pracownik 45 prze amywanie barier na rynku pracy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
„PRACOWNIK 45+ . PRZE?AMYWANIE BARIER NA RYNKU PRACY”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

„PRACOWNIK 45+ . PRZE?AMYWANIE BARIER NA RYNKU PRACY” - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

„PRACOWNIK 45+ . PRZEŁAMYWANIE BARIER NA RYNKU PRACY”. II POSIEDZENIE REGIONALNYCH SIECI TEMATYCZNYCH 18.07.2011 r. „PRACOWNIK 45+. PRZEŁAMYWANIE BARIER NA RYNKU PRACY”. Projekt innowacyjny Zasięg: województwo lubuskie Czas realizacji: 01.10.2010 r. – 31.12.2012 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„PRACOWNIK 45+ . PRZE?AMYWANIE BARIER NA RYNKU PRACY”' - lassie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pracownik 45 prze amywanie barier na rynku pracy
„PRACOWNIK 45+. PRZEŁAMYWANIE BARIER NA RYNKU PRACY”

II POSIEDZENIE REGIONALNYCH SIECI TEMATYCZNYCH

18.07.2011 r.

pracownik 45 prze amywanie barier na rynku pracy1
„PRACOWNIK 45+. PRZEŁAMYWANIE BARIER NA RYNKU PRACY”
 • Projekt innowacyjny
 • Zasięg: województwo lubuskie
 • Czas realizacji: 01.10.2010 r. – 31.12.2012 r.
 • Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
 • Wartość projektu: 1 470 950,00 zł
slide4

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” - LIDER
 • Akademia Wizerunku
 • Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa
slide5

PARTNER ZAGRANICZNY:

 • European Training Services (Wielka Brytania)
slide7

01.10.2010 – 30.05.2011

II ETAP - WDRAŻANIE

1.08.2011 – 31.12.2012

I ETAP – DIAGNOZA I ANALIZA PROBLEMU

Testowanie opracowanego produktu finalnego

Badania

Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu finalnego

Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego oraz strategii wdrażania

Opracowanie produktu finalnego

Upowszechnianie produktu: publikacjew mediach, udziałw konferencjachz udziałem ekspertów

Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki

slide8

I ETAP DIAGNOZA I ANALIZA PROBLEMU

Badania

Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego oraz strategii wdrażania

Upowszechnianie produktu: publikacje w mediach, udział w konferencjach z udziałem ekspertów

slide9

II ETAP WDRAŻANIE

Testowanie opracowanego produktu finalnego

Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu finalnego

Opracowanie produktu finalnego

Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki

slide10

TRZY WYMIARY INNOWACYJNOŚCI

 • UCZESTNIKA PROJEKTU
 • PROBLEMU
 • FORMY WSPARCIA
slide11

WYMIAR I UCZESTNIK PROJEKTU

Osoby bezrobotne 45+ wcześniej nie otrzymywały wsparcia lub otrzymywały wsparcie w innej formie. Projekt „Pracownik 45+. Przełamywanie barier na rynku pracy” ma zagwarantować uczestnikowi kompleksowe wsparcie, jakiego wcześniej nie otrzymał.

slide12

WYMIAR II PROBLEM

Problem bezrobocia osób 45+ został zauważony dosyć niedawno, w związku z tym nie powstały jeszcze jego skuteczne i kompleksowe rozwiązania.

slide13

WYMIAR III FORMA WSPARCIA

Grupy docelowe otrzymają kompleksowe, wielopłaszczyznowe wsparcie. Produkt finalny projektu – Kompleksowy Model Aktywizacji Bezrobotnych 45+ zakłada interaktywną i kompleksową współpracę podmiotów rynku pracy, stwarzając im płaszczyznę dialogu oraz umożliwiając podejmowanie wspólnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 45+. Dzięki realizacji zasady empowermentu powstaną narzędzia aktywizacyjne możliwie najbardziej adekwatne i dostosowane do potrzeb grup docelowych oraz potencjału regionu.

