Managementul calit ii n educa ie
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Managementul calităţii în educaţie. Managementul calit ăţii în educaţie. Autoevaluarea Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar Instrumente de autoevaluare. Managementul calit ăţii în educaţie. Autoevaluarea. Ce este autoevaluarea ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - saima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Managementul calit ii n educa ie1
Managementul calităţii în educaţie

 • Autoevaluarea

 • Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în

  unităţile de învăţământ preuniversitar

 • Instrumente de autoevaluare


Managementul calit ii n educa ie2
Managementul calităţii în educaţie

Autoevaluarea


Managementul calit ii n educa ie

Ce este autoevaluarea ?

Modalitateaesenţială de asigurare a calităţii prin care instituţia şcolară îşi evaluează ea însăşi performanţa.

Autoevaluare?De ce?

Este un pas iniţial, benefic şi util, cu scopul de a asigura dezvoltarea, creşterea şi nu de a sancţiona;

Asigură autoreglarea, optimizarea şi revizuirea funcţionării şi dezvoltării instituţiei;

Reprezintă asumarea reală a rezultatelor ei de către toţi cei implicaţi.


Managementul calit ii n educa ie

Cum se asigură calitatea educaţiei ?

Procese interne – planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internă a rezultatelor şi aplicarea măsurilor reglatoare /corective

Procese externe – evaluarea externă a rezultatelor


Managementul calit ii n educa ie

Monitorizarea rezultatelor

Cine ? – cadre didactice, elevi, părinţi;responsabilii comisiilor metodice, CEAC, conducerea unităţii de învăţământ

Când?–permanent;

Cum? - proceduri comune, cunoscute.


Managementul calit ii n educa ie

Evaluarea internă a rezultatelor şi aplicarea măsurilor reglatoare /corective, dacă este cazul

Cine? - fiecare cadru didactic, fiecare comisie metodică, CEAC;

Când? - permanent (evaluarea de parcurs), la sfârşitul ciclului de proiectare, la sfârşitul anuluişcolar;

Cum?– instrumente de evaluare.


Managementul calit ii n educa ie

Exerciţiu: reglatoare /corective

Realizaţi evaluarea internă pentru:

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : b) rezultatele învăţării

(Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar – anexa H.G. nr. 21/10.01.2007)


Managementul calit ii n educa ie3
Managementul calit reglatoare /corectiveăţii în educaţie

 • Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în

  unităţile de învăţământ preuniversitar


Comisia de evaluare i asigurare a calit ii ceac i rolul ei n asigurarea calit ii educa iei

Comisia de evaluare reglatoare /corectiveşi asigurare a calităţii -CEAC

şi rolul ei în asigurarea calităţii educaţiei


Managementul calit ii n educa ie

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii reglatoare /corective

4-8 membri + 1 coordonator

conducătorul organizaţiei/un alt coordonator desemnat

nu pot îndeplini funcţii de conducere, cu excepţia conducătorului/coordonatorului


Managementul calit ii n educa ie

Ce trebuie să facă organizaţia furnizoare de educaţie pentru ca CEAC să-şi poată exercita atribuţiile?

Pasul 1

Înfiinţarea CEAC

În cadrul Consiliului de Administraţie al şcolii -se hotărăşte înfiinţarea comisiei.


Managementul calit ii n educa ie

Pasul 2 pentru ca CEAC să-şi poată exercita atribuţiile?

Elaborarea şi adoptarearegulamentului şi strategiei

CA al unităţii de învăţământelaborează şi adoptă:

Regulamentul de funcţionare ;

Strategia CEAC.


Managementul calit ii n educa ie

Pasul 3 pentru ca CEAC să-şi poată exercita atribuţiile?:

Stabilirea perioadei de selecţie, a criteriilor, analiza propunerilor

Consiliul de administraţie:

- stabileşteperioada de alegere a membrilor comisiei din rândul cadrelor didactice;

comunicăcriteriile de selecţie stabilite prin Regulament;

analizeazăpropunerile şi autopropunerile venite din partea cadrelor didactice;

realizează cadrul formal de alegere a acestora prin vot secret (consiliul profesoral).


Managementul calit ii n educa ie

Pasul 4 pentru ca CEAC să-şi poată exercita atribuţiile?

