ca o necesitate prioritară practicarea managementului. Astfel, managerul afacerii (medic dentist specializat în management) devine persoana vitală pentru: • menţinerea şi/sau creşterea cifrei de afaceri; • implementarea sistemului de afaceri; • managementul afacerii, • şi, nu în ultimul rând, în menţinerea unei bune comunicări între medic dentist si tehnician dentar (care acordă serviciile de protetică dentară populaţiei), resursele umane implicate, pacient şi comunitate.

 12. In acest context dat acesta acceptă rolul de coordonator şi de antreprenorşi delegarea responsabilităţilor astfel: • împarte din activităţile între colaboratori; • delegă responsabilităţi cadrelor cu pregătire medie sanitară; • responsabilitatea adiţională managementului afacerii managerului (asistent manager).

 13. II. Furnizorii de servicii de sănătate oro-dentarăII.1. Introducere Tendinţa în secolul XXI Este evident că anii industriali care au dominat dezvoltarea societăţii umane au determinat o anumită orientare a serviciilor. În acest context general trebuie privită şi medicina dentară ca domeniu medical de importanţă majoră, destinat să ofere îngrijiri de sănătate oro-dentară membrilor comunităţii.

 14. II. Furnizorii de servicii de sănătate oro-dentarăII.1. Introducere In momentul în care solicită prestarea unor servicii de sănătate oro-dentară obiectivul pentru pacient poate fi numai tratamentul, dar medicul dentist şi persoanele din echipa sa trebuie să fie în permanenţă conştienţi că la fel de important pentru pacient este modul cum i s-au oferit serviciile solicitate. Pacientul va reveni la CMD respectiv numai dacă este mulţumit de serviciul acordat.

 15. II. Furnizorii de servicii de sănătate oro-dentarăII.1. Introducere Este important de subliniat că într-o practică concurenţială pacientul are posibilitatea de a alege. Medicul dentist alege să colaboreze cu un anume laborator de TD cel mai adesea datorită unei recomandări şi foarte rar din întâmplare. Dacă va fi mulţumit de calitatea lucrărilor şi a serviciilor el va reveni şi cu alte comenzi.

 16. II.Furnizorii de servicii de sănătate oro-dentarăII.1. Introducere • Un element esenţial pentru păstrarea portofoliului de comenzi este comunicarea eficientă; aceasta ţine de abilitatea medicului dentist de a înţelege şi de a se face înţeles.

 17. III. Stilul managerial în practica stomatologică Managementul, în general şi în mod special, conducerea sunt vitale pentru succesul profesional şi în afaceri al CMD. În acest context sunt deosebit de importante stilul managerial şi comunicarea managerială. Un medic dentist poate conduce CMD în mod: • autoritar; • participativ; • liber.

 18. III.1. Stilul managerial autoritar (managementul de comanda) Managementul autoritar permite tehnicianului dentar să ia toate deciziile ca figură autoritară centrală. Resursele umane sunt implicate numai în procesul propriu-zis de acordare a serviciilor, dar nu au acces la activităţile de management ale CMD. Această atmosferă asigură o mai mică stimulare a membrilor grupului de lucru, deoarece ei sunt pur şi simplu persoane care execută ordinele primite.

 19. III.1. Stilul managerial autoritar (managementul de comanda) Acest stil managerial are o eficienţă redusă deşi are avantajul evident de a cere mai puţină implicare decât alte stiluri manageriale.

 20. III.1. Stilul managerial autoritar (managementul de comanda) Deşi acest stil managerial este utilizat în multe instituţii guvernamentale, administrative sau de educaţie, utilizarea sa este limitată în sistemul de sănătate, iar în practica privată stomatologică acest stil trebuie folosit cu prudenţă şi numai atunci când situaţia o impune (de exemplu, rezolvarea unor urgenţe).

