pengurusan tunai dan hutang n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pengurusan Tunai dan Hutang PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pengurusan Tunai dan Hutang

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Pengurusan Tunai dan Hutang - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

Pengurusan Tunai dan Hutang. Prinsip kawalan dalam pengurusan tunai Sistem buku vot , buku tunai dan panjar wang runcit Pengendalian kehilangan dan hapus kira tunai. PENGURUSAN TUNAI. Buku Tunai dan Rekod Subsidiari Penyata penyesuaian bank Panjar wang runcit Terimaan dan Pungutan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pengurusan Tunai dan Hutang' - rosa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pengurusan tunai dan hutang

Pengurusan Tunai dan Hutang

Prinsipkawalandalampengurusantunai

Sistembukuvot, bukutunaidanpanjarwangruncit

Pengendalian kehilangan dan hapus kira tunai

pengurusan tunai

PENGURUSAN TUNAI

BukuTunaidanRekodSubsidiari

Penyatapenyesuaianbank

Panjarwangruncit

TerimaandanPungutan

BukuVot

PesanandanPembelian (PEROLEHAN)

Pembayaran

Kehilangandanhapuskirawangawam

terimaan dan pungutan
TerimaandanPungutan

Terimaandanpungutanmerupakansatuprosesmengendalikansejumlahwangdanhasilolehpihaksekolahdaripadasumberkerajaandanbukankerajaanmelaluikumpulanwang yang tertentuuntukaktivitisekolah.

Kumpulan wanginiperludiperakaunkanmengikutperaturan yang ditetapkan.

pegawai yang terlibat
Pegawai yang terlibat
 • PegawaiPengawal (AP 53 dan AP 54)
 • PegawaiPerakaunan (Seksyen 3 AAK 1957)
 • Pemungut (AP 65)
pegawai pengawal
PegawaiPengawal

AP 3

Pegawaipengawaladalahpegawai yang dilantikolehMenteriKewanganatauMenteriBesaratauKetuaMenteridibawahseksyen 15A AktaTatacaraKewangan 1957 [Akta 61] bagisetiaptujuanperbelanjaan yang diperuntukkanbagimana-manatahunkewangandalamanggaran, bagimengawal, tertaklukkepadasebarangarahan yang ditujukanolehpihakpenguatkuasakewangan, perbelanjaan yang dikuatkuasakandibawahtujuanitu, dantermasuksemuatanggungjawabPegawaiPerakaunan.

pegawai pengawal1
PegawaiPengawal

AP 53

SemuaPegawaiPengawaladalahbertanggungjawabmelaksanakankewajipankewanganKementerian / Jabatanmasing-masingdengansempurna.

Tanggungjawabtersebutadalahbagi:

 • Memungutdengansewajarnyasegalawangawam yang patutditerimaolehataudibawaharahanmereka,
 • Menyimpannyadenganselamat,
 • Serta jugabertanggungjawabsekiranyaakaun yang dikemukakanolehmerekaataudibawahkuasamerekadidapatitidakbetul.

Sebarangperwakilankewajipaninikepadapegawai lain hendaklahdibuatdenganarahanbertulis.

BagaimanapunseorangPegawaiPengawalitusecaraamnatidakterlepasdaritanggungjawabnyasendirisetelahperwakilandibuat.

pegawai pengawal2
PegawaiPengawal

AP 53A

PegawaiPengawalselakupegawaiperakaunanketikamelaksanakantanggungjawabkewanganhendaklahmematuhi:

 • PiawaianPerakaunanKerajaan,
 • SuratPekeliling
 • SuratArahanAkauntan Negara Malaysia

Yang sedangberkuatkuasa

pegawai perakaunan
PegawaiPerakaunan

AP9:

Seseorangpegawai yang adaurusanberkenandengan Wang AwamatauAsetAwamadalahseorangPegawaiPerakaunandalamertiseksyen 3 AktaTatacaraKewangan 1957 [Akta 61].

