osoby powy ej 50 roku ycia na rynku pracy w wietle bada prowadzonych przez gus n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w świetle badań prowadzonych przez GUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w świetle badań prowadzonych przez GUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU. Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w świetle badań prowadzonych przez GUS. URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU. Plan prezentacji. Program badań statystycznych Demograficzne uwarunkowania rynku pracy Pracujący i wynagrodzenia Bezrobocie rejestrowane

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w świetle badań prowadzonych przez GUS' - rey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan prezentacji

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Plan prezentacji

 • Program badań statystycznych
 • Demograficzne uwarunkowania rynku pracy
 • Pracujący i wynagrodzenia
 • Bezrobocie rejestrowane
 • Aktywność Ekonomiczna Ludności
podstawy systemu statystyki publicznej
Podstawy systemu statystyki publicznej

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

 • Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 VI 1995 r. z pózn.zm.

„statystyka publiczna - system zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych”[art.2]

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 1999 Nr 75, poz. 842) z dnia 10 IX 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.
 • Ustawa z dn. 21 XI 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2008 Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.),
 • Statuty i regulaminy organizacyjne jednostek,
 • Tajemnica statystyczna
program bada statystycznych statystyki publicznej pbssp
Program badań statystycznych statystyki publicznej.PBSSP

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

W załączniku –

opis każdego badania zawierający m.in.: symbol, temat, rodzaj badania, prowadzący badania, cel badania, zakres podmioto-wy, zakres przedmiotowy, źródła danych (podmioty przekazujące dane statys-tyczne, forma przekazania danych, częstotliwość i termin, miejsce prze-kazania danych, rodzaje wynikowych informacji, koszty i sposób finansowania…

program bada statystycznych statystyki publicznej rynek pracy
Program badań statystycznych statystyki publicznej.Rynek pracy

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Prowadzone przez GUS badania zakresie rynku pracy:

 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
 • Pracujący w gospodarce narodowej,
 • Zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej,
 • Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy,
 • Wolne miejsca pracy,
 • Warunki pracy,
 • Wypadki przy pracy,
 • Strajki. Spory zbiorowe,
 • Czas pracy,
 • Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce,
 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy,
 • Praca a obowiązki rodzinne,
 • Praca nierejestrowana,
 • Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy,
program bada statystycznych statystyki publicznej bael
Program badań statystycznych statystyki publicznej.BAEL

Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) - badanie stałe, prowadzone przez Prezesa GUS-u; realizowane poprzez gospodarstwo domowe, zgodnie z wytycznymi Eurostatu;

Na mocy Rozporządzenia Rady Europy Nr 577/98 z 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone jest w poszczególnych krajach Unii.

BAEL - źródło informacji o:

wielkości zasobów siły roboczej,

strukturze zasobów siły roboczej według podstawowych cech demo-graficznych i społecznych,

przestrzennym rozmieszczeniu zasobów siły roboczej i statusu na rynku pracy (przekrój - województwa);

tempie i kierunków zmian zachodzących w poziomie aktywności zawodowej ludności z uwzględnieniem pracujących, bezrobotnych i biernych zawodo-wo, tym podstawowych danych do wskaźników strukturalnych z zakresu rynku pracy, a także do porównań międzynarodowych.

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

program bada statystycznych statystyki publicznej bael cd
Program badań statystycznych statystyki publicznej.BAEL cd.

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

 • Źródła danych: ankiety ZD, ZG, szacunki demograficzne
 • Zakres podmiotowy badania– gosp. domowe oraz osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami tych gospodarstw, zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do badania,
 • Zakres przedmiotowy - rozmiary i struktura populacji osób aktywnych i bier-nych zawodowo (m.in. wg płci, wieku, poziomu i dziedziny wykształcenia, rok uukończenia szkoły, miejsce zamieszkania, stanu cywilnego, rejestracji w urzędzie pracy oraz faktu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, dokształcania poza systemem edukacji szkolnej domowego, [...] dlabezrobotnych: przyczyny oraz data odejścia z ostatniego miejsca pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody i okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy); czas i metody poszukiwania pracy.
 • Częstotliwość - metoda reprezentacyjna; dobrowolna raz w kwartale, w wybra-nym losowo tygodniu ankieta (metoda obserwacji ciągłej)
 • Przekrój Polska ogółem i w podziale na miasto – wieś, regiony oraz województwa ogółem i wybrane dane w podziale na miasto i wieś.
pbsp badanie bezrobotni i poszukuj cy pracy zarejestrowani w urz dach pracy
PBSP. Badanie: Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

 • Badanie stałe, prowadzone przez ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa GUS-u

– źródło danych o liczbie i strukturze bezrobotnych oraz poszukujących pracy, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, według cech demogra-ficzno‑ społecznych, doświadczenia zawodowego i czasu pozostawania bez pracy oraz o napływie i odpływie bezrobotnych i poszukujących pracy z rejestrów urzędów pracy, z uwzględnieniem przekrojów terytorialnych.

