kjennetegn ved gode skoleprogram arne tveit arne@mka no www mka no n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kjennetegn ved gode skoleprogram Arne Tveit arne@mka.no www.mka.no PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kjennetegn ved gode skoleprogram Arne Tveit arne@mka.no www.mka.no

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Kjennetegn ved gode skoleprogram Arne Tveit arne@mka.no www.mka.no - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Kjennetegn ved gode skoleprogram Arne Tveit arne@mka.no www.mka.no. En flerdimensjonal tilnærming til atferdsproblemer:. Individperspektivet Kontekstperspektivet Aktørperspektivet. Kunnskap: . Evidensbasert Empirisk basert Praksisbasert. Hva er evidensbasert forskning?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kjennetegn ved gode skoleprogram Arne Tveit arne@mka.no www.mka.no' - filomena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kjennetegn ved gode skoleprogram arne tveit arne@mka no www mka no
Kjennetegn ved gode skoleprogramArne Tveitarne@mka.nowww.mka.no

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

en flerdimensjonal tiln rming til atferdsproblemer
En flerdimensjonal tilnærming tilatferdsproblemer:
 • Individperspektivet
 • Kontekstperspektivet
 • Aktørperspektivet

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

kunnskap
Kunnskap:
 • Evidensbasert
 • Empirisk basert
 • Praksisbasert

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

hva er evidensbasert forskning
Hva er evidensbasert forskning?
 • Kontrollerte forsøk ved bruk av tilfeldig utvalg
 • Studier som eksplisitt kontrollerer for andre mulige forklaringer – bruk av kontrollgrupper
 • Før og etter studier

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

begrensninger ved evidensbaserte studier
Begrensninger ved evidensbaserte studier
 • Gir ofte kun svar på snevre spørsmål knyttet til smale innsatsområder
 • Ikke spesielt egnet til å utvikle nye strategier og hypoteser
 • Vansker med å håndtere subjektive faktorer og data

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

grunnlaget for kunnskapsutvikling
Grunnlaget for kunnskapsutvikling:
 • Tolkning
 • Analyse
 • Refleksjon

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

forebyggende innsatser i skolen
”Forebyggende innsatser i skolen”
 • Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringstrategier

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

bakgrunn
Bakgrunn:
 • Sosial og helsedirektoratet ønsket å utarbeide en kunnskapsstatus om skolen som forebyggende arena og vurdering av ulike rusforebyggende program
 • Utdanningsdirektoratet ville revidere ”Rapport 2000” og lage en kunnskapsstatus om læreren som leder i forbindelse med Kunnskapsløftet
 • Begge direktoratene ville utarbeide prinsipper og strategier for implementering
 • Direktoratene bestemte at disse ulike arbeidene skulle sees i sammenheng og legges under en felles paraply.

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

de ulike vurderingsomr dene
De ulike vurderingsområdene
 • Vurdering av program for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse
 • Kunnskapsplattform for forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen med særlig vekt på rusmidler og tobakk
 • Vurdering av ulike program for rusforebyggende arbeid i skolen
 • Kunnskapsstatus om læreren som leder
 • Prinsipper og strategier for implementering

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

sammensettning av utvalget om problematferd
Sammensettning av utvalget om problematferd:
 • Hege Knudsmoen (leder) – Universitetet i Oslo
 • Per Holt – Høgskolen i Oslo
 • Poul Nissen – Danmarks Pedagogiske Universitet
 • Jon Håkon Schultz – Universitetet i Oslo
 • Arne Tveit – Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd
 • Torbjørn Torsheim – Universitetet i Begen

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

mandat
Mandat
 • Utvalget skal gi en forskningsbasert vurdering av ulike programmer og opplæringspakker som har som formål å forebygge og mestre problematferd og føre til økt kompetanse og godt læringsmiljø i grunnopplæringen. Utvalget skal gi råd og anbefalinger om videre bruk av programmene i grunnopplæringen