cele szczeg owe projektu
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU :
 • Zwiększenie zakresu współpracy i integracji przedstawicieli grup docelowych w celu aktywizacji osób 45+;
 • Zwiększenie skuteczności działań PUP w zakresie aktywizacji zawodowej osób 45+, aktywności 45+ na rynku pracy, ilości ofert pracy dla osób 45+;
 • Zaangażowania mediów w zagadnienie wydłużania aktywności zawodowej;
 • Podniesienie świadomości wagi problemu zatrudnienia osób 45+ wśród władz lokalnych oraz zwiększenie ich aktywności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.
cel wprowadzenia innowacji
CEL WPROWADZENIA INNOWACJI

Zwiększenie stopnia zatrudnienia wśród osób:

 • nieaktywnych zawodowo,
 • mających ponad 45 lat,
 • mieszkających na terenie województwa lubuskiego.
produkt finalny projektu
PRODUKT FINALNY PROJEKTU:

Kompleksowy Model Aktywizacji Bezrobotnych 45+

Innowacyjne podejście służące rozwiązaniu problemu niskiej aktywności zawodowej osób 45+:

1) opiera się na wykorzystaniu nowych instrumentów – model współpracy, który opiera się na dialogu, działaniach i aktywnych formach współpracy wszystkich grup docelowych,

2) adaptować będzie rozwiązania wypracowane przez partnerów zagranicznych

dygresja jako ciowe podej cie do zarz dzania
DYGRESJA: jakościowe podejście do zarządzania
 • Co to jest jakość?
 • Macierz potrzeb.
 • Kto jest „klientem” działania?
poj cia jako ci
POJĘCIA JAKOŚCI

Źródeł definicji jakości doszukuje się w filozofii. Już na podstawie analizy podejścia do definicji „rzeczy” (bytu?) można wyróżnić dwa nurty postrzegania istoty jakości – Platona i Arystotelesa.

poj cia jako ci1
POJĘCIA JAKOŚCI

Według Platona:

„jakość rzeczy ... to jej dobroć, możliwa do stwierdzenia tylko przez doświadczenie”

„Jakość jest postrzegana, gdy postrzegane są potrzeby klienta”

International Stadndard Organisation

„Do sprzedawcy ma powracać zadowolony klient, a nie wadliwy produkt”

Niemiecka firma RW TUV

„Jakość jest to ciągłe zadowolenie klienta”

Holenderski Instytut KEMA

poj cia jako ci2
POJĘCIA JAKOŚCI

Najpełniejsze odzwierciedlenie tego nurtu platońskiego spotykamy w pierwszym z czterech absolutów jakości Crosby’go:

„Definicją jakości jest zgodność z wymogami, nie zaś to,

czy wyrób jest dobry lub elegancki. To, czy produkt jest

wysokiej jakości, nie zależy ani od ceny, ani od kosztów,

lecz od tego, czy spełnia określone wymagania klientów”

poj cia jako ci3
POJĘCIA JAKOŚCI

Według Arystotelesa (Categoriae):

„jakość to to, co sprawia, że rzecz jest rzeczą, którą jest”

Sprawiają to atrybuty rzeczy , zespół tworzących rzecz cech czy właściwości. Stąd wynikają tendencje do stwierdzeń, że wyrób jest dobry, jeśli jego charakterystyki spełniają wyraźnie określone normy i wymagania ustalone obiektywnie przez bezstronnych profesjonalistów:

„Jakość jest to zespół właściwości i charakterystyk liczbowych wyrobu lub usługi, które wpływają na ich zdolności do zaspokajania potrzeb”

Norma ISO 8402

poj cia jako ci4
POJĘCIA JAKOŚCI

W literaturze spotyka się też systematykę opartą nie na genezie pojęcia jakości, a na próbie sprecyzowania pojęcia jakości wyrobu lub usługi: S. Tkaczyk przytacza pięć ujęć: transcendentne, ukierunkowane na produkt, ukierunkowane na użytkownika, ukierunkowane na produkcję, ukierunkowane na wartość.

jako w uj ciu aktualnym
JAKOŚĆ W UJĘCIU AKTUALNYM:

Całość złożonych cech charakterystycznych wyrobu lub usługi w odniesieniu do marketingu, konstrukcji, wytwarzania i pomocniczych procesów produkcyjnych, w których wyniku wy- rób lub usługa spełni oczekiwania konsumenta.

