Tro kovi proizvodnje i
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Troškovi proizvodnje I. Troškovi proizvodnje i ravnoteža proizvođača. Uvod. Proizvodna tehnologija definira vezu između inputa i outputa Zajedno sa cijenama faktora, proizvodna tehnologija određuje troškove proizvodnje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rajah-merrill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tro kovi proizvodnje i

Troškovi proizvodnje I

Troškovi proizvodnje i ravnoteža proizvođača


Tro kovi proizvodnje i
Uvod

 • Proizvodna tehnologija definira vezu između inputa i outputa

 • Zajedno sa cijenama faktora, proizvodna tehnologija određuje troškove proizvodnje

 • Proizvođač analizira odnos između razine troškova i razine outputa u slučaju svake od mogućih kombinacija inputa


Izotro kovni pravac
Izotroškovni pravac

 • Pravac jednakih izdataka

 • Geometrijsko mjesto točaka koje označavaju različite kombinacije faktora koje poduzeće može kupiti pri datim cijenama faktora uz određeni (jednaki) novčani izdatak


Izotro kovni pravac1
Izotroškovni pravac

 • Dva faktora – rad i kapital

 • w – cijena rada

 • r – cijena kapitala


Izotro kovni pravac2
Izotroškovni pravac

 • Pravac koji pokazuje sve kombinacije L i K koje se mogu nabaviti za isti trošak

 • Ukupni trošak suma je troška rada, wL, i troška kapitala, rK

  TC = wL + rK

 • Za svaku različiti razinu ukupnog troška, jednadžba pokazuje drugi izotroškovni pravac


Izotro kovni pravac3
Izotroškovni pravac

 • Preuređenjem izraza, u eksplicitnom obliku dobijemo:

  • K = TC/r - (w/r)L

  • Nagib izotroškovnog pravca

   • -w/r (omjer cijene rada i kapitala)

   • Pokazuje stopu po kojoj se kapital može supstituirati radom bez promjene ukupnog troška


Izotro kovni pravac4
Izotroškovni pravac

 • Izokvanta pokazuje količine koje proizvođač može proizvesti

 • Izotroškovni pravac pokazujekombinacije K i L koje daju zadani trošak


Ravnote a proizvo a a

Kapital

K2

A

K1

Q1

K3

C0

C1

C2

Rad

L3

L2

L1

Ravnoteža proizvođača


Komparativna statika promjena cijene inputa
Komparativna statika: promjena cijene inputa

 • Ako se promijeni cijena rada, nagib izotroškovnog pravca, w/r, se mijenja

 • Sada je potrebna nova količina rada i kapitala da bi se proizveo isti output


Komparativna statika promjena cijene inputa1

B

K2

A

K1

Q1

C2

C1

L1

L2

Komparativna statika: promjena cijene inputa

Kapital

Ako cijena rada naraste,

izotroškovni pravac postane strmiji

zbog promjene nagiba -(w/L).

Nova kombinacija K iLkorištena da se proizvedeQ1.. Kombinacija B zamjenjuje kombinacijuA.

Rad


Izotro kovni pravac5
Izotroškovni pravac

 • Kako se izotroškovni pravac odnosi prema proizvodnji?Kombinacija minimalnog tro ka1
Kombinacija minimalnog troška

 • Sve dok je MRTS (omjer graničnih proizvoda dva faktora) različit od omjera njihovih cijena moguće je sniziti troškove proizvodnje outputa date razine zamjenom jednog faktora drugim

 • Kad je zadovoljen uvjet kombinacije minimalnog troška, proizvođač je u ravnoteži


Minimizacija tro kova uz variranje outputa
Minimizacija troškova uz variranje outputa

 • Za svaku razinu outputa postoji izotroškovni pravac koji pokazuje kombinaciju minimalnog troška

 • Putanja ekspanzijepoduzeća pokazuje kombinacije rada i kapitala pri svakoj razini outputa

 • Nagib je jednakK/L


Putanja eks pan z i je u dugom roku

Kapital

$3000

150

Expansion Path

$2000

100

C

75

B

50

300 Units

A

25

200 Units

Rad

100

150

200

300

Putanja ekspanzije u dugom roku

Putanja ekspanzije ilustrira

kombinacije minimalnog troška rada i

kapitala koje mogu proizvesti

razne razine outputa u dugom roku.

50


Putanja ekspanzije
Putanja ekspanzije

U dugom roku poduzeće može promijeniti sve, čak i veličinu postrojenja

 • Kapital i rad su obadva promjenjivi

 • U kratkom roku neki su troškovi fiksni

 • Možemo usporediti kratki i dugi rok ako držimo kapital fiksnim u kratkom roku


 • Usporedba ekspanzije u kratkom i dugom roku

  E

  C

  Putanja ekspanzije

  u dugom roku

  A

  K2

  Putanja ekspanzije

  u kratkom roku

  P

  K1

  Q2

  Q1

  L1

  L2

  L3

  B

  D

  F

  Usporedba ekspanzije u kratkom i dugom roku

  Kapital

  Rad


  Ravnote a poduze a u slu aju vezane proizvodnje
  Ravnoteža poduzeća u slučaju vezane proizvodnje

