osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja - PowerPoint PPT Presentation


 • 1064 Views
 • Uploaded on

Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja' - betty_james


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja2
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • Svrha prezentiranja finansijskih informacija - pružanje informacija opšte namene korisnicima F.I. Odnosno B/S; B/U; BTG, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz F.I. – tzv. komponente F.I.
 • Ključna kvalitativna obeležja računovodstvenih informacija su:

1) Razumljivost – saopštavanje željenog značenja korisnicima F.I koji treba da interpretiraju dobijene informacije i da ih koriste u procesu odlučivanja – Korisnik je taj koji treba da proceni koje informacije da koristi, kako da ih koristi i šta one znače?

* Relevantnost (važnost) – označava da informacija utiče na vrstu donete odluke, odnosno da bi bila doneta ...

osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja3
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja

drukčija odluka da korisnik nije raspolagao relevantnom informacijom

- Da bi odluka bila relevantna ona mora da pruži povratne informacije o prošlim transakcijama (npr. o ostvarenoj neto dobiti), ali i da bude od pomoći u predviđanju budućih informacija – očekivanu neto dobit u narednoj godini.

- Relevantnost informacije je funkcija (1) vrste informacije i njenog (2) materijalnog značaja (pondera)

3) Pouzdanost – postoji onda ukoliko informacija ne sadrži značajne greške ili ne izaziva nedoumice, odnosno ukoliko tačno odražava ono što korisnik od nje očekuje. Osim toga, da bi bila pouzdana .....

osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja4
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja

... Informacija mora da zadovolji i neke druge kriterijume, kao što su:

- Verodostojno prikazivanje ili pravilnost prezentacije

- Suština je važnija od forme

- Neutralnost – nema neodumica i dilema

- Obazrivost ili opreznost, kao vrhovno računovodstveno načelo ili princip, i

- Potpunost informacije

4) Uporedivost informacija – se obezbeđuje primenom računovodstvenog principa doslednosti (konzistentnosti) u primeni računovodstvene politike

osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja5
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • Ograničenje za pružanje relevantnih i pouzdanih informacija

a) Blagovremenost prezentiranja

b) Ravnoteža između koristi i troška

c) Ravnoteža između kvalitativnih karakteristika

 • Odgovornost menadžmenta za kvalitetno finansijsko izveštavanje

- Korisnici F.I. Zavise od dobre volje i etičkog stava onih koji pripremaju F.I-je

- Menadžment firme je primarno odgovoran za realnost F.I-ja

osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja6
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja

- Da bi toj obavezi udovolji, menadžment se oslanja na: (1) pouzdan sistem interne kontrole; i, (2) formalne politike i postupke koje moraju da se sprovode u firmi; (3) funkciju interne revizije

- Primenu etičkih normi i poslovanje s pažnjom dobrog privrednika

- Ukoliko se to ne sprovodi, imamo drugu krajnost – praksu krivotvorenja F.I-ja, koja ima brojne negativne implikacije

- Krivotvorenje F.I-ja ima svoje ishodište iz brojnih izvora, kao što su: veća cena pri prodaji kompanije; da se zadovolje očeklivanja akcionara, ili da se dobije novi kredit od banke, stimulacija, unapređenje, i sl.

osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja7
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • Nezavisna revizija – glavna “rampa” za obimno krivotvorenje F.I-ja
 • Odgovornost za realnost F.I-ja je primarno na menadžmentu klijenta
 • Odgovornost revizora je da o prezentiranim F.I-ima izraze nezavisno ekspertsko mišljenje
 • To mišljenje se uvek izražava u odnosu na to da li su ti F.I-ji prezentiranu skladu sa tzv. “definisanim okvirom za finansijsko izveštavanje” (MRS, GAAP, Zakon o računovodstvu, ili nešto drugo.
 • Izveštaj revizora tangira: (1) klijenta; (2) revizore, i, (3) korisnike F.I-ja
osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja8
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • Metode analize finansijskih izveštaja:
 • A) Horizontalna analiza
 • B) Analiza trendova
 • C) Vertikalna analiza, i
 • D) Racio analiza (Koeficijenti)
 • A) Horizontalna analiza – poređenje tekuće sa prethodnom godinom: (1) u apsolutnom iznosu; (2) procentualno (indeks) – Ali, apsolutna promena u visini ukupnog prihoda ili neto dobiti u istom iznosu ima sasvim različiti značaj.
osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja9
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • B) analiza trendova – reč je o promenama u procentima, ali ne samo za dve, već za niz godina (po pravilu najmanje pet, ali i više). Značaj: Planiranje budućih kretanja u poslovnim učincima.
 • C) Vertikalna analiza – korišćenje % za ocenu učešća nekih delova u celini (učešće u ukupnoj aktivi, učešće u obrtnim sredstvima, i sl.).
 • D) Racio analiza – primarni cilj racio analize je da se ukaže na područja koja zahtevaju dodatno istraživanje.
osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja10
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • - Postoje dva posebna gledišta u procesu analize F.I.: a) Sa aspekta investitora – predviđanje budućnosti je ono što je posebno bitno; b) Sa gledišta menadžmenta – analiza F.I-ja je bitna kako za predviđanje budućnosti, tako i kao polazna osnova za planiranje poslovnih aktivnosti koje će uplivisati budući tok događaja.
osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja11
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • Racio analiza je veoma koristan metod za analizu F.I., a javlja se u dva osnovna oblika:
 • - kao međusektorska analiza: poređenje jedne firme sa drugom; sa reprezentativnim uzorkom; ili sa prosekom industrije ili grane; i
 • - kao analiza vremenskih serija: iznalaženje i procena racio brojeva za jednu te istu firmu u vremenskom nizu.

