1 / 15

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST. Ing. Erika Palenčárová Euro Dotácie, s.r.o. Národná 23 010 01 Žilina. ČERPANIE ŠF v SKRÁTENOM PROGRAMOVOM OBDOBÍ. STAV ČERPANIA PODĽA OP (mil. SKK). ČERPANIE ŠF 2004 – 2006 PODĽA VÚC (mil. Skk).

rollo
Download Presentation

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Ing. Erika Palenčárová Euro Dotácie, s.r.o. Národná 23 010 01 Žilina

 2. ČERPANIE ŠF v SKRÁTENOM PROGRAMOVOM OBDOBÍ

 3. STAV ČERPANIA PODĽA OP (mil. SKK)

 4. ČERPANIE ŠF 2004 – 2006 PODĽA VÚC (mil. Skk)

 5. ALOKÁCIA PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007 - 2013

 6. CIELE OP KHR Globálny cieľ: • zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast a zamestnanosť. Hlavný cieľ: • zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívnevyrábajúci potenciál priemyselnej výroby, energetiky, ako aj potenciál cestovného ruchua vybraných služiebv podmienkach trvaloudržateľného rozvoja, • účinne prispievať k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti Slovenska ako celku a znižovaniu disparít ekonomickej výkonnosti v regiónoch SR na úrovni NUTS 2.

 7. ŠPECIFICKÉ CIELE OP KHR Oblasť priemyslu a vybraných služieb: • uplatniť inovatívne a vyspelé technológie v podnikateľskej sfére, • zlepšiť podmienky a atraktívnosť regiónov pre rozvoj podnikania, • posilniť inovačný potenciál v regiónoch, • dosiahnuť úspory materiálov a energie, • zvyšovať účinnosť využitia energetických zdrojov, • zvýšiť podiel využitia druhotných a obnoviteľných surovín v priemyselnej výrobe a obnoviteľných zdrojov energie. Oblasť cestovného ruchu: • podporiť investície do tých oblastí a projektov, ktoré prispievajú k regionálnemu rozvoju, • zvyšovať atraktívnosť cestovného ruchu v danom regióne a celej krajine.

 8. ZAMERANIE OP KHR PRE OBLASŤ PRIEMYSLU A SLUŽIEB • inovácie a podnikanie, • budovanie priemyselnej infraštruktúry, • technologické a priemyselné parky na zelenej lúke, • revitalizácia hnedých parkov, • vedecký výskum a technologický rozvoj, • aplikovaný výskum, vývoj a inovácie, transfer technológií, • vybudovanie kvalitnejšieho spojenia medzi podnikateľmi, univerzitami a inými subjektmi, • zavádzania systémov kvality a systémov environmentálneho manažmentu, noriem, ochrany duševného vlastníctva, • podporu prezentácie podnikov doma a v zahraničí.

 9. ZAMERANIE OP KHR PRE OBLASŤ CESTOVNÉHO RUCHU • využitie prírodného,kultúrneho a doteraz vybudovaného potenciálu pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu, • budovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, spojených s predajom, prostredníctvom nových služieb, • využitie minerálnych a geotermálnych prameňov, prírodných a kultúrnych atraktivít Slovenska pre rozvoj letnej a zimnej turistiky s komplexnými službami pre zákazníka, s definovaním aj tzv. fakultatívnych výletov, vždy spojených s predajom slovenských výrobkov (napr. sklo, porcelán, výšivky, ochutnávky vín, prezentácie ľudových umeleckých remesiel spojených s predajom, atď.).

 10. PRÍKLADY PROJEKTOV Oblasť priemyslu a vybraných služieb: • vývoj a výroba plne funkčného prototypu medicínskeho prístroja, • vytvorenie technologického inkubátora, • certifikácia STN EN ISO 9001:2000, • vývoj kotlov na biomasu a príslušných automatizačných zariadení a ich certifikácií, • výstava v Nitre a obchodná misia v Rusku. Oblasť cestovného ruchu: • rekonštrukcia penziónu pri barokovom zámku, • zriadenie lanového centra a lezeckej steny, • zriadenie kongresového centra, • rozšírenie termálneho kúpaliska, • sprístupnenie soľných baní pre turistov.

 11. OPRÁVNENÉ ÚZEMIE v OP KHR • východné Slovensko, • stredné Slovensko, • západné Slovensko, Bratislavský samosprávny kraj nie je oprávnený

 12. OPATRENIA a OPRAVNENÍ ŽIADATELIA

 13. ORGÁNY PRE OP KHR • RIADIACI ORGÁN (RO): Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), • SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN (SO/RO):MH SR využije sieť existujúcich implementačných agentúr ako sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom(SO/RO) ktoré sú v pôsobnosti MH SR a svojim vecnýmzameraním nadväzujú na opatrenia operačnéhoprogramu. SO/ROpre OP KHR sú: • NARMSP – Národná agentúra pre rozvoj maléhoa stredného podnikania, • IA – Inovačná agentúra, • SEA –Slovenskáenergetická agentúra, • SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, • SACR – Slovenská agentúra cestovného ruchu.

 14. ALOKÁCIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE OP KHR

 15. Prezentáciu môžete nájsť na stránke: www.eurodotacie.sk

More Related