Globální grant
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Globální grant. Opatření 2.3 JPD 3 „Posilnění kapacit poskytovatelů sociálních služeb v hlavním městě Praha“. Charakteristika. NROS administruje v letech 2004 až 2006 Globální grant ve výši 1% z těchto programů:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ruby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opat en 2 3 jpd 3 posiln n kapacit poskytovatel soci ln ch slu eb v hlavn m m st praha

Globální grant

Opatření 2.3 JPD 3

„Posilnění kapacit poskytovatelů

sociálních služeb v hlavním městě Praha“


Charakteristika
Charakteristika

 • NROS administruje v letech 2004 až 2006 Globální grant ve výši 1% z těchto programů:

  • Celkem 4,22 milionů EUR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)

  • Celkem 1,17 milionů EUR v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3)

 • Minimálnívýše příspěvku na projekt – 150.000 Kč

 • Maximálnívýše příspěvku na projekt – 650.000 Kč

 • Globální grant pokrývá 100% nákladů na projekt, spolufinancování NNO tedy není nutné


 • Opat en 2 3 jpd 3 posiln n kapacit poskytovatel soci ln ch slu eb v hlavn m m st praha

  Rozdíl mezi Opatřeními 2.1. a 2.3. JPD 3

  Opatření 2.1.

  • Větší alokace na realizaci opatření (20% rozpočtu JPD3)

  • Vyšší alokované částky na jednotlivé projekty (1 až 15 mil. Kč)

  • Určeno spíše pro větší a zkušenější NNO

   Opatření 2.3.

  • Menší alokace na realizaci opatření (1% rozpočtu JPD3)

  • Menší částky alokované na jednotlivé projekty (150.000 až 650.000 Kč)

  • Jednodušší formulář žádosti

  • Vyšší zálohy pro NNO (až 80% alokované částky)

  • Určeno i pro NNO s menší kapacitou na posílení kapacity NNO


  C le glob ln ho grantu
  Cíle Globálního grantu

  Posílení kapacit nestátních neziskovýchorganizací, které realizují programy zaměřené na sociální integraci sociálně vyčleněných osob nebo osob ohrožených sociální exkluzí


  Prim rn c lov skupiny
  Primární cílové skupiny

  Nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb poskytovaných osobám ohroženým sociálním vyloučením zaregistrované v ČR jako:

  • Občanské sdružení

  • Obecně prospěšná společnost

  • Církevní právnická osoba

   Podpora partnerství při realizaci projektů s orgány místní veřejné správy (hlavní město Praha, městské části, organizace zřizované hlavním městem Praha nebo městskou částí za účelem poskytování sociálních služeb)


  Prim rn c lov skupiny1
  Primární cílové skupiny

  1. Nestátní neziskové organizace (NNO) poskytujícívzdělávání pro další NNO, které přímo pracují se skupinami ohroženými sociální exkluzí

  2. Nestátní neziskové organizace pracující se skupinami ohroženými sociální exkluzí pro posílení vlastní kapacity organizace


  Sekund rn c lov skupiny
  Sekundární cílové skupiny

  Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu:

  • Věku - mladí, starší lidé v předdůchodovém věku

  • Zdravotního stavu - zejména zdravotní postižení, duševní onemocnění

  • Ztráty nebo absence pracovních návyků - zejména dlouhodobě nezaměstnaní, osoby opouštějící zařízení výkonu trestu, osoby opouštějící ústavní péči, dlouhodobě nemocní

  • Sociální situace -zejména osamělí rodiče, oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny, mladí lidé opouštějící dětské domovy, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostmi, oběti hromadných neštěstí, migranti a příslušníci etnických menšin včetně romských komunit


  Sekund rn c lov skupiny1
  Sekundární cílové skupiny

  Nejvíce ohrožené jsou skupiny osob, u nichž dochází ke kumulaci různých znevýhodnění

  Vzhledem k tomu, že cílovými skupinami jsou osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce, nemohou jimi být děti a osoby v důchodovém věku


  Financovateln innosti
  Financovatelnéčinnosti

  • Rozvoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb;

  • Rozvoj a realizace programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů z řad NNO o užívání moderních metod sociální práce a sociálních služeb;

  • Rozvoj a realizace poradenských služeb s dopadem na sociální začlenění ohrožených skupin a trh práce;

  • Zajištění odborného vzdělávání a celoživotního učení pracovníků NNO poskytujících sociální služby s dopadem na trh práce;

  • Zajištění speciálních služeb skupinám ohrožených sociální exkluzí;

  • Vzdělávání k posilnění kapacit a rozvoji lidských zdrojů v NNO poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a pro skupiny osob ohrožených sociální exkluzí


  Implementa n uspo d n
  Implementační uspořádání

  • Globální grant bude implementován jako grantové schéma

  • Projekty Konečných uživatelů z řad nestátních neziskových organizací budou vybírány na základě výzvy NROS k podávání žádostí


  Asov harmonogram
  Časový harmonogram

  • Předpoklad vyhlášení dvou až tří kol výzev v rámci grantového schématu (do 31.12.2006)

  • 1. výzva v polovině listopadu 2004 (předpoklad)

  • Možnost předložit pouze jeden projekt v každém kole za jednu NNO (za jedno IČO)


  Opat en 2 3 jpd 3 posiln n kapacit poskytovatel soci ln ch slu eb v hlavn m m st praha

  Problémy NNO při administraci grantů

  • Pozdní informování či neinformování o změnách

   u realizovaných projektů

  • Nedodržování časového harmonogramu realizace

   projektů

  • Nedostatečná komunikace s NROS

   DŮSLEDKEM NEMOŽNOST VYPLATIT CELOU VÝŠI PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH NA REALIZACI PROJEKTU


  U ite n odkazy
  Užitečné odkazy

  • Strukturální fondy:

   www.strukturalni-fondy.cz

  • Evropský sociální fond:

   www.esfcr.cz

   www.mpsv.cz

  • Globální grant:

   http://www.nros.cz/globalni-grant/index.html


  D kuji za pozornost kontakt global@nros cz

  Děkuji za pozornost

  KONTAKT

  global@nros.cz