ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
Download
1 / 34

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551. CoP การเงินและบัญชี. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551. หมวดที่ 1 ความทั่วไป. หมวดที่ 2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ. หมวดที่ 3 การเบิกเงิน. หมวดที่ 4 การจ่ายเงิน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551' - race


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

CoP การเงินและบัญชี


ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

หมวดที่ 1

ความทั่วไป

หมวดที่ 2

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

หมวดที่ 3

การเบิกเงิน

หมวดที่ 4

การจ่ายเงิน

หมวดที่ 5

การจ่ายเงินยืม

หมวดที่ 6

การรับเงินของส่วนราชการ

หมวดที่ 7

การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ

หมวดที่ 8

การนำเงินส่งคลังและฝากคลัง

หมวดที่ 9

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

หมวดที่ 10

การควบคุมและตรวจสอบ

บังคับใช้วันที่ 8 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป


หมวดที่ 1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ความทั่วไป ( ข้อ 6 – 8 )

ข้อ 6แบบพิมพ์เอกสาร ทะเบียนคุม รายงาน การรับ-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน นำส่งเงิน วิธีใช้ ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ 7 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้

ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง


หมวดที่ 2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

( ข้อ 9 – 12 )

- มอบหมายผู้ถือบัตร กำหนดสิทธิการใช้ ( smart card ) รหัสผู้ใช้งาน ( user name ) และรหัสผ่าน ( password )

- ผู้ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการเบิกเงินจากคลังอนุมัติจ่ายเงิน ทำเงินส่งคลัง บันทึกและปรับปรุงข้อมูลและการเรียกรายงานในระบบ

- การมอบหมายต้องจัดทำคำสั่ง และมอบหมายด้วยลายลักษณ์อักษร


หมวดที่ 3 ( ข้อ 13 – 30 ) การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกเงิน

ส่วนที่ 1 สถานที่เบิกเงินและผู้เบิกเงิน

ข้อ 13 สถานที่เบิกเงิน ส่วนกลางเบิกจากกรมบัญชีกลาง / ส่วนภูมิภาค เบิกจากคลังจังหวัด

ข้อ 14 ผู้อนุมัติเบิกจากคลังและอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หรือจ่ายตรง


หมวดที่ 3 การเบิกเงิน (ต่อ)

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การเบิกเงิน

 • ข้อ 15 ห้ามเบิกก่อนถึงกำหนดจ่าย

 • ขอเบิกเพื่อการใดให้จ่ายเพื่อการนั้น

 • ข้อ 16 เบิกเฉพาะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย คำสั่งและมติ ครม.

 • ข้อ 17 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นปีใดให้จ่ายในปีนั้น


หมวดที่ 3 การเบิกเงิน (ต่อ)

 • ข้อ 18 งบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยเหลือ เงินสมทบ เงินชดเชย ค่ารักษา ข้ามปีได้

 • ข้อ 19 ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์เบิกเมื่อได้รับแจ้งหนี้

 • ข้อ 20 การชำระหนี้เงินตราต่างประเทศให้ชำระเป็นบาท

 • ข้อ 21 การเบิกเงินทุกกรณี ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ข้อ22มอบหมายให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทนได้


หมวดที่ 3 การเบิกเงิน (ต่อ)

ส่วนที่ 3 วิธีการเบิกเงิน ข้อ 23

- เปิดบัญชีกับธนาคารรัฐวิสาหกิจ บัญชีเงินในงบประมาณและบัญชีเงินนอกงบประมาณ

- สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

- ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอเบิกเงิน

- ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด ในระบบ GFMIS


หมวดที่ 3 การเบิกเงิน (ต่อ)

ข้อ 24 การเบิกเงินสำหรับทางการ ซื้อ / จ้าง หรือเช่าทรัพย์สิน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุให้ปฏิบัติ ดังนี้

- วงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทให้สร้างใบ PO

- ถ้าเกินห้าพันไม่สร้าง PO กรณี จ่ายเข้าบัญชีส่วนราชการ

- การซื้อทรัพย์สินฯ ให้เบิกอย่างช้าไม่เกินห้าวันนับจากกรรมการตรวจรับงานถูกต้องหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย

-ข้อ 25 ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสาร และค่าโทรคมนาคม ให้เบิกกับเจ้าหนี้โดยตรง

- ข้อ 26 การเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้จ่ายเข้าบัญชีส่วนราชการ

- ข้อ 27 การเบิกเงินที่จะต้องจ่ายในวันสิ้นเดือนให้เบิกภายในวันที่ 15 ของเดือน


หมวดที่ 3 การเบิกเงิน (ต่อ)

ส่วนที่ 4

การเบิกเงินของส่วนราชการที่มีสำนักงานไปต่างประเทศ

ข้อ 28 - 30


หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ

( ข้อ 31 – 49 )

ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินยืม

- ข้อ 31 ต้องถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีหรือตามที่ได้รับจากกระทรวงการคลังโดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้จ่าย

- ข้อ 33 ผู้อนุมัติสั่งอนุมัติจ่ายในหลักฐานการจ่าย

- ข้อ 34 การจ่ายต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

- ข้อ 35 ถ้ายังไม่จ่ายเงินห้าม เรียกหลักฐานการจ่าย


หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ (ต่อ)

 • ข้อ 36 ถ้าข้าราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบำนาญมารับเงินไม่ได้ให้ใช้ ใบมอบฉันทะและถ้าเป็นบุคคลอื่นให้ใช้ใบมอบอำนาจ

 • การจ่ายเงินกรณีโอนสิทธิเรียกร้องให้เป็นไปตามกระทรวงการคลังกำหนด

 • ข้อ 37 เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินต้องประทับตรา “ จ่ายเงินแล้ว ”โดยลงมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายด้วยตัวบรรจงพร้อม วัน เดือน ปี กำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ


หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ (ต่อ)

 • ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยและให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคำแปลด้วย

  ข้อ 38 การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายไว้ในระบบ


หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ (ต่อ)

ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่าย

 • ข้อ 39 การจ่ายเงินทุกครั้งต้องใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงินหรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลัง กำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย


หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ (ต่อ)

 • - ข้อ 40การโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงให้ใช้รายงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย

 • ข้อ 41 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน

 • 2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน

 • 3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร

 • 4. จำนวนเงินทั้ง ตัวเลข และตัวอักษร

  • 5. ลายมือชื่อผู้รับเงิน


หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ (ต่อ)

ข้อ 42 ถ้าไม่สามารถเขียนใบเสร็จรับเงินได้ ให้ใช้ไปสำคัญรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย

ข้อ 43หากจ่ายเงินแล้วได้รับใบเสร็จไม่ครบถ้วนทุกรายการ ให้ทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินเบิกและทำใบสำคัญรับเงินและลงชื่อในใบสำคัญรับเงิน

ข้อ 44 ถ้าใบเสร็จรับเงินหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จมาเบิกแทนได้โดยการให้ผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารเป็นการเบิกแทน


หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ (ต่อ)

 • หากไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้ให้ผู้ขอเบิกทำใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลของการสูญหายและรับรองว่ายังไม่เคยทำใบเสร็จมาเบิกและแม้พบภายหลังที่ก็จะไม่ทำมาเบิกจ่ายอีก เสนอผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือเทียบเท่า (ส่วนกลาง) ผู้ว่าราชการ ( ในส่วนภูมิภาค ) เพื่ออนุมัติให้ใช้ใบรับของนั้นเป็นหลักฐานประกอบการเบิกเงินได้ และเมื่อจ่ายเงินให้ทำใบสำคัญรับเงิน และลงชื่อรับเงินในใบเสร็จรับเงินนั้น


หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ (ต่อ)

- ข้อ44 กรณีหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการสูญหายให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

- ข้อ45 หากหลักฐานการจ่ายผิดต้องแก้ไขโดยวิธีการขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่และให้ผู้รับเงินลงนามกำกับชื่อทุกแห่ง