(E. Skrzypek)

znamienna kolejno czynnik w
ZNAMIENNA KOLEJNOŚĆ CZYNNIKÓW:

1. Ludzki.

2. Materialny.

3. Organizacyjny.

klienci projektu
„KLIENCI” PROJEKTU

Na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 45+ mają wpływ:

 • organizacje pracodawców, których w województwie lubuskim nie jest dużo, a spośród tych nielicznych została wybrana organizacja, która może być uznawana za największą w województwie, a mianowicie Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz mniejsza jednostka, która skupia przedsiębiorstwa z jednego powiatu, czyli Łużycka Izba Gospodarcza;
klienci projektu1
„KLIENCI” PROJEKTU
 • media, wśród których przebadane zostały jednostki reprezentujące trzy typy dziennikarstwa, a mianowicie telewizja, radio i gazety;
 • Powiatowe Urzędy Pracy jako jednostki działające bezpośrednio na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych;
 • samorządy, które według ustaw mają działać na rzecz zwalczania bezrobocia, jednakże jak wykazały badania, mogą działać w znacznym stopniu w sposób pośredni, a nie bezpośredni;
klienci projektu2
„KLIENCI” PROJEKTU
 • spółdzielnie socjalne jako typ podmiotu ekonomii społecznej, czyli dziedziny, którą w najkrótszy sposób tłumacząc, można uznać jako łączącą w sobie podstawy ekonomii przedsiębiorstw oraz działalności społecznej realizowanej przez organizacje pozarządowe.
slide31
Kto jest zatem podmiotem, a kto – przedmiotem działań aktywizujących osoby bezrobotne?

Czy osoby nieaktywne zawodowo są zatem „klientami” w rozumieniu jakościowym?

Czy osoby nieaktywne zawodowo mają zdolność identyfikacji potrzeb szkoleniowych?

rekomendacje z bada
REKOMENDACJE Z BADAŃ

Badania, które przeprowadzono, miały służyć sprawdzeniu, czy cele projektu są zbieżne z potrzebami osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia oraz partnerów społecznych i przedsiębiorców.

Z uzyskanych badań wyniknęły następujące rekomendacje, odnoszące się bezpośrednio do zapisanych we wniosku celów:

slide33
Zwiększenie zakresu współpracy i integracji przedstawicieli grup docelowych w celu aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia.

Istnieje możliwość współpracy pomiędzy pracodawcami i bezrobotnymi 45+;

Istnieje gotowość zatrudnienia osób bezrobotnych 45+ przez pracodawców;

Poznano sposób postrzegania własnej osoby pod kątem zawodowym, przez osoby bezrobotne, co daje szansę na ich lepszą aktywizację

slide34
2. Zwiększenie skuteczności działań PUP w zakresie aktywizacji zawodowej osób 45+.

Urzędy pracy podejmują wiele działań na rzecz osób bezrobotnych;

Podejmowane próby skorzystania z innowacyjnych rozwiązań zagranicznych przez lubuski urząd pracy skończyły się fiaskiem, gdyż brakowało w nich innowacyjności;

Występują trudności w kompleksowym wprowadzeniu przez urzędy pracy, rozwiązań aktywizujących bezrobotnych.

slide35
3. Zwiększenie aktywności zawodowej osób 45+.

Należy uświadomić bezrobotnym złe zagospodarowywanie swojego czasu;

Należy poznać ich motywację do pracy oraz warunki jakie wyznaczają ich gotowość do zatrudniania;

Należy uświadomić bezrobotnym posiadane przez nich kompetencje;

Wskazanie im uzależnienia od otrzymywanej pomocy;

Należy uświadomić im, iż pracodawcy są do nich pozytywnie nastawieni.

slide36
4. Zwiększenie liczby ofert na rynku pracy dla osób 45+.

Należy zobrazować pracodawcom zalety osób bezrobotnych 45+, co przyczyni się do zwiększenia ich zainteresowania osobami posiadającymi powyżej 45 lat.

