1 / 16

A Gender Budgetingről

A Gender Budgetingről. „ Nagyobb esélyegyenlőség a Gender Budgeting által? ” Dr. Drinóczi Tímea, PhD PTE ÁJK, egyetemi adjunktus Friedrich Ebert Alapítvány Budapest, 2009. március 13. Bevezetésként - néhány adat. Az uniós vállalkozók átlagban 30%-a nő. (2006).

rasul
Download Presentation

A Gender Budgetingről

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A Gender Budgetingről „Nagyobb esélyegyenlőség a Gender Budgeting által?” Dr. Drinóczi Tímea, PhD PTE ÁJK, egyetemi adjunktus Friedrich Ebert Alapítvány Budapest, 2009. március 13.

 2. Bevezetésként - néhány adat Az uniós vállalkozók átlagban 30%-a nő. (2006) Az orvosi kutatás eredményei és a számtalan biztonsági, egészségügyi szabvány a férfiakra, illetve a túlnyomóan férfiakat foglalkoztató munkakörökre vonatkoznak.

 3. Bevezetésként - néhány példa • Svéd bőrklinika - szennyesruha-tároló zsákok • Zambia, Kenya: tandíj-köteles iskolák GB vizsgálat • - lányoknak ösztöndíj • alapfokú oktatásban eltörölték a tandíjat • Malawi példa!

 4. Gender mainstreaming (GM) és Gender Budgeting (GB) • GM: stratégiát, eszközrendszert jelent a nemek közötti egyenlőség elősegítésére • GB/gender érzékeny költségvetés: költségvetés (kv) minden fázisának gender-szempontok szerinti értékelése • Kv: gender-semleges, nem gender-vak! (afrikai tandíjak példája) • GB vonatkozhat: állami/ök-i; teljes kv/részpolitikák; projektek/programok kiadásai

 5. Résztevők a GB-ben nemzetközi szervezetek parlament önkormányzatok kormány kutatók, szakértők NGO szakszervezetek munkáltatói szerveződések

 6. Gender budgeting • Célok • nemek közti egyenlőség megteremtése • elszámoltathatóság • átláthatóság • a költségvetési eljárásban való részvétel növelése • erőforrások hatékonyabb elosztása • jobb gazdasági és pénzügyi kormányzás • Előfeltételek • politikai akarat • elszámoltathatóság • humán és pénzügyi erőforrás • koordináció • átláthatóság • partnerség és együttműködés • megfelelő adatok • Hatás • esélyegyenlőség elősegítése • gazdasági hatékonyság előmozdítása • növekszik a közszektor tevékenységének átláthatósága, javul a hatékonysága, a politika és közigazgatás gender érzékenysége • férfilakosság „védelme” • megváltozik a gondolkodás, a vitakultúra • a nőket érintő gender témák napirendekre kerülnek

 7. A GB külföldön • Ausztrália (1983), Nagy Britannia, Kanada, Dél-Afrikai Köztársaság, Európa • 1995 Peking • Európa Tanács speciális bizottsága és szakértői csoportja felmérése 2002/2003 • 11/45 tagállam • 4/11 tagállam - GB kezdeti szakaszban - Helyi szinten

 8. GB az EU-ban • Opinion on GB – ajánlás az Európai Bizottságnak • EGSZB (2006) ajánlása az Európai Bizottságnak • Európai Parlament Nők Jogai és Egyenlő Esélyek Bizottsága jelentése • A nők és a férfiak esélyegyenlőségére vonatkozó ütemterv 2006-2010 - 6 prioritási terület • Nemek közti Egyenlőség Európai Intézete

 9. GB hazánkban • Gender Budgeting in practice – kutatási projekt, Community framework Strategy On Gender Equality (2001-2005) • SzMM • Nemzeti ILO Tanács konferenciája • Nők és Férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése munkacsoport • PTE Társadalomtudományi Tsz: GB – Pécs • UNIFEM-ért Magyar Nemzeti Bizottság (2009 jan.)

 10. Gender budgeting analízis GBAGB Mire adnak ki pénzt és mennyit? Hogyan oszlanak meg a nők és férfiak között a közkiadások, illetve -bevételek? Milyen hatásokkal jár a fizetett és nem fizetett munkavégzés? Milyen hatása, befolyása lehet a politikának a nemek helyzetére és a nemi szerepekre?

 11. Előkészítés Kv-i relevancia vizsgálata • költségvetési támogatásnak/ráfordítás • tartalma • célja • célcsoportja Gender relevancia vizsgálata nők ffiak term. szem. jogi szem. • 4-R kritériumrendszer alkalmazása • reprezentáció (representation ) • források (resources) • szabályok (regulation) • realitás (reality) Támogatások A csop.magas gender relevancia B csop. közepes gender relevancia C csop. csekély gender relevancia

 12. Elemzés 1. • A támogatás igénybevételének jellemzői (output) • Mely támogatásokat vesznek igénybe férfiak és nők, és pontosan milyen mértékben? • Eltérően vesznek-e igénybe adott támogatásokat a férfiak és a nők? Amennyiben igen, miért? • Megfelelnek-e a támogatások a férfiak és nők lehetséges eltérő igényeinek? • Vannak-e kifejezetten nemspecifikus támogatások? • A támogatás távolabbi hatásait (outcome) • Eredményes-e a támogatás? Képes-e elérni a kitűzött célját? • Hatással van-e a támogatás a hagyományos nemi szerepek megváltozására? • Hatást gyakorol-e a támogatás a férfiak és nők szakmai-, illetve magánéletére? • Befolyásolja-e a támogatás a nők és férfiak munkapiaci részesedését, képzési, illetve bevételi lehetőségeit?

 13. Elemzés 2. • Az indirekt hatások • Hogyan oszlik meg a nem fizetett munkavégzés a férfiak és nők között? • A költségvetési támogatás/ráfordítás foglalkoztatásra és jövedelmekre gyakorolt hatása • Hogyan alakul a férfiak és nők foglalkoztatása a közszférában, szűkebben azon a területen, amely összefügg a GBA során vizsgált költségvetési tételekkel? • Milyen foglalkoztatási viszonyokat, lehetőségeket, struktúrát teremtenek az egyes költségvetési támogatások? • Hozzájárul-e ez a foglalkoztatási struktúra a férfiak és nők közötti hagyományos jövedelmi eltérésekhez, és ha igen, hogyan?

 14. Megvalósítás és ellenőrzés • GB első lépései! • Eredménykontroll • Pontos dokumentáció • Az ellenőrzés nyilvánosságra hozatala

 15. Az állami költségvetés (minisztérium vagy szektor) gender budgeting analízise • Minisztérium vagy szektor kiválasztása • Előkészítő feladatok • Csoportmunka, kiválasztás • Adatgyűjtés a gender elkötelezettségről, egyenlőségről • E minisztériumi/szektorális elemzések általános bemutatása: gender területek (programok) ismertetése • Kiadások (gender célú kiadások, közszektorbeli foglalkoztatottság) • A bevétel • GBA analízis fent említett lépései elemzése

 16. Köszönöm a figyelmet!

More Related