Klasifikacija racio brojeva:

1) Racia B/S

2) Racia B/U

3) Mešoviti racio brojevi (jedna ili više pozicija više iz B/S i jedna ili više iz B/U.

osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja12
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • Međutim, sa analitičke tačke gledišta je mnogo važnija klasifikacija racia u skladu sa raznim aspektima poslovanja, kao što su:
 • (1) Racia (pokazatelji) likvidnosti
 • (2) Racia (pokazatelji) poslovne aktivnosti
 • (3) Racia (pokazatelji) finansijske strukture
 • (4) Racia (pokazatelji) rentabilnosti/profitabilnosti, i
 • (5) Racia (pokazatelji) tržišne vrednosti akcija
osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja13
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • (1) Racia likvidnosti su sledeća:
 • A) Tekući racio likvidnosti ili racio opšte likvidnosti – pokazuje mogućnost izmirenja kratkoročnih odnosno tekućih obaveza, a dobija se po formuli:

Tekući racio= Tekuća sredstva/Tekuće obaveze

(Poželjni racio za ovaj slučaj je 2:1)

B) Racio reducirane likvidnosti /(eng. Acid ratio) – je odnos između obrtnih sredstava (tekuća sredstva) umanjenih za zalihe i AVR i ukupnih kratkoročnih (tekućih) obaveza. Formula za ovaj racio glasi:

Reducirani racio = Obrtna sredstva – (Zalihe + AVR)/ Kratkoročne obaveze

osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja14
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja

2. Pokazatelji poslovne aktivnosti

 • Koeficijent obrta zaliha (KOZ), po formuli:

KOZ= Troškovi realizacije/Zalihe 365: KOZ = prosečna starost zaliha na skladištu

(B) Koeficijent obrta kupaca (KOK) koji se dobija po formuli:

KOK = Realizacija/Prosečan saldo kupaca 365:KOK = Prosečan period naplate

c koeficijent obrta osnovnih sredstava koos koji se dobija po formuli
(C) Koeficijent obrta osnovnih sredstava (KOOS), koji se dobija po formuli:

KOOS = Realizacija/Nabavna vrednost O.S

(D) Koeficijent obrta ukupne aktive (KOUA) koji se dobija:

KOUA = Realizacija/Ukupna aktiva

osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja16
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • (3) Pokazatelji finansijske strukture ili racia menadžmenta zaduženosti – koji ukazuju na strukturu izvora kapitala, tj. sopstveni vs pozajmljeni kapital.
 • Racio zaduženosti (RZ) po formuuli:

RZ = Pozajmljeni kapital/Ukupna aktiva

(B) Racio mogućnosti za plaćanje kamate (MPK), po formuli:

MPK = Dobit pre plaćanja kamate i poreza/Rashodi na ime kamata (Isplaćene kamate)

(C) Odnos sopstvenog i pozajmljenog kapitala, po formuli

Ukupni pozajmljeni kapital/Sopstveni kapital

osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja17
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • (4) Racia profitabilnosti/Rentabilnosti – koji odražavaju kombinovane efekte likvidnosti, menadžmenta aktive i menadžmenta zaduženosti na ostvarene poslovne rezultate.
 • Bruto profit od realizacije, po formuli:

BP = Bruto dobit/Realizacija

... Kao pokazatelj iznosa profita na novčanu jedinicu realizacije

(B) Stopa prinosa na ukupnu aktivu (SPUA), po formuli:

SPUA = Neto dobit/Prosečna aktiva

(C) Neto dobit posle oporezivanja (NDPO), po formuli:

NDPO = Neto dobit/Realizacija

osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja18
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • 5. Pokazatelji tržišne vrednosti akcija ili racia tržišne vrednosti, služe kao pokazatelj cena akcija firme sa njenom dobiti i knjigovodstvenom vrednošću po akciji. Ako su sva prethodna racia bila povoljna, i ovaj racio bi bio visok a cena akcija firme povoljna.
 • Neto dobitak po akciji se dobija po po formuli:

Neto dobitak/Broj izdatrih običnih akcija

... Pokazuje raspoloživi neto dobitak po akciji, koji se može isplatiti u obliku dividende ili pripisati kapitalu U literaturi se ovaj odnos obeležava kao EPS – Earnings Per Share).

(B) Racio (odnos) tržišne cene po akciji i neto dobitka po akciji, koji se dobija po formuli:

..Tržišna cena po akciji/Neto dobitak po akciji (ili P/E Ratio)

osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja19
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja

5) Pokazatelji (racia) tržišne vrednosti akcija

A) Racio plaćanja dividende, koji se dobija po sledećoj formuli:

Isplaćena dividenda po akciji/ Neto dobitak po akciji

B) Dividendna stopa – koja se dobija iz relativnog odnosa dividende po akciji i tržišne cene po akciji, odnosno u obliku formule:

Dividendna stopa = Dividenda po akciji/Tržišna cena po akciji

Ova stopa pokazuje tekući prinos koji akcionar ostvaruje u odnosu na tržišnu vrednost akcije koju poseduje.

C) Knjigovodstvena vrednost po akciji (KVA) se dobija po formuli:

KVA = Ukupni sopstvenbi kapital/Broj izdatih običnih akcija

KVA se koristi za utvrđivanje likvidacione vrednosti, odnosno da se utvrdi iznos koji bi dobili obični akcionari u slučaju bankrotstva.

osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja20
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • Korišćenje i ograničenja racio analize – Pored nesporne korisnosti u analizi F.I-ja, racio analiza ima brojna ograničenja koja valja imati u vidu. Glavna od njih su:
 • Povoljnije je za mala i srednja preduzeća, a nepovoljan za analizu multinacionalnih kompanija;
 • Narušavanje uporedivosti informacija izmđu dve firme usled alternativne primene GAAP-a ili MRS.
 • “Friziranje bilansa” na dan bilansa stanja – statičnost B/S je veliko ograničenje koje itekako valja iati u vidu (npr. povoljan racio opšte ili reducirane likvidnost na dan B/S, koji već “sutra” može biti drastično suprotan, ali on i dalje stoji – i tako sve do sledećeg dana “D”
osnovi racio analize ciljevi i metode analize finansijskih izve taja21
Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja
 • (4) Ne može se udenuti uticaj inflacije ili dezinflacije, usled primene principa istorijskog troška;

(5) Teško je generalizovati da li je neki racio “dobar” ili “loš”, s obzirom da to zavisi i od vrste firme i od oblasti u kojoj firma posluje;

(6) Racio brojevi su korisno sredstvo za analizu F.I, ali se oni moraju pravilno interpretirati i to od strane pojedinaca koji potpuno razumeju karakteristike firme koju analiziraju i poslovno okruženje u kome ta firma posluje.

iii finansijska analiza
III FINANSIJSKA ANALIZA

5. Pojam i vrste rizika i dejstvo leverage-a (poluge)

Rizik u opštem smislu odražavamanju ili veću neizvesnost u pogledu očekivanog ishoda neke poslovne aktivnosti.

Postoje dve vrste rizika: (1) poslovni; i, (2) finansijski rizik. Poslovni rizik odražava inherentno prisutnu neizvesnost u pogledu očekivanog nivoa poslovnog dobitka, kao prinosa na ukupna poslovna sredstva. Njegovu okosnicu čine fiksni troškovi poslovanja, koji ostaju “kruti” odnosno neelastični . Finansijski rizik odražava neizvesnost budućeg neto dobitka, kao prinosa na sopstvena poslovna sredstva. Njegovo okosnicu čine fiksni rashodi finansiranja, koji se ne mogu brzo prilagoditi kratkoročnim fluktuacijama poslovnog dobitka.