5. Podniesienie świadomości wagi problemu zatrudnienia osób 45+ wśród władz lokalnych.

Zaangażowanie władz lokalnych w aktywizacje osób bezrobotnych 45+ jest jednym z kluczowych i koniecznych celów do zrealizowania.

slide37
6. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek.

Należy uświadomić pracodawcom zalety grupy dyskryminowanej na rynku pracy, czyli kobiet, które jak wykazały badania, są bardziej mobilne, stawiają mniejsze wymagania odnośnie wysokości płacy i chętniej zdobywają dodatkowe kwalifikacje.

slide38
7. Zaangażowania mediów w zagadnienie wydłużania aktywności zawodowej.

Potwierdzono konieczność zaangażowania mediów w proces aktywizacji zawodowej, gdyż media są bardzo ważnym źródłem wiedzy oraz środkiem masowego przekazu;

W mediach można prezentować szczegółowe dane oraz opinie;

Stwierdzono również, iż do aktywizacji należy również włączyć podmioty społeczne.

slide39
„Przedstawione opinie i rekomendacje wskazują, że zebrany materiał badawczy dostarcza bogatej wiedzy na temat sytuacji bezrobotnych 45+ na lubuskim rynku pracy oraz o ich postrzeganiu przez lokalnych pracodawców. Może być ona z powodzeniem wykorzystana do projektowania modeli pracy na rzecz wsparcia bezrobotnych 45+, których problemy zawodowe są złożone i znacznie wykraczają poza rozpoznany obszar.”

dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ

strategia wdra ania produktu finalnego projektu kompleksowego modelu aktywizacji bezrobotnych 45
Strategia wdrażania produktu finalnego projektu – KOMPLEKSOWEGO MODELU AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH 45+
slide41
KOMPLEKSOWY MODEL AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH 45+

ma na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych, poprzez:

1. stworzenie innowacyjnych scenariuszy szkoleń oraz podręczników;

2. włączenie partnerów społecznych w działalność na rzecz aktywizacji, poprzez zaprezentowanie mediom, pracodawcom, urzędom pracy, samorządom, organizacjom pracodawców i spółdzielniom socjalnym możliwości zaangażowania się na rzecz wykorzystania atutów zawodowych osób 45+ i zaktywizowania tej grupy.

cele wdro enia innowacji
CELE WDROŻENIA INNOWACJI:

3. Zwiększenie zakresu współpracy i integracji przedstawicieli grup docelowych w celu aktywizacji na rynku pracy osób 45+;

4. Zwiększenie skuteczności działań PUP w zakresie aktywizacji zawodowej osób 45+, aktywności 45+ na rynku pracy, ilości ofert pracy dla osób 45+, zaangażowania mediów w zagadnienie wydłużania aktywności zawodowej;

5. Podniesienie świadomości wagi problemu zatrudnienia osób 45+ wśród władz lokalnych oraz zwiększenie ich aktywności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.

slide43
6. Zwiększenie skuteczności działań PUP w zakresie aktywizacji zawodowej osób 45+, aktywności 45+ na rynku pracy, ilości ofert pracy dla osób 45+, zaangażowania mediów w zagadnienie wydłużania aktywności zawodowej, które nastąpi poprzez:

7. Wdrożenie do głównego nurtu polityki regionalnej scenariuszy szkoleń skierowanych do osób 45+, które będą wykorzystywane jako produkt innowacyjny w trakcie realizowanych w ramach projektu szkoleń;

