1 / 6

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer. Uppföljning en del av en styrprocess Tydlighet avseende hur och varför uppföljning ska ske Finna de viktigaste indikatorerna Ingen uppföljning utan mål Källor som alla har tillgång till Tydlighet kring målgrupp

gram
Download Presentation

Framgångsfaktorer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Framgångsfaktorer • Uppföljning en del av en styrprocess • Tydlighet avseende hur och varför uppföljning ska ske • Finna de viktigaste indikatorerna • Ingen uppföljning utan mål • Källor som alla har tillgång till • Tydlighet kring målgrupp • Jämförelser mellan landsting en sporre, men målen kanske inte desamma…. Nätverkskonferens 8-9 febr, arbetspass 2:F/CS

  2. Svårigheter • Avsaknad av mål och prioritering av vad vi egentligen vill följa upp • Metoder och verktyg varierar • Avsaknad av gemensamma definitioner eller att vi inte använder befintliga definitioner • Svårt påverka många indikatorer för hälso – och sjukvården, exempel hälsoindikatorer • Kvalitetsindikatorer ur befolkningsperspektiv sämre utvecklat • Vårdkonsumtion för att skapa kunskapsunderlag • Källorna Nätverkskonferens 8-9 febr, arbetspass 2:F/CS

  3. Konkreta exempel • Befolkningens hälsoläge • Många icke direkt påverka indikatorer • Behov av samarbete med andra aktörer • Bryta ner i behovs – och patientgrupper • Gemensamma och specifika indikatorer Kompletteras med exempel Nätverkskonferens 8-9 febr, arbetspass 2:F/CS

  4. Konkreta exempel • Kvalitet ur befolkningsperspektiv • Bryta ner i patientgrupper • Registreras på individnivå och aggregeras till befolkningsnivå • Uppföljning av olika områden • Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård • Säker vård • Patientfokuserad vård • Effektiv vård • Jämlik vård • Vård i rimlig tid Kompletteras med exempel Nätverkskonferens 8-9 febr, arbetspass 2:F/CS

  5. Konkreta exempel • Vårdkonsumtion ger underlag till • Analyser och utvärdering av t ex • Sjukligheten i befolkningen • Om hur vårdprocesserna fungerar • Om hur vårdkonsumtionen fördelar sig i befolkningen • Om kostnader och deras fördelning • Om vårdgivarens följsamhet till uppdrag/avta. • Skapa indikatorer på en god uppföljning av vårdkonsumtion Ev komplettering Nätverkskonferens 8-9 febr, arbetspass 2:F/CS

  6. Vårt viktigaste budskap • Indikatorer kan inte leva sitt eget liv – måste relateras till mål • Landstingen har mycket data men inte tillräckligt med uppföljning/analys som ger information om hur man når de övergripande målen • Bättre samordning av uppföljning mellan landsting/regionen skulle ge ett positivt mervärde • Mäts för mycket struktur och för lite kvalitet och resultat • Använda den information som finns för att komma vidare Nätverkskonferens 8-9 febr, arbetspass 2:F/CS

More Related