1 / 11

Multimedija u nastavi

Multimedija u nastavi. Razvoj informacionih tehnologija IT - velika transformacija u obrazovnom sistemu i primena novih postupaka,metoda,tehnika,sredstava

rendor
Download Presentation

Multimedija u nastavi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Multimedija u nastavi

  2. Razvoj informacionih tehnologija IT- velika transformacija u obrazovnom sistemu i primena novih postupaka,metoda,tehnika,sredstava Multimedija-deo IT koji integrise više monomedijalnih elemenata -audio,video,grafike,teksta,animacije koji se medjusobno dopunjuju I obogacuju prenos informacija Mmedijalnost - bitno obeležje savremene nastave Hibridno ucenje - integriše MM i klasično

  3. Didaktika se polako razvija u naučnu disciplinu “MM didaktiku” - izbor nastavnih sadržaja,dizajniranje,starosne grupe... integracijaviše medija koji se međusobno dopunjuju i njihova interaktivnost je glavno obeležje i suština MM Izvori znanja - raznovrsniji,lako dostupni,zanimljiviji Implementacija auditivnih i vizuelnih elemenata u klasičnu nastavu(monološka,dijaloška…

  4. Prednostmultimedije upravo je u tome što kroz kombinaciju različitih medija omogućava prenos veće količine informacija na ekonomičnije i jasnije načine . Virtuelna stvarnost - sažima se prostor i vreme Obrazovni materijali prezentovani na taj način (integracijom) mogu biti zanimljiviji, a nastava zabavnija, stimulativnija i sličnija prirodnom procesu učenja.

  5. Megateleskopi u Čileu

  6. Unutrašnjiizgled VLT

  7. Livnica

  8. Zupcanici

  9. prezentovane informacije kroz MM najsličnije su načinu na koji inače doživljavamo svet oko sebe i na koji učimo - kroz svih pet čula, što je čini osobito pogodnom za obrazovni kontekst Čovek je po svojoj prirodi multimedijalan jer istovremeno govori, sluša, gleda,oseća miris,dodiruje Pomocu MM se postiže blizina nastavnih sadržaja putem ociglednosti prezacija, interaktivnim softerskim paketima,interneta,”pametnih udžbenika”(imaju integrisanu MM)

  10. Učenici 21.veka su svakodnevno okruženi multimedijima … protok informacija je brži, izvori informacija su neiscrpni i raznovrsni,uvek dostupni količina znanja vrtoglavo raste njihove potrebe prevazilaze nivo tradicionalne nastave Računar omogućava integraciju svih pomenutih monomedija PPT najčešce korišćen oblik MM nastave

More Related