IstilahinihendaklahdipakaibagiKetuaJabatanataubagipegawaibawahannya yang paling rendah, apabilamerekamenguruskan Wang AwamatauAsetAwam, sebagaimanajugaterpakaibagiakauntandanpegawaikewangan.

pegawai perakaunan1
PegawaiPerakaunan

Seksyen 3 AktaTatacaraKewangan 1957 [Akta 61]

Meliputisemuapegawaiawam yang ditugaskan:

 • mengutip, menerima
 • ataumengakaunsebarangwangawam,
 • atauseseorang yang ditugaskanmembelanja
 • atau yang sebenarnyamembelanjakanwangawam
 • dansetiappegawaiawam yang ditugaskandenganpenerimaan, penjagaanataupelupusan
 • ataupengakaunanbaranganawam
 • atausesiapa yang sebenarnyamenerima, memegang
 • ataumelupuskanbaranganawam.
pegawai perakaunan2
PegawaiPerakaunan
 • PegawaiPerakaunanmempunyaipengertianseperti yang diberikepadanyadibawahSeksyen 3 AktaTatacaraKewangan 1957 [Akta 61] adalahtiap-tiappegawaiawam yang bertanggungjawabbagiperkara-perkarasepertiberikut:

(a) Memungut, menerimaataumengakaun, atau yang sebenarnyaMemungut, menerimaataumengakaun Wang Awam; atau

(b) Membelanja/membayaratau yang sebenarnyamelanja / membayar, apa-apa Wang Awam; atau

(c) Menerima, menyimpan, mengeluar, melupus, ataumengakaunasetawamatau yang sebenarnyamenerima, menyimpan, mengeluar, melupusasetawam

pemungut
Pemungut
 • Pemungutialahpegawai yang berdasarkankepadajawatannyaataudibawahmana-manaundang-undangbertulisatauperaturanbertulisadalahbertanggungjawabuntukmemungutwangbagipihakkerajaan
tanggungjawab pemungut
TanggungjawabPemungut

AP65

Pemungut Wang Awamadalahbertanggungjawabbagi:

 • Menimpandenganselamatdanmenggunakandengansepatutnyasemuaresitrasmi;
 • Menyimpandanmenuncisemuastokresitrasmi, lesen, danborangakaunterima yang lain yang belumdigunadalamstok, denganselamatdibawahkawalannyasendiriataudibawahkawalanseorangpegawaikanan yang tidakmenyediakanresitrasmiataumembuatpungutan;
tanggungjawab pemungut1
TanggungjawabPemungut

AP 65

(iii) Memastikanciri-cirikeselamatandankawalandalamandalampersekitaranelektronikadalahmencukupidanberfungsisertahanyapegawai yang diberikuasasahajadapatmengaksessistemdandokumenkawalan;

(iv) Melaksanakanterimaansecaraelektronikmengikutpekeliling yang berkuatkuasa.

wang awam
Wang Awam
 • Wang awammempunyaipengertian yang diberikepadanyadibawahseksyen 3 TatacaraKewangan 1957 [Akta 61], dantermasuklahwangtunaidankesetaraantunaisertasemuainstrumenkewangankerajaan
prosedur terimaan dan pungutan
ProsedurTerimaandanPungutan
 • MendapatkankebenaranbertulisdariKetuaPTj
 • Perwakilankuasabertulis
 • Dokumenpenerimaan (resit)
 • Pemberitahuanawam
 • Kawalanresit
 • KawalanBorangHasil
 • Semakanresit
 • DaftarBorangHasil
 • Penyimpananbukuresit
 • Tatacarapengunaanresit
prosedur terimaan dan pungutan1
ProsedurTerimaandanPungutan
 • Merekodterimaandanpungutan – umum
 • Pengunaanborangdanrekod
 • Daftarkutipanharian
 • Mengakaunterimaan
 • Terimaanmelalui pos
 • Terimaanmelaluicek
 • Penyimpanandokumen
 • Audit dalam
 • Pengasingantugas
mendapatkan kebenaran bertulis dari ketua ptj
MendapatkankebenaranbertulisdariKetuaPTj

TPKPS Bil 5.5 (i)

SetiappungutanyuranmestilahmendapatSuratKelulusandaripadaKetua PTJ

perwakilan kuasa bertulis
Perwakilankuasabertulis

AP 53

Sebarangperwakilankewajipaninikepadapegawai lain hendaklahdibuatdenganarahanbertulis.

BagaimanapunseorangPegawaiPengawalitusecaraamnyatidakterlepasdaritanggungjawabnyasendirisetelahperwakilandibuat.

AP69

TiadaseseorangpegawaibolehmenerimawangdalamapajuabentukterimaankecualidiberikebenarankhusussecarabertulisolehPemungutuntukberbuatdemikian.