Desemnarea celorlalţi membri ai CEAC

CA solicită partenerilor implicaţi desemnarea membrilor acestora, în termenul stabilit :

-consiliul elevilor (pentru nivelul profesional, liceal, postliceal);

-comitetul de părinţi/asociaţia părinţilor din şcoală;

-consiliul local;

-reprezentant sindicat;

- comunitatea minoritară, după caz.


Managementul calit ii n educa ie

Pasul pentru ca CEAC să-şi poată exercita atribuţiile? 5

Decizia de înfiinţare

Directorul unităţii şcolare emite decizia de înfiinţare a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii din şcoală.


Managementul calit ii n educa ie

Activitatea CEAC pentru ca CEAC să-şi poată exercita atribuţiile?

Pasul 1

Planul operaţional

CEAC preia Regulamentul de funcţionare şi Strategia de evaluare şi asigurarea a calităţii şi elaboreazăun Plan operaţional anual cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi asigurare a calităţii.


Managementul calit ii n educa ie

 • Exerciţiu: Întocmiţi planul operaţional, conform tabelului următor, pentru

  Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul : d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;

  (Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar – anexa H.G. nr. 21/10.01.2007)


Managementul calit ii n educa ie

PLANUL OPERAŢIONAL tabelului următor, pentru


Managementul calit ii n educa ie

Pasul 2 tabelului următor, pentru

Aprobarea planului operaţional

Consiliul de administraţie aprobă planul operaţional anual propus de CEAC.Managementul calit ii n educa ie

Pasul 3 şcolii

Realizarea activităţilor stabilite de evaluare şi asigurare a calităţii, conform planificării


Managementul calit ii n educa ie

Pasul 4 şcolii

Realizarea raportului anual de evaluare internă a calităţii

 • Raportul se face public;

 • Consiliul de administraţie analizează raportul şi revizuieşte, dacă este cazul, documentele programatice.


Ceac formuleaz un plan de mbun t ire pe care l nainteaz spre aprobare consiliului de administra ie

CEAC formulează un şcoliiplan de îmbunătăţire pe care îl înaintează, spre aprobare, Consiliului de administraţie


Roluri art 11

Organizaţia furnizoare de educaţie: şcolii

Elaborează

Adoptă

-STRATEGIA

-REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE

Aprobă

Aprobă

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Se înfiinţează, cf. Reg.

Funcţionează, cf. Reg.şi Strategiei

Elaborează….

- PROCEDURI +

- ACTIVITĂŢI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

Coordonează aplicarea…

Elaborează raportul anual de evaluare internă; PUBLICARE;

formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii

ROLURI (art.11)


Managementul calit ii n educa ie

Regulamentul CEAC şcolii

Conţinuturi ca necesare oricărui Regulament al CEAC:

 • Obiectivele CEAC şi locul ei în organigrama unităţii şcolare.

 • Calitatea de membru CEAC şi procedură de selecţie a membrilor CEAC – diferenţiată pentru fiecare categorie de membri prevăzută de lege.

 • Înfiinţarea şi completarea CEAC.


Managementul calit ii n educa ie

Regulamentul CEAC şcolii

 • Roluri şi responsabilităţi specifice ale membrilor.

 • Drepturile şi obligaţiile membrilor, recompense şi sancţiuni.

 • Documentele elaborate de CEAC şi modul de comunicare cu organismele de conducere – Consiliul de administraţie şi direcţiunea şcolii, cu personalul şcolii şi cu celelalte părţi interesate.


Managementul calit ii n educa ie

Regulamentul CEAC şcolii

Regulamentul poate avea structura şi complexitatea care sunt considerate cele mai convenabile pentru unitatea de învăţământ

În regulament se pot prevedea toate situaţiile particulare ale unităţii de învăţământ


Managementul calit ii n educa ie

Regulamentul CEAC şcolii

Pot membrii Comisiei efectua asistenţe la ore ?

Care este procedura de culegere a datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice ?

Care este numărul de membri ai CEAC?

Care este durata mandatului unui membru ?


Managementul calit ii n educa ie

Regulamentul CEAC şcolii

 • Care este modalitatea de evaluare a activităţii membrilor CEAC ?

 • Care sunt modalităţile de remunerare a membrilor CEAC ?

 • Care este spaţiul de lucru alocat CEAC ?

 • Care sunt echipamentele la care membrii CEAC au acces sau sunt în folosinţă exclusivă ?

 • etc


Managementul calit ii n educa ie

Strategie de evaluare internă a calităţii şcolii

Cuprinde:

Motivaţia

Proiectarea şi planificarea activităţii de evaluare a calităţii (ţintele strategice ale evaluării calităţii , abordările strategice , termenele, rolurile şi responsabilităţile, avantajele)


Managementul calit ii n educa ie

Strategie de evaluare internă a calităţii şcolii

Modalităţile de implementare a strategiei de evaluare a calităţii

Instrumente şi proceduri de evaluarea internă (autoevaluare) a calităţii.

Modalităţi şi proceduri de îmbunătăţire a calităţii


Managementul calit ii n educa ie4
Managementul calit şcoliiăţii în educaţie

 • Instrumente de autoevaluare


Managementul calit ii n educa ie

Instrumentele Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:

Fişe şi alte instrumente de evaluare;

Declaraţii de intenţii ale comisiilor de specialitate din şcoală;

Chestionare;

Ghiduri pentru interviuri;

Ghiduri de observaţie;

Rapoarte scrise;

Diferite fişe de apreciere;

Plan operaţional;

Fişă de analiză a documentelor şcolii etc


Metodele i instrumentele care pot fi folosite
Metodele şi instrumentele calităţii: care pot fi folosite:

 • Observarea, pe baza unui Ghid de observare;

 • Ancheta – chestionar sau interviu (Ghid de interviu);

 • Analiza documentelor, pe baza unui formular de analiză.

  * Acestea reprezintă sursa dovezii.


N esen procedura r spunde la ntreb rile
În esenţă, procedura răspunde la întrebările: calităţii:

 • Cine face o anumită activitate?

 • Ce activitate trebuie realizată?

 • Cumanume se va realiza acea activitate?

 • Cândşi undese va realiza activitatea?

 • Carevor firezultatelerespectivei activităţi?


Managementul calit ii n educa ie

PROCEDURA- “paşii” urmăriţi într-o anumită activitate:

 • Exemplu de procedură privind „(…)revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate” (Domeniul C „Managementul calităţii”, criteriul b.):


Managementul calit ii n educa ie

1.Chestionarea elevilor şi sau a părinţilor activitate:

2. Analiza rezultatelor chestionării de către membrii CEAC sau de către persoane desemnate de către CEAC..

3. Propunerea unor noi activităţi extracurriculare şi / sau discipline opţionale

3. Mediatizarea ofertei în rândul părinţilor şi a elevilor.

4. Selectarea noilor activităţi extracuriculare

5 . Analiza şi aprobarea lor de către Consiliul de administraţie.

6. Obţinerea, dacă este cazul, a avizelor de la ISJ/ISMB.


Managementul calit ii n educa ie

R activitate:aportul anual de evaluare internă

privind calitatea educaţiei:

 • Este structurat pe domeniile şi criteriile din Legea nr.87/2006;

 • Este obiectiv, realist;

 • Urmăreşte raportul dintre rezultatele obţinute(RO) şi rezultatele aşteptate(RA);

 • Este realizat prin participarea tuturor actorilor implicaţi;

 • Este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare.


Managementul calit ii n educa ie

Structura activitate: Raportuluianualde evaluare internă

privind calitatea educaţiei (model Anexa 5 din Ghidul CEAC II):

PARTEA I- INFORMATII GENERALE

PARTEA A II-A-DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

PARTEA A-III-A -NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ

PARTEA A IV A –PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE pentru anul şcolar următor.


Managementul calit ii n educa ie

 • Studiu de caz: activitate:

  Raportul anual de evaluare internă a calităţii


Managementul calit ii n educa ie

Resurse web: activitate:

 • .http://europa.eu.int

 • .http://portal.unesco.org/education/

 • .http://www.edu.ro

 • .http://aracip.edu.ro

 • .http://www.efqm.org

 • .http://www.hmie.gov.uk/documents/publication/hgios.html

 • .http://www.ise.ro

 • .http://www.I-Probenet.net

 • .http://www.iso.org

 • .http://www.onelook.com

 • .http://www.oph.fi/english/

 • .http://communities.trainingvillage.gr/etv/Projects_Network/quality/.