 21. III.1. Stilul managerial autoritar (managementul de comanda) Medicul dentist cu un stil managerial autoritar va lua singur deciziile ce se impun fără a consulta membrii echipei de lucru, resursele umane angajate sunt pasive şi aşteaptă indicaţii pentru rezolvarea problemelor curente ale CMD. In contextul unui stil managerial autoritar posibilităţile de comunicare sunt reduse, medicul dentist nu va asculta şi nu va putea recepţiona corect ideile şi informaţiile care vin de la membrii echipei sale de lucru şi nu-i va lua în considerare.

 22. III.2. Managementul liber Acest stil managerial este caracteristic profesioniştilor ce desfăşoară o practică stomatologică de rutină. Managementul liber nu conferă nici unei persoane responsabilităţi manageriale. Medicul nu va oferi informaţii membrilor grupului de lucru şi fiecare persoană va executa activităţile uzuale, intrate în rutină.

 23. III.2.Managementulliber Membrii echipei îşi vor face munca fără a încerca noi tehnici pentru că este mai uşor să-şi „practice" meseria într-un mod cunoscut deja. Acest stil managerial refractar la nou şi schimbare este cel care, în timp, determină scăderea calităţii lucrărilor şi serviciilor oferite şi implicit pierderea comenzilor şi …falimentul.

 24. III.2.Managementul liber • Aplicarea managementului liber în România se observă mai ales în reţeaua publică şi, uneori, în privat în perioada de debut a unui CMD.

 25. III.2.Managementul liber El se poate perpetua numai în contextul: • perioadelor de criză (datorită unei penurii cronice de resurse materiale şi financiare când CMD îşi propune doar să supravieţuiască); • al sarcinilor necorespunzătoare; • sau atunci când, după o perioadă îndelungată de practică de rutină, tehnicianul întâmpină rezistenţă din partea membrilor echipei dacă încearcă să introducă practici noi.

 26. OBS! Rezistenţa la nou a membrilor echipei de lucru poate fi înfrântă doar prin dezvoltarea colaborării între membrii echipei.

 27. III.3. Managementul participativ Dintre stilurile manageriale existente managementul participativ este considerat ca fiind cel mai avantajos pentru CMD. Această formă de management recunoaşte importanţa fiecărui membru al echipei în atingerea obiectivelor impuse de practică şi în acordarea unor servicii de sănătate de calitate.

 28. III.3. Managementul participativ Managementul participativ presupune implicarea tuturor membrilor echipei de lucru în procesul de luare a deciziilor (în conformitate cu pregătirea fiecăruia şi cu rolul şi locul fiecăruia în echipă). Fiecare membru al echipei este considerat o „resursă umană" ale cărei cunoştinţe şi informaţii trebuie gestionate printr-un management corespunzător.

 29. III.3. Managementul participativ Drept urmare membrii echipei este necesar să fie persoane competente profesional, capabile să achiziţioneze noi informaţii şi noi tehnici, să fie capabile să se adapteze la nou şi schimbare şi să fie dornice să-şi asume responsabilităţi şi să ia decizii în activitatea profesională cotidiană.

 30. În concluzie, Echipa trebuie să funcţioneze unitar pentru a oferi servicii de sănătate oro-dentară de calitate optimă, corespunzătoare nevoilor de sănătate, la un raport cost/beneficiu favorabil.

 31. IV. Promovarea afacerii IV.1. Stabilirea scopurilor şi obiectivelor Înainte de desfăşurarea activităţilor practice, managerul îşi defineşte filozofia practicii şi îşi stabileşte obiectivele generale şi specifice pentru desfăşurarea fiecărei activităţi. Lipsa (neformularea) unor scopuri şi obiective evidenţiază lipsa de orientare manageriala si se reflectă în modul de funcţionare a echipei cu repercusiuni directe şi imediate asupra calităţii serviciilor de sănătate oro-dentare oferite pacientului/populaţiei de CMD.