Pemunguthendaklahmenyelenggarasuaturekodmengenaikebenaran yang telahdiberi.

dokumen penerimaan resit
Dokumenpenerimaan (resit)

AP 60

 • Resitrasmisecara manual atauelektronikmestilahdikeluarkansebagaiakuanterimawang yang dibayarkepadaseseorangpegawaiawam.
 • Resitrasmimestilahdikeluarkanpadamasaurusandibuatdanjikaseseorangpembayarhadirsendiri, resitrasmiitumestilahdiserahkankepadanya. Apabilawangawamditerimamelalui pos ataupenghantar, resitrasmibaginymestilahdisediakanpadahariitujugadandihantarselewat-lewatnyapadaharibekerjaberikutnya.
dokumen penerimaan resit1
Dokumenpenerimaan (resit)

AP 60 (iii)esitrasmitidakakandikeluarkanbagipembayaran yang dibuatolehpegawaiawamdengancarapotonganbagibaucermelainkanjikasistemperakaunan yang digunakanmengkehendakinya.

pemberitahuan awam
Pemberitahuanawam

AP 61 (a)

PegawaiPengawaldanPemungut Wang Awamhendaklahmenentukansupayaorangawamdiberitahudengansepenuhnyabahawamerekahendaklah:

 • Mendapatkanresitrasmibagisemuawang yang dibayar.
 • Hanyamenerimaresitrasmi yang bercetakdanbernomoratauresitrasmi yang dikeluarkanolehmesindaftarwangjikamesindaftarwangdigunakan, atauresitrasmi yang dijanasecaraelektronik.
 • Bagipembayaranmelaluicek, resitrasmihanyasahapabilacekditunaikanoleh bank.

Pemberitahuanbagimaksudinihendaklahdibuatdalambahasa yang berkenandandipamerkanditempat yang mudahdilihatolehorangawam.

pemberitahuan awam1
PemberitahuanAwam

AP 61(b)

Dalampersekitaranelektronikorangawamhendaklahdiberipilihanuntukmencetakresitrasmiataumendapatkanmaklumatresitrasmimelalui media elektronik.

Pemberitahuankepadaorangawambagimaksudinidalambahasa yang berkenaanhendaklahdisediakan.

kawalan resit
Kawalanresit

AP 63 (a)

(i) Apabilaresitrasmi, lesenatauborangakuanterima yang lain dikeluarkandaripadabukukaunterfoiltiap-tiapseorangpegawai yang menandatanganimana-manadokumenitumestilahmenurunkantandatanganringkasnyapadakaunterfoilitu yang hendaklahmengandungibutir-butirpenuhnaskhahasalnyatermasukamaun yang diterimadantarikhnya.

(ii) Jikaresitrasmi, lesenatauborangakuanterima yang lain memerlukanpenggunaankertaskarbon, samaadadalamsebuahbukuataudenganmesindaftarwang, kertaskarbonduabelahmukahendaklahdigunakan.

kawalan resit1
KawalanResit

AP 63 (b)

Apabilaresitrasmi, lesenatauborangakuanterima yang lain dijanasecaraelektronik, peraturandiperenggan (a) diatastidaklahdikehendakisebagaikawalan.

Walaubagaimanapunsistempengeluaranresitrasmielektronik yang digunakanhendaklahmemenuhiciri-cirikawalantertentu yang ditetapkan.

Antaramaklumatkawalan yang perludiwujudkanialahkodterimaan, tarikhdanwaktutransaksi, kod operator, kodmesin, waktumuladanakhir, tarikh, jumlahdancaraterimaan, nomborresitrasmimulahinggaakhirsertabilangandansenarairesitrasmidibatalkanbagiurusniagaberkenaan.

kawalan borang hasil
KawalanBorangHasil

AP 66 (a)

Pegawai yang bertanggungjawabmenerimastokresitrasmihendaklahmemastikanbahawanombordidalamnyaadalahlengkapdanbetul.

Iahendaklah, jikaberkaitan, mencatatdanmenandatanganidibelakanghelaipertamasalinanpejabatdalambukuitusatuperakuandalambentuk yang berikut:

kawalan borang hasil1
KawalanBorangHasil

“Diperiksaolehsayapadahariinibertarikh ….. Dan didaatimengandungi …… borangresitrasmiberpendua/berpeniga yang bernombordenganbetul.”