 • Przekrój -

- Polska, regiony, województwa, podregiony, miasto i wieś, powiaty, gminy

pbsp badanie bezrobotni i poszukuj cy pracy zarejestrowani w urz dach pracy cd
PBSP. Badanie: Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy cd.
 • Zakres podmiotowy – powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w zakresie osób zarejestrowanych w urzędach pracy i zgodnie z ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) uznanych za bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy.
 • Zakres przedmiotowy

– liczba i struktura bezrobotnych według:

· cech demograficzno - społecznych (wiek, płeć, poziom wykształcenia),

· miejsca zamieszkania (województwo, powiat, gmina, miasta, wieś ),

· pozostawania w szczególnej sytuacji na rynku pracy (do 25. roku życia; bezrobotni długotrwale; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyżej 50. roku życia; bez kwalifikacji zawodowych; bez doświadczenia zawodowego, wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; bezrobotni; niepełnosprawni, …),

· doświadczenia zawodowego (staż pracy, sektor własności, sekcje PKD, zawód) i czasu pozostawania bez pracy,

·płynności bezrobocia (napływ oraz odpływ z bezrobocia według przyczyn, wybrane kategorie bezrobotnych: długotrwale bezrobotni; do 25. roku życia; powyżej 50. roku życia; zamieszkali na wsi; z prawem do zasiłku),

–liczba i struktura osób poszukujących pracy

– aktywne działania na rzecz promocji zatrudnienia:

–wolne miejsca pracy

 • Źródła danych- Sprawozdania MPiPS-01 wraz załącznikami MPiPS-01, MPiPS-02, MPiPS-07
pbsp badanie pracuj cy w gospodarce narodowej
PBSP. Badanie: Pracujący w gospodarce narodowej

Źródła danych: sprawozdania Z-03, Z-06, załącznik do Z-06, DG-1, SP-3, informacje o pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących dzialalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, informacje o liczbie duchownych, szacunki GUS m.in.. dotyczące: pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zatrudnionych w organizacjach członkowskich, fundacjach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych; pracujących w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób

Zakres podmiotowy badania– podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

– zaliczone do sektora przedsiębiorstw –

· o liczbie pracujących 50 osób i więcej – badanie pełne miesięczne i roczne,

· o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – badanie reprezentacyjne miesięczne (10% jednostek) i roczne badanie pełne,

· o liczbie pracujących do 9 osób – objęte rocznym badaniem reprezentacyjnym (sprawozdanie SP 3, próba 5%),

– pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą – kwartalne i roczne badanie pełne.

– jednostki sfery budżetowej państwowej i samorządowej – kwartalne i roczne badanie pełne.

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

program bada statystycznych statystyki publicznej pracuj cy w gospodarce narodowej cd
Program badań statystycznych statystyki publicznej. Pracujący w gospodarce narodowej cd.

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

– Liczba pracujących według rodzaju działalności PKD, sektorów i form własności, statusu zatrudnienia oraz płci dla Polski i w przekrojach terytorialnych: regiony, województwa oraz podregiony, powiaty, gminy – bez jednostek objętych badaniem prowadzonym na formularzu SP‑3.

– Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej (w po-dziale na jednostki państwowe i samorządowe).

– Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy w ciągu roku w podziale na sekcje i dzia-ły PKD, województwa, w tym przyjęcia absolwentów szkół (bez jednostek gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób).

– Liczba osób, wobec których nastąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń (bez jednostek gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób).

Przekrój – Polska, regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy .

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

demografia
DEMOGRAFIA

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Województwo ogółem (2009)

Powiat strzeliński

Poniżej 25 lat

25 -49

50 lat i więcej

demografia1
DEMOGRAFIA.

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zbiorowość osób w wie-ku 50 lat i więcej liczyła 558,3 tys. osób, tj 29,5% ogółu ludności województwa w wieku produk-cyjnym (wobec 27,5% w Polsce); średnio na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 30 osób w wieku powyżej 50 lat, czyli osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W latach 2003-2009 zbiorowość osób w wieku 50 lat i więcej uległa zwiększeniu – o 100,2 tys. (czyli o 21,9%), przy czym jej udział zwiększył się o 5,0 pkt proc. Powyższe zmiany w strukturze wiekowej zbiorowości osób w wieku produkcyjnym świadczą również o starzeniu się zasobów pracy.

demografia2
DEMOGRAFIA

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Według stanu w dniu 31 XII 2009 r., w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się:

307,9 tys. mężczyzn powyżej 50 lat (łącznie 31,4% ogółu mężczyzn w wieku produkcyjnym) oraz

250,4 tys. kobiet (27,4% kobiet w wie ku produkcyjnym).