 32. IV. Promovarea afacerii IV.1. Stabilirea scopurilor şi obiectivelor Pentru ca practica să se dezvolte este necesar ca scopurile şi obiectivele să fie bine definite. Este foarte important ca managerul să aibă un stil managerial participativ şi să implice membrii echipei la stabilirea şi realizarea obiectivelor.

 33. IV.1.1. Succesiunea de etape care ar trebui parcursă pentru stabilirea obiectivelor este următoarea: a) dezvoltarea unei filozofii a practicii– identifică într-o formulare accesibilă conceptele fundamentale ale practicii atât privitoare la grija pentru starea de sănătate a pacientului şi/sau populaţiei cât şi la managementul CMD, astfel încât să se poată perfecţiona practica şi să se poată adapta cerinţelor şi exigenţelor pacienţilor/populaţiei deservite; b) identificarea scopurilor urmărite şi delimitarea intervalelor de timp în care acestea pot fi atinse;

 34. c) stabilirea obiectivelor prioritare; d) dezvoltarea obiectivelor - în această etapă fiecare scop este descompus în obiective operaţionale specifice diferitelor activităţi practice, totodată indicându-se modul de urmărire a realizării obiectivelor stabilite şi a rezultatelor aşteptate; e) dezvoltarea politicii CMD - se formulează o metodă de bază la care vor adera atât membrii echipei, dar care va fi agreată şi de medicii colaboratori. Această formulare generală a metodei trebuie descompusă în metode specifice;

 35. f) dezvoltarea metodelor procedurale - se formulează metoda de bază şi se descompune în metode specifice pentru toate procedurile CMD; rezultatul acestui efort va fi mult mai valoros şi util atunci când se constituie sub forma unui manual procedural; g) dezvoltarea managementului financiar al CMD - pune accentul pe activitatea de afaceri; Managerul urmăreşte costurile şi modalitatea de conducere a afacerii astfel încât să nu se depăşească bugetul, iar practica să fie rentabilă;

 36. h) dezvoltarea practicii standard – va identifica standardul de calitate şi va defini nivelul de performanţă al practicii; Membrii echipei trebuie să cunoască, să accepte şi să fie motivaţi de a acorda servicii de sănătate oro-dentară de calitate conformă cu standardele profesionale si de calitate agreate.

 37. Pe măsura desfăşurării activităţii şi a introducerii tehnologiilor medicale şi nemedicale noi va fi necesară revederea şi modificarea scopurilor şi obiectivelor în acord cu noul context; i) dezvoltarea unui program de monitorizare a calităţii serviciilor de sănătate oro-dentară oferite de CMD- a unui sistem de indicatori în acord cu indicatorii folosiţi la nivel naţional sau regional;

 38. j) dezvoltarea unui program de apreciere a activităţi membrilor echipei- elementul cel mai important pe care se bazează întreaga activitate de furnizare a serviciilor de sănătate către populaţie este reprezentat de echipă; este vital ca această echipă să fie formată din resurse umane calificate, atent selecţionate pe criterii obiective, iar scala de salarizare a acestora să fie competitivă, să reflecte productivitatea, performanţa individuală şi conformarea la standardele de calitate adoptate.

 39. Membrii echipei vor fi motivaţi să muncească cu rezultate mai bune dacă sunt recompensaţi şi recunoscuţi pentru activitatea şi efortul depus; nemulţumirea cea mai frecventă formulată de resursele umane dintr-o echipă este lipsa de recunoaştere a importanţei muncii lor.

 40. In stabilirea obiectivelor, etapa premergătoare şi obligatorie este analiza nevoilor de sănătate oro-dentară a populaţiei deservite, stabilirea priorităţilor şi a nevoilor de servicii şi resurse. Analiza nevoilor de sănătate oro-dentară a populaţiei presupune evaluarea unor factori determinanţi. Fiecare obiectiv trebuie să îndeplinească anumite cerinţe.