TandatanganPemungut: …………………….

NamaPenuhPemungut: …………………….

kawalan borang hasil2
KawalanBorangHasil

AP 66

(b) Mana-manastok yang didapatirosakhendaklahdikembalikankepadasyarikatpercetakan yang dilantikolehkerajaanbesertalaporan

(c) Hanyastokresit yang sebenarnyadikehendakibagikegunaansertamertadikeluarkanmengikutsusunannombor yang betul, jikaberkaitan.

(d) Dalampersekitaranelektronik, pemungutbertanggungjawabmemastikankawalandalamanboranghasilsecaraelektronikadalahmencukupi.

semakan resit
Semakanresit

TPKPS Bil 5.5 (ix)

 • Semakhelaian
 • Semak no. siriresitlengkapdanbetul
 • Pengesahanpegawai yang diberikuasa
 • Rekodstokbukuresit
daftar borang hasil
DaftarBorangHasil

AP 67

DaftarBorangHasilmengikutbentuk yang ditetapkan, menunjukkansemuastokResitRasmi, lesendanborangakuanterima lain yang diterimadandikeluarkan, jikaberkaitan, mestilahdisenggaraolehtiap-tiappemungut. Tiap-tiapsatucatatankeluaranmestilahditandatanganiolehpegawai yang kepadanyakeluaranitudibuatataumengenaikeluarankepadapegawaicawanganmestilahdisokongdenganbaucarkeluaran yang ditandaterima.

penyimpanan buku resit
Penyimpananbukuresit

AP 68

Semuastoklesendanresitrasmiapabilatidakdigunakanhendaklahdisimpanditempat yang dikuncidenganselamat.

tatacara pengunaan resit
Tatacarapengunaanresit

AP 70 (a)

Resitrasmimestilahditulismenggunakankarbonduamukaolehpegawai yang menerimawangdalamapajuabentukterimaandanditandatanganiolehseorangpegawai lain. Pengecualiandaripadakaedahinidibenarkanhanyajika:

 • Resitrasmidikeluarkandenganmenggunakansistemterimaanbermesinatauelektronik yang diluluskanolehAkauntan Negara atauPegawaiKewanganNegeri.
 • Suatubayarantetapadatercetakpadaresitrasmi, lesenatautiket;
tatacara penggunaan resit
TatacaraPenggunaanResit

AP70 (a)

(iii) Seseorangpegawaidipertanggungkandengansepatutnyaolehpemungutdengankewajipanmembuatpungutanluarataupungutan yang seumpamanyadalamkeadaandimanaiamestibekerjaseorangdiridengansyaratpenyeliaanrapidibuatolehpenyelia/ pegwaiatasan; atau

(iv) Seorangpegawai lain tidakadadankebenarankhusustelahdidapatidaripadaAkauntan Negara atauAkauntanNegeri / BendahariNegeri

tatacara penggunaan resit1
TatacaraPenggunaanResit

AP 60 (ii)

Resitrasmimestilahdikeluarkanpadamasaurusandibuatdanjikaseseorangpembayarhadirsendiri, resitrasmiitumestilahdiserahkankepadanya. Apabilawangawamditerimamelalui pos ataupenghantar, resitrasmibaginyamestilahdisediakanpadahariitujugadandihantarselewat-lewatnyapadaharibekerjaberikutnya.

tatacara penggunaan resit2
TatacaraPenggunaanResit
 • PengasinganpenggunaanBukuResitmengikut Kumpulan Wang:
  • Kerajaan
  • Suwa
  • Asrama
tatacara merekod terimaan dan pungutan peraturan umum
Tatacaramerekodterimaandanpungutan – peraturanumum

TPKPS Bil. 5.4 (iii)

Penerimaankutipanyuransekolahdaripadamuridhendaklahdikeluarkanresitoleh guru dandicatatdalamBukuDaftarKedatanganMurid

TPKPS Bil. 5.4 (iv)

Pungutan yang dibuatoleh guru kelashendaklahdirekodkandalamBorangKutipandanSerahan Guru kepadaPejabatdandiserahkanbersama-samabukuresitkepadapengetua/Guru Besarpadahari yang sama.