Firma koja je izložena obema vrstama fiksnih rashoda, poslovnim i finansijskim, podleže dvosrtrukom riziku koji nazivamo totalnim ili ukupnim rizikom.

iii finansijska analiza23
III FINANSIJSKA ANALIZA
 • Poslovni, finansijski i kombinovani leverage (poluga)

Poslovni leverage (leveridž) odražava, u suštrini, efekte privređivanja sa fiksnim troškovima poslovanja. Dok su varijabilni troškovi uslovljeni, manje ili više, direktno ostvarenim obimom poslovne aktivnosti, učešće fiksnih troškova varira u obrnutoj srazmeri sa promenama obima poslovanja. Naime, što su veći obim i prihodi od prodaje, opterećenost fiksnih troškova je manjai utoliko je veći poslovni dobitak, i obrnuto.

Finansijski leverage odražava, u suštini, efekte privređivanja sa nivoom fiksnih finansijskih rashoda (koji izaziva korišćenje tuđeg kapitala) i predstavlja neizvesnost u pogledu ostvarivanja budućeg neto dobitka, kao prinosa na sopstbvena sredstva, u odnosu na moguće oscilacije poslovnog dobitka. Preciznije, pri visokom stepenu poslovnog rizika nije mnogo mudro ići istovremeno na visok stepen finansijskog rizika, odnsosno kod velikog faktora poslovnog leverage-a nije baš preporučljivo igrati na veliki faktor finansijskog leverage-a. Sa stanovišta strukture kapitala (finansijske strukture) to doslovno znači sledeće: firme koje imaju veći faktor poslovnog leverage-a treba da teže za srazmerno većim učešćem sopstvenih izvora u finansijskoj strukturi, i obrnuto.

iii finansijska analiza24
III FINANSIJSKA ANALIZA

Kombinovani leverage. Kada se dejstvo oba leverage-a kumulira, dobija se složen ili kombinovani leverage, koji neizvesnost u pogledu budućeg neto dobitka i stope prinose na sopstvena sredstva meri u direktnoj međuzavisnosti, sa mogućim oscilacijama u obimu poslovne aktivnosti, odnosno promenama u obimu i prihodima od prodaje.

Kombinovani faktor leverage-a se utvrđuje množenjem fkatora poslovnog leverage-a (količnik marginalnog i poslovnog dobitka) i finansijskog leverage-a - kao količnika poslovnog i neto dobitka.

Kao zaključak, može se reći da se problem finansijskog upravljanja u suštini vraća na večitu dilemu: kako zahteve za maksimiranjem rentabilnosti uskladiti sa nužnošću održavanja zdrave solventnosti odnosno likvidnosti.

iii finansijska analiza25
III FINANSIJSKA ANALIZA
 • Modeli za predviđanje bankrotstva

Za potrebe predviđanja bankrotstva postoje dva poznata modela:

(1) Z-Score model, i (2) Zeta model.

Z-Score model ima sledeći oblik:

Z = 1,4x1 + 1,2x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 1,0x5

Gde je: x1 = Obrtna sredstva/Ukupna aktiva

x2 = Neraspoređena dobit/Ukupna aktiva

x3 = Dobit pre kamate i poreza/Ukupna aktiva

x4 = Tržišna vrednost akcija/Ukupne obaveze

x5 = Realizacija/Ukupna aktiva

iii finansijska analiza26
III FINANSIJSKA ANALIZA
 • Prednost Z-Score modela je u tome što “amortizuje” obavljene manipulacije pojedinih pozicija u F.I-ima. Značenje pojedinih pokazatelja se može interpretirati na sledeći način:
 • Što je veće X1 tim je zdravija pozicija likvidnosti firme.
 • Što je veće X2 tim je veći stepen samofinansiranja firme.
 • Što je veće X3 tim je veća profitabilnost firme.
 • Što je veće X4 tim je veći stepen servisiranja dugova
 • Što je veće X5 tim je veći koeficijent obrta aktive
iii finansijska analiza27
III FINANSIJSKA ANALIZA
 • Postoji nekoliko relativno sigurnih znakova da neka firma može da zapadne u teškoće:
 • Proizvodnja samo jednog proizvoda
 • Samo jedan ili nekoliko kupaca i dobavljača
 • Firma je jedina u svojoj grani koja “ima” profit
 • Angažuje male i anonimne revizore
 • Direktori firme prodaju svoje pakete akcija.
iii finansijska analiza28
III. FINANSIJSKA ANALIZA
 • Interpretacija rezultata Z-score modela
 • 1) Ako je Z < 1.81 = Crna zona (bankrotstvo je skoro izvesno)
 • 2) Ako je Z u zoni između 1.81 i 2.99 – reč je o tzv. sivoj zoni, gde su šanse za bankrotstvo 50:50% (fifty/fifty)
 • 3) Ako je Z > 2.99 onda je reč o krajnje bezbednoj ili beloj zoni - kada je reč o eventualnom bankrotstvu