1 / 16

Procvičení písmen Č, č

Babička. Po č kej,po č kej, babi č ko! Kup mi mí č a autí č ko! Pepí č kovi opi č ku, aby měla č epi č ku. Procvičení písmen Č, č. autí č ko. mí č. opi č ka s č epi č kou. Jmenuj slova, která začínají hláskou Č, č. Č. č epice. č elenka. č ert. č esnek. č asopis. Hledej písmeno Č.

dobry
Download Presentation

Procvičení písmen Č, č

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Babička Počkej,počkej, babičko! Kup mi míč a autíčko! Pepíčkovi opičku, aby měla čepičku. Procvičení písmen Č, č autíčko míč opička s čepičkou

 2. Jmenuj slova, která začínajíhláskou Č, č Č čepice čelenka čert česnek časopis

 3. Hledej písmeno Č Č rýč míč klíč pekáč koláč

 4. Najdi písmeno Č, č ve zdrobnělinách Č zvonečky domeček kopečky zmrzliny košíček

 5. Uhodni 2 měsíce v roce. Kterým písmenem začínají? červen červenec

 6. Spočítej počet písmen v každém slově.Slovo spoj s číslem, které počtuodpovídá. Hledej písmeno Č, č. koláče domeček míč čelo čerpadlo časopis početnice rýč petrklíč 1 2 3 4 5 6 7 čáp čejka červenka čížek čmelák jiřička slunéčko křeček cvrček

 7. Poznáš pohádkové postavičky? Hledej písmeno Č, č. Pejsek a kočička Včelí medvídci Čert a káča

 8. Procvič si jazykolam, hledej písmeno č. Na cvičišti čtyři svišti piští, na cvičištičtyři svišti piští, na cvičištičtyři svišti piští, těší se na lekci příštíbájo.

 9. Uhodni hádanky, hledej písmeno č. Parádnice - na tisíce kávových má očí, žluté řasy načesá si, za sluncem se točí. slunečnice Otvírá zem zlatým klíčem a svatý Petr je mu strýčkem. petrklíč

 10. Dokonči věty. Spoj čarou začátek akonec věty. Hledej písmeno Č, č. česnečku. časopis. na tabuli. rybu. písničku. vajíčko. čítanku. je kocour. Učitelka píše Kukačka snesla Čeněk čte Kočka jí Čestmír nese Čeněk zpívá Maminka vaří Sameček kočky

 11. Spoj slova, která k sobě patří.Hledejpísmeno Č, č. prach oheň ptáček myš vajíčko zelenina květina hodiny zima svíčka vysavač slepička čepice čas počítač česnek petrklíč čížek

 12. Uhodni hádanky hledejpísmeno Č, č. Musí stát, když ty chceš sedět, a tak mi zkus odpovědět. Kdo má opěrku a čtyři nohy? Kdo se nehne od podlahy? houpací koníček Velké sucho všechny trýzní, zahrádka už hyne žízní. Komu chybí vodička, pomůže mu…… konvička

 13. o v e č k a r ý č

 14. č e s n e k d o m e č e k

 15. k l í č m í č

More Related