tatacara penggunaan borang dan rekod
TatacaraPenggunaanBorangdanRekod

Tindakan Guru Kelas / Tingkatan

 • Membuatpungutandanmengeluarkanresit
 • MengisiBorangKutipandanSerahan Guru kePejabatsetiap kali serahandalamduasalinan:

a. asal – simpananPejabat

b. Pendua – diserahkankepada guru kelas / tingkatan

tatacara penggunaan borang dan rekod1
TatacaraPenggunaanBorangdanRekod

TindakanPejabat / Pengetua

 • Menyemakjumlahmurid
 • Menyemaknomborresit yang dikeluarkan
 • Menyemakjumlahwang yang diterima
 • Memastikanadatandatanganpenyerahdanpenerima
 • Failkanmengikutsusunantarikhdansusunankelas
 • Satumukasuratsatukelas (memudahkanpengesanan)
 • MengisiBorangDaftarKutipanharian
daftar kutipan harian
DaftarKutipanHarian
 • Mencatatbutiransetiap kali urusniagaberlaku
 • Memastikansemuabutirantepatdanbetul
 • Perakuanpenyediaanolehpembantutadbir
 • PerakuansemakanolehPenolongKanan
 • Perakuanpengesahanoleh Guru Besar / Pengetua
mengakaunkan terimaan
MengakaunkanTerimaan
 • RekodkedalamBukuTunai
 • Memasukkanpungutankedalam bank padahari yang samajika
 • Semuaterimaantanpamengirajumlahdimasukkanke bank padahariakhirakaunbulan/tahunberkenaan
 • Penerimaancekperludikreditkandalamtempohseminggu
 • Sediakan slip masuk bank mengikut KWS
 • Menyemak slip masuk bank
 • Failkan slip masuk bank
merekod resit rasmi ke dalam buku tunai buku tunai elektronik
MerekodResitRasmikedalamBukuTunai / BukuTunaiElektronik

AP 72

SetiapResitRasmimestilahdirekodkankedalambukutunaiataubukutunaielektronikpadahari yang sama. Pengecualiandaripadakaedahinidibenarkanhanya:

 • Bagiperkara yang termasukdibawah AP 70(a)(ii), jumlahterimaanmestidirekodpadahujunghari;
 • Bagikeadaan yang melibatkanpungutanmelaluiejenkutipan
merekod resit rasmi ke dalam buku tunai buku tunai elektronik1
MerekodResitRasmikedalamBukuTunai / BukuTunaiElektronik

AP 72

(c) Bagikeadaan yang termasukdibawah AP 70(a)(iii), jikaseseorangpegawai yang membuatpungutandiluarmestimerekodkanpungutanitudenganseberapasegerabilaiakembalikeibupejabat; dan

(d) Bagikeadaan lain, kebenarankhasmestilahdiperolehidariAkauntan Negara atauAkauntanNegeri / BendahariNegeri

AP 72A

BukuTunai manual perlumenunjukkanresitrasmibatal. Perkarainidikecualikanbagibukutunaielektronikdimanasatusenarairesitrasmibataldisediakanolehsistem

memasukkan pungutan ke dalam bank
MemasukkanPungutankedalam Bank

AP 78 (a)

Semuapemungut,kecualipegawai yang menjagaPerbendaharaandanPerbendaharaan Kecil yang menerima Wang Awam, samaadawangtersebutituperludiperakaunkansebagaihasilatautidakadalahdikehendakimembayarkepadaPerbendaharaanatauPerbendaharaan Kecil yang berkenaanpadahariitujugasemuapungutan yang adadalamtanganatau, dibandar yang terdapatperkhidmatan bank, kepadakreditakaun bank PerbendaharaanatauPerbendaharaan Kecil jika:

memasukkan pungutan ke dalam bank1
MemasukkanPungutankedalam Bank

AP 78 (a)

 • Pungutanwangkertasdanduitsyilingmelebihi RM500; atau
 • Jumlahpungutan (termasukwangkertas, duitsyiling, cek, wang pos dankirimanwang) melebihi RM2,000.