slide44
8. Wdrożenie nowocześnie napisanych podręczników skierowanych do osób powyżej 45 roku życia, dzięki którym będą mogli w prosty sposób przyswoić sobie wiedzę z zakresu:
 • Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej;
 • Zakładania spółdzielni socjalnych;
 • Rozpoczynania działalności gospodarczej;
 • Zarządzania czasem i elastyczności na rynku pracy.
slide45
9. Przygotowanie warsztatów wiedzy o pracownikach 45+ dla mediów, w trakcie których partnerom społecznym zaprezentowane zostaną informacje prezentujące atuty zawodowe osób 45+, które wynikają z przeprowadzonych badań oraz możliwości współdziałania mediów na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 45+.
slide46
10. Zorganizowanie giełdy pracy, która w szczególności będzie adresowana do osób nieaktywnych zawodowo, które posiadają powyżej 45 lat. Wezmą w niej udział przedsiębiorcy, którzy dzięki wcześniejszemu włączeniu do innych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Pracownik 45+. Przełamywanie barier na rynku pracy”, zrozumieją dlaczego warto jest zatrudniać osoby 45+ i będą prezentowali oferty pracy dla nich.
slide47
11. Opracowanie portalu pracy, którego celem będzie prezentowanie ofert pracy specjalnie adresowanych do osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia. Sprawi to, iż oferty specjalnie dedykowane dla osób 45+ znajdą się w jednym miejscu, a to przyczyni się do przejrzystości ich zaprezentowania i zwiększy ilość ofert pracy dla tej grupy społecznej, gdyż przedsiębiorcy będą specjalnie profilowali swoje wymagania pod kątem możliwości zamieszczenia ich na portalu. Kolejną innowacyjną formą, będzie zamieszczenie specjalnie dedykowanych dla osób 45+ porad pomagających poszukiwać pracy, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia ich wiedzy w zakresie aktywizacji zawodowej.
slide48
Podniesienie świadomości wagi problemu zatrudnienia osób 45+ wśród władz lokalnych oraz zwiększenie ich aktywności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, poprzez zorganizowanie warsztatów wiedzy o pracowniku 45+ dla władz lokalnych, poprzez które przedstawiciele dowiedzą się jak wiele przedsięwzięć i nowoczesnych rozwiązań można podjąć w celu zaktywizowania jednej z grup docelowych projektu, jaką są bezrobotni 45+.
slide49
Zwiększenie zakresu współpracy i integracji przedstawicieli grup docelowych w celu aktywizacji na rynku pracy osób 45+ poprzez zorganizowanie debaty publicznej w telewizji regionalnej województwa lubuskiego, w której weźmie udział:
 • Minimum jeden przedstawiciel pracodawców, który jednocześnie będzie reprezentował środowisko organizacji pracodawców, co zdecydowanie pozytywnie wpłynie na realizację celu, gdyż osoba ta swoimi wypowiedziami będzie reprezentowała zdanie pracodawców województwa lubuskiego;
slide50
Minimum jeden przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, którego wiedza umożliwi spojrzenie na konieczność aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z perspektywy podmiotu, którego jest to bezpośrednim zadaniem;
 • Minimum jeden przedstawiciel samorządu, który będzie mógł przekazać wiedzę z zakresu czynności, które mogą podjąć samorządy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia oraz jak mogą one pomóc przedsiębiorcom w zatrudnianiu niniejszych osób;
slide51
Minimum jeden przedstawiciel mediów, które jako partnerzy społeczni, są niezbędne do innowacyjnego wdrożenia Kompleksowego Modelu Aktywizacji Bezrobotnych 45+, gdyż niniejsze podmioty stanowią bazę do rozpowszechniania wypracowanych rozwiązań;
 • Minimum jeden przedstawiciel spółdzielni socjalnej, który zaprezentuje możliwości związane z aktywizacją osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia, jakie są ukryte w spółdzielczości socjalnej, poprzez którą można w nowoczesny i innowacyjny sposób aktywizować osoby bezrobotne z województwa lubuskiego mające powyżej 45 lat ;
slide52
Minimum jeden przedstawiciel osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia, który oceni i wskaże rozwiązania jakie partnerzy społeczni i grupy docelowe chcą stworzyć w celu aktywizacji grupy, którą dana osoba będzie reprezentowała.
spos b wdro enia innowacji za o enia modelu
SPOSÓB WDROŻENIA INNOWACJI – ZAŁOŻENIA MODELU
 • wdrożenie modelu wymaga zbudowania partnerstwa – model składa sięz modułów, których wykorzystanie gwarantuje najwyższy poziom skuteczności dotarcia do poszczególnych grup odbiorców, jednakże w celu zwiększenia jego skuteczności i kompleksowości zakłada się współpracę wielu grup społecznych, w ramach nawiązanej koalicji na rzecz aktywizacji osób 45+;
slide54
model oferuje narzędzia współpracy, czyli kompleksowo opisane i tworzone w oparciu o innowacyjną wiedzę scenariusze wydarzeńi dokładnie opisane instrukcje ich zastosowania, dzięki czemu każdy partner społeczny angażujący się w to przedsięwzięcie będzie mógł z łatwością zaangażować się w zaplanowane zadania;
spos b wdro enia innowacji za o enia modelu1
SPOSÓB WDROŻENIA INNOWACJI – ZAŁOŻENIA MODELU
 • model współpracy realizowany będzie w skali lokalnej, czyli na poziomie województwa lubuskiego, dla którego został specjalnie stworzony;
 • funkcję lidera partnerstwa, czyli animatora podejmowanych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 45 lat będzie pełnił Instytut Zarządzania i Organizacji w Przemyśle ORGMASZ, którego celem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie „Kompleksowego Modelu Aktywizacji Bezrobotnych 45+”;
kompleksowy model aktywizacji bezrobotnych 45 produkty elementy
KOMPLEKSOWY MODEL AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH 45+PRODUKTY/ELEMENTY:
 • Katalog dobrych praktyk partnerstwa ponadnarodowego;
 • Metodyka/Metodologia przygotowania szkoleń dla osób 45+;
 • Scenariusze szkoleń dla osób 45+ ;
 • Programy szkoleń dla osób 45+;
 • Podręczniki i konspekty szkoleń dla osób 45+ ;
 • Scenariusze programu doradztwa zawodowego.
kompleksowy model aktywizacji bezrobotnych 45 produkty elementy cd
KOMPLEKSOWY MODEL AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH 45+PRODUKTY/ELEMENTY (CD):
 • Scenariusze warsztatów dla pracodawców;
 • Scenariusze panelu dyskusyjnego przedstawicieli grup interesariuszy;
 • Scenariusze programu debaty publicznej w TV;
 • Scenariusze warsztatów wiedzy o pracowniku 45+ dla mediów, władz lokalnych, pracowników PUP;
 • Plan i scenariusz organizacji giełdy pracy;
 • Założenia funkcjonowania i opracowanie portalu pracy.
spodziewane efekty
SPODZIEWANE EFEKTY:

Kompleksowy Model Aktywizacji Bezrobotnych 45+ będzie składał się z szczegółowo opracowanych nowoczesnych rozwiązań, na które składać się będą kompleksowe opisy zastosowania materiałów oraz narzędzia wraz z instrukcją ich wdrażania i upowszechniania. Dzięki temu instytucja implementująca scenariusz otrzyma gotowe narzędzie, które może modyfikować stosownie do sytuacji panującej na rynku lokalnym.

slide60
Elastyczność jest gwarancją wysokiej skuteczności przeprowadzonych działań, gdyż będzie odpowiedzią na rzeczywiste problemy danej społeczności lokalnej. Aby zapewnić adekwatność produktu finalnego do potrzeb i oczekiwań użytkowników, w trakcie testowania produktu, podjęte zostaną prace nad ostateczną formą merytoryczną jak i graficzną, tak aby ostateczna wersja produktu finalnego w pełni odzwierciedlała oczekiwania użytkowników i odbiorców, zapewniając tym samym skuteczność i efektywność wypracowanej innowacji.
odbiorcy produkt w
ODBIORCY PRODUKTÓW
 • Bezrobotni mieszkańcy województwa lubuskiego powyżej 45 roku życia;
 • Pracodawcy, prowadzący działalność na terenie województwa lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem małych przedsiębiorstw;
 • Partnerzy społeczni.
u ytkownicy produkt w
UŻYTKOWNICY PRODUKTÓW
 • Powiatowe Urzędy Pracy województwa lubuskiego;
 • Lokalne władze samorządowe województwa lubuskiego;
 • Media lokalne.
monitorowanie przebiegu testowania
MONITOROWANIE PRZEBIEGU TESTOWANIA

Wdrażanie testowanych rozwiązań będzie monitorowane na bieżąco, a osobą odpowiedzialną za to zadanie będzie partner, który został przydzielony do tej roli w projekcie.