- ข้อ46 หลักฐานการจ่ายให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือเสียหายได้ทั้งนี้เมื่อ สตง.ตรวจสอบให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดา


หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ (ต่อ)

ส่วนที่ 3 วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน

- ข้อ 47 การจ่ายเงินให้จ่ายเงินเช็ค ยกเว้น เงินทดรองราชการซึ่งเก็บไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัด หรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ำกว่าห้าพันบาทจะจ่ายเป็นเงินสดได้

- การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอื่นใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด


หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ (ต่อ)

- ข้อ 48 การเขียนเช็คให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. การจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้ที่รับเงินในกรณีซื้อทรัพย์สินจ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์ให้สั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ขีดฆ่าคำว่า หรือผู้ถือ และขีดคร่อมด้วย

2. การจ่ายเช็คให้กับผู้รับเงินนอกจากกรณีตาม ข้อ (1) ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน


หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ (ต่อ) ข้อ 48

3. ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินมาจ่ายให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการและขีดฆ่าคำว่า หรือผู้ถือออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเป็นเงินสด ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้าโดยยังมิได้เขียนหรือผู้รับเงิน วันที่ออกเช็คและจำนวนเงินที่สั่งจ่าย

ข้อ 49 การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร ให้เขียนหรือพิมพ์ขีดเส้นและชิดคำว่าบาท หรือขีดเส้นหน้าจำนวนตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีช่องว่างให้เติมได้ และให้ขีดเส้นหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด “หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนข้อบุคคลอื่นเติมได้


หมวดที่ 5 การจ่ายเงินยืม ( ข้อ 50 – 63 )

- ข้อ 50 รูปแบบของสัญญายืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์และสัญญา ค้ำประกัน เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

- ข้อ 51 ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินยืม

- ข้อ 52 การจ่ายเงินยืมจ่ายได้เฉพาะผู้ยืม และมีผู้อนุมัติจ่ายหรือมอบฉันทะ

- ข้อ 53 ให้ยืมเท่าที่จำเป็นและห้ามอนุมัติให้ยืมรายใหม่เมื่อยังไม่ชำระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นก่อน


หมวดที่ 5 การจ่ายเงินยืม (ต่อ)

 • ข้อ 55 เงินนอกงบประมาณให้ยืมได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น หรือกรณีอื่นซึ่งจำเป็นและเร่งด่วนแก่ราชการและได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ

 • ข้อ 56 สัญญาต้องทำ 2 ฉบับ ส่วนราชการ 1 ฉบับ ผู้ยืม 1 ฉบับ

 • ข้อ 57 ถ้ายืมคาบเกี่ยวมีงบประมาณให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณที่ยืม

  (1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการคาบเกี่ยวได้ 90 วัน นับแต่วันเริ่มปีงบประมาณใหม่


หมวดที่ 5 การจ่ายเงินยืม (ต่อ)

 • ข้อ 57 (2) เงินยืมสำหรับราชการอื่น ให้ใช้จ่ายคาบเกี่ยวได้ 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่

 • ข้อ 58 การจ่ายเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัด ทำได้เฉพาะงบรายจ่ายดังต่อไปนี้

  1. รายการค่าจ้างชั่วคราว

  2. รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ


หมวดที่ 5 การจ่ายเงินยืม (ต่อ)

3. รายการค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าไปรษณีย์โทรเลข

4. งบกลางเฉพาะสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรหรือ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอน

5. งบรายจ่ายอื่นที่จ่ายลักษณะเดียวกันกับ (1) (2) หรือ (3)

ข้อ 59 การจ่ายเงินยืมในราชอาณาจักรในการเดินทางไปราชการต้องไม่เกิน 90 วัน ถ้าเกินต้องขอตกลงกระทรวงการคลัง


ข้อ การจ่ายเงินยืม (ต่อ)60 กำหนดการส่งใช้เงินยืม

1. เดินทางไปประจำต่างสำนักงาน คืนภายใน 30 วันนับจาก วันที่ได้รับเงิน

2. ไปราชการชั่วคราวคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่กลับมาถึง

