geografija religija prostorna difuzija islama u aziji i africi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Geografija religija: prostorna difuzija islama u Aziji I Africi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Geografija religija: prostorna difuzija islama u Aziji I Africi - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Geografija religija: prostorna difuzija islama u Aziji I Africi. S lađana Đorđević 08 /534. Verovanja jednost Boga anđeli objave (Kuran) proroci (Muhamed) predodređenje sudnji dan D užnosti s vedočenje vere molitva post milodar hodočašće.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Geografija religija: prostorna difuzija islama u Aziji I Africi' - rayya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Verovanjajednost Bogaanđeliobjave (Kuran)proroci (Muhamed)predodređenjesudnji danDužnosti svedočenje veremolitvapostmilodarhodočašće

muslimani veruju u jednog boga alaha koji je slao objave preko poslanika proroka svim ljudima
Muslimani veruju u jednog Boga (Alaha) koji je slao objave preko poslanika(proroka) svim ljudima
 • Definicija islamskog monoteizma: : “U veri je na prvom mestu priznanje Njega. Savršenost priznavanja Njega jeste svedočiti Ga. Savršenost svedočenja o Njemu jeste verovati u Jednoću Njegovu. Savršenost verovanja u Jednoću Njegovu jeste smatrati Ga čistim. A savršenost čistote Njegove jeste odricati Mu svojstva, pošto je svako svojstvo dokaz da je ono različito od onog čemu je pripisano, a sve ono čemu je nešto pripisano različito je od svojstva. Tako, svako ko Bogu pripisuje svojstva priznaje Njemu slična, a ko priznaje Njemu slična smatra Ga dvojnošću, a ko Ga smatra dvojnošću priznaje delove za Njega, a ko priznaje delove za Njega krivo Ga shvata, a ko Ga krivo shvata označava Ga, a ko Ga označava ograničava Ga, a ko Ga ograničava određuje Ga brojem.”
islam se temelji na verovanje u an ele meleke

Gavrilo objavljuje Kuran Muhamedu

Islam se temelji na verovanje u anđele (meleke)

- Džibril(Gavrilo), zadužen za dostavljanje Božje objave izabranim verovesnicima i poslanicima;

-Mikail (Mihailo) je zadužen za kišu i biljke;

-Israfil čije će puhanje uništiti kreaciju na kraju vremena;

-Azrail, anđeo smrti za uzimanje duša u času smrtno

suprotnost anđelima je iblis(Satana)

slide5

Muslimani veruju u sve četiri pisane objave, koje su objavljene Božjim poslanicima: Davidu (Davud), Mojsiju (Musa), Isusu (Isa) i Muhamedu

 • Kuranza muslimane je reč Božja koju je anđeo Gavrilo (Džibril) preneo preko proroka Muhameda
 • Podeljen je u 114 poglavljakoja se nazivajusurama i kojasadržerazličitbrojstihova
 • DvenajvećetemeKuranasujedinstvenostimoćBožja i priroda i sudbinaljudi u odnosusaBogom
slide6

Islam se zasniva na verovanju u proroke, koji su poslani od Boga. U Kuranu ih je spomenuto dvadeset pet, a najpoznatiji su: Adam (Adem), Noje (Nuh), Avram (Ibrahim), Mojsije (Musa), Isus (Isa) i Muhamed

 • Isus (arap. Isa) je Božji poslanik i Božji rob, a ne Božji sin
 • Muslimani veruju u Isusa (Isa) ali verovanje da je on Bog smatra se najvećim grehom (širk)
 • Muhamed je bio islamski prorok i halif koji je živeo u Arabiji od oko 570. do 632. godine.
 • Muslimani ga smatraju za poslednjeg Božjeg poslanika.
slide7
Muhamed je rođen u Meki 571. godine, u današnjoj Saudijskoj Arabiji, u Tidžani, u južnom delu Hidžaza, oko 80 kilometara od Crvenog mora u kamenoj dolini

Još kao dete Muhamed je ostao bez oba roditelja, pa je brigu o njemu preuzeo stric

Godine 610. Muhameda je, prema islamskom predanju, u pećini blizu Meke posetio anđeo Božji