Poniżej 25 lat

25 -49

50 lat i więcej

Mężczyźni:

307,9 tys.

Kobiety

250,4 tys.

pracuj cy i wynagrodzenia 31x 2008r
PRACUJĄCY i WYNAGRODZENIA. (31X 2008r.)

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Struktura procentowa pracowników wg poziomu wykształcenia oraz płci

Ogółem:

173,7 tys.=100,0%

pracuj cy i wynagrodzenia 31x 2008r1
PRACUJĄCY i WYNAGRODZENIA. (31X 2008r.)

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Pracownicy w wieku 50 lat i więcej w woj. dolnośląskim według sekcji PKD oraz płci

173,9 tys.

pracuj cy i wynagrodzenia 31x 2008r2
PRACUJĄCY i WYNAGRODZENIA.(31X 2008r.)

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

POLSKA

Woj. dolnośląskie

Mężczyźni

Kobiety

wynagrodzenia 31x 2008r
WYNAGRODZENIA (31X 2008r)

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Przeciętne miesięczne wyna-grodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia w 2008 r. osza-cowane na podstawie badania Z-12 wyniosło w skali kraju 3507,81 zł.

Najwyższe wynagrodzenie odno-towano w województwie mazo-wieckim (4388,64 zł), a najniższe - w województwie lubuskim (3092,77 zł);

W województwie dolnośląskim przeciętne miesięczne wyna-grodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia kształtowąło się na poziomie 3295,96 zł.

dolnośląskie

wynagrodzenia 31x 2008r1
WYNAGRODZENIA (31X 2008r)

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto pracowników w woj. dolno-śląskim na tle kraju i wynagrodzeń łącznie dla całego zbiorowości

Mężczyźni i kobiety w wieku 50 lat i więcej

.

wynagrodzenia 31x 2008r2
WYNAGRODZENIA (31X 2008r)

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto pracowników w wieku 50 lat i więcej w woj. dolnośląskim według wykształcenia i płci

Z wykształceniem:

bezrobocie rejestrowane stan w dniu 31 xii 2009
BEZROBOCIE REJESTROWANE. Stan w dniu 31 XII 2009

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Bezrobotni ogółem

W wieku 50 lat i więcej

Kobiety

Mężczyźni

bezrobocie rejestrowane stan w dniu 31 xii 20091
BEZROBOCIE REJESTROWANE. Stan w dniu 31 XII 2009

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Bezrobotni ogółem

W wieku 50 lat i więcej

Kobiety

Mężczyźni

bezrobocie rejestrowane stan w dniu 31 xii 20092
BEZROBOCIE REJESTROWANE. Stan w dniu 31 XII 2009

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Bezrobotni ogółem

W wieku 50 lat i więcej

Kobiety

Mężczyźni

aktywno ekonomiczna ludno ci iv kwarta 2009
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI. IV kwartał 2009

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Udział osób w wieku 55 lat i więcej w ogólnej liczbie:

aktywnych zawodowo

biernych zawodowo

pracujących

bezrobotnych

12,7%

12,3%

8,7%

59,8%

aktywno ekonomiczna ludno ci iv kwarta 20091
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI. IV kwartał 2009

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Ludność ogółem

 • Według danych BAEL w IV kwartale 2009 r. średnio na każde 100 osób przypadało:
 • 55 osób aktywnych zawodowo, czyli takie, które miały pracę lub jej poszukiwały oraz
 • 45 osób biernych zawodowo, czyli takich, które nie miały pracy i jej nie poszukiwały.
 • W przypadku osób w wieku 55 lat i więcej - na każde 100 osób przypadało
 • 20 osób aktywnych zawodowo, czyli takie, które miały pracę lub jej poszukiwały oraz
 • 80 osób biernych zawodowo, czyli takich, które nie miały pracy i jej nie poszukiwały

Aktywni zawodowo

Bierni zawodowo

Pracujący

Bezrobotni

Ludność w wieku 55 lat i więcej

Pracujący

Bezrobotni

Bierni zawodowo

Aktywni zawodowo

aktywno ekonomiczna ludno ci
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI.

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Współczynnik aktywności zawodowej w latach 2003-2009

Stopa bezrobocia w latach 2003-2009

slide28

URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

Dziękujemy za uwagę!