slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV PowerPoint Presentation
Download Presentation
SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

ZGRADBE IN POŽAR 1. DEL GORENJE RAZVOJ POŽARA POŽARI V ZGRADBAH VPLIV POŽAROV NA RAZVOJ STAVB ANALIZA POŽAROV OPREDELITEV POJMOV IN IZRAZOV MATERIALI IN POŽAR KONSTRUKCIJA IN POŽAR doc. dr. Domen Kušar oktober 2012. SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV. TOPLOTA. POGOJI ZA GORENJE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV' - rolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ZGRADBE IN POŽAR 1. DELGORENJERAZVOJ POŽARAPOŽARI V ZGRADBAHVPLIV POŽAROV NA RAZVOJ STAVBANALIZA POŽAROVOPREDELITEV POJMOV IN IZRAZOVMATERIALI IN POŽARKONSTRUKCIJA IN POŽAR doc. dr. Domen Kušaroktober 2012

slide2

SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV

TOPLOTA

 • POGOJI ZA GORENJE
 • Gorljiv material
 • Oksidacijsko sredstvo
 • Vir toplote oz. vžiga

Segrevanje goriva

Segrevanje zraka

GORIVO

ZRAK

Gorenje spada (kemijsko) med oksidacijo.

 • GORENJE TRDNE SNOVI:
 • Neposredno (takojšnja oksidacija brez razpada, npr.: C, Mg, Al)
 • S spremembo agregatnega stanja (iz trdnega v tekoče in nato plinasto, npr.: parafin, sintetične smole
 • S pirolizo - termičnim razpadom snovi, pri katerem izhajajo gorljivi plini (večina trdnih snovi npr. les)

Kot oksidacijsko sredstvo v večini primerov nastopa kisik iz zraka ( v zraku ga je 21 %)

Oksidacija pri nizkih koncentracijah kisika (>3%) se imenuje tlenje. Plamen se pojavi pri koncentraciji kisika večji od 5%.

slide3

SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV

TOPLOTA

 • POGOJI ZA GORENJE
 • Gorljiv material
 • Oksidacijsko sredstvo
 • Vir toplote oz. vžiga

Segrevanje goriva

Segrevanje zraka

GORIVO

ZRAK

Gorenje spada (kemijsko) med oksidacijo.

GORENJE TEKOČIH SNOVI:

Poteka v dveh fazah:

- uparjanjem tekočine

- gorenje hlapov s plamenom v plinski fazi

Mešanica hlapov in zraka (kisika) gori, če je ta mejah vnetljivosti (med spodnjo in zgornjo)

Kot oksidacijsko sredstvo v večini primerov nastopa kisik iz zraka ( v zraku ga je 21 %)

Oksidacija pri nizkih koncentracijah kisika (>3%) se imenuje tlenje. Plamen se pojavi pri koncentraciji kisika večji od 5%.

slide4

SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV

TOPLOTA

 • POGOJI ZA GORENJE
 • Gorljiv material
 • Oksidacijsko sredstvo
 • Vir toplote oz. vžiga

Segrevanje goriva

Segrevanje zraka

GORIVO

ZRAK

Gorenje spada (kemijsko) med oksidacijo.

GORENJE PLINOV:

Je enostavnejše in običajno bolj burno od gorenja trdnih in tekočih snovi.

Pri številnih plinih lahko ob vžigu (in pravi koncentraciji) pride do eksplozije

Kot oksidacijsko sredstvo v večini primerov nastopa kisik iz zraka ( v zraku ga je 21 %)

Oksidacija pri nizkih koncentracijah kisika (>3%) se imenuje tlenje. Plamen se pojavi pri koncentraciji kisika večji od 5%.

slide5

SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV

GORENJE

RAZVOJ POŽARA

POŽARNI

PRESKOK

slide6

SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV

TOPLOTA

 • POŽARNI PRESKOK
 • Požarni preskok (Flash over) nastane, ko se v zaprtem prostoru temperatura zraka oziroma dimnih plinov pod stropom dvigne na 500-600°C se zaradi povečanega toplotnega sevanja v zelo kratkem času vžgejo še vsi negoreči gorljivi materiali v prostoru.
 • Toplotno sevanje iz stropa na tla znaša okoli 15 do 20 kW/m2. Plameni zajamejo celoten prostor.

Segrevanje goriva

Segrevanje zraka

GORIVO

ZRAK

slide7

SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV

TOPLOTA

 • DEJAVNIKI KI VPLIVAJO NA INTENZIVNOST POŽARA
 • Požarna obremenitev (količina gorljivih snovi v prostoru).
 • Požarne lastnosti (vnetljivost, hitrost sproščanje toplote, temperatura vžiga…) materiala v prostoru.
 • Dovod kisika.
 • Površina gorljivih materialov.
 • Odvajanje toplote iz prostora.