 41. IV.2 Activităţile care promovează un serviciu de sănătate oro-dentară sunt: • asigurarea accesibilităţii la serviciul oferit (geografice, temporale şi financiare); • asigurarea serviciilor/lucrărilor de urgenţă; • încadrarea în graficul de programări.

 42. IV.2 Activităţile care promovează un serviciu de sănătate oro-dentară sunt: • asigurarea unei comunicări eficiente cu medicul; • informarea asupra alternativelor posibile; • oferirea unor servicii de calitate; • etica profesională; • delegarea responsabilităţilor numai către persoane calificate ce fac parte din echipă;

 43. IV.2 Activităţile care promovează un serviciu de sănătate oro-dentară sunt: • cooptarea în echipa de lucru a unor membri având calificarea necesară şi o bună pregătire profesională; • perfecţionarea profesională permanentă; • asigurarea unei ambianţe plăcute în CMD; • păstrarea şi asigurarea întreţinerii echipamentului, instrumentarului şi a celorlalte dotări (stare de funcţionare optimă); • desfăşurarea manevrelor în deplină siguranţă.

 44. V.Managerul CMD şi aptitudinile necesare pentru dezvoltarea sistemului relaţional Este dificil să identifici în epoca actuală un loc de muncă care să nu presupună stabilirea de relaţii interumane. In multe domenii de activitate (medicină, educaţie, drept, servicii de presă, cercetare ş.a.) s-a observat că desfăşurarea activităţii este condiţionată de abilitatea de a comunica.

 45. V.Managerul CMD şi aptitudinile necesare pentru dezvoltarea sistemului relaţional Realitatea contemporană ne arată că nu există un loc de muncă unde comunicarea să nu fie importantă. Eşecurile unei echipe se datorează, în proporţie de 70-80%, lipsei de comunicare dintre membrii echipei şi doar în proporţie de 20-30% lipsei de informaţii profesionale de noutate sau a aparaturii performante.

 46. V.Managerul CMD şi aptitudinile necesare pentru dezvoltarea sistemului relaţional De cele mai multe ori primul contact pe care pacientul îl are în cabinetul stomatologic este cu medicul sau, în occident, asistentul afacerii. Atitudinea acestuia îi poate lăsa pacientului o impresie favorabilă, sau îl poate convinge să solicite asistenţă la un cabinet stomatologic concurent.

 47. V.Managerul CMD şi aptitudinile necesare pentru dezvoltarea sistemului relaţional Pentru a se realiza o comunicare eficientă este absolut necesar să se dezvolte abilităţile de comunicare atât ale medicului cât şi ale celorlalţi membri ai echipei. Aceste abilităţi de comunicare se pot dezvolta pe fondul însuşirii unor cunoştinţe şi înţelegerii unor concepte de bază.

 48. OBS! • Doar pe un fundament teoretic se pot dezvolta aptitudinile de comunicare eficientă ale membrilor echipei, aptitudini vitale pentru o practică de succes.

 49. V.1. Aptitudinile de comunicare managerială Aptitudinile de comunicare managerială şi de comunicare se dezvoltă pe baza unor trăsături caracteristice fiecărui membru al echipei, cum ar fi: • deschiderea către experienţă; • entuziasm; integritate, corectitudine; • acceptarea valorii celorlalţi membri ai echipei; • încredere în propriile puteri; • amabilitate; • simţul umorului; • recunoaşterea nevoilor altora; • abilitatea de a fi un bun ascultător.

 50. V.1. Aptitudinile de comunicare managerială • Dintre trăsăturile enumerate anterior, necesare pentru dezvoltarea abilităţilor, de comunicare, vom dezvolta în cele ce urmează doar pe cele mai importante: a) încrederea în propriile puteri este abilitatea de a crede că poţi presta o activitate profesională de calitate. Aceasta este o condiţie esenţială pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate. Trebuie să ai o bună sănătate mentală şi să-ţi accentuezi caracteristicile pozitive pentru a consolida încrederea în propriile puteri.