Download
tvorba inform a n ch syst m informa n syst my ve st tn spr v a samospr v n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tvorba inform ačních systémů Informační systémy ve státní správě a samosprávě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tvorba inform ačních systémů Informační systémy ve státní správě a samosprávě

Tvorba inform ačních systémů Informační systémy ve státní správě a samosprávě

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Tvorba inform ačních systémů Informační systémy ve státní správě a samosprávě

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tvorba informačních systémů Informační systémy ve státní správě a samosprávě

 2. Tvorba IS • Nejsou to jen činnosti související přímo s programováním. • Je žádoucí provést před samotnou implementací detailní analýzu a návrh. • Strategie, analýza, návrh, implementace.

 3. Tvorba IS • Plánování informační strategie

 4. Plánování informační strategie Cíl: Identifikace problémů a řešení 3 – 9 měsíců malý tým – top management nezávisí na technologiích • Strategické příležitosti • Kritické faktory úspěchu • Model organizace • Dekompozice funkcí • Plánování informací

 5. Tvorba IS • Plánování informační strategie • Analýza oboru činnosti

 6. Analýza oboru činnosti Cíl: Model dat a procesů (NE návrh) 6 měsíců několik týmů nezávisí na technologiích • Detailní model dat • Detailní model procesů

 7. 2 typy Funkční Struktura dat (ERD) Toky dat (DFD) Kvalitativní Výkon Spolehlivost Použitelnost Přizpůsobivost Klíčové úkoly a vstupy Jasné určení rozsahu a záměru projektu Vytvořit logický model systému Interview JAD Analýza (formulace) požadavků

 8. Techniky Interview a JAD • Seznámení se současným systémem • Ukazuje problémy k řešení • Umožňuje řešitelům pochopit prostředí • Zmenšuje možnost opomenutí požadavků • Podporuje spolupráci řešitelů a uživatelů • Bez přesné informace nebude nový systém fungovat

 9. Interview • Příprava (před provedením) • Seznámení se s organizační strukturou, výročními zprávami, plány apod. • Fyzická prohlídka, návštěva • Plánování a harmonogram • Příprava seznamu témat a otázek • Zaslání předběžného dotazníku • Zvolit pořadí otázek a témat • Pokrytí všech okruhů

 10. Interview • Zahájení a závěr • Představení a sdělení účelu • Vysvětlení, že si budete dělat poznámky • Vyhnout se dlouhým poznámkám, sérii specifických otázek, záznamníku, osobním komentářům • Po vyčerpání témat kontrolní otázky • Nezapomněli jsme na něco? • Co by Vám zlepšilo či usnadnilo práci? • Na závěr shrnout diskutované okruhy • Poděkování a požádání o další interview (i telefonem)

 11. JAD • Joint Application Design (metoda získávání informací od skupiny) • Řízený skupinový seminář ( n : n ) • 2 – 4 dny • Kvalifikovaní uživatelé se setkají s IT odb. • Výsledky v kratším čase a levněji (oproti Inw.) • Menší riziko chyb ( oproti 1 : 1 ) • Výhodné při analýze požadavků a návrhu uživatelského interface • Organizace semináře – místo, tech. zajištění, čas • 6 typů účastníků

 12. JAD – typy účastníků • 1. Uživatelé – klíčový účastníci • Tolik, aby byl vyvážený pohled, vhodná určitá znalost IT • 2. Analytici IS – z projekčního týmu • Pasivní role – naslouchat a formulovat (někdy stačí i 1) • 3. Pozorovatelé • Záloha analytiků, technická pomoc a rady • 4. Zapisovatelé • Zaznamenat vše co bylo řečeno (během 7 – 14 dnů výsledky setkání)

 13. JAD • 5. Předsedající (moderátor) • Řídí seminář, vytváří podmínky pro svobodné vyjádření a konsensus, není nikomu podřízený • 6. Výkonný sponzor • Představený uživatelů a autorita tvůrců, zajišťuje účastníkům podporu top-managementu, zahájení a závěr semináře

 14. ERD • Entity Relationship Diagram (diagram vztahu entit) • Definice: ERD zobrazuje typy objektů (entit) o kterých v systému ukládáme data, typy vztahů mezi těmito objekty a někdy typy atributů ukládaných o každém objektu. • Základní vztahy – 1 : 1, 1 : n, n : n

 15. ERD

 16. ERD

 17. ERD

 18. DFD • Data Flow Diagram (diagram toku dat) • Zobrazuje procesy a tok dat mezi nimi. Jak jsou data užita při postupu systémem. • Statický – neobsahuje řídící informaci a časování • 4 stavební prvky

 19. DFD • Proces (ovál) • Hlavní složka DFD, alespoň 1 vstupní a 1 výstupní datový tok, lze dekomponovat • Tok dat (šipka) • Spojuje proces se zbytkem dat. struktury, označení směru • Aktor (terminátor, obdélník) • Místo vzniku nebo příjmu dat systému • Data store (dvojice čar) • Není databáze, ale může být místo, které vyrovnává nesynchronnost procesů skládání/rozkládání datových struktur.

 20. DFD

 21. Kontextový diagram • speciální typ DFD • Vyjadřuje vztah celého informačního systému k externím entitám, tzv. terminátorům. • Obsahuje pouze jediný proces, který představuje celý systém. • Jedná se o statický diagram, který nepopisuje pořadí průběhu procesů.

 22. Kontextový diagram

 23. Tvorba IS • Plánování informační strategie • Analýza oboru činnosti • Návrh systému

 24. Návrh systému Cíl: Strukturovaný návrh pro generování kódu specializovaný tým závisí na technologiích

 25. Tvorba IS • Plánování informační strategie • Analýza oboru činnosti • Návrh systému • Konstrukce

 26. Konstrukce Cíl: Prototyp specializovaný tým závisí na technologiích

 27. Tvorba IS Plánování informační strategie Analýza oboru činnosti Návrh systému Konstrukce Rozvoj ICT Stanovení cíle Analýza Návrh řešení Realizace Rozvoj ICT - obecně

 28. Související pojmy • Systémová integrace, systémový integrátor • Outsourcing • Application Service Providing

 29. Podnikové aktivity na internetu