Segrevanje goriva

Segrevanje zraka

GORIVO

ZRAK

slide8

SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV

TOPLOTA

 • PRODUKTI GORENJA
 • POPOLNO GORENJE (VELIKO KISIKA):
 • Toplota.
 • CO2
 • H2O
 • Oksidi.
 • NEPOPOLNO GORENJE (PREMALO KISIKA):
 • Toplota.
 • CO2.
 • CO.
 • H2O.
 • Oksidi.
 • Plini.
 • Dim.
 • Saje.

Segrevanje goriva

Segrevanje zraka

GORIVO

ZRAK

slide9

SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV

TOPLOTA

 • ŠIRJENJE OGNJA
 • S plameni.
 • S prevajanjem (kondukcijo) toplote skozi material.
 • Z gibanjem vročega plina (konvekcijo).
 • S prenosom energije z elektromagnetnim valovanjem (sevanje).

Segrevanje goriva

Segrevanje zraka

GORIVO

ZRAK

slide10

SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV

 • EKSPLOZIJA
 • “Hitro sproščanje plina, ki ima visok tlak, v okolico”
slide11

SISTEM ANALIZE POŽARNE NEVARNOSTI IN UKREPOV

 • EKSPLOZIJA
 • “Hitro sproščanje plina, ki ima visok tlak, v okolico”
slide13

OPREDELITEV POJMOV

POŽARNA ODPORNOSTje čas v katerem gradbeni elementi ali celotna zgradba v požaru obdržijo svoje osnovne funkcije.

Požarno odpornost se določi na osnovi preizkusov (ZRMK, Požarni laboratorij…, preizkusi so standardizirani) oziroma računskih metod.

Zaradi kompleksnosti požara je težko določiti točen čas, zato se predpisi gibajo na varni strani.

POŽARNA ODPORNOSTje torej definirana kot čas od začetka segrevanja do trenutka, ko gradbeni element ne more več izpolnjevati svojih osnovnih nalog:

R - NOSILNOSTI(steber, nosilec, stene stropi) - sposobnost gradbenega elementa, da med izpostavljenostjo požaru opravlja svojo nalogo – nosi predvideno obrementitev.

I - IZOLATIVNOSTI(stene, stropi, tla, vrata, okna..) - sposobnost ločevalnega elementa gradbene konstrukcije, da preprečuje prekomeren prehod toplote.

E - CELOVITOSTI- sposobnost ločevalnega elementa gradbene konstrukcije, da v primeru izpostavljenosti ognju z ene strani prepreči prehod plamenov in vročih plinov ali plamenov na drugi strani.

slide14

OPREDELITEV POJMOV

Osnovno klasifikacijo proizvodov lahko razširimo z uporabo naslednjih simbolov:

W - toplotna izolativnostkontrolirana na osnovi oddajanja toplotnega sevanja

M - upoštevanje posebnega mehanskega delovanja

C - vrata s samozapiralom

S - elementi, ki preprečujejo ali omejujejo uhajanje dima (tesnost)

P ali PH - funkcionalnost energetskega in/ali signalnega voda

G – odpornost na požar saj

K – sposobnost na požarno zaščito

HOMOGEN PROIZVOD – gradbeni element, sestavljen iz enakega materiala z enakomerno sestavo in gostoto po vsem proizvodu

NEHOMOGEN PROIZVOD – gradbeni element, ki se sestoji iz enega ali več sestavnih delov, bistvenih ali nebistvenih

slide15

ODZIV GRADBENIH PROIZVODOV NA OGENJ:

EVROPSKA KLASIFIKACIJA (Ne zamenjavati z Nemško klasifikacijo!)

slide16

ODZIV GRADBENIH PROIZVODOV NA OGENJ:

Elementi preizkusa gradbenih proizvodov glede odziva na ogenj

Oznake:

zahteve glede po arne odpornosti armiranobetonskih konstrukcij

ZAŠČITA ARMIRANEGA BETONA

- Zaščita armature z dovolj debelim slojem betona.

ZAHTEVE GLEDE POŽARNE ODPORNOSTI ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ

zahteve glede po arne odpornosti lesenih konstrukcij

LESENE KONSTRUKCIJE

 • Hitrost pooglenevanja - mehak les (smreka, jelka, bor) – 0,7-0,8 mm/min,
       • - trd les (hrast, kostanj, javor) – 0,5 mm/min.
 • Požarna odpornost med 20 in 70 minutami.
 • Med gorenjem nastaja zaščitna plast, ki ščiti notranjost.
 • Pri 100°C se natezna trdnost v smeri vlaken zniža za 10%, upogibna trdnost za 30 %, tlačna trdnost v smeri vlaken za 50% in modul elastičnosti od 30-50%.

ZAHTEVE GLEDE POŽARNE ODPORNOSTI LESENIH KONSTRUKCIJ

ZAŠČITA LESENIH KONSTRUKCIJ

 • Obloge (mavčno-kartonske).
 • Premazi (površinski, globinska zaščita).
 • Predimenzioniranje.
 • Gašenje.