Posletri godine, Muhamed je počeojavno da širiučenje u Meki, gdesuislamprvoprihvatilisiromasi

16. juna 622. godine, Muhamed i njegov savetnik Abu Bakr prelaze u Medinu. Taj događaj, poznat kao hidžra (preseljenje), obeležava početak islamske ere i prvi dan (1. muharaam) u brojanju godina po islamu

slide8
Još u prvoj godine nakon preseljenja u Medinu Muhamed je doneo Ustav svoje zajednice pod nazivom „Uma“, odredivši je kao natplemensku organizaciju među sobom jednakih božijih podanika

Preminuo je 8. juna 632. godine u svomdomu u Medini, bezmuškognaslednika

Sahranjen je u grobnicikoja je prvobitnibila u kućinjegovenjegoveženeAiše, a danas se nalazi u Prorokovojdžamiji u Medini

Skupštinaje odlučila da prvinaslednikprorokovbude Abu Bakr, njegovtast i pratilacnahidžri do Medine, izabranlično od Muhameda da vodizajedničkemolitve

pet stubova islama
Pet stubova islama
 • Svedočenje (arap: šehadet): "Nema Boga osim Boga, a Muhamed je njegovprorok“
 • Molitva (arap: namaz) pet puta dnevno, i to:

- sabah (od pojave zore do izlaska sunca)

- podne (kad sunce malo izađe iz zenita)

- ikindija (kad sunce nagne prema zapadu)

- akšam (kad sunce zađe) i

- jacija (kad noć potpuno padne)

 • Post (arap:zaum), uzdržavanje od jela, pića, pušenja, polnihzadovoljstava i nepriličnoggovora od zore do zalaskasunca, u tokumesecaRamazanakojitraje 30 ili 29 dana, ramazanski post se završavaBajramom, velikimmuslimanskimpraznikom
 • Milostinja(arap: zekat); imućnimuslimanidužnisu od viškasvojeimovineudeliti 2,5% zapotrebesiromašnih, učenika, bolesnika, starih i iznemoglih
 • Hodočašće(arap: hadždž) u Meku, bar jedanput u životu, zaonogako je u stanju
slide10

- Hadžiluk u Meki uključujući i kruženje sedam puta oko Kabe- Šerijat je božanski zakon islama, i razumevanje tog zakona jeste fikh, odnosno sudstvo

Četiriopšteprihvaćenaizvoraislamskogzakonasu:

 • Kuran(svetaknjiga)
 • Suna(običajiprorokovi)
 • Idžma(saglasnostzajednice) i
 • Kijas(zaključivanjepoanalogiji)
slide11
Kolektivnom obavezom muslimana smatra se i učešće u džihadu (arapski: životna borba), za opstanak muslimana i njihove vere
 • Džihad oružjem za odbranu vere, časti, života i imetka
 • Džihad protiv grešnika rukom i savetom u smislu hadisa: "ko od vas vidi nešto što ne valja, neka ga suzbije rukom, a ako ne mogne rukom onda jezikom“
 • Džihad protiv šejtana (sotone), odupiranjem čoveka njegovom zavođenju
 • Džihad sa samim sobom radi ustrajnosti na činjenju dobrih dela i klonjenju od zabranjenih
slide12

Pravedni kalifi je termin koji se koristi u sunitskom islamu da označi četvoricu kalifa koji su vladali nakon smrti proroka MuhamedaTo su (poređani po periodu vladavine):Abu Bekr, Omer, Osman, Alija

slide13

Pod vladavinom prve četvorice kalifa (632-661. naše ere), bile su osvojene Sirija, Palestina i Mesopotamija;Damask 635. godine; a Jerusalim, Antiohija i Basra 638godine; Persija je pobeđena između 637 i 650, a Egipat između 639. i 642.