slide64
Na potrzeby prowadzonego monitoringu, opracowane zostaną specjalne formularze, które następnie będą przekazywane koordynatorowi merytorycznemu, który wraz z członkami zespołu projektowego będzie weryfikował na bieżąco sposób wdrażania innowacji i jej zgodność z zapisami projektu. Korekty dokonywane w projekcie będą odnosiły się do ilości zaproponowanych rozwiązań, ich sposobów wdrażania i zawartości merytorycznej. Ostatnim etapem będzie sprawdzenie przez niezależnych ekspertów, użyteczności i zasadności wdrażania zaproponowanej innowacji.
ewaluacja czy innowacja dzia a
EWALUACJA – CZY INNOWACJA DZIAŁA?

W celu sprawdzenia czy wprowadzona innowacja okazała się trafna, zostanie wybrany, z poszanowaniem zasady konkurencyjności, zewnętrzny ewaluator, który w sposób wiarygodny oceni zasadność wprowadzania niniejszej innowacji i jej wpływu na poszczególne cele.

Do zadań projektodawcy w trakcie przeprowadzania ewaluacji należeć będzie: określenie elementów i tematów, które będą podlegały ewaluacji.

Należy podkreślić, iż wszystkie wypracowane w ramach partnerstwa produkty będą podlegały ewaluacji.

okre lenie celu ewaluacji
OKREŚLENIE CELU EWALUACJI

Należy podkreślić, iż w tym przypadku celem będzie sprawdzenie użyteczności produktu.

Określeniu pytań, które pozwolą odpowiedzieć na pytania czy wprowadzana innowacja jest użyteczna, potrzebna i skuteczna w odniesieniu do kluczowego celu jakim jest aktywizacja osób bezrobotnych 45+.

Określeniu harmonogramu ewaluacji, który będzie zależał ściśle od czasu wprowadzania poszczególnych modułów do testowania.

zakres ewaluacji
ZAKRES EWALUACJI

Stworzenie kryteriów wartościowania, które będą się odnosiły do zbadania zainteresowania poszczególnych grup docelowych następującymi produktami:

 • Katalog dobrych praktyk partnerstwa ponadnarodowego,
 • Metodyka/Metodologia przygotowania szkoleń dla osób 45+,
 • Scenariusze szkoleń dla osób 45+,
 • Programy szkoleń dla osób 45+,
zakres ewaluacji1
ZAKRES EWALUACJI
 • Podręczniki i konspekty szkoleń dla osób 45+,
 • Scenariusze programu doradztwa zawodowego,
 • Scenariusze warsztatów dla pracodawców,
 • Scenariusze panelu dyskusyjnego przedstawicieli grup interesariuszy,
 • Scenariusze programu debaty publicznej w TV,
 • Scenariusze warsztatów wiedzy o pracowniku 45+ dla mediów, władz lokalnych, pracowników PUP,
 • Plan i scenariusz organizacji giełdy pracy,
 • Założenia funkcjonowania i opracowanie portalu pracy.
slide69
Sprawdzenie jakie zagadnienia trzeba analizować, aby udzielić odpowiedzi na pytania ewaluacyjne

Należy podkreślić, iż analiza ta musi się odnosić do wszystkich produktów wypracowanych w partnerstwie

 • Określenie źródła pozyskiwania informacji na temat oceny testowanych produktów

Należy podkreślić, iż takim źródłem będą odbiorcy produktów partnerstwa

slide70
Wybranie sposobu pozyskiwania danych

Należy podkreślić, iż dane będą pozyskiwane za pomocą metody wywiadu kwestionariuszowego

 • Opracowanie narzędzi badawczych

Należy podkreślić, iż narzędzia badawcze będą miały testować rezultaty projektu oraz wszystkie produkty

Przygotowanie narzędzia monitoringu służącego sprawdzeniu czy otrzymywane są właściwe informacje

slide71
Produkt finalny będzie spełniał oczekiwania, jeśli w ramach przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, wykazana zostanie jego przydatność i efektywność jako narzędzia kompleksowo aktywizującego zawodowo osoby bezrobotne 45+ i włączającego do tego przedsięwzięcia partnerów społecznych, wśród których nastąpi zwiększenie świadomości problemu aktywizacji osób 45+.
upowszechnianie
UPOWSZECHNIANIE