Jikawangpungutanlewatditerima, tugas-tugasinihendaklahdilakukanpadahari yang berikutnya. Walaubagaimanapunpungutanmenerusicekmestilahdibayarmasuktidaklewatdarisatuminggudaritarikhterima.

terimaan melalui pos
TerimaanMelalui Pos

AP 71

 • Tiap-tiappegawai yang bertanggungjawabmembukamel, kecualijikaaturankhastelahdiluluskanolehAkauntan Negara atauAkauntanNegeri / BendahariNegeri, hendaklahmenyenggarasatudaftarbagimaksudmerekodterimanwangdandokumenataubarangberharga yang diterimamelalui pos ataupenghantar. Kewajipaninitidakbolehdijalankanolehpegawai yang menerimapungutanatauolehpegawai yang bertanggungjawabbagimenyediakanResitRasmi.
terimaan melalui pos1
TerimaanMelalui Pos
 • AP 71

(b) Semuabutir yang berkaitanhendaklahdicatatkandalamdaftaritu, sepertitarikhterima, namapengirim, nomborpendaftaranbungkusan, nomborcek, amaundanperihaldokumenataubarangansertanomborresitakuanpenerimaanbagiwangdanbarang-barangberharga.

(c) Pegawai yang bertanggungjawabbagimengakaunkanbutiranituataumenyimpannyadalamkeadaanselamathendaklah:

(i) memberitarikhdan no resitrasmiuntukdicatatkandalamdaftaritu; dan

(ii) menurunkantandatanganringkaspadarekod yang berkenaandalamdaftaritu.

terimaan melalui pos2
TerimaanMelalui Pos

AP 71

(d) Mana-manapegawai lain yang memegangwang, dokumenataubarangselepasmeldibukadansebelumbutiranitudiakaunhendaklahjugamenurunkantandatanganringkaspadarekoddalamdaftaritu.

(e) Daftarituhendaklahdisemaktiap-tiapharidenganbukutunaiataubukutunaielektronikdandaftarsimpananselamatolehseorangpegawaipenyelia.

terimaan melalui pos3
TerimaanMelalui Pos
 • Direkodkankedalamdaftarterimaansekolah
 • Daftar Mel
 • Keluarkanresitkepadapembayar
 • RekodkedalamBukuTunai
terimaan bayaran melalui cek
TerimaanBayaranMelaluiCek

AP 76 (a)

Pemungutboleh, menurutbudibicaranya, menerimaceksebagaibayaran. Semuacekhendaklahdibuatuntukdibayarkepadajabatan yang berkenaanatauAkauntan Negara atauAkauntanNegeri / BendahariNegeridandipalang “AkaunPenerimaSahaja”. Nomborsirimana-manacek yang diterima, mestilahdicatatkanpadaresitrasmi yang dikeluarkan

*atasnamajawatan(Guru Besar / Pengetua)

tatacara penggunaan wang awam
TatacaraPenggunaan Wang Awam

AP 85

Wang awam yang diterimadanbelumdimasukkankedalamakaun bank KerajaanatauPerbendaharaanatauPerbendaharaan Kecil, tidakbolehdigunakanbagiapa-apamaksudjua pun, dantiadaseorangpegawaibolehmendahulukan, meminjamkanataumenukarkanapa-apawang yang iabertanggungjawabkepadaKerajaan.

matawang asing
MatawangAsing

AP 77

Mata wangasing, yang tidaksahdiperlakukan, tidakbolehditerimasebagaibayaranolehmana-manajabatankerajaan. Sekirnyamatawangasingsampaiketanganseseorangpegawaiperakaunan, wangituhendaklahdihantarkepadaPerbendaharaantempatanatauPerbendaharaan Kecil tempatanataudimasukkankedalamakaun bank kerajaan.

*Semuaterimaandalam RM. Mata wangasingtidakbolehditerimadisekolah.

audit dalam
Audit Dalam
 • PemeriksaanBerkala
 • Pemeriksaanmengejut AP309
kutipan yuran melalui bank
KutipanYuranMelalui Bank
 • Telahdigunakanoleh SBP dan SMT
 • Sekolahharianbiasa yang bercadangmengendalikansisteminiperlumendapatkankelulusanBahagianKewangan KPM
 • Dapatkanpersetujuan bank
 • Kelulusanbertulis KPM/ PTJ
 • Slip bayarmasuk bank (khas)
 • Adapersetujuanibubapa
 • Resitdikeluarkansetelahperakuan bank diterima
pengasingan tugas
PengasinganTugas

Elakkandaripadameletakkanhanyaseorangpegawaiuntukmelakukansemuakerja:

 • Menerimawang
 • Mengeluarkanresit
 • Menandatanganiresit
 • Menyelenggarabukutunai
 • Memasukkanwangke bank