mellan land och hav vattenf rvaltning i kustzonen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mellan land och hav – vattenförvaltning i kustzonen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mellan land och hav – vattenförvaltning i kustzonen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Mellan land och hav – vattenförvaltning i kustzonen - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Mellan land och hav – vattenförvaltning i kustzonen. Mona Petersson, Södertörns högskola. Studien görs inom ramen för projektet:. Ecosystems as common pool resources - Implications for building sustainable water management institutions in the Baltic Sea Region (ECOPOOL). Monica Hammer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mellan land och hav – vattenförvaltning i kustzonen' - rey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mellan land och hav vattenf rvaltning i kustzonen

Mellan land och hav – vattenförvaltning i kustzonen

Mona Petersson, Södertörns högskola

studien g rs inom ramen f r projektet
Studien görs inom ramen för projektet:
 • Ecosystems as common pool resources - Implications for building
 • sustainable water management institutions in the Baltic Sea Region (ECOPOOL)

Monica Hammer

Mona Petersson

Ingela Andersson

Dan Warghagen

Tore Söderqvist

Frida Franzén

Berit Balfors

Ulla Mörtberg

Andrew Quin

samt Jerker Jarsjö, Stockholms universitet

ecopool projektet
ECOPOOL – projektet
 • Studerar ekosystembaserad vattenförvaltning och pågående implementeringen av EU:s vattendirektiv.
 • Tillämpning av skalor och skalanpassningar till landskapet
 • Aktörers roll, deltagande och ekologisk kunskap
 • Anpassnings- och utvecklingsförmåga vid förändring
metoder inom projektet
Metoder inom projektet
 • Dokumentanalys
 • Intervjuer och enkäter
 • Hydrologisk modellering
 • GIS- analys, modeller, visualisering
 • Workshops med aktörer

Data:

Allmänna kartor från Lantmäteriet

Vattendistriktdata (Åtgärdsplaner, Förvaltingsplaner…)

Avrinningsområdesdata från SMHI, VISS

HELCOM rapportering (PLC5-rapportering)

Vattenrådsrapporter, samrådshandlingar

Tidigare kartläggning (våtmarksinventering…)

eu s vattendirektiv 2000
EU:s vattendirektiv (2000)

Syfte: Säkerställa “god status” för alla vattenförekomster i EU år 2015(möjligförlängning till 2021).

Omfattar:ytvatten (sjöarochvattendrag), grundvatten, skärgårdoch kustnära vatten (1nautisk mil)

Nytt:Vattnetsnaturligagränserstyrförvaltningen

Avrinningsområdensominstitutionelltramverkochrumsligförvaltningsenhet.

Varje EU-land ansvararförimplementeringochetableringavvattenmyndigheter, men med krav på lokal vattensamverkan

vattendirektivet i sverige
Vattendirektivet i Sverige
 • 5 Vattendistrikt
 • 5 nya regionala vattenmyndigheter, 1/distrikt
 • (berörda län samverkar)
 • Ny lokal vattensamverkan
 • 1 vattenråd/huvudavr.område när direktivet är helt implementerat
 • (länsstyrelser, kommuner och andra lokala aktörer)

Kartunderlag: UNEP, Grid Arendal och

SVAR, SMHI

slide7

Lokal samverkan nämns

 • särskilt i direktivet.
 • Samverkan inkluderar:
 • Information
 • Konsultation
 • Deltagande
 • Samverkanskravet medför:
 • krav på mer tillgängliga data
 • för allmänhetent ex webbaserade
 • kartor bl a via VISS
 • Lokala vattenråd etableras
 • Inbjudan till samråd i dagspress

http://www.viss.lanstyrelsen.se

slide8

Olika förvaltningsnivåer:

Östersjön (HELCOM agreement/ EU BSAP/state)

Norra Östersjöns avr.omr(EU WFD/RBD/län)

Vattenförekomst (EU WFD/ län/kommun

vattenorganisationer/markägare)

Behov att förstå ekosystemprocesser

och förändring i tid!

Östersjön

Internationell

Norra Östersjöns

avr.omr (RBD)

Nationell

Avrinningsomr.

Regional/Lokal

Delavr.omr.

Lokal

lokal vattensamverkan
Lokal vattensamverkan

119 Huvudavrinningsomr.

Samt

Kustnära landområden

Havsområden

Gränsälvar

Kartunderlag från SVAR, SMHI

slide10

Fallstudie: Norra Östersjöns vattendistrikt

Area:

36 700 km2 landyta

+7 000 km2 kustvatten

3 miljoner invånare

76 kommuner

7 län

Kartunderlag från SVAR, SMHI

slide11

Distriktets ansvarsområden

Kartunderlag från SVAR, SMHI

slide12

Huvudavrinningsområden (13 st)

Kustmynnande vattendrag

Kartunderlag från SVAR, SMHI

slide13

Huvudavrinningsområde Norrström

med delavrinningsområden

Kartunderlag från SVAR, SMHI

slide14

Uppströmsområden till Mälaren (17st)

Kartunderlag från SVAR, SMHI

slide16

Inre skärgård

Kartunderlag från SVAR, SMHI

slide19

Vattenorganisationer med lokal samverkan

VF-Vattenvårdsförbund, VS- Vattensamverkan, VR-Vattenråd

VF

VF?

VF?

VF

VS

VS

VF

VS

KVF

VF

VF

VR

VF

VR

Kartunderlag från SVAR, SMHI

summering
Summering
 • Lokal vattensamverkan saknas i delar av distriktet
 • Länsstyrelser och kommuner måste samverka i flera
 • Samförvaltning med andra huvudavrinningsområden sker i a) kustvatten b) samma kommun
 • Samverkan på flera nivåer sker i större huvud-avrinningsområden (Mälaren)
 • Endast ett kustvattenområde har ett eget vattenråd (Himmerfjärden och Kaggfjärden)
 • Landområden vid kusten riskerar att bli underrepresenterade lokalt när hela kusten samordnas
 • Kust- och skärgårdsvatten har 2 olika

direktiv att hantera

(Vattendirektivet och Marina direktivet)

slide21

Geografiskt läge påverkar samverkan och prioritering

– Kartor kan vara till hjälp att synliggöra skillnader mellan områden och behov av olika prioriteringar i vattenförvaltningen.

exempel verg dning huvudproblem regionalt
ExempelÖvergödning – huvudproblem regionalt
 • Övergödning i 48% av ytvattnet
 • främst pga näringsläckage från jordbruket
 • Föreslagna åtgärder är - nya våtmarker, dammar, fosforfällor och skyddszoner.

Källa: ÅP, Norra Östersjöns

vattendistrikt 2009

slide23

Olika fokus ger skilda prioriteringar

Andersson, Jarsjö, Petersson. Accepted Ambio 2014

slide24

Tack!

Photographer: Mona Petersson