  • Vezana proizvodnja – kada poduzeće sa raspoloživim resursima proizvodi niz proizvoda različitih:

   • tehnoloških karakteristika

   • utjecaja na troškove

   • utjecaja na veličinu prihoda poduzeća


  Ravnote a poduze a u slu aju vezane proizvodnje1
  Ravnoteža poduzeća u slučaju vezane proizvodnje

  • Vezani proizvodi – koji se dobivaju na osnovi jednog ili više međusobno povezanih tehnoloških procesa

  • PROBLEM: izbor moguće kombinacije koja maksimizira dobit poduzeća (izbor optimalnog asortimana proizvodnje)


  Krivulja transformacije
  Krivulja transformacije

  • Krivulja maksimalnih proizvodnih mogućnosti

   • Povezuje geometrijsko mjesto točaka koje označavaju kombinacije vezanih proizvoda što se mogu sa raspoloživim resursima istovremeno proizvesti u maksimalno mogućim količinama (razina pune zaposlenosti faktora)


  Krivulja transformacije1

  O2

  O1

  Krivulja transformacije

  B

  Svaka krivulja prikazuje

  kombinacije proizvoda

  sa datimresursima L i K.

  O1 ilustriranisku razinu

  outputa. O2 ilustrira

  višurazinu outputa sa

  dvostruko više rada i kapitala.

  A


  Krivulja transformacije2
  Krivulja transformacije

  • Pokazuje uvjete transformacije A u B ili B u A osnovom prebacivanja faktora proizvodnje

   • Opadajući prinosi – konkavna

   • Konstantni prinosi – pravac

   • Rastući prinosi - konveksna


  Krivulja transformacije3
  Krivulja transformacije

  • Sve točke na krivulji transformacije predstavljau ISTI UTROŠAK FAKTORA

  • Ako su date cijene faktora, onda je i isti ukupni trošak TC


  Krivulja transformacije4
  Krivulja transformacije

  • GRANIČNA STOPA TRANSFORMACIJE – nagib (derivacija) krivulje transformacije

   • MRT = dqB/dqA

   • Za koliko je potrebno smanjiti proizvodnju B da bi se omogućilo infinitezimalno povećanje proizvodnje proizvoda A

   • Trošak proizvodnje jednog proizvoda u izrazima drugog – krivulja oportunitetnog troška


  Krivulja transformacije5
  Krivulja transformacije

  • Uslijed konkavnosti MRT rastuća

  • Da bi se osigurali jednaki sukcesivni prirasti proizvodnje A, treba u sve većoj mjeri smanjivati proizvodnju B (posljedica zakona opadajućih prinosa)


  Krivulja transformacije6
  Krivulja transformacije

  • Kretanje po krivulji transformacije može se prikazati pomoću totalnog diferencijala

  • 0 = hAdqA + hBdqB

   • hA i hB su prve parcijalne derivacije h po qA i qB


  Krivulja transformacije7
  Krivulja transformacije

  • Proizlazi da je nagib krivulje transformacije

   -dqB/dqA = hA/hB

   hije u naturalnim jedinicama izraženi granični trošak

   Ako je data cijena faktora proizvodnje, hi se očituje kao MC proizvoda A i B


  Krivulja transformacije8
  Krivulja transformacije

  MRT = -dqB/dqA = hA/hB =

  dTC/dqA//dTC/dqB = MCA/MCB

  Izvršena tehnološka optimizacija

  Za ekonomsku optimizaciju trebamo znati TR i TC da bismo ustanovili koja kombinacija maksimizira dobit


  Krivulja transformacije9
  Krivulja transformacije

  • IZOPRIHODNI PRAVAC – geometrijsko mjesto točaka koje povezuju sve one kombinacije količina vezanih proizvoda koje daju isti ukupni prihod


  Krivulja transformacije10
  Krivulja transformacije

  • Pretpostavke:

   • cijene proizvoda pA i pB su date (parametri)

   • količine qA i qB su varijable

    Jednadžba izoprihodnog pravca:

    pA qA + pB qB = TR , ili eksplicitno

    qB = TR/pB – pA/pB qA

    -pA/pBje koeficijent smjera izoprihodnog pravca


  Krivulja transformacije11
  Krivulja transformacije

  • Ako se TR varira kao parametar, dobije se mapa izoprihodnih pravaca sa istim nagibom

  • Odsječci na osima TR/pA, TR/pB


  Krivulja transformacije12
  Krivulja transformacije

  • Ekonomski je optimalna ona kombinacija kod koje su, pri datim cijenama, izjednačeni nagibi

  • -dqB/dqA = pA/pB

  • MCA/MCB = pA/pB


  Krivulja transformacije13
  Krivulja transformacije

  • U slučaju monopola izoprihodna krivulja nema oblik pravca nego krivulje konveksne prema ishodištu

  • Tamo se nagib izražava ne odnosom cijena nego graničnih prihoda (jer je u monopolu p>MR)

   ili MCA/MCB = MRA/MRB  Ekonomija spektra1
  Ekonomija spektra

  • SC>0 postoji ekonomija spektra

  • Efikasnije je da jedan proizvođač proizvodi oba proizvoda

  • SC<0

  • Bolje je da za svaki proizvod postoji posebni proizvođač