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

to viktige forutsetninger
To viktige forutsetninger:
 • Det er en sammenheng mellom elevenes atferdsproblemer i skolen og deres faglige læringsutbytte
 • Elever med god sosial kompetanse har bedre faglige prestasjoner enn elever med lav sosial kompetanse

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

kriterier for vurdering
Kriterier for vurdering
 • Kriteriene skal sikre at programmene blir vurdert ut fra de samme kravene og standardene.
 • Kriteriene er bygd opp etter inndelinger som er brukt i internasjonale sammenhenger tidligere.
 • De mest vektlagte områdene i utviklingen og bruken av kriteriene er:
  • Det kunnskapsmessige grunnlaget (teoretisk og empirisk)
  • Implementeringsstrategiene
  • Evalueringsresultatene
 • Det er videre lagt stor vekt på at programmene skal ha en pedagogisk forankring.

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

kjennetegn ved gode skoleprogrammer

Kjennetegn ved gode skoleprogrammer

Høy grad av struktur, implementeringskvalitet og metodeintegritet

Ressurs og relasjonsorienterte strategier

Lokalbaserte og inkluderende strategier

Behov for veiledning og kompetanseutvikling

Effektevaluering og differensiert tiltaksutvikling

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

tre ulik kategorier
Tre ulik kategorier:
 • Program med lav sannsynlighet for resultater
 • Program med god sannsynlighet for resultater
 • Program med dokumenterte resultater

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

program med lav sannsynlighet for resultater kategori 1
Program med lav sannsynlighet for resultater (kategori 1)
 • Programmene bygger i liten grad på teori og empiri som kan sannsynliggjøre ønskede resultater innenfor innsatsområdet.
 • Programmene bærer preg av at ideologi og subjektive erfaringer har hatt prioritet før forskningsbasert kunnskap
 • Programmene har sjelden klare implementeringsstrategier
 • Programmene er:
  • ofte ikke evaluert
  • evalueringen gir ingen mulighet for å dokumentere resultater
  • evalueringen dokumenterer ikke resultater

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

program med god sannsynlighet for resultater kategori 2
Program med god sannsynlighet for resultater (kategori 2)
 • Programmene bygger på teoretisk/empirisk kunnskap som sannsynliggjør ønskede resultater.
 • Den kunnskapsmessige forankringen er påpekt og dokumentert i programbeskrivelser, veiledninger og manualer.
 • Det er gjennom evalueringer ikke dokumentert effekt på resultatområdene
 • Programmene har implementeringsstrategier som forankrer tiltak over tid i skolene.

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

program med dokumenterte resultater kategori 3
Program med dokumenterte resultater (kategori 3)
 • Programmene bygger på forskningsbasert kunnskaps som gir støtte til antagelser om resultater
 • Programmene har gjennom minst en evaluering dokumentert positive resultater ut fra følgende kriterier til evalueringsdesignet:
  • Det er før- og ettermåling i evalueringen
  • Evalueringen har et sammenligningsgrunnlag
  • Resultatene skal dokumenteres på ønskede målvariabler
  • Programmet skal primært være evaluert i Norge.
 • Programmet har klart definerte implementeringsstrategier som forankrer tiltaket over tid

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

anbefalinger av program for forebygging av og reduksjon av problematferd
Anbefalinger av program for forebygging av og reduksjon av problematferd
 • Totalt 13 program er vurdert
 • 9 er vurdert til å ha dokumenterte resultater (kat. 3)
 • 4 program er vurdert til å ha god sannsynlighet for resultater (kat. 2)

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

oversikt over de ulike programmene
Oversikt over de ulike programmene

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

hva s
Hva så?
 • Hvilken verdi har en slik gjennomgang av programmer med anbefalinger til program- utviklere, lærere og skoleeiere? Hvordan kan denne kunnskapen brukes positivt av dere og andre og hvordan kan den misbrukes?
 • Hvilke erfaringer har dere med konkret utprøving av denne typen program i skolen i forhold til vår målgruppe?

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd