su per power m aximum o utput l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Su per Power M aximum O utput!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Su per Power M aximum O utput! - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Su per Power M aximum O utput!. SUMO je izuzetno snažan zaušni slušni aparat sa širokim mogućnostima podešavanja i robus t nom, malom školjkom SUMO pruža viši pik i vi šu maksimalnu izlaznu snagu (MPO) u niskim frekvencijama nego bilo koji drugi aparat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Su per Power M aximum O utput!' - sai


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dobrodo li u svet 146 85 db mogu nosti
SUMO je izuzetno snažanzaušni slušni aparat sa širokim mogućnostima podešavanja i robustnom, malom školjkom

SUMO pruža viši pik i višu maksimalnu izlaznu snagu (MPO) u niskim frekvencijamanego bilo koji drugi aparat

Dobrodošli u svet 146/85 dB mogućnosti!
veoma te ko o te enje sluha
Audiogram levog ugla

Mali ili nikakav ostatak sluha iznad 2 kHz

Veliki konduktivni gubici

Veoma te{ko o{te}enje sluha
snaga tamo gde je potrebna u niskim frekvencijama
Snaga tamo gde je potrebna - u niskim frekvencijama
 • SUMO nudi izuzetno poja~anje u oblasti niskih frekvencija, koja je za mnoge korisnike jedina oblast preostalog sluha
sumo poja anje amplifikacija niskih frekvencija
SUMO POJA^ANJE -amplifikacija niskih frekvencija
 • SUMO tako|e nudi bolju amplifikaciju niskih frekvencija
koje su klju ne komponente koje izdvajaju sumo
Koje su klju~ne komponente koje izdvajaju SUMO ?
 • 1. Poja~alo visokih performansi
 • 2. Dinami~ki sistem upravljanja radom baterije
 • 3. Tehnologija optimizacije izlaza (OOT)
kakva je prednost upotrebe slu alice veoma niske impedance
Kakva je prednost upotrebe slu{alice veoma niske impedance ?
 • Veoma niska elektri~na impedanca SUMO slu{alice, daje vi{i ukupni izlaz
 • Posebna konstrukcija poja~ala obezbe|uje kontrolu pove}ane potro{nje struje
izlaz za sna an zvuk korak 1
Izlaz za sna`an zvuk – korak 1.
 • 1. korak u izradi izlaza za sna`an zvuk je da se pove}a veli~ina otvora kroz koji zvuk izlazi iz slu{alice.
izlaz za sna an zvuk korak 2
Izlaz za sna`an zvuk – korak 2.
 • Poseban levak uvodi zvuk od pro{irenog otvora ka zvu~noj lulici.
izlaz za sna an zvuk korak 3
Izlaz za sna`an zvuk – korak 3.
 • Izbegavanjem upotrebe zvu~ne lulice sa navojem spre~ava se bilo kakva nagla promena akusti~ke impedance
ta je to vent odu ak slu alice
[ta je to vent – odu{ak slu{alice ?
 • Vent – odu{ak slu{alice podrazumeva bu{enje dva otvora sa strane slu{alice
ta se doga a kada napravimo vent odu ak na slu alici
[ta se doga|a kada napravimo vent – odu{ak na slu{alici ?
 • Vent – odu{ak na slu{alici pove}ava sposobnost pokretanja membrane
 • Posledica je zna~ajno pove}anje maksimalne izlazne snage (MPO), ne samo u niskim frekvencijama ve} i u pojasu 1-2 kHz.
zatvorena izolovana zvu na posuda
Zatvorena izolovana zvu~na posuda
 • Slu{alicu sa ventom – odu{kom potrebno je postaviti u posebnu zvu~no izolovanu posudu radi spre~avanja unutra{nje mikrofonije
dejstvo slu alice sa odu kom uve anje maksimalne izlazne snage mpo u oblasti niskih frekvencija
Dejstvo slu{alice sa odu{kom – Uve}anje maksimalne izlazne snage (MPO) u oblasti niskih frekvencija
ta je ukupno dejstvo
Slu{alica niske impedance

- (sa odgovaraju}im poja~alom)

Izlaz za sna`an zvuk

Slu{alica sa ventom – odu{kom

[ta je ukupno dejstvo ?
sumo istrajnost ja e i du e
SUMO poseduje sistem upravljanja radom baterije:

Du`i vek baterije

Postojano visoka maksimalna izlazna snaga (MPO) tokom ukupnog radnog veka baterije

Rad sa standardnom 675 Cink vazduh (Z/A) baterijom

SUMO istrajnost – ja~e i du`e
sumo funkcionalnost ve a snaga u manjem prostoru
Manji, u`i i lak{i

Oprema sa zaklju~avanjem

FM povezivanje

Univerzalna DAI stopica (HI/LO)

Identifikacione oznake levog i desnog aparata

Ru~ni prekida~ i potenciometar

Sigurnosno ku}i{te baterije

SUMO funkcionalnost – ve}a snaga u manjem prostoru !

DAI stopica

L-D identifikacija

FM adapter

Sigurnosno ku}i{te baterije

Ru~ni prekida~ i potenciometar

sumo pouzdanost oprema sa zaklju avanjem
SUMO pouzdanost – oprema sa zaklju~avanjem
 • Posebno re{enje sa

zaklju~avanjem

- Spre~ava gubitak dodatne opreme

- Obezbe|uje punu povezanost

- Visoka izdr`ljivost - kompaktnost

sumo uspeh sna ni argumenti
Najja~i zau{ni aparat na svetu

Izuzetno pove}anje u podru~ju niskih frekvencija

Mala potro{nja – dug radni vek baterije

Veoma fleksibilno pode{avanje – jedan aparat pokriva sve

Oprema sa zaklju~avanjem – DAI/FM

Robustan i pouzdan u malom ku}i{tu

SUMO uspeh – sna`ni argumenti
sumo oblast pode avanja
SUMO pokriva najve}i broj senzorineuralnih, konduktivnih i kombinovanih o{te}enja sluha u kategoriji te{kih i veoma te{kihSUMO oblast pode{avanja
sumo audiologija bolje razumevanje govora
Za{to amplifikovati niske frekvencije ?

- Amplifikacija visokih frekvencija nije uvek korisna za ovu populaciju i ponekad daje slabije rezultate

- Kod mnogih pacijenata to je jedino podru~je preostalog sluha

- Manja izobli~enost i prirodniji kvalitet zvuka

- Pobolj{anje percepcije govora

SUMO Audiologija – bolje razumevanje govora !
sumo za decu pouzdanost i ujnost
Mala veli~ina i robustan dizajn ~ine SUMO idealnim za decu.

- Amplifikcija niskih frekvencija

- RECD – razlika izme|u kalibratora i de~ijeg uha

- DSL- racionala Direct Sensation Level

- Sigurnosno ku}i{te baterije

- De~ija zvu~na lulica

SUMO za decu – pouzdanost i ~ujnost
sumo primer 1
JS, `ena 58 godina, ro|ena sa o{te}enim sluhom

Prethodni aparat:

390PL, obostrano

“Suprug ne mora da ponavlja re~i tako ~esto kao ranije”

SUMO primer 1.
sumo primer 3
KRZV, `ena 57 godina, simetri~no o{te}enje sluha

Prethodni aparat: Phonak E4, na desnom uhu

“Iznena|ana da ~uje glasove sa udaljenosti od pet metara”

SUMO primer 3.