obchodn spolo nosti n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Obchodné spolo?nosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Obchodné spolo?nosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Obchodné spoločnosti. Miriam Jankovičová Simona Pařenicová. Obchodné spoločnosti. Osobné OS Osobná účasť na podnikaní Tvoria len štatutárny orgán Nemajú zo zákona povinnosť tvoriť základné imanie Ručia celým svojim majetkom, nerozdielne a neobmedzene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obchodné spolo?nosti' - sacha-conrad


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obchodn spolo nosti

Obchodné spoločnosti

Miriam Jankovičová

Simona Pařenicová

obchodn spolo nosti1
Obchodné spoločnosti

Osobné OS

Osobná účasť na podnikaní

Tvoria len štatutárny orgán

Nemajú zo zákona povinnosť tvoriť základné imanie

Ručia celým svojim majetkom, nerozdielne a neobmedzene

Verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť

Kapitálové OS

Na podnikaní sa podieľajú svojim vkladom

Majú riadiaci orgán

Majú povinnosť tvoriť základné imanie

Ručia do výšky svojho nesplateného vkladu

Spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť

verejn obchodn spolo nos
Verejná obchodná spoločnosť
 • Obchodné meno – musí obsahovať označenie v.o.s.
 • Založenie – podpísanie spoločenskej zmluvy medzi dvoma alebo viacerými osobami
 • Vznik – zápisom do obchodného registra
 • Financovanie – výška základného imania nie je stanovená zákonom, vklad spoločníka nie je povinný, ale môžu sa na ňom dohodnúť
 • Ručenie – spoločne a nerozdielne, neobmedzene celým svojim majetkom
slide4

Riadenie – spoločnosť môžu riadiť a zastupovať všetci spoločníci, pri rozhodovaní má každý jeden hlas

 • Delenie zisku – rovným dielom (ak sa nedohodli inak)
 • Rezervný fond – nemusí vytvárať
 • Zrušenie – po dohode spoločníkov, s likvidáciou, bez likvidácie
 • Zánik – vymazanie z Obchodného registra
 • Príklady v.o.s. – Kaufland SR v.o.s., Lidl SR v.o.s,
komanditn spolo nos
Komanditná spoločnosť
 • Obchodné meno – musí obsahovať označenie k.s.
 • Založenie – zakladajú ju dva typy spoločníkov komanditisti a komplementári, podpisujú spoločenskú zmluvu
 • Vznik – zápisom do obchodného registra
 • Financovanie – komanditisti sú povinní vložiť vklad – min. 250€, komplementári nevkladajú žiaden vklad
slide6

Ručenie – komanditisti – obmedzene do výšky nesplateného vkladu, komplementári – neobmedzene celým svojim majetkom

 • Riadenie – komplementári – sú oprávnení na riadenie spoločnosti, sú štatutárnym orgánom a v ostatných veciach rozhodujú spoločne – hlasovaním
 • Delenie zisku – komanditisti – ½ zo zisku si rozdelia podľa výšky vkladu, komplementári – druhú ½ si rozdelia rovným dielom
slide7

Zrušenie – po dohode spoločníkov, s likvidáciou, bez likvidácie

 • Zánik – vymazanie z obchodného registra
 • Príklady k.s. – Hypernova k.s.
akciov spolo nos
Akciová spoločnosť
 • Obchodné meno – musí obsahovať označenie a.s.
 • Založenie – podpísaním zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny
 • Vznik – zápisom do OR,
 • Financovanie – základné imanie tvorí súčet menovitých hodnôt akcií, min. 25 000€, vytvára rezervný fond vo výške min. 10% zo základného imania
slide9

Ručenie – spoločnosť ručí celým svojim majetkom, akcionári neručia

 • Riadenie – valné zhromaždenie – najvyšší orgán, zasadá najmenej raz za rok, členmi sú akcionári, rozhodujú hlasovaním, o zmene spoločenskej zmluvy, zvýšení alebo znížený základného imania; dozorná rada – kontrolný orgán dohliada na hospodárenie a činnosť predstavenstva ; predstavenstvo – štatutárny orgán, riadi spoločnosť a koná v jej mene, má min. troch členov, kt. si volia predsedu
slide10

Rozdelenie zisku – rozhoduje o ňom valné zhromaždenie, dividenda – podiel na zisku určení pre akcionárov, tantiema – podiel na zisku určení pre členov predstavenstva a dozornej rady

 • Zrušenie – Rozhoduje o ňom valné zhromaždenie
 • Zánik – vymazanie z OR
 • Príklady a.s. – KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
spolo nos s ru en m obmedzen m
Spoločnosť s ručením obmedzením
 • Obchodné meno – musí obsahovať označenie s.r.o. alebo spol. s r.o.
 • Založenie – spoločnosť zakladá aspoň jedna osoba a najviac 50 osôb, zakladatelia podpisujú zakladateľskú zmluvu
 • Vznik – je zápisom do OR
 • Financovanie – základné imanie – min. 5 000€, min. vklad jedného spoločníka je 750€, rezervný fond – tvorí sa z čistého zisku najmenej 5% a nie viac ako 10% základného imania
slide12

Ručenie – spoločnosť ručí celým svojim majetkom a spoločníci do výšky nesplateného vkladu

 • Riadenie – valné zhromaždenie – najvyšší orgán zasadá najmenej raz do roka, rozhoduje o zmene spoloč. zmluvy, zvýšení a znížení základného imania, rozdelenie zisku, úhrada straty; dozorná rada – kontrolný orgán, dohliada na hospodárenie konateľov; konatelia - štatutárny orgán, výkonný orgán, riadia spoločnosť nesmú byť členom dozornej rady
slide13

Rozdelenie zisku – spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere podľa výšky splatených vkladov, ak sa nedohodli inak

 • Zrušenie – z dôvodov uvedených v spoloč. zmluve a zo všeobecne platných dôvodov
 • Zánik – vymazanie z OR
 • Príklady s.r.o – Unios s.r.o.
al ie formy podnikania
Ďalšie formy podnikania
 • Živnosti
 • Družstvá
 • Osobité formy podnikania – tiché spoločenstvo, združenie osôb na spoloč. podnikanie
 • Podnikanie zahraničných osôb