3. นอกจาก 1 หรือ 2 ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเงิน


ข้อ การจ่ายเงินยืม (ต่อ)61 เมื่อรับคืนใบสำคัญเมื่อล้างหนี้

 • บันทึกการรับคืนในสัญญายืม พร้อมออกใบรับใบสำคัญ / ใบเสร็จรับเงิน

  ข้อ 62 หากชำระคืนล่าช้า ผู้อนุมัติให้ต้องติดตามใช้ปฏิบัติตามสัญญาภายใน 30 วัน นับจากวันครบกำหนด

 • ถ้าปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้ให้พิจารณาสั่งการบังคับตามสัญญายืมเงิน


หมวดที่ 6 ( ข้อ 64 - 78 ) การจ่ายเงินยืม (ต่อ)

การรับเงินของส่วนราชการ

ข้อ 64 ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ 66 ต้องทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

- ให้จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จประจำปีงบประมาณ

- ห้ามขูดลบแก้ไขเพิ่มเติม จำนวนเงิน / ชื่อผู้ชำระเงิน

- เก็บรักษาใบเสร็จไว้ในที่ปลอดภัย


การรับเงิน การจ่ายเงินยืม (ต่อ)

ข้อ 73 ให้รับเป็นเงินสด เว้นแต่การรับเป็นเช็ค ดร๊าฟ หรือ วิธีการอื่นตามกระทรวงการคลังกำหนด

 • ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่รับเงิน

 • ให้บันทึกข้อมูลรับเงินในระบบภายในวันที่รับเช็ค

 • หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรตรวจสอบจำนวนที่จัดเก็บและหลักฐานที่บันทึกไว้ในระบบ

  ข้อ 77 สิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้นำเงินทั้งหมดพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารในวันนั้นส่งเจ้าหน้าที่การเงิน


หมวดที่ 7 ( ข้อ 79 – 94 ) การจ่ายเงินยืม (ต่อ)

การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ

ข้อ 79 ให้เก็บเงินในตู้นิรภัย

ข้อ 82 ให้แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

ข้อ 88 ให้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน


หมวดที่ 8 ( ข้อ 95 – 100 ) การจ่ายเงินยืม (ต่อ)

การนำเงินส่งคลังและฝากคลัง

-ข้อ 95 เงินเบิกจากคลัง หากจ่ายไม่หมดต้องคืนคลังภายในสิบห้าวันทำการนับจากวันรับเงินจากคลัง

-ข้อ 96 นำส่งเงินเหลือจ่าย ภายในปีงบประมาณ / ก่อนสิ้นระยะเวลากันเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน หากส่งหลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน


หมวดที่ 9 ( ข้อ 101 - 102 ) การจ่ายเงินยืม (ต่อ)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ข้อ 101 กันเงินแบบมีหนี้ผูกพัน กันได้ 6 เดือน นับจาก วันสิ้นปีงบประมาณ

- กันเงินแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ให้ตกลงกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ขอกันเงินได้

ข้อ 102 การขอกันเงินต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ


หมวดที่ 10 การจ่ายเงินยืม (ต่อ)

การควบคุมและตรวจสอบ

 • - ข้อ 103 ให้บันทึกบัญชีตามแบบระบบบัญชีของส่วนราชการ

 • ข้อ 104 ทุกสิ้นวัน ให้ตรวจสอบเงินสด เช็คคงเหลือและรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามแบบกรมบัญชีกลางกำหนด

 • สิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทำรายงานการเงินเสนอให้หน้าส่วนราชการ

 • - ข้อ 105 ให้อำนวยตามสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ สตง. และผู้ตรวจสอบภายใน


หมวดที่ 10 การจ่ายเงินยืม (ต่อ)

การควบคุมและตรวจสอบ

- ข้อ 107 หากส่วนราชการใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการโดยด่วน

- ข้อ 108 หากปรากฏ เงินขาดบัญชี สูญหาย ให้หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานกระทรวงเจ้าสังกัดทราบ และดำเนินการสอบสวนหาผู้กระทำผิด ทางละเมิดหรือความผิดทางอาญาแผ่นดินให้ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด


ad