Celem działań upowszechniającychjest przekazywanie wiedzy na temat Projektu „Pracownik 45+. Przełamywanie barier na rynku pracy” oraz wypracowanej w jego ramach innowacji osobom indywidualnym podmiotom instytucjonalnym potencjalnie zainteresowanym ich wykorzystaniem, przy pomocy takich środków przekazu jak: materiały informacyjne i prasowe, strona internetowa projektu, konferencje, spotkania, opracowania, publikacje oraz mailing.

slide73
Działania związane z upowszechnianiem przewidziane są w okresie od września 2011 r. do końca 2012 roku. Działania te skierowane są do różnych grup odbiorców, zakładając zróżnicowanie ich treści w zależności od typu adresata.
adresatami dzia a upowszechniania b d
ADRESATAMI DZIAŁAŃ UPOWSZECHNIANIA BĘDĄ:
 • władze lokalne: 12 starostów oraz 2 prezydentów miast na prawach powiatów, 125 wójtów, burmistrzów, prezydentów,
 • 14 Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru województwa lubuskiego oraz 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,
slide75
media lokalne: około 78 podmiotów (m.in. „Gazeta Lubuska”, „Gazeta Wyborcza”, Regionalna Telewizja Lubuska, TVP oddz. w Gorzowie Wielkopolskim, Radio Zachód, portal www.zgora24.info, „Biznes Lubuski”, portal www.twojrynek.pl), pracodawcy oraz zrzeszenia pracodawców (m.in. BCC, PKPP Lewiatan, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., Lubuska Organizacja Pracodawców, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna),
slide76
organizacje pozarządowe w tym lokalne grupy działania (Centrum Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw i Działań Oddolnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”),
 • mieszkańcy województwa lubuskiego w przedziale wiekowym 45-64: 287444 osób (wg. danych GUS z danych na 2009 rok ).
dzia ania upowszechniaj ce
DZIAŁANIA UPOWSZECHNIAJĄCE

Wpisane są one w ideę projektów innowacyjnych. Realizacja tych działań łączy się z zasadą empowermentu, zgodnie z którą adresaci projektu są zachęcani do aktywnego udziału w grupach roboczych w celu wypracowania adekwatnej do ich potrzeb innowacji.

slide78
Zasada empowermentu realizowana jest poprzez:
 • uczestnictwo przedstawicieli grup docelowych w procesie badawczym,
 • konsultacje i spotkania z przedstawicielami grup docelowych (przedstawiciele mediów, pracodawców oraz organizacji zrzeszających pracodawców, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, osoby bezrobotne, które ukończyły 45. rok życia) w celu zapoznania się z potrzebami i oczekiwaniami, a także w celu dyskusji i weryfikacji założeń projektu oraz produktu finalnego,
slide79
prezentacje oraz upowszechnianie projektu w trakcie konferencji oraz seminariów,
 • udział ekspertów z poszczególnych obszarów w opracowaniu produktu finalnego,
 • udział ekspertów w warsztatach nad strategią i produktem finalnym.
strategia w czania do g wnego nurtu polityki
STRATEGIA WŁĄCZANIA DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI

Celem działań włączającychjest zapoznanie odbiorców z wypracowaną innowacją, zbudowanie zrozumienia umożliwiającego zastosowanie produktu finalnego projektu i włączenie go do głównego nurtu polityki.

slide81
W ramach wdrożenia przewiduje się wykorzystanie:
 • Mainstreamingu wertykalnego: głównym celem będzie dążenie do wprowadzania zmian do przepisów regionalnych w zakresie dystrybucji środków unijnych na 2012 rok (aby zapewnić środki systemowe), w związku z tym przewiduje się głównie działania lobbingowe wśród członków Sejmiku i Zarządu Województwa Lubuskiego.
slide82
Mainstreamingu horyzontalnego: głównym celem będzie przeznaczenie środków finansowych dystrybuowanych przez użytkowników innowacji (PUP-y, lokalne NGO’s, władze samorządowe) na realizację modelu i podejmowane w związku z tym działania w obszarze zwiększania zatrudnienia osób po 45 roku życia.