 • Abu Bakrje učvrstiomuslimanskudominaciju u Arabiji, pomiriobuntovnabeduinskaplemena i ratovaoprotivvizantijskeSirije
 • Omer (634-644) je osvojioSiriju, deo Egipta i Mesopotamije
 • AristokrataOsman (644-656) izporodicemekijanskihUmajada, bivšihprorokovihneprijatelja je izabranumestoAlija
 • Godine 656. naše ere, UmajadaOsmanaubijagrupaAlijevihsledbenika, Izabranikalif (četvrti u suni-nizu), Alija, morao je da se suočisabogatim i moćnimumajadskimguverneromSirije, Muavijom, i njegovimpronicljivimgeneralomAmribn al-Asom, osvajačemEgipta
 • Umesto da se boriprotivMuavije, Ali se okrenuoprotivkaridžita, i tako je postaonjihovsmrtnineprijatelj
 • kalifMuavija je osnovaodinastijuUmajadaizDamaska (661-750)
subsaharska afrika
Subsaharska Afrika
 • Islam je napredovao iz Arabije, preko pustinje naniže ka istočnoj obali
 • Islamizovano je stanovništvo Nigerije, Gane, Obale Slonovače, Etiopije, Somalije, obale Kenije, Zanzibar
 • Od Senegala do Somalije, stanovništvo je pretežno muslimansko
severna afrika jugozapadna azija
Severna AfrikaJugozapadnaAzija
 • Prostornadifuzijaislamado deltereke Gang u Južnoj Aziji, današnje Indonezije i Istočne Afrike
 • Središte islama je ostala Jugozapadna Azija
 • Sa rastom Arapskog carstva, štab se pomera iz Medine u Damask (današnja Sirija), a kasnije i u Bagdad na reci Tigar (Irak)
slide19

Osvajanja od 661-750. pod UmajadimaizDamaskauključilasuAvganistan, veliki deo SeverneAfrike i Španiju

 • KalifatKordovebio je prestonicanaprednecivilizacije od 756. do 1031, kada je postaožrtvaanarhičnih „partijskihkraljeva", tokomčijihsuvladavinahrišćanskasevernakraljevstvaostvarilaponovnoosvajanjeŠpanije, postižućivrhunacosvajanjem 1085. godine, gradaToleda
 • Počev od jedanaestogveka, vodećusnaguislamapredstavljalisuTurcikojisu u islamprevedeni u 10. veku, a naročitoSeldžucikojisukontrolisaliAbasidskikalifatposleBujida (1058. godine)
 • PrognalisuihMongoli (preobraćeni u islamoko 1300), kojisuzauzeliIrakalisuihzaustaviliTurciMamelucikojisukontrolisaliEgipat do osmanlijskogosvajanja 1517. godine
 • Od 15. do 19. veka, intereseislamauglavnom je predstavljalomoćnoOsmanlijskocarstvo, osnovano 1301. godine u MalojAziji
podela islama
Podela islama
 • Sunitipriznaju (prvog) kalifa Abu BakrakaonaslednikaprorokaMuhameda
 • ŠiitipriznajuMuhamedovognećakaAliju i njegovepotomkezajedinepunopravnenaslednikeMuhamedovesvetovne i duhovnevlasti (kalifi i imami)
 • Sufizamje mističkiaspektislama, načinživotausmerenpremaostvarenjuBožjegjedinstva i prisustvakrozljubav, iskustvenuspoznaju, asketizam i ekstatičkojedinstvosavoljenimTvorcem
slide23

Po podacima iz 2007. godine, muslimanska zajednica broji između 900 miliona i 1,8 milijarde vernika

 • Južna i JugoistočnaAzijaimajunajvišemuslimanskihzemalja, saIndonezijom, Pakistanom, Bangladešom i Indijom, kojesvakaponaosob, imajuviše od 100 milionavernika
 • PremapodacimavladeSAD, 2006. godine je bilo 20 milionamuslimana i više od 40.000 islamskihsvetilišta u Kini
 • Na Bliskomistoku, ne-arapskezemljeTurska i Iran imajunajbrojnijemuslimanskezajednice, dok u Africi, Egipat i Nigerijasunaprvommestu
 • U mnogimevropskimzemljama, islam je drugareligijapozastupljenostiposlehrišćanstva, kaona primer, u Francuskoj
 • USrbijiimaoko 240.000 muslimanaili 3,2% populacijeoniuglavnompripadajuBošnjačkoj i Albanskojetničkojskupini