Upphandling och uppföljning - PowerPoint PPT Presentation

upphandling och uppf ljning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upphandling och uppföljning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upphandling och uppföljning

play fullscreen
1 / 18
Upphandling och uppföljning
226 Views
Download Presentation
raleigh
Download Presentation

Upphandling och uppföljning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Upphandling och uppföljning • SKL:s priofråga ”bättre stöd till utsatta barn” • Projekttid mars-november -10 • Kommunerna efterfrågade stöd • Utförarna efterfrågade enhetlighet • ”Upphandling och uppföljning av HVB - för barn och unga”, SKL 2010

 2. Upphandlingsprocessen

 3. Utvärderingsmodell Skallkrav – börkrav? Vad innebär det? Lägsta pris/ekonomiskt mest fördelaktigt (”Kvalitetsupphandling”) För- och nackdelar Hur utvärderar man? Rörelse mot kundvals(LOV)liknande förfrågningsunderlag

 4. Kollision mellan socialtjänsten och LOU • Individens behov (SoL) – leverantörens rätt (LOU) • Direktupphandling • Rangordning • Undantag • Var tydlig med kommunens intentioner. Kommer undantag göras? • Avrop/beställningsorder

 5. Upphandling SiS Egen regi Direkt-upphandling Ramavtal Ev individavtal Placering Uppföljning

 6. UBU Uppföljning Barn och Unga- vård och boende (fd. H.U.U.S.) Södertörnskommunerna - nätverk Projekttid 1 jan 2011 - 1 juli 2012 Styrgrupp FOU Södertörn/SKL Projektgrupp Huddinge, Södertälje, Botkyrka, Salem, Nacka Haninge, Värmdö, Nynäshamn

 7. Syfte • Ge kunskap om institutionerna • Ge bättre underlag inför placering • Ge underlag för jämförelse vid tex upphandling • Uppfylla kommunens krav på uppföljning • God kvalitet • ”Får vi vad vi köper?”

 8. Användaruppföljning Barn/ ungdom Handläggare Vårdnads- havare Tjänstekvalitet Upplevd kvalitet Analys av resultat

 9. Utgångspunkter • Ökat tryck på uppföljning och kvalitetssäkring • Evidensbaserat arbete i socialtjänsten • Bästa kunskap för tillfället? • Brukarens erfarenhet och önskemål? • Professionell bedömning av ovan. • Kommunernas ansvar för god kvalitet

 10. Fokus • Kritiska variabler (sammanbrott, lagrum osv) • Måluppfyllelse (enligt BBIC) • Skola och hälsa • Trygghet, omhändertagande • Utförarkompetens

 11. Handläggarfrågor 47st • Bakgrundsvariabler • Kön, ålder (ej namn, personnummer), placeringsorsaker, diagnos osv • Uppgifter om utförare • Namn, antal platser, målgrupp, metoder kompetens, samverkan osv • Uppgifter om placeringen • Akut/planerad, måluppfyllelse enl BBIC, omhändertagande, adm

 12. Frågor till ungdomen 24 st • Boendemiljö/integritet • Knackade personalen på? Var det rent och fräscht? Kunde du prata enskilt i telefon? Tillgång till internet, inflytande • Stöd, trygghet, omhändertagande • Stöd i skolarbete, i ungdomsgruppen, i familjerelationer, tillit till personalen? Utsatthet, möjlighet till läkarkontakt • Vardag • Förbättrade kost- o motionsvanor, fritid

 13. Frågor till vårdnadshavare 20 st • Måluppfyllelse • Fick barnet hjälp med sina problem/skol-arbete/hälsa? • Personalens kompetens • Bemötande, samverkan, stöd • Omhändertagande • Hur trivdes ditt barn? Trygghet, inflytande i vardagen? Kost?

 14. När? • Efter avslutad dygnetruntplacering på HVB, SiS, i träningslägenhet eller stödboende • Vid såväl SoL som LVU som LSU- placeringar (pga uppföljningsansvar) • För åldrarna 12-21år • Placeringen har pågått minst 7 dagar • Inom 3 månader från avslut

 15. Hur? • Formulär finns i systemet och på papper • Handläggare besvarar bakgrund och själv ”sin” del • Ungdomar besvarar sina frågor genom intervju el enskilt. • Vårdnadshavare (el motsvarande) svarar vid intervju • Man kan lägga en del i taget

 16. Resultat • Alla enkäter bearbetas i systemet • Alla användare kan se resultaten – i realtid • Resultaten är aggregerade utifrån de svar som läggs in i systemet. Resultat är kommunens arbetsmaterial och inte per automatik offentligt • Var försiktig med siffror!

 17. Vad kommer ut? • Jämförelsematerial – exempel: • Vilken institution får bäst resultat i måluppfyllnad? • Vilken institution har flest sammanbrott? • Resultatmöjligheter – exempel: • ”andel placeringar som slutar i sammanbrott” • ”procentuell måluppfyllnad” • ”andel utförare som ger stöd i skolan” • ”andel placerade som upplever att de blivit kränkta”

 18. Framöver Göteborg, Linköping, Norrköping.. fler kommuner på väg in Utvärdering av systemet Familjevård Öppenvård?