Download
framg ngsfaktorer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Framgångsfaktorer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Framgångsfaktorer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Framgångsfaktorer • Uppföljning en del av en styrprocess • Tydlighet avseende hur och varför uppföljning ska ske • Finna de viktigaste indikatorerna • Ingen uppföljning utan mål • Källor som alla har tillgång till • Tydlighet kring målgrupp • Jämförelser mellan landsting en sporre, men målen kanske inte desamma…. Nätverkskonferens 8-9 febr, arbetspass 2:F/CS

  2. Svårigheter • Avsaknad av mål och prioritering av vad vi egentligen vill följa upp • Metoder och verktyg varierar • Avsaknad av gemensamma definitioner eller att vi inte använder befintliga definitioner • Svårt påverka många indikatorer för hälso – och sjukvården, exempel hälsoindikatorer • Kvalitetsindikatorer ur befolkningsperspektiv sämre utvecklat • Vårdkonsumtion för att skapa kunskapsunderlag • Källorna Nätverkskonferens 8-9 febr, arbetspass 2:F/CS

  3. Konkreta exempel • Befolkningens hälsoläge • Många icke direkt påverka indikatorer • Behov av samarbete med andra aktörer • Bryta ner i behovs – och patientgrupper • Gemensamma och specifika indikatorer Kompletteras med exempel Nätverkskonferens 8-9 febr, arbetspass 2:F/CS

  4. Konkreta exempel • Kvalitet ur befolkningsperspektiv • Bryta ner i patientgrupper • Registreras på individnivå och aggregeras till befolkningsnivå • Uppföljning av olika områden • Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård • Säker vård • Patientfokuserad vård • Effektiv vård • Jämlik vård • Vård i rimlig tid Kompletteras med exempel Nätverkskonferens 8-9 febr, arbetspass 2:F/CS

  5. Konkreta exempel • Vårdkonsumtion ger underlag till • Analyser och utvärdering av t ex • Sjukligheten i befolkningen • Om hur vårdprocesserna fungerar • Om hur vårdkonsumtionen fördelar sig i befolkningen • Om kostnader och deras fördelning • Om vårdgivarens följsamhet till uppdrag/avta. • Skapa indikatorer på en god uppföljning av vårdkonsumtion Ev komplettering Nätverkskonferens 8-9 febr, arbetspass 2:F/CS

  6. Vårt viktigaste budskap • Indikatorer kan inte leva sitt eget liv – måste relateras till mål • Landstingen har mycket data men inte tillräckligt med uppföljning/analys som ger information om hur man når de övergripande målen • Bättre samordning av uppföljning mellan landsting/regionen skulle ge ett positivt mervärde • Mäts för mycket struktur och för lite kvalitet och resultat • Använda den information som finns för att komma vidare Nätverkskonferens 8-9 febr, arbetspass 2:F/CS